I Het rundvlees mysterie VOOR CONSUMENT HOGE, VOOR BOER LAGE PRIJZEN i s ALLES op drukwerkgebied VW Emden verscheepte 3 miljoen 1160 kevers naar Noord-Afrika s I CRM geeft subsidie voor restauratie toren Nijemirdum Kantongerecht Sneek wij hebben een eksklusieve kollektie geboortekaartjes keuze uit meer Sneker tafeltennis dan kampioenschappen 74 100 modellen voor familiedrukwerk; handelsdrukwerk; kortom wordt u geleverd door: h. doevendans b.v. singel 11-17 sneek, tel. 05150-4233 Parkeerverbod langs de Ulster grachten Competitieprogramma van mini-basketbal Burgerlijke Stand Gaasterland f i INGEZONDEN Mr. G. H. M. Gielen spreekt overschrijder maximum snelheid vrij in Emden de vijfde in het vw-con- Zuivelfabriek te Sijbranda- cem. De overigen stonden in Wolfs- ----I buren provisioneel geveild I NIEUWE AANWINSTEN 1 OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK SNEEK 1 iV il f' Pagina 26 S N F "KER NIEUWSBLAD Donderdag 11 april 1974 de trottoirs afgereden. Zaterdag de er ten. meer van. rundvlees. (6); (5); Van 12 tot 1 uur lunchpauze. (5); (5); gemeente Van 12 tot 1 uur lunchpauze. j. en 11.20 11.20 We raakten de laatste jaren een beet je gewend aan flinke slagersrekenin gen. De vitamine en dierlijke eiwitten zijn duur betaald. Amper een jaar ge- het rundvlees laat het afweten. t en boer met het rundvlees van over- havenstad. werden Momenteel Het bestuur T.T.V. Kraakh», Sneek JONGENS 10.00 Terp (6)Jan van Nassau 16.20 (5); (5) ; (6) ; Prinste- ze tot BUITENLANDSE ROMANS K. Kafka: Die Verwandlung. 1 DE BRUSSELSE VLEESMOLEN In welk moeras zit de vleesprodu- cent dan wel? Brussel heeft voor rundvlees een zogenaamde oriëntatie prijs vastgesteld van ruim 86 reken eenheden ofwel 296,53 per 100 kg. levend gewicht. De oriëntatieprijs is een soort streefprijs die men na het (min of meer ingewikkelde) rund vleesbeleid denkt te halen voor de producent. Ook werkt men in het be leid met een interventieprijs, dat is een prijsniveau ter hoogte van 93 pro cent van de oriëntatieprijs (dus 2,76 per kg. levend gewicht). Britton: De taal en het leren; N. Cal der: Rusteloze tarde; F. Daalder e.a.: tot Af- 13.00 Bonifatius (6)—Kng. Wilhelmina V~i--- w; -j.ÖIM <uci vc ijrwcgeu. U.40 Johannes Post (5)Gr. v. Prin- Op dat moment echter was het te laat en was het kwaad geschied. Het vlees- aanbod in ons land steeg aanzienlijk en de veehouder raakte nog dieper in het moeras van de miserabele prijzen. Lijst van boeken, die onlangs zijn aangeschaft. Verschijnt gemiddeld 1 x per maand. Door deze lijsten te bewa ren krijgt u een aangroeiend overzicht van ons nieuwe boekenbezit. Uiterst; science fiction; C. S. t-- V--V—a VWX, VX14 Francis: Fraude met franje, B. Freemantle: Duiven en politieke roman; D. Frenkel Ljoeba’s buik, humoristische D. Gilman: De onstuitbare lifax, spionageroman; W. G. Golding: streefprijs. Voor de E.G. gold een ge middeld berekende marktprijs die heel even onder de oriëntatieprijs lag. Ondanks de slechte opbrengstprijzen hebben de rundveehouders een posi tief antwoord gegeven op de noodkreet vanuit de E.G. om de produktie van nindvlees op te voeren. In 1971 werd in ons land 212.000 ton rundvlees ge produceerd. Na een flinke aanbodda- ling (tot 154.000 ton in 1972) zal de hoeveelheid vlees in ons land naar verwachting oplopen tot 210.000 ton in het lopende jaar. Men kan de boer niet verwijten dat hij de markt kunstma tig krap houdt. En toch geeft de markt pen merkwaardig beeld: vrij hoge con sumentenprijzen en miserabele produ centenprijzen. Bij de opening in 1964 was de fabriek I rZ In het kader vanhet extra werkgele genheidsprogramma voor 1973 heeft het college van het ministerie van CRM bericht ontvangen dat er een subsidie beschikbaar komt voor de restauratie van de toren in Nijemirdum. Het gaat om 50 procent van 165-000. De raad wordt voorgesteld dit laatste be drag als krediet vast te stellen en de subsidie van 82.500 te aanvaarden. Als gevolg van de voorwaarde van CRM dat op 17 juni aanstaande met de restauratie moet zijn begonnen, dient een en ander op korte termijn geregeld te worden. De bewoners van de Galamagracht en de Eegracht zijn opgelucht. Gis teren namelijk heeft de gemeente IJlst borden laten plaatsen waarmee aangegeven wordt dat er een parkeer verbod geldt. Daardoor is er hopelijk een eind gekomen aan de situatie dat auto’s die geparkeerde wagens wil den passeren, bijna door de tuintjes moesten (iets wat ónmogelijk is door dat er hekjes zijn geplaatst) of dicht langs de huizen moesten rijden. Mr. G. H. M. Gielen heeft gistermor gen tijdens een bijzondere zitting van het kantongerecht de 32-jarige chauf feur M. K. te Sneek, die op de rijks weg Lemmer-Sneek de maximum snel heid van tachtig kilometer had over schreden, ontslagen van rechtsvervol ging. De officier van justitie, mr. G. Vrieze, had een tientje boete geëist. te (6)—Kng. Sperkhem 17.00 17.00 FrittemaJohannes 17.40 Sperkhem (6)Gr. rer (6). Z x v Ml 1 i S WOOQ LI 10.00 Simon HavingaGysbert Japiks 10.40 Jan van Nassau (5)—Juliana (5); 10.40 Zwette (5)Bonifatius (5); Kng. WilhelminaZwette Juliana (6)—Zwette (6). Het programma voor de competitie in het mini-basketbal voor de lagere scholen ziet er vrijdag a.s. als volgt uit: BRUSSELS VLEESBELEID TAST HUISHOUDBEURS NIET AAN Men kan en mag de boerenactie voor een beter E.G. rundvleesbeleid niet zien als een aanval op de consument. Integendeel: op de lange duur is de consument gebaat bij een regelmatige voorziening, al kan de prijs dan ook wel iets stijgen. geweekt. Door de E.G. is namelijk on der nauwkeurig omschreven voorwaar den een mogelijkheid gegeven op de vleesmarkt te interveniëren (op te ko pen), zodat de prijs van verdere in storting gespaard blijft op het inter- ventieniveau. De Nederlandse minister verwacht van deze maatregel overi gens niet veel. Hij vreest dat onze pak huizen binnen korte tijd uitpuilen met vlees. Bovendien is deze ingreep niet of nauwelijks te rijmen met de flinke prijzen, die de consument ondanks al les moet betalen. Het is te hopen dat dezie interventie zijn doel bereikt, na melijk het vertrouwen van de boer her winnen voor een goed en evenwichtig vleesbeleid. Wat de gefronste wenk brauwen van de heer Van der Stee be treft: de consument zal van de Brus selse maatregelen niet veel merken, want de praktijk levert hert bewijs dat de producentenprijs voor vlees alles behalve maatgevend is voor de reik wijdte van moeders huishoudgeld. Hoe mysterieus het gat tussen producen ten- en consumentenprijs ook is, de boeren hebben er recht op dat him rundvleesprobleem eerlijk en niet ge kleurd op tafel komt. Aan de prutte lende en fel begeerde runderlap zitten kennelijk vele haken en ogen die er buiten of na de veestal of boerderij aangenaaid zijn. B. Schouwing Het is be njjdens waardige stof voor een echt Hollandse schildersprent: op tafel een geurig, dampend, lekker gebruind napruttelende biefstuk, vier paar bege rige ogen en in vaders hand een verfrommeld briefje van de keurslager, waar op nog net een „keurprjjs” af te lezen valt. Lekkere briefstuk zeggen ze. Het rundvlees is ook lekker duur en toch ziet de veehouder er geen brood in. Een rare wereld: moeder moet flink dokken voor een goed stukje vlees en de boer vraagt een minimum (prijs)garantie want het rundvlees laat het afweten. Een mysterieuze touwtrekkerij tussen consument en boer met het rundvlees als inzet. Hoe de uitslag ook is, de lezer snapt er waarschijnlijk niet veel Zeer onlangs heeft het Landbouw schap het toporgaan dat het Neder- langse landbouwbedrijfsleven verte genwoordigt na veel gedram bij de minister van Landbouw de perma nente interventie voor rundvlees los- Soms komt het ook wel voor dat zwaar verkeer, wart er helemaal niet mag komen, langs de gracht rijdt. Er staat aangegeven dat het verboden voor vrachtwagens is. Er werd al een hele tijd gesproken over een parkeer verbod, maar men heeft bij de ge meente klaarblijkelijk gewacht tot het parkeerterrein achter het begin van de Galamagracht gereed was. De be woners van de Ulster binnenstad en vooral zij die „ald Drylts” een warm hart toedragen, hopen dat de moeilijk heden met de palen en het verkeer nu definitief voorbij zijn. Noord-Ierse kwesitie; H. Nijman: Au tocratie; A. M. Nijssen: Sales mana gement, verkooptechniek; W. H. J. Oude Weermnk: Alles over karting; Be Oanrin, taelboek foar de legere klassen fan it fuortset underwits; G. R. PattersonOpvoedingsproblemen in het gezin; M. van der Plas e.a.: De kerk gaat uit; R. Polderman: Doe zelf de volgende stap in yoga; G. K. van het Reve: Het zingend hart, ge dichten; T. Riemersma: Teksten fwar ien hear; gedichten; G. Roorda: It libben fan Gerrit Roorda; Schulz: Net- voedingen; W. Schumann: Elseviers gids voor stenen en mineralen; R. Se gal: De Amerikanen; G. B. Shaw: Pygmalion; J. Snijders: Het eerste af- Sutter: Inleiding tot D. A. Tam- taelhelling; L. wereldmach- en groei; M. (6); 13.00 Sperkhem (5)De Terp (5); sterer (5); 13.40 hem (6); 14.00 Gr. v. Nassau Terp (6)Gysbert Japiks; "15.00 Wilhelmina (5)Johannes Terp (5)Gr. v. Prinsrterer Post v. leden zaït het rundvlees pas heel goed in de lift. De rundveehouder zou een vreugdedans maken rond het gouden kalf. De prijzen voor het slachtvee stegen in snel tempo, omdat het vleesaanbod in ons land enige tijd krap geweest was. Het aantal runde ren voor de slacht daalde van 1971 tot 1972 bijna met 30 procent. Ook in an dere landen kreeg de rundvleesmarkt eenzelfde beeld, zij het in een wat rustiger en gematigd tempo. De consu ment kreeg het hard te verduren, want goedkoop vlees was er niet meer en de gang naar de slager was een veel al bange tocht die steeds in teleurstel lingen eindigde. Merkwaardigerwijze bleven de prijzen voor de vleesproducent ver achter bij de consumentenprijs van 2.2 Het overheids-ingrijpen in de vlees markt heeft dan ook niets uiftgehaald. De E.G. heeft in 1973 de invoerhef fingen buiten werking gezet, terwijl het invoerrecht gehalveerd werd. De vergrote invoer heeft niet geleid tot lagere prijzen maar wel tot hogere opbrengsten bij hert exporterend land. Het recept faalde en onze rundveehou ders zagen hun opbrengstprijzen eerder dalen dan toenemen. De boeren schreeuwden om opheffing van de im- port-maatregelen, maar Brussel was tot september 1973 niet te bewegen. Indien er eventueel op een der boven staande data een voetbalwedstrijd via de t.v. wordt uitgezonden, dan zal de ze klas worden gespeeld op dinsdag 23 april. Iedere inwoner van de gemeente Sneek, zij die in Sneek hun werk kring hebben, of in Sneek studeren en buiten Sneek wonen, kunnen aan deee kampioenschappen deelnemen. Het is voor bondsleden niet toegestaan te spelen in een lagere klas, dan op hun bonksdaart is vermeld. Het inleg- geld bedraagt: voor het enkelspel 1,50 per klas en voor het dubbel spel 1,00. Er wordt gespeeld om bekers en medailles. Deze kampioen schappen worden gehouden in de bo venzaal van het gymnastieklokaal aan de Westersingel. De zaal is vanaf 18.30 uur geopend en de wedstrijden beginnen om 19.00 uur. Het inlog geld moet bij aanvang der wedstrijden wor den betaald. Er hebben zich twee gegadigden bjj het gemeentebestuur van Gaasterland gemeld om een gedeelte van het voor malige Postkantoor aan de Dubbel slaat te huren. Zo willen de heren J. H. André en Houtman uit Harich in de maanden juni, juli en augustus de bovenverdieping huren om er een zo- merkunstcentrum van te maken. Het bestuur van de Peuteroppasspeelplaats in Balk vraagt om de benedenverdie ping. Burgemeester en wethouders van Gaasterland stellen de raad voor om in de vergadering van volgende week dinsdag daartoe te besluiten. Wanneer de werkelijke marktprijs be neden het inrterventieniveau komt, kan de producent zijn vlees tegen deze (minimum)prijs inleveren. Dat inter veniëren, of tussenbedde komen op de rundvleesmarkt, is onder zekere voor waarden mogelijk in E.G.-verband. De prijsnoteringen in andere E.G.-landen spelen namelijk een voorname rol. De gemiddelde marktprijzen van rundvlees lagen enkele weken gele den in ons land op 90 procent van de oriëntatieprijs. In Frankrijk, Luxem burg, Italië en Engeland lagen de marktprijzen boven de oriëntatie- of Frittema (6)Sperk- Johannes Post (6) Prinsterer (6); 14.20 Jan v. (6)Simon Havinga; xscheid; I. de het muziekbeluisiteren; minga: Op ’e 1 Turner: Onzichtbare ten; USA, geografie Uyldert: Verborgen krachten der edel stenen; J. Vandeloo: Met een bloem tussen m’n tenen, gedichtenK. Veld kamp: De techniek van het spreken; H. Verbruggen: Het land van Zara thustra, gesch. v. h. Oude Perzische Rijk; C. C. Vial e.a.: Kollagetechnie- ken; J. Visser e.a. Onafhankelijk van Rome; 250 jaar Oud Kath geschiede nis; A. C. Willink: Willink. Jan 14.20 -1 Jan v. Nassau (5)—Zwette (5); 15.00 Juli ana (5)—Bonifatius (5); 15.40 Kng. Wilhelmina Juliana (5); 15.40 Juliana (6)—Bonifatius (6); 16.20 Zwet te); Post meer tweeduizend maal afgemeerd in Noord-Duitse havenstad. Meer drie miljoen auto’s werden hier nog toe verscheept. Momenteel wor den in Emden per dag 1160 VW-ke- vers gebouwd en dan nog wel uitslui tend voor de Noord-Amerikaanse markt. VARIA J. J. Bel jon: Bouwmeesters van mor gen; C. Bemer: De carriére-terreur; G. J. A. Bomans: Van mens tot mens; C. J. Both: De korte golf; J. JU.X T-* J. i der: Rusteloze tarde; F. Daalder Van Wormcruyt me: suycker jeugdliteratuur; L. Daels e.a.: standswaameming met luchtfoto’s; P. J. F. Dupuis: Geniet van het leven; L. Elferich: Pas op de helft, voor ouders van zesdeklassers; J. A. Fa ber: Drie eeuwen Friesland; dl. 2; H. Ferrée: Nieuw! Welzijn nu in handig welvaartspak; I. G. M. Gerhardt: Het levend monogram, gedichten; H. B. Harmsen e.a.: Meten en regelen in de procesindustrie; B. H. Heldt: Vei- ligheidsauto’s en auto-veiligheid; E. Hesse: Thee, pop. wetenschappelijke beschrijving over thee; Hermine Heij- ermans: Mijn vader Herman Heijer- mans; M. B. vtn der Hoeven: De tijd van de grote geografische ontdekkin gen; Israël 25 jaar; Th. A. J. M. Jon- kergouw: Participatie-onderwijs in op bouw; J. A. Keel: Onze belaagde pla neet; B. van der Klaauw: 15 jaar ruimtevaart; C. H. Koetsier: Die de verdrukten recht verschaft; R. D. Laing: Gezinspatronen; A. Langelaar Muzikale vorming in de kleuterschool; H. H. Leerentveld: Eenvoudige cor respondentie voor de zakenman; T. Li vius: Hert ontstaan van Rome; A. Mar tens :Nieu we gids voor school en be roep ’73; C. McGregor: Over dylan; R. Medvedev e.a.: Wie is er gek? H. Miedema: Op ’e literaire toer; F. R. Mohr: Wat gaat er nu eigenlijk mis?; A. S. Neill: Summerhill; De Ten overstaan van notaris E. K. Hoek stra te Sneek is gistermiddag in ge bouw Elim te Schamegoutum provisio neel geveild de voormalige zuivelfa briek met directeurswoning te Sijbran- daburen. Op de zuivelfabriek met het erf werden 21 bordjes uitgebracht. De heer J. de Vries uit Sint Maartens dijk is hiervan de voorlopige koper met 114.128,De directeurswoning kreeg een bod van 7.3.390,— van de heer J. de Vries uit Rotsterhaule. Hierop werden 23 bordjes uitgebracht. Woensdag 24 april zal notaris Hoek stra, weer in gebouw Elim, het com plex met de woning finaal toewijzen. te Wijckel Jantje Osinga te_ Sondel, Overleden: Hains Bosma e.v. Jacob- je van Dijk te Sondel; Jozef Gersjes e.v. Lamkjen Hoekema te Ruigahiui- zea. De piramide, psych, roman; D. Ham- meitt: Bloedrode oogst, detective; C. Harrod-Eagles: Wanttijd, psych, ro man; J. Hawkesworth: Salon en sou terrain, familieroman; J. Hidding: Liefde in hert oude landschap, prot. chr. streekroman; F. Horgan: Mensen van Whitewater, psych, roman; A. Jordan: Madame Dubarry, hist, ro man; A. C. van Kampen: De ontmoe ting; J. Kerouac: Eenzame engelen; H. H. Kirst: Veroordeeld tot waar heid; E. Kishon: Salomon was niet goéd wijs, verhalen; C. Kray-Sijsma: Het uitzicht blijft; A. Lampe: Bloe men voor Nippon, oorlogsverhalen; H. Lansank: Niet alles, Marion, streekro man; E. Leonard: In spin - opnieuw gaalt de bocht in, science fiction; j. Mclwaine Mc Clary: Een prooi der jmcllvaine jmcClary: EeEn prooi der vossen; A. Maclean: Valse start, thril ler; I. Melchior: Operatie Weerwolf, oorlogsroman; N. von Michalewsky: Opstand der matrozen, hist, roman; J. Monsigny: Floris, mijn liefde, hist, roman; K. Norel: Karei Commandeur, prot. chr. roman; A. Oosterbroek- Dutschun: De vreemde zoon, streek roman; H. Pahlen: Weerzien in Ti- fliz, spionageroman; A. Philippe: Niet meer dan een ademtocht; A. C. Prins: Het dagboek in de sneeuw, griezel verhalen; A. Quintana: Padjelanta, avonturenroman; R. Rendell: Huis werk voor een speurder, detective; W. K. Roggeman: Brussel-windkracht 7; A. Schouten: De Koekoekshof, fam.- roman; E. Speelman: Katrijn van Aerdswoude, hist, roman; idem: Vier mannen voor Jacoba; idem: De ijze ren wet; J. G. Symons: De 31ste fe bruari, thriller; Th. J. Thijssen; In de ochtend van het leven, jeugdherin neringen; J. Rowe Townsend: Slaap ze Proffie, psych, roman; L. .1. Tsjoe- kowskaja: Duik in de diepte, politieke psych, roman; J. Vance: Emphyrio, science fiction; J. Verstegen: De re gentijd, psych, roman; K. Vonnegut jr. Moeder nacht, psych, roman; F. Wer- remeier: De bankier en het lichte meisje, detectiveverhaal; M. L. West: De Salamander, avonturenroman; J. Winnegate: De slag om Kreta 1941, owlogeroman. Tegen het eind van het jaar 1964, na een record-bouwtjjd van slechts ne gen maanden, startte de Volkswagen- fabriek Emden haar produktie. De eer ste scheepslading verliet deze Duitse fabriek op 10 maart van het daarop volgende jaar en sinds die tijd heb ben Volkswagenschepen meer dan deze dan tot ROMANS P. Anthony e.a.: In de macht van de ring, science fictionroman'; I. Asi mov: Het fopaas, science fiction; J. L. Borges; De zahir, verhalen; P. Boulle: De apenplaneet, science fic tion; V. Caspary: Laura, detective; J. CorTazar: Rayuela, een hinkelspel; J. Daisne: Hoe schoon was mijn school, psych, roman; A. G. Deel man: Alii Bin Joeroep, roman over na delen van Ned. Indië; S. Haden Elgin: Uiterst; science fiction; C. S. Fores ter: Uitstel van betaling, thriller; D. thriller; Haviken, Frank: roman; Mrs. Po- Mr. Gielen kwam tot deze uitspraak op grond van het feit dat snelheids beperkingen alleen kunnen worden op gelegd in verband met de verkeersvei ligheid, op basis van de Wegenver keerswet. Hij had een onderzoek ver richt naar de oorsprong van de snel heidsbeperkingen en was daarbij tot de conclusie gekomen dat deze niet in de eerste plaats waren opgelegd om tegemoet te komen aan de verkeers veiligheid, maar met betrekking tot de olieschaarste, Derhalve achtte mr. Gielen het onlangs gewijzigde artikel 52 van het RW waarin de nieuwe snelheidslimieten zijn opgenomen, on verbindend. Brussel ofwel de beleidmakers in de E.G. kan de benarde rundvlees markt wel degelijk ondersteunen. Zo wordt sinds enkele maanden een resti tutie gegeven bij uitvoer van levende runderen, vers en gekoeld vlees naar derde landen. De consument kijkt er waarschijnlijk vreemd van op maar deze regeling heeft alleen tot doel de markt te schonen, zodat het prijspeil voor de vleesproducent wat ruimte krijgt naar boven toe. Nauwelijks een maand later (medio januari van dit jaar) gaf Brussel de mogelijkheid om rundvlees gedurende een bepaalde pe riode op te slaan in particuliere pak huizen. Men kan dit zelfs met subsi die doen. 13.20 Juliana (6)Bonifatius (6); 13.20 Sperkhem (6)Simon Havinga (6); 14.00 Johannus Post (6)Gr. v. Prin sterer (6); 14.40 Jan v. Nassau (5)— Bonifatius (5); 14.40 TerpGysbert Japiks; 15.20 Simon Havinga (5)Ju liana (5); 15.20 Jan v. Nassau (6) Kng. Wilhelmina; 16.00 Bonifatius (6)—Simon Havinga (6); 16.40 Juliana (6)Gr. v. Prinsterer (6); 17.20 Sperk hem (6)Johannes Post (6L FRIESE ROMANS T. Riemersma: Oant de dea dur op folget Ook dit jaar worden weer de Sneker tafeltennis kampioenschappen gehou den en wel op: donderdag 11 april (juniorenklas); vrijdag 12 april (4e klas en beginners), dinsdag 16 april (3e klas); woensdag 17 april (2e klas); donderdag 18 april (le klas); vrjjdag 19 april (overgangsklas) en maandag 22 april (dubbelspel). Door deze „grootscheepse” aanpak heeft de Volkswagenfabriek een niet weg te cijferen bijdrage geleverd voor de sitruktuurverbetering van dit ge bied, dat dicht tegen de Nederlandse grens ligt ter hoogte van Groningen. Tot voor enkele jaren nog was deze streek belangrijk agrarisch georiën teerd. Nu er achtduizend mensen in deze VW-fabriek hun werkkring heb ben gevonden, is hierin een drastische verandering gekomen. Zo was dertig procent van het totaal aantal mede werkers werkeloos, dus voordat de fa briek werd gebouwd. burg, Braunschweig, Hannover en Kas sel. Intussen is er een zesde fabriek te Salzgitter bij gekomen’. Met een op- I pervlakte van meer dan vier miljoen vierkante meter is de Volkswagenfa- I briek in Emden één van de grootste. [Dirt oppervlak wordt echter op het ogenblik slechts gedeeltelijk gebruikt. I De reden daarvoor is, dat men ook in de toekomst organisch op eigen ter rein zal kunnen uitbreiden. Voor de montage komen naar Emden de ge perste carrosserie-delen uit Wolfs- I burg, de motoren uit Hannover, de versnellingsbakken uit Kassei en de voorassen uit Braunschweig. Drie goe derentreinen met in totaal honderd- twintig wagens brengen dagelijks ma teriaal. Het lossen vindt plaats in de 1360 meter lange opslagloods. Nog I meer treinen brengen complete auto’s uit andere fabrieken van het VW-con- cem naar Emden, waar de hele zaak dan wordt verscheept. Hët hart van de produktie in Emden vormen de drie montagebanden. Chas sis en carosserie worden hier tot een complete wagen samengevoegd. Na een paar monrtagestations wordt de „kever”, op eigen kracht rijdend, ge test op vermogen op de proefstand. Elke veertig seconden is er een nieu we VW-kever rijklaar. Om een en an- I f^er dan dichtbij te kunnen meemaken. De doorslaggevende faktor voor het stelt de VW-fabriek Emden iedere be bouwen van de fabriek in Emden langstellende in staat van maandag was wel de gunstige ligging van het tot vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur de terrein; direct aan de buitenhaven, fabriek te bezichtigen. Afgelopen De wagens rijden zelf naar de sche- woensdag maakte daar een groep pen, met een reusachtige parkeer- mensen uit enkele noordelijke provin- plaats als tussenstation. Op die par-1 Cies, waaronder een delegatie van de keerplaats kunnen maximaal dertig-1 Sneker VW-dealer, Garage Pheifer, duizend wagens op verscheping wach- gebruik van. van 4 te..m. 10 april 1974 Geboren: Douwe Ewaldus Leander zv W. Sprik en J. F. Lammers te Oude- mirdum; Jantje Neeltje dv H. Haantjes en J. Homstra te Balk. Ondertrouwd: geen. Gehuwd: Jelle Faber MEISJES 10.20 Jan v. Nassau (5)Terp; 10.20 Simon Havinga (5)—Gysbert Japiks (5) ; 11.00 Juliana (5)—Bonifatius (5); 11.00 Jan v. Nassau (6)—Bonifatius (6) ; 11.40 Kng. Wilhelmina (6)—Sperk hem (6); 11.40 Johannes Post (5) Gr. v. Prinsterer (5). Regelmatig zijn de sierpaaltjes de trottoirs afgereden. Zaterdag kwam dat de heer G. van der Veen. Nog steeds ligt het stenen geval voor het huis, iets omhoog gehouden door de kettingen waarmee het aan de an dere palen is bevestigd. Eén van de palen die de heer S. Wesiterdijk voor zijn pand, dart onder monumenten zorg resorteeri, heeft staan is „uit het lood” gedrukt. Het stond er net weer twee weken nadart het al eens een slachtoffer van een vrachtauto was geworden. En goedkoop zijn niet. De prijzen variëren van 55 800 gulden.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 12