Paasmenu kan veelzijdig zijn DE BINNENSTAD ONTLASTEN DOOR AANLEG TANGENTEN zuiver zachte dubbele graan jenever extra MOLENAAR - lOta tat Ltc. „NOMI" opent tennis- seizoen met ledenwedstrijd MOLENAARsneek Judas in uitgebalanceerde rol in „Jezus Christ Superstar" UW EERSTE 'S ONTMOETING METRE LAATSTE MODE Gevarieerd RONO-programma op Eerste Paasdag Adviezen werkgroep structuurplan in kleuren en modellen van 19.- heden Pijlsnelle mode... Kledingaktie „Mensen in nood" JU INGEZONDEN INGEZONDEN heeft het nieuwste steeds het eerste PT guaranty/J l LABEL «U j Pagina 17 NIEUWSBLAD SNEE KER Donderdag 11 april 1974 a heeft het nieuwste stesds het eerato .UITDE GROTE DISTILLEERDERIJ VAN M. DIRKZWAGER- SCHIEDAM „Bij als It zacht ei ten 5, tel. FLORYN s midden in de mode-roos! Leerlingen van de derde en vierde klas Thomas van Aquinoschool, ongeveer 65 jaar geleden. Deze foto, ge maakt door Foto Obbema, werd ons welwillend afgestaan door de heer J. B. Kruis, Oppenhuizerweg in Sneek. Bovenste rij: v.l.n.r. meester Waion (t), Germen Yntema, Andries Veenstra (t), Theo v. d. Meulen, Hessel de Ree, Kees Hoekstra, Willem Bos (f), 3e Rij: v.l.n.r. Andries Tromp (f), Ale Visser, Gerard Dijkstra (f), Jan P. de Vries, tegenw. wethouder, Theodoor Westhof (t), Simen Flapper (t) Petrus v. d. Berg, Max Oosterbaan, Andries Simonsma (f), Jacobus Th. Kruis, eig. foto, Marten Mulder (t). 2de Rij: v.l.n.r. Julus Slippens, Ruurd Visser, van de koffiebranders, Kees Visser, Sjors Boersma, bloemenkoopman, Bouke Simonsma (t), Jopie Andringa, Douwe Rijkers, Thomas Draaisma, Lodewijk Tromp (t). Onderste rij: v.l.n.r. Anton Brenninkmeijer H.B.Z., Agust Westhof, Piet de Vries, Tonnema, Herman de Jong, orgelhandel, Bernard Deden, Wob de Ree Piet Veltman, Wobke Vogelzanger, Harry Potma, schoenhandel, Hors d’oeuvre. Per persoon: 3 asper ges (uit blik), gerold in een niet te dun gesneden plak gerookte ham. Af- Overdreven misschien, maar het zegt toch wel iets. Gratis jeneverglaasje zolang de voorraad strekt Laatst sprak ik een jong paartje dat beslist in RESTAURANT PISO Sneek, haar receptie wilden houden. ■werken met stukjes hardgekookt ei, Zet een kannetje sour cream of licht geklopte, ongezoete, slagroom op ta fel. Voor de liefhebbers! een vers bouquet garni voor u klaar wil maken) mee laten trekken. de dood”, veel mu- VgUARAWY/J het ontwerpen van een hoofdwegenstelsel moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de bestaande infrastructuur. Tevens moet worden ge streefd naar een evenwichtige spreiding van het verkeer, terwijl het aantal overbruggingen van voor de (recreatie)scheepvaart belangrijke vaarwegen tot een acceptabel minimum dient te worden beperkt.” Dit schrijft de werk groep Sructuurplan in de studie vervoer en verkeer in toekomst-perspectief, een onderdeel van het „voorontwerp structuurplan Sneek”. Overmatige ge luidshinder in de woonwijken mag eveneens niet het geval zijn. die voor dit gedeelte bijgestaan werd door de verkeersdëskundige ir. R. Ro denburg, een toename van de intensi teit. Vooral als de zuidelijke stadsuit breidingen gerealiseerd zullen zijn kan een aanzienlijke verkeersdruk in het avondspitsuur op de binnenstad ver wacht worden, die nfet meer door de thans bestaande infrastructuur kan worden verwerkt. Enerzijds zal het dan ook noodzakelijk zijn, het ten op zichte van de binnenstad doorgaand verkeer daaruit te weren, anderzijds is het van belang dat de binnenstad goed bereikbaar is. lil De lawn tennis club „Nomi” uit Sneek opende het afgelopen weekend het tennis-seizoen met wedstrijden voor alle leden. Zaterdag kwamen er tien meisjes binnen de lijnen en zes jongens, variërend in de leeftijd van negen tot zeventien jaar. Bij de meis jes streek Diana Boven met de eer en eindigde Marjolein Boven op de tweede plaats. Bij de jongens won Jan Talens de wisselbeker. De tweede en derde prijs waren weggelegd voor res pectievelijk Jan M. Banga en Thijs de Boer. Zondags was er aanmerkelijk meer animo. Maar liefst 28 spelers hadden zich voor de verschillende onderdelen aangemeld. Bij de mixed kwamen twaalf paren tegen elkaar in het strijd perk. Uüteindblijk zegevierde het duo Verwer-Berg. Daarmee kwam dit paar in het bezit van een vaantje op standaard. Tweede werden Berg en P. Stallinga (medaille). De finale in het dames enkelspel ging tussen de dames W. Koster en H- de Boer. Na <en spannende strijd moest Koster haar meerdere erkennen in De Boer. Een bijzonder aantrekkelijke finalepartij was die in het heren enkelspel tussen de twee nieuwkomers in de club, de heren G. ten Broek en Frits Maas. Ten Broek toonde zich tenslotte de sterk ste. wat perselie, mayonaise, snuifje pa prikapoeder. Het geheel opdienen met een bedje veldsla. Kip uit het pannetje. In een Römertopf, die u vooraf ruim een kwartier in water hebt gezet, spreidt u een bedje van: 2 geschilde en in plakken gesneden tomaten, 2 peper, verse uitjes (ook in plakjes gesneden), verse peterselie, tijm (eventueel in poedervorm), 1 geschilde en in stuk ken gesneden appel. YOUNG style Als groente kiest u een gevarieerde schotel, warm of koud. Bij de gepofte aardappels past een kruidenboter of een, al dan niet zelfgemaakt, sausje. Voor het toetje maken wij een keus uüt de grote aantallen kant- en klare- puddiingen, b.v .een chipolata pudding, die wij garneren met wat slagroom, bigarreaux of partjes mandarijn en bekronen met een knappende oublie. Eet smakelijk! Ook deze week draait „Jesus Christ Superstar” volop in Amicitia. Niet zonder reden, de film is werkelijk de moeite van het zien waard. De eer ste scènes gaan naar Judas die met de song „Heaven on their minds” zijn leider, Jezus Christus verwijten maakt en zich zorgen maakt over zijn land. Met „What’s the buzz” komt de film terecht in een kathedraalachtige grot waar de apostelen en hun vrouwen Jezus trachten over te halen Jeruza lem binnen te rukken. Deze valt tegen hen uit omdat ze niet begrijpen waar om het gaat. Alleen Maria Magdale na troost en zalft hem. Soep. Wij trekken een geurige bouillon van nekjes, maagjes en stukken soep kip. Een kleine hand figuurvermicelli erin. De bouillon op smaak afmaken met zout, versgemalen witte Desgewenst kunt u bij het bereiden van de bouillon een takje tijm, wat stukjes foelie of een bouquet garni (gedroogd kant en klaar te koop. Vraag anders uw groenteman of hij In de eerste drie kwartier zijn onder meer fragmenten te horen van een rechtstreeks beiaardconcert, dat bei aardier Mar Bruinzeel uit het Over ijsselse Eesveen geeft op het carillon van de Groninger Martinitoren. Voor de RONO-luisteraars bestaat ge legenheid om via de telefoon tijdens het concert met de heer Bruinzeel in contact te komen en om dan verzoek nummers uiteraard geschikt voor uitvoering op een beiaard aan te vragen. In het verdere deel van de uitzending wondt, tussen alle aktualiteiten en ver keersinformatie ondermeer recht streeks informatie uit de verkeerscen- trale van de rijkspolitie en rechtstreeks gesprekken met patrouillerende wegen wachters aandacht besteed aan de positie van gedetineerden tijdens de feestdagen. Hoe ondergaan zij deze da gen? Hierover onder meer rechtstreeks gesprekken met direktieleden en staf medewerkers van de gevangenis Ne- derheide bij Doetinchem, medewerkers van de reklassering en (ex)-gedetineer den. Ook op deze gesprekken kunnen luisteraars rechtstreeks reageren. Het telefoonnummer van de RONO is 050- 133441. Op ditzelfde nummer kan men ook in het rechtstreekse beiaardconcert „ko men”. In het laatste deel van de uit zending worden een aantal korte doku- mentaires uitgezonden over hoe som mige mensen die beroepshalve dage lijks met de dood in contact komen, dit emotioneel ervaren en verwerken. Het programma bevat onder meer in terviews met verpleegkundigen, mede werkers van een crematorium en een uiitvaartleider. Aan dit RONO-paasprogramma wordt meegewerkt door Peter de Bie, Peter Meywes en David Mol. De Ltc. Nomi kan hiermee terug zien op een geslaagd toumooi, waar bij het aan publieke belang stelling zeker niet heeft ontbroken. De wedstrijdcommissie van deze Sneker tennisclub spreekt dan ook de hoop uit, dat bij eventuele slui- tingswedsitrijden zich even veel of wellicht nog meer leden zullen gaan opgeven. Het centrale thema vtn de film is dit niet-begrijpen. Judas is de vertol ker van de gevoelens van de mensen die Jezus niet aanvoelen en als zoda nig heeft hij een rol gekregen die ge voeglijk als de hoofdrol omschreven zou kunnen worden. Wat Judas voelt en denkt wordt breed uitgemeten op het witte doek gebracht, door middel van songs die qua melodie en tekst pre cies passen bij wat ze moeten duide lijk maken. Een uitgebalanceerd ge- Voorgesteld wordt daarom zoge naamde centrumtangenten aan te leg gen, wegen die dicht langs de bin- stad lopen. Het verkeer dat in de binnenstad moet zijn kan dan ge bruik maken van lussen die op de tangenten aanhaken. De ontsluiting van de binnenstad zou kunnen ge beuren langs de lussen Lemmerweg- Hoogend Kleine Palen Harinx- makade Johan Willem Friso- straat Bothndakade Hooiblok- straat Singel Gedempte Poor- tezijlen Gedempte Pol en Stations straat Oud Kerkhof Markt straat Kleine Kerkstraat Munt straat. Voor de voetgangers en de fietsers dienen de aanleg van voetgangers- en fietsersroutes door het stedelijk gebied vooral met het oog op de veiligheid en de leefbaarheid te worden gepropa geerd. Vooral in het spanningsveld tussen school, winkel- of recreatievoor ziening (park) en huis en dergelijke, verdient de eigen route voor de voet ganger aanbeveling. Daarom zal er naar gestreefd moeten worden, het aan tal kruisingen tussen voetgangers en gemotoriseerd verkeer te beperken. Op basis van een globale prognose verwacht men dat de intensiteit van het verkeer tot 1985 zal toenemen met 40 procent (tussen 1963 en 1972 was die groei 30 procent). In het rapport wordit de verwachting uitgesproken dat met name de verkeersintensiteit op de Oosterpoortsbrug zal toenemen. Indien het verkeer in de richting Joure- Leeuwarden een te grote omvang zal aannemen en dat valt wel te verwach ten, dan zou een alternatief voor deze route gevonden kunnen worden in een oostelijke rondweg (met daarin het knooppunt met de Houkesloot), dan wel in een reconstructie van de Jous- terkade, Oosterpoortsbrug en Leeuwar- derweg. Wanneer de prognoses uitko men zullen mettertijd in het avond spitsuur ongeveer 1700 motorvoertui gen per uur via de Oosterpoortsbrug verwerkt worden. Zou echter de rond weg van Rijksweg 43 naar de Leeu- warderweg worden gebouwd, dan zou den dat er zo’n 800 tot 1000 minder zijn. Ook voor het bestaande wegennet in de binnenstad verwacht de werkgroep, heel dus. Wanneer Jezus eraan te pas komt heeft de regisseur en producer Norman Jewison de juiste toon wel eens minder goed te pakken. Een en ander wordt dan soms wat al te zoet sappig, hetgeen een te grote tegensel- ling vorm met de scènes waarin Je zus bepaald niet als een zacht ei ten tonele wordt gevoerd. „Jesus Christ Superstar” draait tot een met woensdag iedere avond om acht uur, vandaag en morgen om half drie en zondag en maandag (heel toe passelijk de paasdagen dus) om vijf uur. De nachtvoorstelling van zater dag die om kwart voor tien begint be helst de belevenissen van Glenda Jackson, Peter Finch en Murry Head in de rollen van respectievelijk Alex Greville, Dr. Daniel Hirsh en Bob El kin, van wie de eerste twee lijden on der een hopeloze liefde voor de derde. Een op z’n zachtst gezegd een onge bruikelijke driehoeksverhouding, die evenwel tot pikante ontwikkelingen kan leiden. Zondagmiddag half drie draait „De vier vuisten van de duivel” met Terence Hill en Bud Spencer in de hoofdrollen. Een experimenteel beiaardconcert, aandacht voor de situatie op de we gen, een reeks van gesprekken over de vraag: hoe ervaren gedetineerden het verblijf in de gevangenis tjjdens de Paasdagen, een aantal korte dokumen- taires over „Omgaan met nieuws en aktualiteiten en ziek. Dat zjjn een aantal onderdelen van een twee uur durend rechtstreeks radioprogramma dat de Regionale Omroep Noord en Oost op Eerste Paas dag van 18.0019.00 uur via al haar zenders uitzendt. Wanneer de voorzieningen voor de fietsers worden gerealiseerd verwacht men dat als gevolg van het feit dat de gehele bebouwing van Sneek bin nen een cirkel met een middellijn van drie kilometer ligt, het vaker gebrui ken van de fiets een daling van de intensiteit van het autoverkeer in de spitsuren zal optreden. Er zal echter wel meer parkeerruimte nodig zijn, EStegennnu 1S I J|||| Daarop legt u de goed schoonge maakte en afgedroogde kip. In de maagholte stopt u ook wat van het mengsel en eventueel wat foelie en een paar verse uitjes. Tenslotte wat peper en zout over de kip strooien en hier en daar een klein stukje roombo ter leggen. Deksel op de topf en 90 minuten in de oven, (stand 5 of 6). Als u niet in het bezit bent van een Römertopf kunt u ook deze kip mét de ingrediënten in stevig aluminium folie wikkelen en in de oven leggen. De braadtijd is dan circa 60 minuten. Bij deze kip serveert u goed schoon geboende, afgedroogde en in alumini um folie gewikkelde aardappels (bij voorkeur bintjes). Wel grote aardap pels nemen: 1 per persoon. Deze in gepakte aardappels legt u circa 1 uur in de oven. Naast de kip. Zaterdag 27 april wordt er voor de derde maal in Sneek een inzamelaktie van kleding gehouden voor de Stichting „Mensen in Nood” te ’s-Hertogen- bosch. De Stichting Mensen in Nood’ Caritas Neerlandica, is een in 1914 op gerichte stichting, deel uitmakend van Caritas Intemationalis, een federatie, van 102 nationale Caritas Organisa ties, in alle delen van de wereld, werk zaam op het gebied van maatschappe lijke zorg en de bevordering van een menswaardig bestaan. „Mensen in Nood” heeft de volgende taken: Hulpverlening in noodsituaties, zoals overstromingen, aardbevingen en oor logen. (Bangla Desh en de door droog te getroffen landen in West-Afrika Sahel landen). Financiering van projekten op het ge bied van landbouw, onderwijs, maat schappelijke dienstverlening en huis vesting in de ontwikkelingslanden. Vluchtelingenzorg, zowel binnen buiten Nederland. Verstrekken van voedselhulp, mede in samenwerking met de stichting Memi- sa te Rotterdam. De omvang hiervan bedroeg in 1973 ca. 2 miljoen gulden. Kledinghulp, zowel binnen- als buiten lands. Jaarlijks verwerkt het centraal kledingmagazijn 750 ton gebruikte kle ding, bijeengebracht door verenigingen en particulieren in heel Nederland. De kleding gaat, gesorteerd en nage keken, naar mensen in nood over de gehele wereld. In de afgelopen jaren is onder meer kleding gezonden naar Tanzania, Indonesië, Brazilië, India, Pakistan en Suriname. In Nederland maakt het maatschappe lijk werk veel gebruik van het kle dingmagazijn van „Mensen in Nood”, bijv, voor stille armen, ex-gevange- nen en anderen, die moeilijk aanslui ting vinden bij de maatschappij. Het inzamelen, sorteren en verzenden van kleding is een van de hoofdaktivitei- ten van de Stichting „Mensen in Nood”, die op dit gebied al ervaring heeft sinds de eerste wereldoorlog. Het aktiecomité in Sneek houdt zater dag 27 april de kledingaktie. Zoals ve len misschien nog weten wordt de kle ding hu!is-aan-huis opgehaald. (U mag het op deze datum ook naar de vracht wagens op het Martiniplein brengen). De vorige twee keren is het een ge slaagde aktie geworden, dankzij de me dewerking van velen. Gaarne willen wij weer een beroep op u doen. Er zijn ca. 200 mensen nodig. Mocht u kunnen en willen helpen, wilt u zich dan opgeven bij het onderstaande adres. Mogen wij er op rekenen dat u vast begint met het bij elkaar zoeken van uw oude kleding? Met uw hulp zal deze aktie dan weer een geweldig succes worden. Aktiecomité Kleding voor Men sen in Nood, pn. W- Santemastraat 4350

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 7