fotoroutes blijken schot in roos licht uit en spot aan H *^S- F foto collage I I izf/f i rj ipl ill ijl 4 i ’t Is weer zover! De natuur is zich aan het Alle fotoroutes worden uit- de TT Goed advies - Si F: BI 1 si sico is dat dit wordt vergeten, dan is er nog een tweede ze kerheid: neem als eerste op name steeds uw eigen naam en adres. Dat kost u wel één op- Jaarlijks ontvangen de ont- name, maar u hebt dan in elk over in nevenstaand artikel wordt geschreven. W, - IIP Bh sl foto-onderwerp, zult u zeggen. Alleen de hoogtepunten.^ Maar leg toch eens uw kamera - ,...-- klaar als uw man naar een vooral moet proberen is: de be- lijke knieen overhouden aan spannende voetbalwedstrijd langrijkste momenten vastleg- uw verhaal m foto’s. huis, een geboortekaartje en een krantenknip sel van een benoeming, de foto’s van de op groeiende kinderen en van de ouder wordende w(jiut jiuc „a«xxxC,UxxCx «cv hoofdpersonen.het was een dokument van foto-aibum wordt. Want een l het leven van een gezin.boeiend en uniek, mensenleven is uniek en het Een boek, waar er maar één van bestond: het terugzien van wat is geweest, kunnen, als het filmpje nog niet is ontwikkeld, voor een ander mens heel belangrijke opnamen worden verknoeid.. Breng alsublieft dat filmpje De eenvoudigste oplossing is» naar de dichtstbijzijnde foto- - - - - -- - L i postzegel van 25*cent)‘worden hjk vermelden, zowel op de al een melding van de vermis- Amateurfotografie, Singel 32, adresstrookje, gratisverkrijgbaar bij diverse zonden. Akkoord! Maai* als Uxkende verliezer, bedankt voor ANWB- en VVV-kantoren. ziet hoe groot toch nog het ri- uw moeite! |W gen. Er moet een lijn zitten in De vier foto’s bij dit artikel hebben een.yader het verhaal, waardoor er een een paar pijnlijke knieën bezorgd. Ze zijn na- serie-gedachte ontstaat, in ons .melijk gemaakt vanuit de onderkant van een voorbeeld van dat naar de poppenkast tussen de gordijnen door. U kunt nll^mdeWk in Hoe' zich voorstellen hoe dat is gegaan: opgevou- g Jl^Vwortglïg vaihet wen in een kleine ruimte heeït de fotograaf ge- ^raalddoor weergeven probeerd om de emoties, die het poppenkast- van de handelingen of door ge spel heeft opgewekt bij de jonge toeschouwer, laatsuitdrukkingen laat zien, te vangen in een verhaal van beelden. En dat is hoe geslaagder uw fotoverhaal gelukt: het begint met een ernstig meelevend is. gezichtje en eindigt in een spontane schater- lach om de goede afloop van het spel. Een kort Laatste tips. verhaal in foto s. Als u zo,n fOfO.Verhaai gaat En dat is dan één voorbeeld kijkt eri maak een paar opna- maken, streef er dan naar alle van wat iedereen, die een ka- men als er door zijn favoriete opnamen vanuit hetzelfde mera bezit, daarmee kan doen, club een doelpunt is gemaakt, standpunt te nemen of vanui Niet alleen vanuit de spleet van «een spelende poes. wie .dezelfde opname-richtmg.En een poppenkastgordijn, maar kijkt er met graag naar? Maak s probeer ook zoveel mogelijk- .ook in vele andere situaties, een serie foto’s als-ie met een beeldvullend te werkenof dat Mogen we - zo voor de vuist klosje aan een draad aan het. door uitvergroting te bereiken, weg - eens een paar situaties spelen is. Want vooral die konsentratie opnoemen: «de baby wordt ver- op het belangrijkste element vissen is een erg rustige be- schoóndgoed voor ’n serie versterkt de werking van het zigheid. Maar fotografeer uw unieke plaatjes, die u later met verhaal m uw man eens als hij beet heeft en een glimlach zult bekijken. slotte - maar dat geldt natuurT neem daarna nog een paar uw zoontje bouwt een toren lijk voor alle foto s die u maakt, •foto’s tot de vis is gevangen en van blokken en gooit die... laat uw model niet poseren, fo- weer in het water wordt vrijge-, boems.in elkaar. Daar zit tografeer echte mensen, die. laten. een aardig fotoverhaal in. gewoon en spontaan zicnzelt kijken naar televisie is geen jzijn. Zelfs al zou. u net als de foto-onderwerp. zult u zeggen. Alleen de hoogtepunten. vader van dit poppenkast kij- en tips over fotograferen en filmen vrouw. Een ontroerend boekwerk, want in album is vooral, dat het steeds dan moet u er nu al werk van hebben de fotoroutefolders dit woord en beeld gaf het een verslag van het le- meer1-1 ven van twee mensen. De trouwfoto en de an- het ouder wordt. Al bij het in- tijdig aanschaffen, reiswasd^qr^ebra^h^eenfoto^n^t"eerste VANDEMAAND goed «d»ter 1 leer’d heeft (en deze folder wh u den voorkomen de afzender te het rolletje niet uit de kassette „Boerderijen-fotoroute Sal- land” in Overijssel, de „Foto- route H°ognandsUGiori^^de’ goede tijden aan. Zorg,“dat ër een filmpje zit in driehoek Hoom-Enkhuizen- uw kamera en houd hem schietklaar. Zo n len- Medembiik, of de „Fotoroute teseizoen vol fotokansen is voorbij vóór u weet West Zeeuws-Vlaanderen”. De serie wordt geleidelijk aan uit gebreid. Behalve de circa 8 km lange fotowandeling in Oost- Groningén hebben de fotorou tes een lengte van 70 km of meer. Behalve per auto kun nen ze ook heel goed per fiets Wat u bij eenverhaal in 'foto’s kende knaapje-even wat pijn- Tips voor vaders. worden gereden, maar dan t-j Het is nu nog de tijd om ge- over enkele dagen verdeeld, bruik te maken van deze tip: Ook de automobilisten kunnen koopnualvoormoederdageen er langer dan één dag over foto-album. Geef het een titel, doen. Die man wist, hoe je in deze doe de foto’s erin van uw kin- --- tijd, waarin iedereen alles al deren en de foto’s die u verder gestippeld in samenwerking heeft, een ander toch een onge- nog hebt gemaakt, en probeer met de ANWB en een looflijk groot plezier kunt daar een lijn in te brengen. En Provinciale- of Streek-VW, doen. schrijf bij die foto’s als ’t kan zodat elke routebeschrijving Wie een foto-album koopt, kleine onderschriften. Zo’n al- niet alleen verkeerstechnisch’ heeft daarmee de mogelijkheid bum is niet kostbaar, maar als volledig verantwoord is, maar om de verscheidenheid van u ziet hoe zo’n geschenk straks ook een zo groot mogelijke lEen/oto uit dé folder „Fotoroute Hoge Veluwe”, waar- foto’s te ordenen, ze in te plak- op moederdag wordt gewaar- verscheidenheid bevat van r- - -- - ken in een volgorde, er kleine deerd, dan zult u uw fototoestel punten, die voor een bepaald of langere onderschriften bij te in de aanslag willen houden gebied kenmerkend zijn. Zo zetten en er zo een levend ge- om dat moment van verrassing -brengt de „Fotoroute Drenthe” heel van te maken. Dat is een vast te leggen. En dat is dan - u o.m. langs hunebedden en bezit voor het leven. dachten we - een mooie afslui- oen schaapskudde en voert de ucd tmgsfoto voor de laatste blad- „Fotoroute West Zeeuws-, zijdevanuwmoederdagalbum, Vlaanderen” u langs enkele Steeds meer waarde. die u daarvoor'speciaal hebt schorren, waaruit het welige gereserveerd. Goed idee voor .Zeeuwse land is voortgespro- «TLZK Het plezierige van een foto- moederdag van dit jaar. Maar -ten. Maar naast alle verschillen r ««S'* waarde kriigt naarmate gaan maken en dat foto-album tekstgedeelte gemeen: 1 x...-.—e,----r - - waarae Knjgr naarmate s. --- fotoroute wikkelcentrales enkele dui- geval de zekerheid dat u de gaat, kuntu-net als de samen- zenden dia- en smalfilms, zoo- zending weer thuis krijgt. stellers van deze folder - nog der dat de afzender duidelijk allerlei andere boeiende zaken zijn naam en adres heeft ver- ontdekken. Maar hoe mooi of meld. Die centrales doen wat Filmpje op straat, hoe simpel uw kamera ook is: zij kunnen: de naamloze dia’s het zit hem toch altijd nog meer enfilms worden ontwikkelden Ook dat gebeurt een enkele in de man of vrouw achter de geprobeerd wordt aan de hand keer. Op een trottoir, m een kamera, je moet het gewoon le- van b.v. autonummers of an- tram of park vindt u zomaar ren „zien”. Wie dat eenmaal ge- dere gegevens, die op de beel-een filmpje. Trek dan vooral t 1 - r» J U rxA 11 ATtr. vxi/at hit ïmccnrTA daarbij een handje helpen), zal achterhalen. Maar m veel ge- of rol het niet open. Daardoor niet alleen betere foto’s gaan vallen lukt dat toch niet. maken, maar ook meer van uit stapjes als deze en van het le ven genieten!” De folders kunnen per brief - - - (met ingesloten per folder een natuurlijk: de afzender duide- handelaar. Hij heeft misschien aangevraagd‘bij de Stichting envelop als op het bijgevoegde sing en weet in elk geval hef Amateurfotografie, Singel 32, adresstrookje, waarmee de beste wat u met dat filmpje Amsterdam-C. Ook zijn ze - dia’s en films worden terugge- kunt doen. Namens de onbe- ziet hoe groot toch nog het ri- uw moeite! ◄Een pareltje uit het foto album voor moederdag: een aktiefoto van één van de kinde ren. Zo’n foto kan iedereen maken én hij is een blijvende herinnering aan de onbezorgde kere achtergrond, dan kunt u jeugd van uw kinderen. Ons gj“Hoïfit’f°tO ma^en' ^at gaa advies in dit artikel: leg het le- pjaats de lamp op kinhoogte ven van uw kinderen of uw ge- precïes midden achter uw mo- sg zin vast in een foto-album dei. Spot aan en licht uit. Ach- boordevol herinneringen. Zo’n tergrond en jurk zwart. Meet de album is een bezit voor het le- lichtsterkte vlak voor de neus ven van uw model (houd de belich- tingsmeter voor het gezicht, dus precies recht voor en ge richt op de neus). Tijd en dia fragma hierop instellen (b.v. 1/15 sekondé op diafragma 8). Houdt uw kamera ter hoogte van de spot, precies in het midden van het beeld, zodat geen licht direkt in de lens kan vallen. Foto maken en voor de zekerheid een extra foto met zelfde tijd en diafragma op 5.6. Een belangrijk ding hebben we nog niet verteld: laat uw model Moeilijk, denkt ualsu deze het hoofd langzaam draaien en knappe foto van amateur- zoek het profiel, dat het meest fotograaf Michel uit Amster- kenmerkend is (met iets ge- dam bekijkt. Die is door een opende lippen). Dan wordt uw eenvoudige fotograaf niet te foto een plaatje. Veel sukses er maken. Dat is gelukkig onjuist, mee. Want als u een gewoon fototoe stel hebt, een klein schemer lampje met een spotlichtje (dus op één plaats gekoncentreerd licht) plus een zwarte of don- „Zwerven met de camera” staat er boven de inleiding van de dit voorjaar te verschij nen folder „Fotoroute Hart van Brabant”. En dat is precies waar het om gaat. De folder is een uitgave van de Stichting Amateurfotografie, die met veel sukses de laatste jaren al meer van dergelijke uitgaven heeft verzorgd. De „formule?” Een routekaartje, wat achter grondinformatie, een serie handige fototips, wat onder weg gemaakte foto’s en een routebeschrijving, waarin op nieuw heel wat handige foto tips verwerkt zijn. Deze foto routes blijken een schot in de roos bij dagjesmensen en va kantiegangers,- die „wel eens wat anders” willen fotografe ren, maar dóódsimpel een rug- gesteuntje nodig hebben voor het maken van een geslaagde g| foto- of diaserie. Bijvoorbeeld langs de „Foto- ató route Hart van Brabant” ten noorden van Tilburg. Of langs O de „Fotowandeling Wedde” in w Oost-Groningen, de „Foto route Drenthe” in het zuid- u „x-x-x x.x.»x,x. x^x- xxUv«xxxx *xx.«. oosten van deze provincie, de klaarmaken om uw fotomodel te worden. Voor alle mensen die van mooie dingen houden en die ook graag willen vastleggen, breken er nu Hoom-Enkhuizen- uw kamera en houd hem schietklaar. Onlangs kregen we een foto-album in han- •den, met deze fraaie naam. Het was geschreven •en met foto’s in elkaar geplakt door een vriend, die het op zijn vijf-en-twmtigjarig- huwelijksfeest kado hadi gegeven aan zijn V1UUW. JCitm UlXLlUCienu. uucn.wvin., v» «xxv xxx woord en beeld gaf het een verslag van net le ven van twee mensen. De trouwfoto sichtkaart van het plaatsje, waar de huwelijks- plakken is er de herleving van herinnering. Wie het in handen krij gt, zal het met genoegen in kijken. En hoe ouder een mens wordt, hoe waardevoller dat het leven van een gezin.boeiend en uniek, mensenleven is uniek" en het fotö-album' van de tijd tussen wittebrood en heeft een bepaalde bekoring, .zilver. ax. SB a?" 1 van wittebrood tot zilver 7 y <sSSBS^^ ‘‘rte .f S y>: OiSv ■W- vertel ’t met de kamera I *tëtu wWtierr. li Nietsme^. nietS»n>ns«r. A ieClU.llCClt!CHUCZ,U 1U1UU1 VV11U ------ n i 7 -r\ J AA

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 17