11 o Aanwinsten van Fries Scheepvaart Museum w GEMEENTEBESTUUR Wil BURGERIJ BETREKKEN BIJ VINDEN EINDVORM POSTMA MOGELIJK HEARINGS OVER STRUCTUURPLAN r KRAAK 'M GEDESILLUSIONEERD NA ONDERGANG TEGEN VELUWE BOCREANA CV h. doey; FIETSEN nv Kameroengroep houdt twee openbare avonden Zilveren speld van verdienste KNGV voor mevr. Nauta-Groenland BROMFIETSEN FA. DOUMA OOST TTuans singel 1113 sneek telefoon 05150-4233 IN DE „KIPE- EN KNINEHANNEL” MARKIEZEN ROLSCHERMEN LUXAFLEX INGEZONDEN JAARVERGADERING TGP HIHailHRIIIIIIIIH ilBlllliffliliMBHH 1 Inbreker brengt bezoek aan Hofmeester’s Vleesbedrijf ABN HAD IN 1973 STERKE GROEI BATAVUS RALEIGH B.S.A. PEUGEOT BATAVUS GO-GO BATAVETTE PEUGEOT MOBYLETTE Groene Dijk 6, Sneek, tel. 05150-3598 HM FOTO/FILM Foto en ïf Am a Pagina 33 NIEUWSBLAD S NE E K E R Donderdag 11 april f9T4 Kraak’m De kostenstijging in 1973 was minder Inl.: Uitslagen: Kraak’m groei vindt u bij Het beschoeiing van 20 cm, met direkt daar- ■*- verkeren. Nu heeft men een houten plankier gemaakt met een totale lengte van j kan zaaid werkzaamheden zijn uitge- Aanne- het door voerd mersbedrijf F. Nagelhout uit Woudsend. De walbeschoeiing in de jachthaven De Oudvaart is radikaal vernieuwd. De oor- opvolgend een grasgedeel te. Vooral als het flink ge- 310 meter (daarbij zit ook de beschoeiing aan de kant van de Oudvaart). Er is een dubbele rij palen geheid en daarop rust het plankier. Overdwars zijn op bepaalde gedeelten tegelpaden aan gelegd. De stroken grond tussen de wandelpaden en spronkelijke bestond uit een betonrand regend had, kon men door de blubber er bijna niet Dia’s projekteren met toepasselijke tekst of muziek op geluidsband: iets bijzon ders! Vraag de brochure: „Dia’s zonder en met ge luid” aan bij de Stichting Amateur- fotografie - Singel 32 - Amsterdam. MODELLEN VOOR FAM1L1EDRUKWERK Zaterdag 27 april speelt thuis tegen JOZO. tot te ■fi snelle sjc variërende prijz<.< In de nacht van maandag op dinsdag is ingebroken in Hofmeesters Vlees bedrijf in de Galigastraat, De daders zijn binnengekomen langs de achterzij de van Hoffy Grillbar. Er is een be drag van 800 gulden verdwenen. Van de daders ontbreekt elk spoor. ZEKER, u kunt zekerheid kopen door uw verzekeringen door ons te laten verzorgen. ASSURANTIEKANTOOR een pracht kollektie Centraal heeft ten alle tijde gestaan de mens. Vanuit de bevolkingsgroei is men verder gaan bekijken in hoeverre de woningbouw en de bedrijfsterrei nen (de term industrieterrein wordt, naar zijn mening teveel geassoci eerd met vervuiling), aangepast moe ten worden. Vooral voor de laatste ca tegorie moet vrij snel een beslissing worden genomen, omdat de situa tie in de nabije toekomst nijpend kan worden. Men dient ’t wegennnet en de groenvoorzieningen aan de uitbreidin gen aan te passen. Daarom is er ge streefd naar zoveel mogelijk groen stroken in de trant van wat nu tussen de Zwette en de Leeuwarderweg is ge realiseerd, terwijl men tussen de Woud- vaart en Rijksweg 43 aan een stads park denkt. dan in 1972: 15,6°/0 tegen 16,5%. Het groeipercentage van de baten daalde van toegenomen met 879,0 miljoen. Kraak’m 1 heeft de thuiswedstrijd te gen concurrent de Veluwe 3 met 46 verloren. Voordat men er erg in had stond men reeds met 05 achter. De achterstand werd nog wel tot 45 in gelopen maar in de laatste partij trok ken de Apeldoomers toch nog aan het langste eind. Met nog twee wedstrij den te spelen kan de Veluwe 3 de ti tel haast niet meer ontgaan. Bij de analyse van de bevolkingsont wikkeling van Sneek is globaal geke ken naar de groeicijfers, en niet naar de demografische gegevens, omdat de ze laatste teveel onzekerheden in zich bergen; vooral wat betreft de migra- tieproblematiek. 7%) sterke groei het van- de op (1972: Sneek, Leeuwenburg 6, tel. 05150-3963 Deersum, Rijksweg 3, tel. 05152-244 Koop voor een paar gulden een langer flitskabeltje met meer lichtspeel mogelijkheden. Vóór u gaat filmen is Lemmerweg - Telefoon 3096 bij de Waterpoort Hest rapport zal 29 april aan de ge meenteraad als discussiestuk worden aangeboden, waarmee de openbare be- 'handeling van start gaat. De heer Van Haersma Buma deelde nog mee dat het rapport binnenkort voor vijf tien gulden voor iedere geïnteresseer de te koop is. gs Ook het internationale bedrijf van de ABN heeft zich in 1973 bevredigend ontwikkeld. Eind 1973 bedroeg het aantal buitenlandse vestigingen 146. Ir. W, H. Y. B. Wang, onderzoeker van het bureau Kuiper Compag nons, gaf een aantal lijnen aan waarbinnen men heeft willen wer ken. Ondermeer heeft men zich af gevraagd in hoeverre de visie past binnen die van de overheid- Hij meende overigens dat uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek wel eens een wat te som ber beeld van het Noorden naar vo ren komt. De grote vraag bij de sa menstelling van dit plan is steeds Zullen wij maar weer eens een greep, doen? Oudere Snekers zullen zich nogi heel goed weten te herinneren hoe on ze stad voorheen een lang niet onver dienstelijke amateur-schilder tot haar inwoners mocht rekenen van wiens hand er bij talloze Snekers zowel als oud-Snekers werkstukjes aan de wand hingen. Wij bedoelen wijlen de heer T. Wielinga Hzn., die in het pand Wijde Burgstraat 16 een goed beklante zaak dreef welke na hem werd overgeno men door de heer D. van der Werf. Naar wjj menen verliet de heer Wie linga in het jaar 1938 onze stad om elders van een welverdiende rust te genieten maar het schilderen ging nog vele jaren door want hij kon het moei lijk laten en had steeds liefhebbers genoeg voor zijn conterfeitsels. Bij voorkeur legde hij zich toe op het Friese waterland en de zeilerij, en het spreekt vanzelf dat hij daarvoor in een stad ais Sneek helemaal goed zat! Echter, de rollen werden plotseling omgedraaid toen Brouwer Hoogen- boom vooral in de laatste game knap afstrafte 2117, 2123, 212. Schaap speelde vervolgens weer als vanouds tegen Van der Blink 1621, 2116, 2113. Draaisma wilde niet achterblijven en bleef Hoogenboom ook gemakkelijk voor 1221, 2119, 215. Toen Schaap hierna een steeds nerveuzer wordende Ruiten beek versloeg 2119, 2115, leek een gelijkspel weer tot de mogelijkheden te behoren. Zover kwam het echter niet doordat Brouwer in een zeer spannende partij de zege aan Van der Blink moest laten 2116, 1921, 1921, waardoor de eindstand 46 voor de Veluwe werd. Behalve enige potentiële klanten, een enkele passerende dienstbode in de typische uitmonstering van circa het jaar 1900 en keurig uitgedoste kinderen zien wij als centrale figuur een gebocheld mannetje. Men heeft ons verteld dat dit „de koopman” was, die Schamegoutum als domi cilie had en de Sneker pluimvee- markt zo’n beetje „beheerste”. Hoe deze heer verder heette is ons niet bekend. Verder een „agent van po- llicie”, voorheen bij iedere Sneker kwajongen gevreesd en De Leeuw geheten. Hij liep er met zijn sabel en helm maar wat krijgshaftig bij! het altijd goed, even na te gaan of er genoeg film in de kasette zit en of u J genoeg extra materiaal bij de hand hebt. Aan het einde van 1973 maakte 70% van de particuliere rekening houders gebruik van betaalcheques. In het verslagjaar werden in Neder land 30 nieuwe kantoren geopend waarmee het aantal binnenlandse vestigingen op 634 kwam. Je vond dat toen maar heel gewoon, maar thans zou diergelijke arbeid on denkbaar zijn hoewel, de gastarbei dersBij gebrek aan gemechaniseer de werktuigen moest er vroeger na tuurlijk ook veel meer met de hand gebeuren men had gewoon geen keus. Zo waren lange handkarren, op getast met zakken, kisten of tonnen in de Sneker straten in onze jeugdjaren nog heel gewoon, evenals de platte sleperswagens met hun twee paarden, waar de mannen van Reen, Stalma en Niemendal zo handig mee wisten om te springen sturen met het over de disselboom geslagen rechterbeen, rem men met de linker klomp. Soms sloe gen de paarden wel eens op hol en kon het lelijk mis gaan, vooral als de be stuurder onder de wagen kwam te ge raken en werd meegesleept. Sneek sprak dan drie dagen lang' over zulk een ongeluk en ieder leefde met het slachtoffer en diens gezin mee. Zag je het voor je ogen gebeuren dan vergat je zo iets nooit meer het geweld van het tomeloos voortrennende paar denspan, het gevaar van de heen en weer slingerende wagen, de angsit voor de man die de paarden nog poogde te houden of er hulpeloos bij bengelde. Tot een moedige de paarden wist te grijpen, of de hele zaak stuk sloeg te gen een boom of paal. Wat dat betreft is er sedert 50 jaar enorm veel in Sneek veranderd. Veel ten goede, maar nfiet allesH.H. In de eerste partij was Brouwer na een goede start toch kansloos tegen de jeugdige Ruitenbeek 2114, 1521, 14 21. Draaisma had vervolgens geen kans tegen Van der Blink, de sterkste speler van de gasten 921, 1621. Door deze snel opgelopen achterstand was de concentratie van Schaap in eens zoek tegen de niet zo sterke Hoo genboom 16^21 (na 1411), 1821. Het dubbelspel, waar men 14 dagen op getraind had, werd vervolgens door ge brek aan inspiratie ook een flop voor het duo Schaap-Brouwer tegen Van der BlinkRuitenbeek 1021, 1221. Toen Draaisma vervolgens ook nog te gen Ruitenbeek verloor 1921 (na 14 6), 1621 waardoor het 05 werd, leek de ondergang niet meer te ver mijden. 11 BC I voor u getekend V cal 11 n door CORK NR 22 Hij maakte op verzoek ook wel schil derijen van bepaalde schepen of zeil jachten en als men eens een tentoon stelling zou gaan houden van al die uitgeschilderde Sneker zeilschepen zou men er zeker wel een zaaltje vol mee krijgen. Wie weet gebeurt dat ook nog wel eens en wie daarvoor voelt, en tets in te brengen heeft, kan zich vast aanmelden bij het Fries Scheepvaart Museum. Dat wij nu ineens over wijlen de heer Wielinga komen te spreken heeft tot oorzaak het geschenk, dat wij ontvin gen van mevrouw Bednar-Groninger alhier. Zij gaf het Fries Scheepvaart Museum namelijk een door Wielinga indertijd op board geschilderde voor stelling van een hoekje oud-Sneek, zo als weinigen van ons dit meer uit ei gen aanschouwing kennen. Te weten het hoekje van de Gedempte Potter- zijlen en „het” Oosterdijk, waar voor heen de kippen- en kohijnenmarkt placht te worden gehouden. Het pluim vee werd in typische manden aange voerd, doorgaans in zogenaamde „kipe- koeren” of „hinnekoeren”, die men te genwoordig nooit meer ziet. haten 16,1% naar 12,3°/0. De baten zijn 96,5 miljoen tot 1De Veluwe 3 4—6; JOZO 1—Assen 1 2—8; Interlan- ce 1—Flits 1 7—3. Stand: De Veluwe 3 8 6 2 0 14 50 30; 2. Kraak ’m 1 8 6 0 2 12 46—34; 3. Interlance 1 8 5 1 2 11 5228; 4. Assen 1 8 1 3 4 5 3842; 5. JOZO 1 8 2 0 6 4 29—51; 6. Flits 1 8 0 2 6 2 25—55. wel eens te hebben plaatsgevonden. Wij beproefden ons „Frou Miedema” aan er een 1-- ----- - wjjl haar man de ganse dag meelzak ken moest sjouwen voor Wouda. Deze koelies droegen een opengetornde meelzak over hoofd en schouders, bj w(jze van beroepskleding, en waren beresterk van al dat geloop. van 1_ __j de kredietverlening middellange termijn met 34% 13%). Ook de groei van de krediet verlening op korte termijn was zeer bevredigend. Voornamelijk door de op levende conjunctuur en de toegenomen voorraadvorming bij de bedrijven steeg deze kredietvorm met 35%. Dat de particuliere cliënt voor de Al gemene Bank Nederland steeds be langrijken wordt valt af te leiden uit het stijgende aandeel dat de krediet verlening aan gezinnen in de totale kredietverlening aan de private sec tor heeft: van 15% in 1972 naar 18% in 1973. Hieronder vallen consumptie ve kredietverlening en woninghypo- theken. Het totale uitgaande bedrag aan consumptieve kredieten was eind 1973 gestegen tot 524 miljoen, ter- i wo- ndnghypotheken in het verslagjaar steeg van 546 miljoen tot 976 miljoen. Het aantal salaris- en rente- girorekeningen is vorig jaar toegeno men met 10% geweest: hoe vertalen wij de cijfers en analyses in een gemeentelijke nota. In 1973 heeft het bedrijf van de Alge mene Bank Nederland, blijkens de toename van het geconsolideerde ba lanstotaal met 21% (1972: 28,8 miljard, een zien gegeven. Dit blijkt uit daag verschenen jaarverslag. In het Nederlandse bedrijf bank steeg met de Sneker tongval opgegroeide jongen, tevens de eerste beginselen van het Fries op want de kooplieden drukten zich bij voorkeur in het Fries uit en woonden in de omliggende dor pen. Tijd speelde voor deze heren geen enkele rol want ieder aangeboden of ten verkoop aangeboden dier werd langdurig tot op het bot bevoeld en beknepen. Moest het ongelukkige beest door hen worden verkocht, dan liep het gauw kans als „moddervet” te worden geprezen, In het andere geval bleek het „gjin spier fet op ’e bonken to hawwen”, en was het bod nave nant. Voor de „kninen” dienden de oren tot handvat, en bij de „kipen” of „binnen” de poten. Er gingen ook on waarschijnlijk veel dieren in dezelfde korf of kist en zachtzinnig werd er be paald niet mee omgesprongen Als o toegift werden er ook wel eens „piken” wij] het uitstaande bedrag -aan of jonge hondjes aangevoerd, die bij de Sneker jeugd natuurlijk veel be kijks hadden. Er zijn in het ontwerp nog genoeg vragen die een antwoord behoe ven. Met name wat de woningbouw betreft en de industrieterreinen zijn een aantal alternatieven aangegeven. Via de inspraakprocedure kan men tot een definitieve keus komen. is de bedoeling dat de bewoners van Sneek nauw betrokken z,uilen wor den bjj het vinden van een definitieve vorm voor het „ontwerp structuur plan Sneek”. Dit deelde burgemees ter B. van Haersma Buma gistermid dag tjjdens de introductie van het voorontwerp mee. Dat kan gebeuren door het raadplegen van de bevol king door middel van hearings, maar ook door een groepje zeer geïnteres seerden te formeren, die meedenken en meepraten. Verder wil men bij de gemeente Sneek instellingen binnen en buiten de stad erbij betrekken. Om de burgerij een goed beeld te verschaf fen zal een aflevering van „Uit de Marktstraat” aan dit plan gewijd zijn, terwijl in het door de gemeente aan gekochte pand naast het politiebureau een tentoonstelling wordt ingericht. Woensdag 3 april j.l. hield de gym nastiekvereniging „Thusnelda-Greate Pier” haar jaarvergadering in de bo venzaal van café-restaurant Onder de Linden. De voorzitter, de heer G. Geertsma, kon rond de veertig leden wëlkom heten. Ook de jeugdraad was goed vertegenwoordigd. De jeugdraad, die afgelopen jaar is opgericht, heeft reeds verschillende keren blijk gege ven van haar activiteiten en zit voor de komende maanden nog vol nieuwe ideeën, o.a. spel en dansmiddag voor de leden in de leeftijd van de basis scholen en een fuif voor de oudere jeugdleden. Uilt het financieel verslag blijkt, dat ook TGP met een groot tekort zit. De uitreiking van de onderscheidingen was wel het voornaamste punt van de agenda. Deze werden toegekend aan de volgende personen: mevr. S. de Boer- Edel en mevr. Terpstra-Pasma, 25 jaar lid (25 jaar KNGV-speld); mej. Petra de Boer en mevr. Prijs-Ring- nalda (15 jaar lid en ze kregen daar om een 15 jaar TGP-speld). C. Kan bekers voor Heinrich de Visser en Gerdi Walda. Medailles voor landelij ke prestaties voor Heinrich de Visser en Thijs Schuhmacher. TGP-beker voor Jaap Schuurmans en Noortje Blom. C. Kan-beker voor Cilly v. Win den. Beernink-beker voor Margitte Blom en A. Tjalsma. Dr. Boumaprijs voor de heer W. Reen voor bewezen diensten aan de vereniging. De heer G. Osinga, secretaris van Turnkring Friesland en 2e voorzit ter TGP sprak woorden van dank tot mevr. Nauta-Groenland. Zij is 40 jaar lid geweest van de vereni ging en daarvan, bovendien 13 jaar een goed en actief penningmeeste- resse van TGP. De heer Osinga reik- I te haar hiervoor de zilveren speld van verdienste uit van het KNGV. De heer Hettinga, in januari hoofdlei- der van TGP geworden, maakte hierna het werkprogramma bekend en mej. C. Bijl haar programma ritmisch. Met dank aan het verdere bestuur, de lei der, leidsters en alle aanwezige leden sloot de voorzitter deze jaarvergade ring de hoop uitsprekend dat met el kaar nog lang samen mag worden ge werkt voor het welzijn van TGP. Maandag 22 april en vrijdag 3 mei a.s. worden er door de werkgroep I „Cameroun-Sneek” weer bijeenkomsten gehouden voor alle deelnemers. Te-1 vens zijn alle belangstellenden ook als ze niet daadwerkelijk bij het project betrokken zijn, van harte welkom. De eerste avond wordt gehouden in I hotel „De Wijnberg”. Dan zal een tus sentijdse balans worden opgemaakt van wat de verschillende studiegroe pen over Kameroen hebben verzameld. Hierover wordt dan van gedachten gewisseld met Jan Hanse, medewer ker van het IKVOS (interkerkelijke stichting voor ontwikkelingssamenwer- king). Ook zal alvast een bezinning kunnen plaatsvinden over de eventuele studiereis die een groep Snekers wel licht naar Kameroen maakt en wat er voordien nog moet gebeuren. Belang rijk is hoe het project door zoveel mogelijk mensen verder wordt .gedra gen”. Daarbij gaat het om onze ver houding tot de bevolking van Kame roen. De tweede avond, 3 mei in hotel Ha nenburg komt de heer J. Mansvelt- beck, student sociale geografie te Ut- trecht en pas terug Uit Kameroen, iets vertellen’ over de „trek van het plat teland naar de stad”. Dit belooft een interessante avond te worden, temeer daar het probleem van de urbanisa tie (verstedelijking van het platteland) ook in onze provincie speelt. De heer Mansvelitbeck zal ook één en ander vertellen over de ontwikkelingspolitiek van diverse landen. Werkgroep „Cameroun-Sneek” de plankiers wachten nu op regen voordat er inge worden. De Onze Sneker jeugdjaren speelden zich al iets later af, toen de „kipemerk” plaats vond onder de luifel van de helaas verdwenen oergezellige Waag. Toen kostten de jonge konijnen, pas bij de „voedster” vandaan, drie stuivers het stuk en kochten wij een wat groter exemplaar, een wit met zwart gevlekte „Lot-haringer”, voor „fyftsjin sturen”, overigens niet zon der handgeklak, en' achteraf „fietsten to djür”. Maar ja, als elfjarige scho lier en aankomend konijnenfokker moest je de kneepjes van het vak én de handel nog leren. Je deed er als De groei van de nettowinst van 4,9% in 1973, bleef achter bij die van 1972 toen een stijging van 13,1% be haald werd. De Raad van Bestuur van de Algemene Bank Nederland stelt een dividend van f 18,per aandeel van honderd gulden voor. Daarvan is reeds 9,uitgekeerd als interimd'ividend. Daarnaast werden er ook vers afge stroopte „tellen” van konijnen, katten, mollen, „mirden” en ander gedierte verhandeld, door de boeren of „molle- fangers” aangebracht in de hoop er een „segaresint” of „in pear dübel- tsjes” wijzer van te worden. Men kon toen voor één simpele stuiver al heel wat kopen. Bijvoorbeeld een grote zak gebrande „apenuten”, een „ijswafel met slagroom” of tien „klevers”, te weten toffees met de kans dat in één daarvan een nummertje stak waarop men een prijsje kon winnen. Om deze reden werden de „klevers” al in het winkeltje uitgewikkeld, onder doodse stilte van de omstaande vrinden. Wij kunnen ons niet herinneren ooit zulk een suprise te hebben getrokken maar het schijnt eens in de zeven jaar echt geluk dan bij de Singel, die snoepwinkeltje op na hield ter-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 15