RODEN GEEFT SHMC DAMES WEINIG SCORINGSKANSEN Kon. Ned. Mij Tuinbouw en Plantkunde VEEL MISVERSTANDEN OVER TUINKEURINGEN S. Reekers clubkampioen en A. Feenstra moet degraderen vereen leren jack heeft elke man zo z'n ideeën. UITSLAGEN EN STANDEN BRIDGECLUB „SNEEK" BRONS y- ft' •’•vO» I .4 JOXGE CJRAAX JENEVEK 't Huis met de Notenbalk testte®-- elektronisch orgel 't Huis met de Notenbalk Damclub „Eensgezindheid" Woudsend G. BOORSMA WINT HOOFDPRIJS UDC n Zalencentrum Van der Wal voltooide grondige verbouwing Snelle behandeling autoschade SLIJTERIJ ,,'T VAT" „DE WATERPOORT" 1 ZAKENNIEUWS iiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiioiiiffl HOCKEY •t Sportief jack \f van soepel leer. J TO Fortex-passend bij een man z'n ideeën. X 1 -te o®» ■i NIEUWSBLAD S N E E K E R Pagina 27 Donderdag 11 april 1974 n zesde ron- van 130—652 73—369 de onderlinge helemaal niet E. lo, 12—5; HCSO 12—1. Alleen verkoop: 18—29 1 i Zelf musiceren een fijne ontspanning met een Mevrouw E. Posthuma-Posthuma, Slenk 63, in haar achtertuin. Bij de keuringen worden alleen de voortuinen in ogen schouw genomen. 115—804 122—799 127— 755 125—752 131—725 133—698 89—694 120—693 96—688 128— 669 109—666 124—665 Heren FerwerdaPosthuma Heren De ReeSchaap Echtpaar Jedéloo Heren PostmaDe Rooy Echtpaar Beetstra competitie S. Reekers 94—670 103—670 114—678 102—664 132—663 121—798 114—743 131—739 96—732 124—730 105—728 129—727 108—729 135—718 146—712 113—661 107—723 122—721 134—713 113—630 119—629 77—579 75—421 70— 400 71— 394 78—380 50—348 347 Het damesteam van de Sneker Mixed Hockeyclub heeft op een trieste wijze de competitie moeten afsluiten. Een over alle linies sterker Roden gaf de Sneker dames weinig kansen. Dankzij doelvrouwe Renée Baljet bleef de sco- reschade beperkt tot 03 (uiteraard voor Roden). Stand bovenaan: C. v. d. Brug 1523, A. Hoekstra 1522, J de Hoop 16 21, E. Wiersma 1620; onderaan: W. Plantinga 163 en A. Attema 18—11. Voor a.s. donderdag staan inhaalpar- tijen op het programma. van Uw door de vakmensen van deed remise Wijde Noorderhorne 15. Sneek Telefoon 05150-2279 A’ FORTEX mode voor mannen zijn tuintjes die heel fantasieloos zijn aangelegd, waar zomaar een bloeme tje in de grond is gezet om er toch maar iets bloeiends in te hebben. Bij anderen zit er helemaal geen lijn in hun tuin. Je ziet ook vaak dat de tuin niet in overeenstemming is met de omgeving, de tuin bij een landhuis zal je bijvoorbeeld heel anders inrichten dan de tuin bij een huis in een rijtje.” Degenen die zich bewust zijn van hi aten in hun kennis omtrent het tuinie ren kunen het beste lid worden van de afdeling van de maatschappij. 134—699 108—637 108 637 98—624 111—623 87—603 96—583 85—577 107—568 94—560 93—552 •Svic - leden deelnemen aan de excursies die ieder jaar op touw wonden gezet en er worden regelmatig sprekers uitgeno digd. Voor de avond van woensdag 24 april is mevrouw Casparé uit Rijs wijk gevraagd. Zij zal een lezing hou den over „Klimaatgordels rondom de aarde”. „Wij proberen ook zoveel mo gelijk de heren erbij te betrekken,” al dus mevrouw Posthuma, „vooral bij onze lezingen, want vreemd genoeg ko men er bijna geen heren op onze ver gaderingen.” Inderdaad vreemd, want bij tuinieren wordt toch vaak een flin ke portie mannenwerk gevraagd. Eerste klas: 1. M. Postma 1828 (kampioen); 2. J. Heeringa 1825; 3. Kaatsland 56 - Tel. 5967 U heeft bij ons keus uit de merken Yamaha, Viscount, Eminent, Solina. Philicorda. Vraag vrijblijvend folders en nadere informaties bij Mevrouw E. Posthuma-Posthuma: die vijf jaar in het bestuur zat en on langs is afgetreden: „Je kent de mensen aan hun tuin. Er In de voorronde behaalde Willem de Jong met 40 punten een eerste prijs, S. Bruning kreeg de tweede prijs met 36 punten en P. Koopmans eis te met 34 punten de derde prijs voor zich op. Ook in groep A was het Willem de Jong die de meeste j degr. werd Tweede klas: 1. W. de Jong 1622 (kamp.), 2. B. Ozinga 1620 (prom.), - -- - 4 j Hui. De uitslagen en standen van de bridge club Sneek zien er na de de als volgt uit: 142—823 130—800 121—765 148—749 120—725 127—714 126—705 E: Echtpaar Visser Dames HolkemaVogelsang Dames HolkemaVogelsang Heer De Jong Echtpaar V. d. Veer Dames BekemaCuperus Heren FelkersKlaibeda Echtpaar Bunt dames De HaanSilvius Dames SilviusMeijer Dames MakkenRepko 137—810 -..123—770 147—785 152—754 106—751 103—730 Heren 2e klas F: PW 1426; Tempo 14—21; Meppel 14—16; SMHC 14—14; Emmen 14—13; HVL 14—11; HCW 14 1; Roden 14—5. De gedetailleerde uitslagen waren: hoofdklasse: S. BerkepasS. Reekers 11, W. v. d. ZeeS. Reekers 02, Fr. de VriesH Lansbergen 02 A: Heren V. d. VeenVis Dames DamstraVrolijk Heren BronV. d. Leij Heren UbbinkZandstra Heren Damstra—Hemmes Heren V. Bruggen—Lichthart Echtpaar V. d. Zee Heren MeijerSilvius Heren SlobV. d. Steen Heren KleinjanV. d. Leij Dames RingnaldaVeldman Echtpaar Draaisma De hoofdprijs werd -gewonnen door G. Boorsma. De competitieleider van de senioren toonde zich wéinig tevreden over het verloop in de competitie, die in de drie klassen tot de volgende eind stand had geleid: F: Echtpaar V. d. Schouw Dames SilviusDe Vries Echtpaar V. Beek Dames ZelleSteegstra Mevrouw Potmaheer Gerlofs 58377 Dames HofmeesterPrijs Mevrouw De Jong heer Sinnema Dames BrouwerKlobbie B: Dames BosLokkerbol BrandsmaVeldman Mevr. FaberSteegstra Mevr. Tromp en zoon Echtpaar Nijburg Mevr. Kroonheer Silvius Echtpaar V. d. Berg D: Dames De KoningDe Boer Dames SchramSmid Heren De KoningDe Boer Dames OranjeVolkers Dames PotmaBoonstra Heer en mevrouw Makken Mevrouw Silvius heer De Vries Dames BronKleinjan Dames MiedemaV. d. Sluis Heren SpeelmanSpeelman Heer Noordmans en partner Echtpaar JansenVerplanke Afgelopen maandag hield de damclub IJDC haar eindvergadering. De bijeen komst werd maar magertjes bezocht door een tiental senioren en een stuk of twintig jeugdleden. De jeugdleider kon op deze vergadering de volgende resultaten melden: Stand bovenaan: S. Reekers 1825 (kampioen), H. Lansbergen 1722 en Sj. Reekers 17—21, H. Visser 18—20 en S. Berkepas 1719; onderaan: P. Nagelhout 1841 en Fr. de Vries 17 —11. Autospuiterij-, uitdeuk, en tec- tileerinrichting A. BETTEN IJLSTERKADE 78 - TEL. 3123 Voor 30 gulden in het jaar krijgt men iedere maand het blad „Groei en bloei” toegestuurd, daarnaast wor den er negen bijeenkomsten per jaar gehouden. Verder krijgen de bewo ners van bejaardentehuizen ieder jaar stekjes van kamerplanten, die na verloop van tijd worden gekeurd. „Je staat er versteld van hoeveel plezier je er die mensen mee doet,” Van de resultaten staat men nog meer versteld, want wart de bejaar den op hun kamer presteren op heit gebied van het opkweken van stekjes is vaak boven alle verwachting. In Zalencentrum Van der Wal, het voormalige Aere Perennius aan het Kleinzand, heeft ophieuw een grondi ge verbouwing plaatsgevonden. Het re sultaat werd zaterdag op een feestelij ke manier ingewijd, er was namelijk een reünie van de Pedagogische Aka- demie. De meer dan 400 aanwezigen vermaakten zich op uitstekende wijze in het zeer doeltreffend verbouwde za lencentrum. De bovenzaal is geheel gemoderni seerd, er is nu ruimte voor ongeveer tweehonderd gasten, tevens werd er een luxe en toch gezellige bar ge creëerd, waaraan ruim zestig mensen een plaatsje kunnen vinden. Daar naast is nu de achterzaal gereedgeko men. Deze heeft een capaciteit van 120 personen. Bij de verbouwing inbe grepen was ook de modernisering van de voorzaal. Hiertoe werd een muur .weggebreken tussen de twee ruimtes in Aere Perennius. Het geheel is nu in orde gemaakt voor recepties, festivi teiten, bruiloften, diners en koffietafels. De eigenaren menen dat zij met de realisatie van dit zalencentrum in een grote behoefte van de Sneker bevol king voorzien. Wanneer men een en ander eens bekijken wil kan dat. Men hoeft maar een telefoontje te plegen om naderhand tot de conclusie te ko men dat er van het oude Aere Peren nius weinig meer over is. De tuinkeuringen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, afdeling Sneek en omstreken, zijn weer op handen. Een hele mondvol, die waarschijnlijk velen niets zegt, of nog erger, die bij velen misver standen opwekt. Dat laatste is namelijk gebleken bij de voorbereidingen voor de voorjaarskeuring, een situatie die het bestuur van de afdeling graag ver anderd zou willen zien, vooral nu men zich niet meer beperkt tot het keu ren van de tuinen in de Stadsfenne, het gebied rond de vijver bij de Middel- zeelaan en de Hemdjjk, maar ook de Lemmerwegwijken erbij gaat betrekken. |3n junior-, twen-en herenkleding Wijde Burgstraat 9, Sneek C: Heren SchaapZoethout Echtpaar Looper Echtpaar V. a. Werf Echtpaar Kociistra Dames KerstmaKrook Heren CasemierKerstma Heren Brenninkmeijer Eppinga Dames SilviusDe Vries Heren BootBraak Echtpaar Maitla Dames MiedemaV. d. Veen Dames Brenninkmeijer V. d. Poel Y Tweede klasse: E. WiersmaJ. de Hoop 11, J. de HoopB. de Jong 2 0, F. OostermanH. v. Gosliga 2 0, J. de HoopA. Hoekstra 11. D. Heeringa 1824; 4. P de Boer 18 —21, 5 IJ. de Boer 18—19, 6. Joh. Ruiter 1817, 7. P. Cnossen 1814, 8. N. Boersma 1813, 9. H. Bootsma 18 12 degr, 10. J. v d. Zee 18—7 Reserve 4e klas: Martinus I 1219; SMH CII 12—16; Meppel III 12—15; Harlingen 1212; Q. Stick III 12 11; Q. Stick IV 12—6; Rap II 12—5. MANNEN Op andere terreinen dan dat van de keuringen is de maatschappij ook ac tief. Zo wordt er een snoeües gege ven; onder leiding van de heer Y. Kooistra houdt men bermwandelin- gen en er worden bloemschikcursus- sen georganiseerd. Verder kunnen de Bij de keuringen gaat men als volgt te werk: Een deskundige jury, be staande uit twee vrijwilligers per wijk gaat op stap en loopt langs alle tui nen in het betreffendegebied. Ze let op de kleurrijkheid en de algemene indruk. Daarnaast bekijkt men het on derhoud van de tuin. Uiteraard zijn er tuinen waarbij op niets gelet kan wor den, die vallen meteen af. De overige krijgen cijfers. Dergelijke keuringen vinden drie maal per jaar plaats, in het voorjaar, de zomer en de herfst. Na de laatste keuring wordt het totaal aan cijfers opgeteld, degene die de hoogste score heeft, heeft de hoofd prijs. Na de rust keerden de kansen voor SHMC. Fr. van der Werf maakte gebruik van een aantal missers in de verdediging van Martinus en wist uit een goed lopende aanval SHMC weer aan een voorsprong te helpen. Vlak voor het eind maakte Martinus de gelijkmaker, uit een omstreden strafpunt. Door dit resul taat werd Martinus kampioen. HEREN PW—SMHC 3—0 In de ontmoeting tussen de heren van P.W. en SHMC bleek direct na de aanvang al duidelijk dat PW van plan was er een oefenwedstrijd van te maken. Tenslotte had deze ploeg al het kampioenschap in de tweede klas se F behaald, maar moest men nog aantreden in de promotiewedstrijden. Het speelde met een betere techniek van de Snekers, toch zagen ze geen - kans om van de vele mogelijkheden die ze op het harde en oneffen veld kregen, er meer dan twee te benutten. Een ervan was een wegwerkertje. Th. Fijlstra 1614, 7. B. Zwaagman 16—14, 8. S. Heeringa 16—12, 9. Wijk- stra 168 degr. Eerste klasse: P. de BoerA. Feen stra 20, J. BijlsmaK. v. d. Kooij 11, A. FeenstraA de Boer 11 (Feenstra degradeert). Bij de leden van de afdeling bestaat nu het misverstand dat alleen hun tuinen onder het oog van de jury ko men. Anderen geven te kennen dat ze het helemaal niet leuk vinden dat hun tuin aan een onderzoek wordt onderworpen. Dat is nodig, want het gebeurt allemaal automatisch, het Stand bovenaan: P. de Boer 1827, K. en L. v. d. Kooij beide 1822, J. Bremers 1820; onderaan: A. Feen stra 18—11, Bijlsma 1813 en G. Ha- ringa 1815. Eindstand dames: Graspiepers 12 a 23; Q- Stick 12—16; Emmeloord 12— nen. A. Hoekstra speelde remise tegen; ^oten 12 10; SMHC De. Hoop zodat nu nog het wachten is op de laatste drie partijen van C. van der Brug waaruit dan wel enige beslissing in deze klasse zal voortko men. Getlegenheidskeeper W. Zandstra verdedigde zijn doel goed, na de rust betekende hij een duidelijke' verbetering in het veld. Zijn plaats in het doel werd toen ingenomen door U. de Vries. Voor de thee werd er aan Sneker zijde nog een moeilijke redding genoteerd door PW keeper, na een schot van O. Verwet. Na de hervatting was er meer evenwicht in de spelverhouding te constateren, evenwel niet genoeg, want PW wist nog eenmaal de keeper van hun gas ten te passeren, daarmee de eind stand op 30 brengend. MARTINUS 1—SHMC 1 4—4 De wedstrijd Martinus 1 tegen SHMC 1 eindigde in een 44 gelijke stand. Een uitslag die niet nodig was ge- weest, de Snekers hadden gemakkelijk met de overwinning huiswaarts kun nen keren. Reeds na een kwartier had den de waterpoortstedeliingen een 20 voorsprong opgebouwd, waarin A. van der Veen de hand had gehad. Door forse verdedigingsfouten die men even later evenwel aan Sneekzijde maakte, wist Martinus de achterstand weg te werken en zelfs een voorsprong op te bouwen door binnen vijf minuten drie maal te scoren. is gratis en er wordt niet aan de deur gebeld. Nie mand heeft er dus last van. De maatschappij probeert met deze keuringen de liefhebberij in het tui nieren te stimuleren, waardoor het aanzicht van de stad meteen ver hoogd wordt. In „Eensgezindheid” was het die uit zjjn twee resterende partijen drie punten scoorde tegen W. v. d. Zee (de volle winst) en afgelopen don derdag tegen S. Berkenpas remise. Daardoor behaalde Reekers zijn veer tiende clubtitel. Nadat H. Lansbergen tweemaal en J. Vogelzang éénmaal kampioen waren geworden, heeft S. Reekers de titel na vier jaar weer te rug gepakt. De partij die Lansbergen nog moet afwerken tegen W. v. d. Zee kan Lansbergen bij winst nog dicht in de buurt van Reekers brengen maar inhalen is er niet meer bij. van Na 1 januari heeft S. Reekers zich de leiding niet meer uit handen laten nemen maar dait W. v. d. Zee hem sterk tegenstand heeft geboden is ze ker. V. d. Zee had in het eindspel een betere voortzetting kunnen kiezen maar dat rekensommetje bleek niet eenvoudig. Tegen S. Berkpas uit Balk werd aan beide zijden een solide spel gespeeld en dat kwam neer op een verdiende remise. De partij Sj. ReekersFr. de Vries werd voor de tweede maal uitgesteld, ditmaal wegens ziekte. Daardoor is de degradant nog niet bekend. Het wordt Frans de Vries of P. Nagelhout. Wel werd in de eerste klasse A. Feen stra het slachtoffer. Hij speelde remi se tegen voorzitter De Boer, toch nog een knappe prestatie. Maar de remise die Bijlsma in zijn eindspel gaf tegen K. v. d. Kooij, was voor hem voldoende om definitief de laat ste plaats aan Feenstra te laten. Feenstra moest ook nog zijn meerde re erkennen in de kampioen van de eerste klasse P. de Boer. In de tweede klasse blijft de span ning voortduren. E. Wiersma knap werk door J. de Hoop af te dwingen. De Hoop won echter zijn partij tegen B. de Jong zodat hij een plaats op de ranglijst kon klim men. F. Oosterman herstelde zich knap door H. v. Goslinga te overwin- Derde klas: 1. Sj. Fijlstra (kamp.), 2. J. Fijlstra 1827 (prom.), 3. P. v. Scheltinga 1824, 4. Joh. de Jong 1822, 5. H. v Brug 1814, 6. Tj. Bijlsma 186, 7. Sj. Nooitgedagt 18—4. punten verzamelde (52), hij gevolgd door S. Bruning (46). In groep B bleek G. Boorsma verre-3. h Ouderkerken 1619, weg de sterkste. Met 83 punten tinga^ 16—18, 5. R. Tichelaar^ 16—17, 6. maakte hij aanspraken op de eerste prijs, terwijl A. Frankena met heel wat minder, 58 punten, op de twee de plaats eindigde. Th. Boorsma was de beste in groep C. Hij haal de 52 punten. De tweede prijs in de ze groep ging naar B. Visser die 49 punten op zijn conto liet schrijven. k I 'i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 13