WEEKEND diensten mat maanaMsNrt een goed shirt? I I kepköiensten waterpoortstad Wijkindeling Sneker huisartsen zichtbaar beter st. i EL-MIOR 1 IWIERDSMA 1 K MEESTER VESWIJK I ZET DOOR i I I £010- F nieuwsblad in-en-om de c. - g GROOTZAND 44 1 F FEUILLETON Ks i HMM nm t: Pagina 2 S N E E K E R Donderdag 11 april 1974 waar heen GOEDE VRIJDAG 2 APRIL 20.00 Lug- april ds de maand 21: 19.45 J. 5, alarmnummer voor zowel zaterdagmiddag 14.00 ds W. uur uur viering Heilig van Wayenburg, Singel „d’Ald Wal” maandag: van Stationsstraat 17, Sneek, ds F. A. I J. K. den Hartog TWEEDE PAASDAG 15 APRIL Interkerke- uur EERSTE PAASDAG 14 APRIL tot zondag K. film uur van G. J. uur zang- tot m aandag ds J. W. J. J. van Dam, zang- „De Meerpaal” voetbal- 9.30 2000 film „Jesus uur na- WIJDE BURGSTRAAT 6 SMEEK in N.H. kerk); d. Linden (gez. attracties, zweefmo- Jesus film tot zondag 24.00 uur, alleen voor spoedeisende geval- za- uur an- en „Jesus film: s i WIJK 5: H. Ubbens, arts, Stationsstraat 27, tel. 2555 Het gebied begrensd door de Houkesloot, de stadsgracht en de Woudvaart (het Sperkhem) len: K. Vink, f tel. 05150-2714 SNEKER KRUISVERENIGING en voor donderdag in Almastraat de „C. film: 14.30 uur „De vier vuisten van de duivel’ UITVAART-CENTRUM Worp Tjaardastraat 13, tel. 5257 BEGRAFENIS- en CREMATIE- VERZORGING J. AE. de Boer, Marnezijlstraat 17, Woensdag 17 april Amicitia: 20.00 uur Christ Superstar”; film: vel” Sneekermeer: 11.00 en 14.00 uur zeil wedstrijden Vrijheidsklasse IJlst: 9.30 uur (Open deur dienst in N.H. kerk) Oosthem: 9.30 uur ds G. W. Mar- ehal (gez. dienst in N.H. kerk) ROOMS KATHOLIEKE KERK Blauwhuis: 10.00 uur dienst Heeg: 9.30 uur Interkerkelijke dienst in N.H. kerk uur tot maandag voor spoedeisende 9, Schamegoutum, tel. 05150-4255 WIJKVERPLEGING BALK, OUDEMIRDUM EN WOUDSEND Zuster E. P. van Waning, Lytse Si de 3a, Balk, tel. 05140-2104 DIERENARTSEN BALK, HARICH EN LEMMER Van zaterdag 12.00 uur 24.00 uur: J. Akkerman, dierenarts te Harich, toorn NIEUW APOSTOLISCHE KERK Johan Willem Frisostraat 57: en 16.00 uur dienst; woensdag 20.00 tel. 3355 APOTHEKEN Tot dinsdagmorgen 8.00 uur: A. J. van der Sluis, Marktstraat 12, Donderdag 11 april Bolsward Martinikerk: 19.00 uur uit voering Mattheus Passion Amicitia: 14.30 en 20.00 „Jesus Christ Superstar” Bogerman College, Hemdijk: 20.00 uur Nationaal Jeugdorkest Jeugd en Muziek, solist Jaap Sytsma, cello WIJK 4: C. J, Overdijk, arts, Stationsstraat 27, tel. 2526 Het gebied begrensd door de Zwette, de stadsgrachten en de Houkesloot (omgeving Leeuwarderweg, de Stadsfen- ne, de Domp en het Eiland) WIJK 3: J. Nauta, arts, Stationsstraat 27, tel. 2555 Het gebied begrensd door de spoorlijn naar Leeuwarden, de stadsgrachten en de Zwette (Klooster- en Staatsmansstra- ten) vinnigt de van school Uitsluitend bestemd voor de patiënten van W. Lofvers, arts, die van 31 maart tot en met 14 april afwezig is, en voor de pa tiënten van C. P. Dros, arts, die van 7 tot 21 april afwezig is. PAASMAANDAG ARTSEN SNEEK Van zondag 22.00 22.00 uur alleen gevallen: J. P. A. M. 38, tel. 2624 Noodspreekuren maandag: 10.00 10.30, 13.30-14.00 en 17.30-18 00 uur TANDARTSEN SNEEK Zondag en maandag van 8.30-9.00 van 17.00-17.30 uur (uitsluitend dringende gevallen): J. J. van der Veen, Stationsstraat 32, I WIJK 2: C. M. Eykman, arts, Bothniakade 1, tel. 2612 Het gebied begrensd door de Franekervaart en de spoorlijn naar Leeuwarden. (de Noorderhoek) De snit, de stof on dan de boord. De El-Mlor boord. Met de pijli Die wijst naar wellicht de beste boord ooit op shirts gemeskt Boodschappen vóór 8.30 uur bij de betreffende arts. WIJK 6: J. P. A. M. van Wayen- burg, arts, Singel 38, tel. 2624 Het gebied begrensd door de Woudvaart, de stadsgracht en de Geeuw (Lemmerwegwijk Oost, West en Selfhelp) (M. Th. Kuitert, apotheker) DIERENARTSEN SNEEK EN OUDEGA W. Van zondag 24.00 24.00 uur: Tj, Bottema, Esdoomlaan 10, Sneek, tel. 05150-2714 SNEKER KRUISVERENIGING Tot maandag 22.00 uur: Zuster R. Posma, Willem de Zwij- gerstraat 88, tel. 3914 ARTSEN BALK, SLOTEN, WYCKEL EN WOUDSEND S. Thomas, huisarts te Wijckel, tel. 05140-2077 ARTSEN SIJBRANDABUREN EN BOZUM Gedurende de maandag: huisarts te Bozum, tel. tel. 6114 FRIESE UITVAARTVERZORGING Gebr. Nieuwenhuis, Lemmerweg tel. 3753, b.g.g. 05100-29930 DRAAGT ELKANDERS LASTEN J. Dijkstra, Singel 42, tel. 3757 ALARMNUMMERS Algemeen i politie als brandweer Sneek: 3333 Rijkspolitie Wymbritseradeel: Op werkdagen 05150-1060, gedurende het weekend 05100-55555 STORINGSDIENST GAS EN WATER SNEEK Tel. 05150-3758 tel. 05140-2253 GARAGEHOUDERS IN SNEEK Van vrijdagavond 19.00 uur tot maan dagmorgen 7.00 uur: Automobielbedrijf W. Hoppe, Marti- niptóin 6, tel. 3091 DOKTER J. RUTGERHUIS Consultatiebureau voor geboorterege ling en seksualiteitsvragen. Voor af spraken 05150-6461 bellen MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Gezinsverzorging en hulp aan be jaarden en chronisch zieken: Cruy- cebroedershof, tel. 7755. Aanvragen maandag tot en met vrijdag van 8.30-10.00 uur Maatschappelijk werk: Dr. Bouma- weg 14, tel. 7755. Spreekuur maan dag tot en met vrijdag 8.30-10.00 uur Direktie en administratie: Cruyce- broedershof, tel. 7755 tuurlijk de politie verzoeken proces verbaal op te maken, maar dan jaag je ze helemaal tegen je in ’t harnas.” Evert belooft erheen te rijden en na het eten stap hij op zijn fiets. Het is midden augusus en bizonder warm. Overal op het land is men nog aan het werk. Er worden aardappelen ge rooid en koren gemaaid. Er zijn al stoppelvelden, die gescheurd worden. Hier hebben verschillende boeren nog paarden en als Evert twee zware Belgen voor een ploeg ziet lopen, stapt hij even af om het toneeltje te bekijken. Toch veel mooier gezicht dan zo’n dooie tractor. Al is een tractor misschien wat economischer. Gelukkig maar, dat de boerenzoons in deze streek nog veel aan de landelij ke ruitersport doen. Vrijwel elke buurtschap heeft een rijvereniging en er zijn er, die meedoen aan provinci ale en zelfs landelijke kampioenschap pen. Maar lang kan hij niet verwijlen; hij heeft een opdracht. Als hij bij de boerderij arriveert, zit men nog rond de tafel: de oude boer en zijn vrouw, Greetje en haar moe der, alsmede de knecht. Griet Alfers knikt vriendelijk naar de meester en ook op het gezicht van het meisje komt een glimlach. Evert geeft haar een knipoogje. Maar de boerin fronst haar wenkbrauwen, als Evert zonder meer een stoel bijtrekt en gaat zitten. Hij weet nu onderhand wel, dat men hier doorgaans geen stoel aanbiedt. Dus helpt hij zichzelf. WIJK 1: W. L. Bogtstra, arts Singel 38, tel. 2624 Het gebied begrensd door de stadsgrachten, de Geeuw en de Franekervaart (de bin nenstad, omgeving Bolswar- derweg en de Stationsstraat) Vrijdag 12 april Amicitia: 14.30 en 20.00 „Jesus Christ Superstar” Sneker Sporthal (Almastraat): 22.00 uur aanval wereldduurrecord volley bal. Animo De Fuik Oosterdijk (naast Hema): 20.00 uur jeugdevangelisatie, spr. W. Weening over „Men leeft na dood en begrafenis” Zaterdag 13 april IJsbaanterrein Leeuwarderweg: 10.00—12.00 uur Eierspeurtocht Wan- delver. DES Sneker Sporthal (Almastraat): 0.00- 22.00 uur aanval wereldduurrecord volleybal. Animo Amicitia: 20.00 uur film Christ Superstar”; 22.45 uur: „Sunday, bloody Sunday” Sneekermeer: 14.00 uur zeilwedstrij den Vrijheidsklasse Zuidersportpark: 15.00 uur voetbal wedstrijd ONSLeeuwarder Zwalu wen home 21, 9.30 uur; woensdag 20.00 uur jeugddienst ADVENTSKERK 10,00 uur Bijbelstudie; 11.00 uur prediking; diensten in de bijgebou wen van de Baptistenkerk, Willem Lodewijkstraat 4 NEDERL. HERV. GEMEENTE Gaastmeer: 9.30 uur ds J. W. Bruin- sma; 13.45 uur ds J. W Bruinsma (gez dienst in N.H. kerk) Goënga: 930 uur ds C. Baas Heeg: 9.30 uur ds A. Griffioen; 13.45 uur ds D. Nijenhuis Jutrijp-Hommerts: 9.30 van der Linden, m.m.v. W. Wiersma, Sneek IJlst: f~“ 14.00 uur ds W. Nawijn, Balk" Oosthem: 9.30 en 13.45 uur ds Dijkstra, IJlst ROOMS KATHOLIEKE KERK Blauwhuis: 10.00 uur dienst Heeg: 10.00 uur dienst Oosthem: 9.30 uur ds chal Oppenhuizen: 9.30 uur ds F. A. Liere (Jnterkerkelijke gezinsdienst) Z.ZZ kandidaat hetgeen Steenbeek en Maandag 15 april Jongerencentrum 20.00 uur ontmoeting en korte ekspe- rimentele filmpjes Sneekermeer: 11.30 uur zeilwedstrij den Vrijheidsklasse Zuidersportpark: 14.30 uur wedstrijd WZS—MKV’29 Bakhuizen: 13.30 uur autocross Amicitia: 17.00 en 20.00 uur: „Je sus Christ Superstar”; 14.30 uur „De vier vuisten van de duivel” Martinikerk: 10.00 uur Interkerkelij ke dienst van de Raad van Kerken, liturgie: ds. mr. J. A. Vaandrager, meditatie ds. M. van der Meulen, muzikale medewerking van de chr. muziekver „Harmonie” Chr. Geref. Kerk Julianapark: 9.30 uur zangdienst m.m.v. ,De Lofstem’, meditatie ds. J Dol SINT ANTONIUSZIEKENHUIS Kapel St. Antoniusziekenhuis uur ds J. den Hartogh (H.A.) NED. HERV. GEMEENTE Martinikerk: 19.30 uur ds J. tigheid Ichithuskerk: 9.30 uur ds dr K. M. paas- op een bespreking met het bestuur en het gemeentebestuur. Doe jij me een ple- 7.1’pn rh'r? txr oonc kloon TL- b-o-k-» uur Noorder- 1 zier en rijd er eens heen. Ik kan Bijleveld; Van vrijdagavond 18.00 uur: Zuster R. Posma, Willem de Zwij- gerstraat 88, tel 3914 ARTSEN BALK, SLOTEN, WYCKEL EN WOUDSEND S. Thomas, huisarts te Wijckel, tel. 05140-2077 ARTSEN SIJBRANDABDREN EN BOZUM Gedurende de zaterdag en de zondag: H. Hedns, huisarts te Bozum, tel. 05152-223 ARTSEN HEEG, NULAND EN IJLST Van vrijdag 18.00 uur: F. Schoenmaker, huisarts te Heeg, tel. 05154-2300 WIJKVERPLEGING BLAUWHUIS SCHARNEGOUTUM, OPPENHUIZEN, HEEG, NULAND, OUDEG A(W), IJLST EN OMSTREKEN Van vrijdag 18.00 uur tot maandag 8.00 uur: Zuster G. van der Molen, Zwetteweg g door Gerrit Franssen dienst in N.H. kerk Jutrijp-Hommerts: 9.30 uur ds L. J. Huisman m.m.v. „Nij Libben” Nijland: 9-30 uur zingend geloven Oosthem: 9.30 uur ds G. W. Mar- Rodenstoch brillen w:::: W&. „Als je soms voor Greetje komt, meester”, zegt de oude boerin, dan kun je wel weer rechtsomkeert ma ken. Ze heeft zes klassen doorlopen en dat is zat. Al dat geleer is maar on zin voor ons soort mensen en we kun nen haar op de stee best gebruiken.” Evert knikt. Hij had al zoiets ver wacht. „Een kind van twaalf zal wel heel wat kunnen presteren op zo’n groot bedrijf als dit, nietwaar?” zegt hij op enigszins sarcastische toon. „Hier is altied waark”, mengt de ou de boer ach nu in ’t gesprek. „Een paor haanden meer kunn’n wullie al tied gebruuken.” „Eet u eerst maar rustig af”, stelt Evert voor. „Dan kunnen we daarna rustig praten”. de Jager 20, tel. Zondag 14 april Amicitia: 17.00 en 20.00 uur: film „Jesus Christ Superstar”; 14.30 uur „De vier vuisten van de dui- dat is u mo- u Greetje morgen naar school stuurt, dan is het en de „Er is niks te praten”, oude boerin. „Greetje is en blijft op de boerderie.” Evert denkt aan heeft gezegd. Dit moet met tact diplomatie behandeld worden. Rustig naar woorden zoekend ant woordt hij„U kunt twee dingen doen”. Onderzoekend kijkt hij de oude Opgaven voor deze rubriek voor de krant van maandag tot uiterlijk vrij dagmiddag 12 uur en voor de krant van donderdag tot uiterlijk dinsdag middag 12 uur (gez. dienst) Oudega (W): 9.30 en 13.45 uur kan didaat E van der Woude (Amster dam) Schamegoutum: 9.30 en 13.45 uur ds Wititeveen DOOPSGEZINDE GEMEENTE IJlst: 19.30 uur ds G. G. Hoekema GEREF. KERK Heeg: 9.30 en Schenk (H.A.) Gaastmeer: 9.30 uur ds W. II lings; 13.45 uur ds J. W. Bruinsma uur dienst JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Kleinzand 77, vrij dag 19.30 uur theocratische school; 20.30 uur dienstvergadering; zondag 15.30 uur openbare lezing; 16.30 uur wachttorenstudie PINKSTER GEMEENTE ’s Middags 4.00 uur dienst in Men no Simonszaal, Harinxmakade 21 PHILADELFIA GEMEENTE Kleinzand 64: Zondag 9.30 dienst; zondagsschool N. Dinsdag 16 april Amicitia: 2000 Christ Superstar” boerin aan. „U kunt doorgaan, zoals u nu doet en het kind op de boerde- „U rij houden. Dan komt vandaag of morgen de politie en krijgt niet u, maar uw dochter een proces-verbaal wegens overtreding van de leerplicht wet. De kwestie is deze: Greetje is twaalf jaar en zodoende nog leerplich tig. Zeker nog een vol jaar. Dan krijgt Greetje’s moeder een fikse boe te. Het minste is tegenwoordig zo’n NED. HERV. GEMEENTE Martinikerk: 10.00 uur Interkerke lijke dienst, ds M. van der Meulen en ds mr J. A. Vaandrager m.m.v. „Harmonie” GEREF. KERK Martinikerk: 10.00 lijke dienst CHR. GEREF. KERK 19.30 uur Paaszangdienst ROOMS KATHOLIEKE KERK Dienst om 9.00 uur; 10.00 uur Inter kerkelijke dienst in Martinikerk NEDERL. HERV. GEMEENTE Gaastmeer: 9.30 uur ds J. W. Bruin sma, m.m.v, korps (gez. dienst in geref. kerk) Gauw: 9.30 uur ds R. Kranenborg (gez. dienst) Heeg: 9.30 uur interkerkelijke zang- Witteveen (H.A.); 19.00 uur feest voor de zondagsscholen GEREF. KERK Oosterkerk: vanavond: 19.30 uur ds J. H. van Halsema en ds J. D. B. van der Meulen (H.A.). Vrijdag: 19.30 uur ds J. H. van Halsema; za terdag: 19.30 uur ds J J. Kuiper Zuiderkerk: Vrijdag: 19.30 uur J. N. Nammensma DOOPSGEZINDE GEMEENTE 19-30 uur ds M. van der Meulen GEREF. GEMEENTE Mermozaal Harinxmakade uur leesdienst CHR. GEREF. KERK 19.30 uur ds J. Dol GEREF. KERK Kleinzand 19.30 uur ds C. J. de Ruijter BAPTISTEN GEMEENTE .30 uur ds J. van Dam ROOMS KATHOLIEKE KERK 15.00 uur Kruiswegoefening; 17.00 uur: Goede week viering voor lage re schoolkinderen; 19.30 uur avondoe- fening m.m.v. zangkoor NEDERL. HERV. GEMEENTE Gaastmeer: 9.30 uur viering Heilig Avondmaal; 19.30 uur dienst van het woord Heeg: 9.30 uur ds A. Griffioen; 19.30 uur viering Heilig Avondmaal Jutrijp-Hommerts: 9.30 uur ds L. J. Huisman; 19.30 uur ds L. J. Huis man (HA) Nij:-nd: 19.30 Avondmaal C m: 9.30 uur ds G. W. Mar- chal; 19.30 uur viering Heilig Avond maal Oppenhuizen: 19.30 uur ds F. A. Liere (HA.) U' -.'olllngerga: 9.30 uur van Liere Oudega (W.): 9.30 uur ds De Bruin, I. uwarden Schamegoutum: 19.30 uur ds A. J. de Bue (gez. dienst in geref. kerk) Sijbrandaburen: 19.30 uur ds C Baas (H.A.) Woudsend: 9.30 en 19.30 uur ds M. Hausmann (HA.) IJlst: 19.30 uur ds (H.A.) IJsbrechtum: 19.30 uur ds mr J. A. Vaandrager DOOPSGEZINDE GEMEENTE :st: 18.45 uur ds G. G. Hoekema (H.A.) GEREF. KERK Heeg: 19.30 uur ds W. Schenk GEREF. KERK Gaastmeer: 9.30 uur ds W. Horlings Oudega (W.): 19.30 uur ds A. Quak Sneek Schamegoutum: 19.30 uur ds A. J. de Bue (gez. dienst) IJlst: 19.30 uur ds H. E. Bijleveld Oosthem: 19.30 uur ds W. Wiersma veertig a vijftig gulden. En zonde van het geld, daarvoor moet veel te hard werken. De andere gelijkheid is, dat weer waarnemend schoolhoofd tevreden zullen we maar niet praten over tot nog toe verzuimde dagen.” De oude vrouw is niet te vermur wen. „Greetje blijft op de boerderij en daarmee uit.” Evert haalt de schouders op. „Dan zal ik meteen maar doorrijden naar uw neef in Disselberg, die is toe ziende voogd en eveneens verantwoor delijk.” „Je doet maar, wat je niet laten kunt”, antwoordt de vrouw en kijkt hem met een boze blik aan. „Voor een boerendochter heeft Greetje ge noeg geleerd. In de bijbel staat, dat grote geleerdheid iemand tot razernij kan brengen.” Evert kent zijn bijbel ook, „U trekt deze uitspraak helemaal uit zijn ver band, mevrouw. Het was stadhouder Festas, die dit tot Paulus zei.” Zonder verder haar commentaar af te wachten, wendde Evert zich tot Griet. J bent er verantwoordelijk voor, mevrouw, als u het kind niet naar school stuurt. Ik ben hierheen geko men op verzoek van meneer Steen beek, die waarnemend hoofd is. Om te voorkomen, dat de politie er in ge mengd wordt. Denkt u daar goed over na, want de kantonrechter zal er geen genoegen meenemen, als u zegt, dat uw moeder het zo beslist heeft. H. Heins, 05152-223 ARTSEN HEEG, NIJLAND EN IJLST Tot dinsdag 8.00 uur: F. Schoenmaker, huisarts te Heeg, tel. 05154-2300 WIJKVERPLEGING BLAUWHUIS SCHARNEGOUTUM, OPPENHUIZEN, HEEG, NIJLAND, OUDEGA (W), IJLST EN OMSTREKEN Van maandag 8.00 tot dinsdag 8.00 uur: Zuster G. van der Molen, Zwetteweg 9, Schamegoutum WIJKVERPLEGING BALK, OUDEMIRDUM EN WOUDSEND Zuster E. P. van Waning, Lytse Si de 3a, Balk, tel. 05140-2104 DIERENARTSEN BALK, HARICH EN LEMMER Van zondag 24.00 uur 24.00 uur: G. Jensma, dierenarts te Balk, tel. 05140-2170 GARAGEHOUDERS IN SNEEK Van maandagmorgen 7-00 uur tot dins dagmorgen 7.00 uur: Garagebedrijven Rinnert b.v., Maria Louis estraat 2220/3743 uur tot maandag Geeuwkade 16 dansen, aan- ARTSEN SNEEK Van vrijdag 18.00 tot zaterdag 20.00 uur alleen voor spoedeisende geval len: J. Nauta, Stationsstraat 27, tel. 2555 Noodspreekuren: zaterdag 10.00 10.30, 13.30—14.00 en 17.30—18.00 uur Van zaterdag 20.00 uur tot zondag avond 22.00 uur alleen voor spoed eisende gevallen: C. J. Overdijk, Stationsstraat 2, tel. 2526 Noodspreekuren zondag: 10.00-10.30, 13.30-14.00 en 17.30-18.00 uur TANDARTSEN SNEEK Vrijdag en zaterdag van 8.30-9.00 en van 17.00-17.30 uur (uitsluitend voor dringende gevallen): W. L. Steenaart, Julianapark 9, tel. 4731 APOTHEKEN Van vrijdagavond 17.00 uur, zondag van 11.00 tot 17.00 uur gesloten: A. J. van der Sluis, Marktstraat 12, (M. Th. Kuitert, apotheker) DIERENARTSEN SNEEK EN OUDEGA W Van zaterdag 13.00 SINT ANTONIUSZIEKENHUIS Kapel St. Antoniusziekenhuis 10.30 uur ds J. den Hartogh, m.m.v. W. v^n der Wal, bariton NED. HERV. GEMEENTE Martinikerk: 10.00 uur ds J. H. D. Louwerse; 17.00 uur ds dr K. M. Witteveen Ichthuskerk: 9.30 uur ds dr K. M. Witteveen; 1Ö.30 uur ds J. H. D. Lou werse GEREF KERK Noorderkerk: 9.30 uur ds J. D. B. van der Meulen; 17.00 uur geen dienst Oosterkerk: 9.30 uur ds J. J. Kui per; 17.00 uur ds J. D. B. van der Meulen Zuiderkerk: 9.30 uur ds J. N. Nam mensma; 17.00 uur. ds J. J. Kuiper Geref. Verpleeghuis; 15.30 uur ds J. N. Nammensma DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 uur ds M. van der Meulen CHR. GEREF. KERK 9.30 en 17.00 uur ds J. Dol GEREF KERK Kleinzand 9.30 uur leesdienst; 17.00 uur ds J. de Ruijter BAPTISTEN GEMEENTE 9.30 en 17.00 uur ds vrijdagavond 19.30 uur bidstond ROOMS KATHOLIEKE KERK Diensten om 9.00 en 10.45 uur; terdagavond dienst om 22.30 (paaswake) GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS DE VOLLE PINKSTERZEGEN Iedere zondagmorgen 10.00 u. evan gelie prediking in de Scharnestraat 13 te Sneek. Woensdags bidstond Jezus noodt u: „Komt tot het feest van redding en genezing” LEGER DES HEILS 10.00 u. heiligingssamenkomst; 11.45 uur zondagsschool openbare lagere school Kaatsland en Kleinzand 20, 19.30 uur bidstond. 20.00 uur verlos si ngssamenkomst o.l.v. kapiteine M. breidenbach en luitenante M. Hoge- Sandfirden: 9.30 uur Hoekstra, Stedum (Friese dienst) Schamegoutum: 9.30 uur ds A. de Bue (gez, dienst in N.H. kerk) Woudsend: 9.30 uur ds C. van der Linden (gez. dienst in geref. kerk) GEREF. KERK Heeg: 9.30 uur Interkerkelijke dienst in N.H. kerk Gaastmeer: 9.30 uur Bruinsma (gez. dienst) Oudega (W.): 9.30 uur dienst Schamegoutum: 9.30 uur ds A. de Bue (gez. dienst in N.H. kerk) ds K. den Hartog uur ds C. God” - Ere Zlj Nijland: 9.30 uur Feest der opstan ding, m.m.v. muziekvereniging; 13.45 uur Paasfeest voor jong en oud, m.m.v. kinderkerk en jeugdkoor Oosthem: 9.30 en 13.30 uur ds G. W. Marchal Oppenhuizen: 9.30 uur ds F. A. van Liere, m.m.v. muziekkorps; 19.30 uur ds F. A van Liere Oudega (W): 9.30 uur ds A. D. Bak ker, Leeuwarden; 13.45 uur kandidaat Van der Woude (gez. dienst) Schamegoutum: 9.30 uur ds A. J. de Bue; 13.45 uur ds J. H. D. Lou werse, Sneek Terzool: ds C. Baas Woudsend: 9.30 uur ds K den Har- mann (gez.dienst 14.00 uur ds C. v. c dienst in geref. kerk) IJlst: 9.30 uur ds K den Hartog, tog, m.m.v. R Tichelaar (trompet)’ 14.00 uur ds A. J de Bue, Schame- gouitum IJsbrechtum: 10.00 uur ds dr. K. M. uur film Daar komt Evert ook weer tot zich zelf, want hij heeft bijna geregeld derhalve klas onder zich gehad dat is toch wel een beetje teveel. Na de vakantie zijn er weer nieuwe problemen. Het nieuwe schooljaar is enkele dagen oud als Steenbeek op een middag na schooltijd bij Evert in het lokaal komt en zegt: „Dat meis je van Alfers is nog altijd niet school gekomen. Ik heb vanavond en Bar-Dancing De Lichtboei: in het befaamde orkest The Sphinx met elke donderdagavond optreden van Ben Kramer Luda Bar-Dancing: in april Deejee Tony Allen Bar-Dancing ’t Singeltsje: ieder weekend in anril (vrijdag, en zaterdag avond) The Votes, Spencer Trio en het Duo Knoei Chr. Jeugdsociëteit „De Fuik” (steeg naast Hema) elke zaterdag- en zon dagavond geopend voor jeugd boven 16 jaar. Zaterdagmiddags kan ieder een die wil een kop koffie halen tij dens of na het boodschappen doen Bar-Dancing „De Sneker Pan” in de maand april: Combinatie Telefone en Quasar, als nieuwe Ned. topformatie „Telefone” Scotch Inn: iedere avond dansen Jongerencentrum ,De Meerpaal’, Klei ne Palen een ontmoetings-mogelijk- heid voor jongeren, iedere vrijdag van 19,00-24.00 uur en zaterdag van 15.00-24.00 uur Oosthem: iedere zaterdagmiddag in stuif in het Himsterhüs van 16.30 tot 18.30 uur Trimmen maandag en Rijksscholengemeenschap, en dinsdag en woensdag in Kan”-sporthal Noorderhoek IJsbrechtum Bar Old Vic, iedere vrij dag- en zaterdagavond in april De Golfbrekers, ’t Seven Sicht Trio en Jean Toussant Bar-Dancing-Discotheek „d’Ald Wal” Heeg, iedere avond discobal Leeuwarden Wetswinkel Westerplan- tage 15, geopend donderdagsavonds van 19.30-21.00 uur Chr. Ouderensoos „lepenhof” Lem merweg en Omstreken elke eerste en derde woensdagmiddag van de maand bijeenkomst in de Lucas Fockens- school hoek Kaatsland-Scherhemstraat aanvang 15.00 uur Dansschool Vergonet iedere zaterdagavond vang 20.00 uur Fries Scheepvaart Museum, Kleinzand 12-14: van 6 tot 29 april expositie werk C. Booy uit Dckkum, geopend op werkdagen van 10.00-12.00 en van 13.30-17.00 uur, op zon- en feestdagen gesloten Galerie „Klavertje Vier” Singel 14, gedurende april expositie van eigen werk van vier edelsmeden Martitnipleto:van 15 t.e.m.' 20 april: z.g. Paaskermis met veel onder andere: autoscooter, ten, swingmill, schietsalon, minicross, oliebollenkraam, balco-rotor enz. IJsbrechtum: Bar-Dancing „Old Vic” tijdens de Paasdagen (vrijdag, zater dag, zondag en maandag, de bekende entertainer Jean Toussaint W. Hor-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 2