Volleybalhappening ’n groot succes Ondanks weinig bezoekers in centrum de Jeugdhaven’ Ponyclub Tally-Ho kreeg ’n vaandel veel sfeer tijdens „Paas-in” (Ml UAgaai ff van I fe 1 Officieel Orgaan en de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST B. en w. Sneek achter plaatsing r.k. kerk op monumentenlijst H l f 1 jiiii ff B de Kd Mm Nfamdbd «- jecwdita-* «H*» NIEUWE SHEERER COURANT, GESLAAGD COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNEKERWQERIER KNVB Animo stelt wereldduurrecord scherper: 21 uur en 49 minuten De uitslagen van de wedstrijd staan elders in de krant. Verschijnt: maandags en donderdags de Kennemers uit Beverwijk, die het oude record aanvoerder Werner Matszat de middag werd de verwelkomd. Heit Telstar DINSDAG 16 APRIL 1974 129ste JAARGANG No. 30 de van UITGEVERS; Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. FOTOREDAKTIE Studio Ger Dijs, Grootzand 8.1 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 Dtt blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o f SNEEKER NIEUWSBLAD bloemen en voortdurend klonk applaus. 21 uur en 49 mannen tal van gevestigd. En de mannen van neel nog wel langer door kunnen gaan. „Ik vind het wel gezellig, maar het is te hopen dat er wat meer mensen ko men, dan wordt het nog leuker”, aldus Willem Koojj, bar-keeper, zondag avond in de Jeugdhaven waar voor de paasdagen een Paas-in was georgani seerd. Zyn wens is niet uitgekomen. Een groot aantal bezoekers dat men redelijkerwijs had mogen verwachten, bleef uit. Dat is waarschijnlijk te wij ten aan de start van de kermis en aan de autocross in Bakhuizen. Echter, er mogen dan weinig belangstellenden naar de Jeugdhaven zijn getrokken, sfeer en gezelligheid was er in ieder geval. lBONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 10, per half jaar (bij vooruitbetaling l DVERTENTIETAR1EVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De Sneker ponyclub Tally-Ho beschikt sinds vrijdagmiddag over een eigen vaandel. Het werd geborduurd door verpleegsters van het Sint Antonius ziekenhuis en met veel ceremonieel vertoon vrijdag in de manege aan de club overhandigd. Het vaandel is uit gevoerd in de kleuren groen en geel, de clubkleuren, en stelt aan de ene kant een pony voor, aan de andere kant is de waterpoort geborduurd. Het ontwerp daarvan was van Tally Ho afkomstig, evenals de stok waaraan het vaandel moest hangen. Om de stok klaar te krijgen hebben de pony- rijders speciaal lassen geleerd. Het oude record was overigens om minuut over half zes al gesneu veld. Dat gebeurde tijdens de wed strijd tegen de Pickers, maar het werd officieel pas gevierd toen strijd tegen het Holland-Telstar internationaal ar- tistensteam werd geleverd. Men had er toen 17 uur en 54 minuten opzitten en in die periode was de bal 2100 maal opgeslagen. Barend Servet (IJf Blok ker) en zijn kornuiten, onder wie Dan ny Cardo en de Spaanse gitarist Sal- vadore, maakten er een komplete show van. Terwijl de spelers nog wat on wennig rondkeken en een delegatie van Advendo een muzikale hulde bracht, kwamen de negen spel'ers van het ar- tistenteam met bloemen encham pagne aanrennen. Dat laatste is voornamelijk te danken aan de goede organisatie. Hans Kui pers, disc-jockey: „De organisatie is goed opgezet, we hebben onder ande re vijftig aanplakbiljetten door stad verspreid, en ook de opzet de activiteiten in het gebouw was goed”. Hij vond het „waardeloos” dat Slechts weinigen van hun belangstel ling blijk gaven, desalniettemin houdt hij hoop voor de toekomst, want als er ooit nog eens weer iets dergelijks wordt georganiseerd, is hij van de partij. Dat er volgend jaar weer een Paas- in op touw wordt gezet, werd be vestigd door Gerrit Snijders, pro jectleider. „Het is nu al zeker dat we volgend jaar weer iets gaan doen, maar de vorm waarin is nu nog niet bekend”. Men zal ook eerst de mogelijkheden moeten bekijken die men dan heeft in het vernieuw de onderkomen. Overigens kampte men ook wel enigszins met pech. Allereerst bleef de fakir, het klap- Vervolg op pagina 3. ven monumenten aan de lijst toe te voegen of daarvan af te voeren. Op die lijst is geplaatst de r.k. St. Martinuskerk. gebouwd door de be kende 19e eeuwse bouwmeester P. J. H. Cuypers. Als reden daarvoor werd aangevoerd dat het een fraai gebouw van algemeen belang wegens oudheid kundige en kunsthistorische waarde is. Het college van burgemeester en wet houders stemt volledig met deze plaat sing in. Zij acht het van groot belang dat het voortbestaan van het kerkge bouw wordt gewaarborgd. De raad wordt daarom geadviseerd de minis ter mee te delen dat er geen bezwaar bestaat tegen de aanvullende ontwerp- lijst van beschermde monumenten voor de gemeente Sneek. Vorige week slaagde oud-stadgenoot de heer G. Bil aan het Sportcentrum KNVB te Zeist voor het diploma voetbaloefenmeester C. De heer Bil is trainer-speler van de v.v. Makkum, een eerste klasser van de FVB- Nu de heer Bil in het bezit is van deze C-incentie, zou hij in staat zijn een tweede klasser van de KNVB onder zijn hoede te nemen. Het vaandel werd overhandigd na een middag vol „strijds”. De ruiters had den namelijk in de paasvakantie een cursusje springen gevolgd, een con cours vormde de afsluiting hiervan en het hoogtepunt vormde de overhandi ging. Op de foto: vooraan Anne Jent de Boer (met vaandel) geflankeerd door Jacobien Heydenrijk, die het vaandel in ontvangst mocht nemen van de Waterpoort leden Rudy Even- huis en Aly Jansma. De laatsten zijn de eerste ponyruiters van Tally Ho die overgestapt zijn op het paard. Dat gebeurde overigens in vrijwel alle sets gedurende de vierentwintig uur. Alleen tegen het team van Ly curgus, de eredivisionist uit Gronin gen, die onder de schuilnaam Metz-' combinatie binnen de lijnen kwam, werd een set verloren en dat is een niet geringe prestatie, vooral niet wanneer de eerste twee sets al in een overwinning geëindigd zijn. Daarmee sleepten de mannen van Animo elk een tuinstoel als premie in de wacht. Om persoonlijke premies was dit hele t- - -- 1 was, bal te stoppen. Harry de Haas kijkt toe naast het volleybal in Sneek een wat hoe het afloopt, evenals Jolt Stienstra grotere bekendheid te geven, de, ver- (2). Zittend op de voor grond coach Raap eniging die zich vermoeid in de ogen wrijft. 1000ste bezoeker team van Holland leverde de meeste premies voor de vereniging op. Daarnaast wa ren er echter later op de avond nog een aantal zakenlieden die een bedrag als beloning voor de geleverde presta tie aanboden. Alle tegenstanders kre gen een Indische cake, speculaas en een saunabon. Het werd allemaal in dank aanvaard. Coördinator Ben Holtrop liet de lijst van gulle gevers nog eens door de sporthal galmen. Het waren overigens niet alleen grote gevers; een leerling van de LTS bood 2,85 van zijn zakgeld aan. Vervolg op pagina 3. De heer Ate van Dalen wenst Wiebe de Wit die in de Jeugdhaven tijdens de Paas-in de tweede prijs won met de disc-jockey wedstrijd, geluk. in 1972 hadden hadden conditio- REDAKT1E. Singel 17. Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, D. Jellema, redakteur De gemeente Sneek heeft van het mi nisterie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in februari een ontwerp van een aanvullende lijst van beschermde monumenten voor de ge meente Sneek ontvangen. Binnen drie maanden zo deelde de bewindsman mee, kan in overweging worden gege- Met een staande ovatie huldigden zaterdagavond zo’n duizend bezoekers van de Sneker sporthal het Animoteam dat het wereldduurrecord volleybal had veroverd. Spelers en begeleiders kregen uit handen van lieftallige speelsters 1.1 1- - "1 minuten hadden de gespeeld en dat was zo’n *3 uur en 57 minuten langer dan het acht- De happening was vrijdagavond om tien uur begonnen. Wethouder H. A. Scholten van Sneek hield een kort speechje, waarin hij de spelers veel succes toewenste, onthulde een soort gedenkteken, waarop het nieuwe club- embleem van Animo geschilderd was en de naam van de sponsor Deitalloyd, en verrichtte de opslag in de eerste wedstrijd. De eer om als eerste te genstander op te treden was gegund aan het eerste divisie damesteam van Olympus. De heren van Animo trok ken aan het langste eind. De drie sets werden met ruim verschil gewon nen. Met één hand tracht Gerry Mühren de festijn niet opgezet. Het doel de ver een financiële opkikker te be zorgen. Dat lukte uitstekend. Het be- zoekertal rond twaalf uur vrijdagavond (Foto Studio Ger Dijs). bedroeg zo’n 350 man. In die loop van Oil 11

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1