Atje Keulen-Deelstra en Barend Servet in Animo's record] acht Sneek 2B eist kampioenstitel voor zich op Overkledingheefi elke jongen zo z'n eigen ideeën. uw interieur ^1 AUDI - SNEEK B 4 Wr. - h’ r JELSMA BLIJFT IN HOOFDKLASSE SDC KAMPIOENGEGADIGDE RONO-PROGRAMMA Wie is er niet meer bij de tijd? Poiitie is geen boeman Restauratie van het kaaspakhuis Sloten ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner. DEGALUX jalouzieën voor binnen erg goed en niet duur! HOTEL HANENBURG - SNEEK GABARO t U. A. FABER ;;uw bromfiets bolwerk B iBI Hl I1 ffllilllllllllllllllllllMllliM llllllllllllllllllllElllllllllllllllllllilllffl meubels nog an toe f Bijeenkomst Vrouwen bond N.V.V. Soepel Denim I jongenspak, f 50,- Effen T-shirt, alle kleuren. 5,75 SPECIAAL VERFHUIS DE VRIES :w Z Fortex-past bijeen jongen z’n ideeën. I o 1! IM I F F A Pagina 19 NIEUWSBLAD S N E E K E R Donderdag 11 april 1974 a. Volleybalfestijn barst vrijdagavond los H tl door een zege op G. Brouwer. David Aan het politiebureau: 5 jaar garantie korte levertijd 28 kleuren Vraag inlichtingen bij: aukema interieurs b.v. oosterdijk 8, sneek. telefoon05150 - 2583. Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - direktie/„baas” in óns huis Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. K. Koodstra, sjaal, Boer- permarkt, sluit het festijn zaterdag avond. Oorspronkelijk meende men bij Animo dat het rekord rond de veertien uur lag. Na een publicatie in de Volley- kroniek, bondsorgaan van de Neder landse Volleybal bond, bleek echter dat de V.C. Kennemers uit Beverwijk de echte bezitter was met 17 uur 52 Sneek - Grootzand 73 - Telefoon 2667 TELEFOON 2570 Dinsdag 16 april 18.00-18.30 RONO-radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske ütstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Rjochtstreeks oer en üt Ljouwert 19.00-19.30 Groninger programma Eindredaktie Gerard F. Beukema 19.30- 20.00 Extra De RONO kijkt achter het nieuws met o.a. dammen LEEUW ARDERWEG 1 TELEFOON 3267 - 7287 zowel nieuw en gebruikt FORTEX mode voor mannen pastoe/artifort/ploegstoffen Staand v.l.n.r. Gelf Raap (coach), Ids Boot (masseur-ver zorg er)Werner Mats- zat, Paul van Sliedrecht, Jolt Stienstra, Peter Posthuma. Gehurkt v.l.n.r. Tjippie Boersma, Wim Mendel, Dicky Oppenhui zen en Gooitsen van der Zee. Voor 22 april a.s. ziet het wedstrijd- programma voor het kampioenschap van Sneek er alsvolgt uit: Hoofdklas: H. KrotJ. Veld; besl. match H. Jel smaJ. Beijert; K. Lijklema-H. Nau- ta. Eerste klas: S. Booit-H. Postma; tweede klas: L. SinnemaA. Zoethout, H. HaagsmaN. Dijkstra; derde klas: Ria FrisoTj. Dreijer. BBS. Donderdag hield de vrouwenbond NVV haar maandelijkse bijeenkomst in de Koetslantaarn. Mevrouw Veenhof uit Veen wouden voerde het woord in haar hoedanigheid van officier der Rijkspo litie, afdeling Jeugdzaken. Ze vertel de over haar werk bij de politie, waar bij vooral de jeugd haar interesse had. Ze gaf de dames nadrukkeljjk te ver staan dat het geen sinecure is kinde ren zo goed mogeljjk op te voeden. met aan met gezondheidsver- Vrijdag 12 april 18.00-18.30 RONO-radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske ütstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Sportprogram 19.00-19.30 Gelders programma Eindredaktie Henk Krosenbrtak 19.30- 20.00 Dichte muziek Samenstelling en presentatie Peter Meywes Ook de opvoeding van de kleinste kin deren is van het grootste belang, al dus mevrouw Veenhof, vooral wan neer het betreft het wegwijs maken in het verkeer. Uiteraard is dit een enorm moeilijke taak, mede doordat het tegenwoordig tamelijk druk op de weg is. Daarom zou het niet onver standig zijn de kinderen al heel jong bij te brengen dat de politie er is om hen te helpen en dat ze in ieder geval niet bang voor een agent van politie hoeven te zijn. Veel kinderen worden nog te vaak groot gebracht met het idee dat de politie-agent een boeman is. minuten. Om de organisatie zo goed mogelijk rond te krijgen heeft men as sistentie gevraagd aan impresariaat Holland-Telstar, Sneek Promotion en Deltalloyd verzekeringen in Amster dam, die het geheel financieel spon sort. Rond de rekordpoging heeft men een aantal festiviteiten gepland. Zo zal het Spaanse duo Salvadore y Roberto in de avonduren optreden. Barend Ser vet (IJf Blokker) treedt als speaker op, terwijl een discoshow aanwezig is. Men rekent bij de organisatoren op veel belangstelling. Logisch want wil men iets doen dan moet er geld in het laadje komen. Een unieke gele genheid is het in ieder geval om een aantal prominente Nederlanders in ak- tie te zien op een voor hen vreemde wijze. In de tweede klas heeft M. Faber zijn titel nog niet veilig kunnen stel len. Hij verloor van zijn enige concur rent L. Sinnema, die het van een flinke eindspurt zal moeten hebben, wil hij Faber nog van de eerste plaats verdringen. Voorts boekte P. Olij een dubbele overwinning tegen H. Haagsma. Voor wat de strijd in de eerste klas betreft, viel het kampioenschap ten deel aan Herman Krot, die zodoende in de kortst mogelijke tijd kans zag zijn plaats in de hoofdklas weer in te nemen. De tweede plaats eiste de Langweerdfer G. A. Brouwer voor ziiöh op, terwijl J. Oudega (Offinga- Zondag 14 april 18.00-20.00 Vrolyk Pasen J Een totaalprogramma van Mol Eindredaktie Lieuwe Hoekstra zjivil up, o. Wflrt CrtOfilZ wier) zijn derde plaats zeker stelde VUII «JIEUCIV Telefoon 2398 „Lat my mei rest, resjer- Ook de voetbalvereniging „Sneek” heeft haar eerste kampioensploeg kunnen begroeten. Om precies te zijn het 2B elftal, geleid door de heer L. Rockx De spelers die voor dit uitstekende resultaat hebben gezorgd, zijn: (op de foto staand v.l.n.r.) L. Rockxt, Theo Faber, Tette Tromp, Ike Koenen, Gerben Greijdanus, Mar tin Dijkstra, Gert Jan Stelpstra. Zittend v.l.n.r. Geert Piet Vermeulen, Gerrit de Boer, Henk Reinderink, Bert de Ree, Tommy Hoogterp. Roelof de Jonge, vaste elftalspeler, was voor de kiek niet op tijd aanwezig. (Foto Studio Ger Dijs). Daarnaast heeft men een aantal fir ma’s bereid gevonden een team op de been te brengen. Zo komen de gezus ters Silvius (Greitha, Marijke, Lies, Anneke, Siepie en Gerda plus de re serves Paula en Willy) in het Silvius- Expert-team uit. Alex Posthuma, Jel- ko Smit, Jan Brouwer, Klaas en Henk van Wieren zullen de eredivisie-eer trachten hoog te houden in de nachte lijke uurtjes. De dames van| Olympus bijten de spits af om tien uur. Verder zijn onder meer Stanfri.es, de Wrotters, DBS, the Pickers, Flexa, een aantal Animo-teams (waaronder de damesse- lectie) ih aktie -te zien. Ook de voet balverenigingen LSC, ONS en Sneek hebben een team afgevaardigd, net als een viertal scholen die met een leer krachtenteam komen en de Gemeente politie. De winnaar van het Super- markten-volleybaltoumooi, Poiesz su- De eerste van de drie beslissingspar- tijen en wel die tussen de overgebleven ven kampioensgegadigden voor de clubtitel, J. Bejjert en H. Jelsma, is door Jelsma gewonnen. Hij dankte dit resultaat aan een sterkere bordbezet- ting op het centrum. K. Lijklema won van De Boer en kan hierdoor nog aanspraak doen gelden op de derde plaats. Maandag 15 april 18.00-19.00 Sport voor sport Eindredaktie Wim Gerritsen 19.00-19.30 Fryske ütstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Peaskeprogram 19.30-20.00 Gelders programma Eindredaktie Henk Krosenbrink Muziekprogramma - |3Di junior-dwen- en herenkleding l WijdöBurgstraatS,Sneek Spatiap met bromfiets verz. plaatje FTD 247, R. Valkenier, Leeuwarder- kade 40; vestje, De Ree, G. Japiks- straat 129; bromfietsverz. plaatje DJW 750, Wiersema, Tj. Wiardaleane 5; bankbiljet, J. Rogalir, Stationsstraat 38; beurs met inhoud, J. Prins, Prior- straat 25; autoped, Bovenga, Lange Veemarktstraat 2; driewieler, Bosma, G. Japiksstraat 17; verrekijker, Van Bruggen, Leeuwarderweg 38; zwarte herdershond, Van Brug, Gossepalen 36; herenpolshortoge, Leeuwenkamp, J. W. Frisostraat 112; zilveren arm band, P.. Brandsma, Fr. Hendrikstraat 32; damesportefeuille met inhoud, C. en A. Wijde Burgstraat; herenpolshor loge, De Vries, Oosthem, Schoolstraat 67a, tel. 05155-356; portefeuille en beurs met inhoud, C. en A., Wijde Burgstraat; kussensloop, v. d. Meer, Lindenilaan 11; VW autosleutel, Het- tiinga, Boeierstraat 20; betaalpas 39.95.12.283, Piersma, Suffridusstraat 42; ceintuur, Jansen, Statenbocht 17; 2 roeidollen, J. P. Wurting, J. W. Fri sostraat 39; gebreide tas met inhoud, S. Cnossen, IJlstt, J. Rispensstraat 15 tel. 05155-329; goudkleurig halskettink je, J. Sikkes, Dr. Wumkesstraat 2; bankbiljet, P. Beuzenberg,__Meliere 47; portefeuille met inhoud, J. v. Nassaustraat 70a; sma, Woudvaartkade 5a. Vrijdagavond om tien uur zal in de Snëker sporthal het spektakel rond de aanyal op het wereldduurrecord volleybal door de 2de divisieclub Animo van start gaan. In 24 uur zullen 29 teams, variërend van fabrieks- tot club- teams tegen de acht oranjehemden aantreden. De eerste opslag zal worden verricht door de heer H. A. Scholten, wethouder van Sneek, tot wiens porte feuille sportzaken behoort. Zaterdag 13 april 18.00-18.30 RONO-radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske ütstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Wykeinprogram mei ü.o. it hark- spul „Moart yn ’t Franse Gat”, in avorutür fan resjersjeur Thomas Taktyk, skrean troch Piter Terpstra. Die! 4: sjeur!” 19.00-19.30 Groninger programma Eindredaktie Gerard F. Beukema 19.30- 19.45 Lichte muziek Samenstelling en presentatie Peter Meywes 19.45-20.00 Sport voor sport Eindredaktie Wim Gerritsen s q B Voor de organisatie van dit festijn hebben zich in het bijzonder Gooit sen van der Zee en Jolt Stienstra beijverd. De eerste kwam met het idee om op deze manier als selec- tiespelers, die normaal alleen maar verenigingsgeld „verteren” iets te rug te doen. Wenner Matszat, Pe ter Posthuma, Dick Oppenhuizen, Wim Mendel en Tjippie Boersma vond men snel bereid om mee te doen en er werd nog versterking verkregen met de trainer van Ani mo, oud-intemational en eredivisie (Raak-SFC) -speler Paul van Slie drecht. Als verzorgende staf werden coach Raap en masseur-verzorger Ids Boot in het geheel betrokken. De laatste heeft een compleet onder zoek in gesteld naar wat de béste voeding tijdens zo’n poging zou kun nen zijn en hoe de spelers zich conditioneel het beste konden voor bereiden. ‘B-.B ■Een hoogtepunt zal ongetwijfeld het „Atje Keulen-Deelstra”-team zijn, met daarin Sijtje van der Lende, Sophie Westenbroek, Froukje Jongsma, en de volleybalsters Aukje de Vries (ex-del- ta Lloyd) en Jel Algra-Feddema (Ru- ba Orion). Rond Gerrie en Arnold Mühren van Ajax is een team gefor meerd waarin onder meer meespelen de schaatsers Jappie van Dijk en Ep- pie Bleeker en dat versterkt is met Animo II-spelers. Het Holland-Telstar internationaal artiestenteam heeft als coryfeeën Barend Servet, die de gehe le zaterdag als speaker zal optreden, Danny Cardo en de Spaanse gitarist Salvadore. Deze teams komen respec tievelijk om 14.00, 16.00 en 18.00 uur in de ring. sportschoen (1.); beurs met inhoud; autosleutel en benzinedopsleuitel; knijpbeursje inhoud; 2 sleutels; sleuteltje ring; koescheits klaring; sleutel. Maandag is die restauratie, uitbrei ding en verbouwing tot, woning van het kaaspakhuis in Sloten aanbesteed. Dertien gegadigden hadden voor dit karwei ingeschreven. De gunning is aangehouden. Als laagste kwam de firma Wiersma uit Folsgare uit dé bus met een bedrag van 107.184, Eén na laagste was het aannemings bedrijf Friso b.v. uit Sneek met 108.019,20. Als hoogste kon geno teerd worden de firma Huitema uit Bolsward met f 169.244,De begro ting, d.d. mei 1973, bedraagt 142.000. ■- WrS

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 9