DIT WERELDTSJE VAN ONS B. Heemstra maakt spinnewielen met aardappelmesje en figuurzaag i 11 een Is 100 kilometer per uur veilige snelheid We Sneeker Zeilclub bespreekt in oktober de fusieplannen I I 1 Ouders kienden op ouderavond van de „Rozeknop" „^siespul" i Waterpoortshow geen winstgevende zaak voor p.k.v. S. en 0. Glasschade De Joego-Slaven H. Postma (FNP) freget oer de Martinitsjerke VEEMARKT SNEEK r l BLOEMEN BESTELLEN BRANDSMA BELLEN Snelle behandeling autoschade FA. DOUMA OOST Makelaardij W. Dijkstra en Zn. POLY SELECT matras „DE WATERPOORT" r» Balk H w HU ■r CJV IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiffl BEL: 5923 Tok, tok al weer een ei, DES is er als de kippen bij GER DIKHOFF BRILLEN ■M BWgr Jeugdfestival PGCJ en Permanente show ,/k van de vele modellen KIP toer- en stacaravans bij de officiële KIP-dèaler: Fa. Wiel inga Veenwouder I Pagina 3 NIEUWSBLAD SNEEKER Donderdag 11 april 1974 binne 5 ge- vormen 29 50 30 1500 Daar mejuffrouw De Vries ziek was. 1000 171 90 be- a stuks 48 395 da van de bestuursvergaderingen Koninklijke Nederlandse Tel. 3133 ’s al van Uw door de vakmensen van ƒ2,00, levend; Aanvoer kievitseieren: 8000 0,30. ASSURANTIEKANTOOR Groene Dijk 6, Sneek, tel. 05150-3598 05150 7500® Ons telefoonnummer in Sneek. Noteert U het even? fWe staan nog niet in de gids) Dr. Boumaweg 11 Sneek. Tel. 05150 - 7500 ZEKER, u kunt zekerheid kopen door uw verzekeringen door ons te laten verzorgen. in de kominform. In 1943 was die ko mintern door de Sovjets geliquideerd, de kominform was een herschepping, waarbij propaganda en publiciteit de voorrang had boven het commando over de verschillende politieke partijen. Het centrum komt in Belgrado, waarbij weer de Joego-Slaven centraal staan. B. Alles is in gereedheid gebracht voor de vuurproef. De auto is voorzien van elektronische registratie-apparatuur; de op een mens gelijkende pop zit in een natuurlijke houding op de plaats van de bestuurder en tweehondervijftig meter verderop staat de fotografische apparatuur op scherp. De motor wordt gestart en de kop van de pop knikt even naar achteren als de auto zich in beweging zet. Sa’t yn it neamde artikeltsje stiet, is de Martinitsjerke foar Snits in monu- mint en mei uteraerd net forlern gean. Fjierder hat de burgerlike oer- heit ek de soarch foar mienskipsge- bouwen ta oansjen fan de feilichheit. Bij de ontwikkeling van dit stootkus sen was de grote vraag echter, waar precies dat kritieke moment moest lig gen. Met de computer werd een fron tale botsing met een massief obstakel, bij een snelheid van ongeveer 90 kilo meter per uur zodanig nagebootst, dat de botsing zelf in de tijd werd uiitge- rekit tot een slow-motion, die ver bui ten het bereik van filmapparatuur ligt. Het nieuwe „veiligheidskussen” komt nu op het aldus berekende tijdstip in werking. SINTERKLAAS De handigheid van de heer Heemstra blijkt uit nog meer zaken. Kastjes, Stoelen, tafeltjes, schilderijlijstjes, een naaidoos en siervoorwerpen heeft hij ook al vervaardigd. Toen zijn zeven kinderen nog thuis waren maakte hij ieder jaar zelf de Sinterklaascadeau tjes, en nu helpt hij de goedheilig- Op de dinsdag te Sneek gehouden vee markt werden 3313 dieren aangevoerd, te weten: Jeugd van Sneek uit alle hoeken Kom zaterdag 13 april bij ons eieren zoeken De Ijsbaan is 't adres en het wordt georganiseerd door DES Wie van jullie de meeste eieren vindt, Is dan een bevoorrecht kind Want voor hem of haar Ligt een leuke verrassing klaar Kosten zijn 1 gulden per persoon Maar vele eieren zijn dan je loon. Je kunt je elke avond laten inschrij ven. ’s Avonds tussen 6 en 7 uur, in de Hendrik Casimirstraat 8. Redactie clubblad DES. eten met ons met, want altiet te veul. We ons tweëen, we kenne ut Nou ja, ons kienders ete fansels ok wel met de opbrengst kwam ten goede aan het kleuterschoolkind. Tevens konden werkstukjes van bekeken. der Watersport Bond bekijkt dan ontdek je dat maar tien procent van de te behandelen pun ten betrekking heeft op de wedstrijd sport; de rest gaat over de toervaar ders. Heemstra, man ook He besluit van het bestuur van Sneek en Omstreken de contributie te verhogen van vijf naar zeven gulden ondervond in dlit kader dan ook wei nig tegenwerking. Bij de bestuursver kiezing werden de heren Joh. de Ja ger, die periodiek aftrad, en G. de Groot herkozen, terwijl het aftredende bestuurslid, de heer J. Abma, zijn plaats ingenomen zag worden door de heer Tj. de Vries. Uit het verslag van de tatoeërder van de club bleek dat er het afgelopen jaar vierhonderd konijnen getatoeërd zijn. Een kleine daling derhalve. Dit jaar zal de Wa terpoort Show gehouden worden op 27, 28 en 29 november. In totaal heeft de heer Heemstra nu tien spinnewielen vervaardigd, vijf grote en vijf kleine. „Ik ver koop ze niet, ’t is een aardigheid je”, zegt hij. Voor één van de klei ne spinnewielen heeft hij een bod van honderd gulden gehad, maar omdat het een aardigheidje moest blijven, is de transactie niet door gegaan. Eén van de spinnewielen staat nu nog bij de heer Heemstra thuis, de andere zijn, zoals gezegd, weggegeven aan familieleden. De wagen neemt snelheid en niet veel later koerst hij met ruim negentig ki lometer per uur recht op een massie ve stalen paal af. De klap komt heel hard aan. Het achterstuk danst om hoog en slaat weer neer. De voorzijde is totaal vernield. De onderzoekers zijn er direct bij en trekken een on beschadigde' pop uit het verwrongen staal en achter een ballon vandaan, die tijdens de botsing automatisch met lucht is gevuld. Conclusie: de compu ter heeft het juiste voorspeld: een mens zou deze botsing hebben over leefd. jk: Stemming; Gebruiks- en weidekoeien: prijzen niet hoger; slachtkoeien en pin ken: staande prijzen; nuchtere kalve ren: handel en stemming engiszins be ter; wolveemarkt: onveranderd; var- kensmarkt: een lagere notering; klei ne biggen: geen notering. umorv De vorig jaar gehouden Waterpoort Show heeft de organisatie, de pluim vee- en konijnenfokvereniging „Sneek en Omstreken” zeker geen winst be zorgd. De inkomsten aan entreegelden kon de vrij grote uitgaven bij lange na niet dekken. Een pleister op de financiële wonde is evenwel dat de penningmeester maandag tijdens de algemene jaarvergadering van de club in restaurant Leeuwen gewag kon ma ken van een batig saldo, waardoor de kosten in haar totaliteit lichtelijk ge drukt konden worden. De 76-jarige heer R. Heemstra uit Sneek kan niet stilzitten. Hij moet iets te doen hebben, en dat heeft tot ge volg dat een stroom van houtsnijwer ken en -werkjes onder zijn handen vandaan komt die vervolgens hun weg vinden naar de kinderen en de klein kinderen. De produkten van de heer Heemstra vinden namelijk gretig af trek, want wat hij maakt is lang niet gek. 'n HEERLIJKE t4 MATRAS VOOR VERRUKKELIJK slapen; bedrijf Calspan keer op keer onder wisselende omstandigheden uitgevoerd. Niet alleen in werkelijkheid, maar ook in computersimulaties. Met behulp van een IBM worden zeer omvangrij ke programma’s verwerkt, waarin de heidsriemen ook nieuwe reddende realiteit van gladde wegen, kantelende en frontaal botsende auto’s wordt na gebootst en waarmee behalve veilig heidsriemen ook nieuwe reddende hulpmiddelen op hun praktische waar de worden getest. KRITIEK TIJDSONDERDEEL Een nieuw hulpmiddel, dat een goede kans maakt binnen enkele jaren in Amerika te worden voorgeschreven, is de zich automatisch opblazende lucht zak, die op het kritieke moment uit het dashboard te voorschijn springt en een ideale schokdemper vormt voor de bestuurder, die anders onherroepe lijk door de voorruit geslingerd of verpletterd zou worden. In zijn openingswoord oefende de kritiek uit, van een Donderdagavond werd er in de kleu terschool „De Rozeknop” een ouder avond gehouden. Hoewel de opkomst matig was, werd het een gezellige bijeenkomst. Vooral de vaders lieten verstek gaan, in het vervolg mogen ztf wel wat meer belangstelling tonen voor de prestaties van hun kinderen, i hjirby. j Fan in kenner haw ik wolris heard, T /Siï SCHILDER DE VRIES (@ll /ff/ VLUG EN PRECIES OUDE KOEMARKT n SNEEK ir O®k ww gl»w«rwk»rinfl x»tt*n wij zeggen van de was mis- Voor de jongens en de meisjes is er een bont programma, bestaande o.a. uit een optreden van een gospelgroep, het optreden van het kindercircus Sa- ranti, volksdans en, terreinspelen rond allerlei beestigheden, en een speur tocht in Balk. Als afsluiting van de dag wordt een quiz gehouden waaraan per club iemand mag meedoen. Er rijden door Friesland bussen die er voor zorgen dat de deelnemers- uit en thuis gebracht worden. Voor de leiding en de leden zijn fol ders en affiches gemaakt, die infor matie geven over deze dag. De deel nemers krijgen stickers met het vig net „Bistespul”. Opgaven en inlichtin gen voor dit jeugdfestival bij CJV, mevrouw M. v. d. Molen, Veluwelaan 35, Heerenveen, tel 05130-36666. De tegenstelling Toervaarders- wed- strijdzeiler is maandagavond tijdens de jaarvergadering van de Sneeker Zeilclub uitgebreid aan de orde ge weest. Een aantal leden viel over het feit dat er zoveel voor de wedstrijd- zeilers wordt gedaan. Vergeleken met de andere bedragen vonden zij de som die voor deze categorie watersporters op de exploitatierekening voorkomt, hoog. „Een heleboel leden betalen voor iets waar ze niets aan hebben,” zo was een opmerking uit de vergade ring. goed einde was gebracht werd er ge- tsjr kiend. Een plankje kostte een gulden, ’„t de dan sa gau mooglik stappen to nim- de kinderen worden j men om to foarkommen, dat it straks in net mear to kearen öfbraek wurdt.” „Hij is altiet bezig en dat het na tuurlijk sien foordelen, maar ok sien aandelen”, geeft ze te kennen, ’s Win ters zit de heer Heemstra namelijk allinnich dyfoar de „Het instandhouden van door mejuffrouw Spijkerman die tot dat it gefaer fan öfbrokkeljen net tink- de ouders het verzoek richtte of zij byldich is. hun kinderen iets vroeger naar school wilden sturen, en liefst zonder fiets. Het is namelijk tamelijk lastig wan neer de kinderen één voor één bin nendruppelen. Voor de vacatures van de dames Jetten, Van der Meer en De Wit hebben de Industrieterreinf14 Tel.05110-2534/3132 Meer dames Bietsma, Tekstra en de heer Abma zich schikbaar gesteld. Nadat het officiële gedeelte tot man ook steeds een flinke hand bij de geschenken voor zijn kleinkinderen. Met trots laat zijn vrouw een stuk inlegwerk zien, dat de heer Heemstra heeft gemaakt van sigarenkistjes van verschillende soorten hout. Nei oanlieding fan in artikeltsje yn it „Kerkvenster” it tsjerkeblêd fan ’e Herfoarme Gemeente hat de hear H. Postma in oantal fragen oan b. en w. fan Snits rjochte. Yn dit stik giet it derom dat de Martinitsjerke grea- te offers freget foar it ünderhald. Dit kin net allinnich mear opbrocht wur- de troch de tsjerkfaldij. De Martini tsjerke hat in greatere funksje dan earetsjinsten. de Martini kerk is een zaak van en voor de he le Sneker gemeenschap, dus voor alle Snekers.” Fan b. en w. soe de hear Postma, riedslid foar de Frysk N^sjo- nale Partij graech antwurd hawwe wolle op fragen yn ündersteande brief: heer Hoekstra kritiek uit, mede naar aanleiding van een aantal klachten, op een bepaalde categorie wedstrijdzeilers. Deze menen name lijk dat het water waarop de wed strijden gevaren worden alleen voor hen is en dit laten ze op een vaak on heuse manier aan de toervaarders die in de baan verzeild raken, mer ken. „Dat hij uitwijtat voor de wed- strijdzeiler moet door de laatste als een gunst worden beschouwd, als een sportief gebaar, maar een plicht voor de toervaarder is het niet.” Hij waarschuwde tegen een overmati ge invoering van de chemische toilet ten. Hij vond het fout dat de provincia le overheid een zekere aandrang uit oefent om bij de jachthavens stort plaatsen te creëren. Deze kunnen er nooit voldoende zijn en dat zou bete kenen d'at de inhoud van deze toilet ten overboord wordt gekieperd met de chemicaliën, en deze laatsten worden niet zo snel afgebroken langs natuur lijke weg. een groot deel van zijn tijd in „het hok” te knutselen. „Ik sien em hast nooit”, aldus mevrouw Zomers krijgt ze haar niet veel in het vizier, want dan is hij byna de hele dag te vinden op ,de tuin’. De heer Heemstra heeft na melijk een tuintje gehuurd van de ge meente, en daar vermaakt hij zich op als het mooi weer is. „De buren we hewwe mar met nooit op. „We willen voor de toervaarders een heleboel doen," antwoordde voorzit ter E. K. Hoekstra, „maar ze moeten zelf ook iets willen." Als voorbeeld noemde hij het niet doorgaan van de toertocht. „Als alle botenbezitters lid of donateur waren van een zeilvereni ging kun je ook meer doen.” Mr. E. R. Zweep ging, in zijn kwali- eit als bestuurder van de Noord Ne derlandse Watersport Bond, iets ver der op deze materie in. Als je de agen- Autospuiterij-, uitdenk- en tec- tileerinrichting A. BETTEN X IJLSTERKADE 78 - TEL. 3123 JL/acii U1HUUW vucb hicn. wao, i A - werden de aanwezigen welkom geheten dat it ünderhald tige op t achter ^en door mejuffrouw Spijkerman die tot Het provinciaal Gereformeerd Cen trum voor jeugd- en jongerenwerk en hc 'irirtohjk Jongeren Verbond. Friesland organiseren voor de leden van de clubs van 9 tot en met 12 jaar een jeugdfestival in ,.De Treem- ter” te Balk. Gebruiks- en weidekoeien 1400,—, 1700,—, 1100,—, 1250,—; Slachtkoeien 3,80, 4,40, 4,50, 5,10 gesl. gew.; Pinken 800—, 950,— 1100,— Nuchtere kalveren 40, f 70,—, 100,—, 175,—; Bokken en geiten geen notering; Weide- en slachtschapen 240, 260—, 4,25, 4,75 gesl. gew.; Weide- en slachtlammeren 145,—, 180,—, 7,—, 7,50 gesl. gew.; Voorjaars lammeren 100, ƒ120,—; Varkens- en slachtbiggen 2,30, 2,45, 2,75 Kleine biggen geen aanvoer. Hoe het ook zij, al groenten verbou wende en al knutselende komt de heer Heemstra zijn tijd wel door. Hij heeft al lang weer plannen voor zijn vol gende werkstuk, dat moet namelijk een schemerlamp worden. Hij heeft er al een stuk of drie gemaakt, maar deze wordt heel bijzonder. De poot van de lamp moet een slang voorstel len die naar boven kronkelt. En dan is er nog een kleinkind dat nodig een tafeltje en een stoeltje moet hebben. „Je kenne mij alles wel inne hannen geve. As ut fan hout is maak ik al les”, aldus de heer Heemstra, die vroeger, in tegenstelling tot wat ver schillenden misschien denken, geen timmerman was, maar bakker en krui denier. Zowel de praktijkproeven als de computersimulaties bewijzen, dat een botsing met een stilstaand obstakel bij een snelheid van nog geen hon derd kilometer per uur zonder vei- ligheidsvoorzorgen zelden zal worden overleefd. Een frontale- botsing met een tegemoetkomende auto, waarbij de op elkaar inwerkende krachten worden verdubbeld, biedt nauwelijks nog enige kans op overleving. Hij deelde mee dat de vergadering over een eventuele fusie met de Ko ninklijke Zeilvereniging Sneek in okto ber gehouden zal worden. Een verzoek van de heer H. B. Jongejans om deze bijeenkomst al dit voorjaar te houden, beantwoordde hij met te zeggen dat ok tober is gekozen omdat in het rapport gesproken wordt over een termijn van één jaar. Bij het punt mededelingen meldde de heer Hoekstra, die samen met mr. E. R. Zweep herkozen werd als voorzit ter respectievelijk bestuurslid, dat op 31 mei 1977 de SZC 75 jaar bestaat. Ter gelegenheid daarvan zal een ge denkboek worden uitgegeven dat voor al de historie van de watersport in Sneek zal behandelen. Graag wekte hij daarnaast de leden van de SZC op mee te werken aan Himmeldei 1974, die gehouden zal worden op zaterdag 20 april. De penningmeester, de heer D. van der Werf, kon meedelen dat het boekjaar 1973 met een batig saldo van ruim 500,werd afgesloten. Om met zijn meest frappante onder neming te beginnen: hij maakt kant en klare spinnewielen. De attributen die hij daarbij gebruikt zijn een sim pel aardappelmesje en een figuurzaag. Met de zaag zaagt hij bijvoorbeeld met engelengeduld de as van het wiel, toch altijd wel een blok van zo’n acht centimeter, uit. Met het mesje brengt hij motieven aan en snijdt hij figuren uit in de poten en de dragers, een draaibank heeft hij, namelijk niet en „ut muit toch in bitsje fesierd wurde nou”. Nu in ons land voor de hoofdwegen een maximum snelheid van honderd kilometer per uur geldt, zullen auto mobilisten, die gewend zijn aan een .kruissnelheid’ van 120 to<t 150 kilome ter per uur, de zelfbeheersing moeten opbrengen om beneden de honderd ki- lometergrens te blijven. Deze, in hun ogen, .bedaarde’ snelheid kan aanlei ding zijn tot het verwaarlozen van vei ligheidsmaatregelen, zoals het onge bruikt laten van autogordels. Het hierboven beschreven experiment is door technici en wetenschappelijke onderzoekers van het Amerikaanse Ouderen onder ons weten nog, hoe het door Duitsers bezette Joego-Slavië in de oorlog twee partizanenlegers had, een op het westen en een op het oos ten gericht. Het Rode Leger heeft de bevrijding aan de partizanen overge laten. Het land kent een fervent communis tisch regiem, maar in een staat, waar de Russen het niet voor het hebben gehad. De vestiging Kominform in Joego-Slavië sdhien ook de vestiging van een luis terpost van de Sovjet-Unie. Maar de opgezette ruzies doen de kominform uitwijken naar Roemenië, en Joego- Slavië gaat zijn eigen weg. Het wordt op zijn beurt buiten de Co mecon gehouden, de economische meenschap in het oosten. De West-Europese staten vormen nu de Raad van Europa ook om econo misch sterker te staan, ook al is daar weinig van terecht gekomen. Duitsland wordt de crisis-haard: de luchtbrug functioneert, en Amerika laat merken, dat het eerste schot op een vliegtuig oorlog betekent. Amerika heeft via de Europese een heid gemikt op een sterk bolwerk te gen de Russen, maar het moest wel af blijven van Joego-Slavië, dat heel be wust zijn eigen weg, de derde weg, is gegaan, En wie nu de wegen verge lijkt, merkt duidelijk, als men de ver schillende stelsels bezig ziet, dat men voorzichtig moet zijn met een maat schappij, waarbij een president de gekste dingen kan doen, en nog aan kan blijven ook. Zo is het te begrijpen, dat velen, met de Joego-Slaven niet kunnen en niet willen kiezen in de pro blemen, die de wereld verdeeld hou den. Wie zo de eerste jaren na de tweede wereldoorlog bekijkt, ziet, dat op de Balkan, waar indertijd de eerste ont stond, men bewust heeft durven kiezen voor een arbeidersmaatsehappij, los van alle imperialisme en monarchis tisch kapitalisme. Opmerkelijk is, dat de sit.uatie in de landen, die niet zichzelf hebben be vrijd, geheel anders is gelopen. Men kan dit aan dankbaarheid toeschrijven, het kan ook komen van het laten functione ren via de vakbeweging. In heel West- Europa gaan de socialistische vakbon den met de Amerikanen mee. In Pa rijs komt het ontmoetingspunt. Waarom hebben de Amerikanen enke le tientallen miljarden in de Marshall hulp gestoken? De economische op bloei in een Amerikaans kader bond West-Europa sterk aan Amerika, en de twee jaar Marshallhulp (1948-1950) hebben West-Europa onverbrekelijk aan Amerika verbonden. In 1950 verhevigt de koude oorlog. Ra- dio-zenders en tijdschriften bonzen op deuren en harten; in de Sovjet-Unie komt er reaktie, maar minder hevig. In 1949 wordt de Nato opgericht, aan I de andere kant herleeft de komintern I Dat oangeande soe ik graech witte een I wolle, hoe as b, en w. en ’e Rie der jin oer steane om it fierdere ünder hald foar rekken fan de burgerlike oerheit to nimmen en sa ja, hjirfoar „Nei oanlieding fan in artikeltsje yn 1 it „Kerkvenster” it tsjerkeblêd fan I ’e Herfoarmde Gemeente hweryn skreaun waerd oer de Martinitsjerke, wurdt dizze brief oan jimrne rjochte- Yn dit artikel komt nei foaren, dat it ünderhald net mear bitelle wurde kin. In fotokopie fan dit artikeltsje giet r

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 3