i Plaatselijk Belang Wijckel bekijkt uitbreiding van dorp sffiKERH8QS?!SB H en van IJLST 1; iSf de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan POLITIEKE PARTIJEN VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN «Ki „Uit de Marktstraat” I' In dit nummer is als bijlage opgenomen (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). y SNEEKER NIEUWSBLAD Er werd dinsdagavond in de buitengewone vergadering van Plaatselijk Belang Wijckel weer langdurig gesproken over de woningbouw in het dorp. Zo nu en dan vielen er harde woor den, al .was het (gelukkig volgens voorzitter L. Schotanus), niet zo erg als op de vergadering in maart. Toen daverde café-res- taurant-bar Boswijck soms op zijn grondvesten. De grote con frontatie tussen voorzitter Schotanus en zijn belangrijkste op ponent M. Wolters bleef achterwege. ea de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD f SNEEKER NIEUWSBLAD W.K. Adema en P.de Jong werken samen Vervolg op pagina 9. (Foto Studio Ger Dijs). 1 Vervolg op pagina 19. M. Wolters: nieuwbouw lijkt op omgevallen flat gebouw Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 18 APRIL 1974 129ste JAARGANG No. 31 De eierzoekers zullen ze wei kennen, de heren W. K. Adema en H. Schreur uit respectievelijk Sneek en Leeuwarden. Geen wonder, bedde heren zijn sinds jaar en dag dinsdags in Sneek te vinden, en de rapers kunnen hun eieren dan bij hen kwijt. De heer Schreur, die al zo’n veertien jaar vanuit de Friese hoofd stad Sneek bezoekt, stelt zich altijd strategisch op voor de brandweerkazerne, de heer Adema loopt al voor de 47ste keer met zijn mandjes aan de arm door het marktcentrum van de stad. (De heer Schreur is een zoon van de huidige eigenaar van de eierhandiel P. de Jong uit Leeuwarden). veel zoekers vinden het niet de moei te waard het raapsel te verkopen. UITGEVERS: Drukkerij B. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN e.o Er werden twee plaatsen genoemd. Er waren mogelijkheden om te bouwen achter de bejaardenwoningen en ach ter de woningwetwoningen. Achter de De heren Adema en Schreur vinden echter de jacht die in Frankrijk op kieviten gemaakt wordt de grootste „dooddoener”. Daarnaast speelt vol gens hen de milieuvervuiling en al les wat daarmee te maken heeft een rol, zij het dan een geringe. laatste was de grond het duurst. Toch werd, na overleg met de planoloog tot het dure terrein besloten. Het werd tijd dat er een beslissing werd geno men. Als het voorstel door de Wijcke- lers afgewezen werd, kon het nog wel jaren duren voor er woningen konden In Sloten is het aantal partijen ver minderd van vijf tot drie. In dit mooie stadje nemen deel het CDA (ARP, CHU en KVP), de PvdA en Gemeente Belangen. De FNP, die bij de laatste Statenverkiezingen on geveer twintig procent van de stem men in Sloten haalde, doet niet mee met een eigen lijst. ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,— per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 10,— per half jaar (bij vooruitbetaling) AD VERTENTIET ARIEVEN 22 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bij kontrakt lagere mm-prijs de Her niet zoveel voor; Wijckel is geen stad, zo redeneerde men, maar een dorp. 38 woningen was in eerste instantie voldoende. In IJlst zijn er drie partijen, namelijk de Prot. Chr. Partij (AR en CHU), die tot dusver afzonderlijk in de raad ver tegenwoordigd waren, de PvdA en Ge meentebelangen. De twee laatste par tijen waren reeds in de raad vertegen woordigd. In deze situatie is een lichte wijzi ging gekomen. Werkten voorheen bei de heren apart, dit jaar hebben ze be sloten samen te werken. Een verstan dig besluit, want het is zoals de heer Adema zegt: ,JEr komen te weinig ei eren binnen om de zaak nog rendabel voor ons beiden te houden.” De heer Schreur: „We leven toch in een we reld van fusies dus De eieren die de heer Adema opkoopt komen nu dus terecht bij de eierhandel De Jong, die overigens nagenoeg alle Friese eieren binnen krijgt. Sneek telt momenteel 21 raadsleden, Gaasterland 13, Wymbritseradeel 15, Sloten en IJlst elk zeven raadsleden. Ze tonen zich er voorstanders van dat de raap tijd een week vervroegd wordt gesloten. Niet omdat de kievitenstand daardoor beter gewaarborgd zou zijn, maar omdat het praktisch is wanneer de sluitingsdata landelijk gelijk lig gen. Zoals bekend mag in Friesland tot de 19e april gezocht en geraapt worden. De rest van Nederland kan de twaalfde met het zoeken ophouden. „Mensen die er niks van afweten wil len het zoeken verbieden”, meent de heer Adema. Ook de heer Schreur is van mening dat de kievitenstand er beter van wordt wanneer in het begin van de legtijd eieren geraapt worden, der aangegeven oorzaken vinden de b De heren W. K. Adema. en H. Schreur zijn vertrouwde figuren op de dinsdag- markt in Sneek. Dit jaar waren ze voor het eerst samen op dezelfde plek te zien: de Bierhandelaren zijn namelijk gaan samenwerken. De reden hiervoor was dat de aanvoer van kievitseieren ieder jaar minder ivordt. de heren dat ook de korte raaptijd de bet is aan het verminderen van zowel eieren als de leggers daarvan. „De eerste vogels zijn toch niks,” aldus de heer Schreur, en de heer Adema knikt instemmend. „De oudere leden van Vrijdagmiddag half twee zal de rrjksconsulent voor complementaire sociale voorzieningen in de provincie Friesland, de heer J. J. Hoogcarspel, de uit breiding van de sociale werkplaats aan de Pieter Zeemanstraat openen. Finkenburgh, zoals de sociale werkplaats in Sneek beter bekend is, heeft er een hal van zo’n 750 vierkante meter bij gekregen. Daardoor is de me- taalafdeling op totaal 1500 m2 gekomen. Het is de tweede uitbreiding van de in 1966 geopende werkplaats. In de nieuwe hal kunnen een zeventig mensen aan het werk. Belangstellenden kunnen volgende week donderdag de gang van zaken bij de stichting bekijken, ’s Middags van twee tot vier uur is alles in bedrijf. Maar ook ’s avonds kan men terecht en wel van zeven tot half negen. Aan de bouw hebben meegewerkt het aannemersbe- i drijf gebr. Boomsma, firma S. G. Ruiter en Zn (staalconstructie)firma Kooistra en Co. (schilderwerk)Chemie Smid en Hollander, Hoogkerk (dakbedekking), Electron Breda (electrische voorzieningen)Reputabel Weesp (verwarming) en H. J. van der Weij (sanitair). Twistpunt was de plaats waar de nieuwbouw in Wijckel moet komen. Een 4-tal jaren terug was ’t het plaat- seljjk belang gelukt om bejaardenwo ningen in het dorp te krijgen. Daarna was men begonnen met pogingen aan te wenden om woningwetwoningen in het dorp te laten bouwen. Men kwam nieuw bestemmingsplan NIKS „Vroeger zocht men tot 30 april, en er waren veel meer kieviten en veel meer eieren”. Afgezien van al eerder aangegeven oorzaken vinden de bei- Te geringe aanvoer van kievitseieren voor Wijckel. In eerste instantie dacht men aan een terrein achter de boer derij van de heer Oenema aan de Ywert. Daarna kwam de Du Toer- straat op de proppen. Volgens de planologen konden er wel 100 wonin gen bij gebouwd worden. „We krijgen er een Wijckel bij,” zo was de ge dachte. Maar Plaatselijk Belang voel- Een jaar of tien geleden dacht men nog niet aan samenwerken. Er kwa men n.l. genoeg eieren binnen, en zelfs meer dan dat. Wat te denken van het topjaar 1957, toen De Jong 180.000 gespikkelde gevallen binnen de poorten kreeg. In die tijd was het normaal dat er ieder jaar 100.000 eieren aangevoerd werden. Als de handelaren er nu 35.000 onder ogen krijgen mogen ze tevreden zijn. Alhoewel de aanvoer verminderd is, zijn de prijzen hetzelfde gebleven. Dinsdag kon men voor een ei een kwartje krijgen. Vijftig jaar geleden was dat ook zo bij dezelfde aanvoer van 1800. Dat is misschien één van de oorzaken van de verminderde toevoer: In Gaasterland proberen vijf partijen de gunsten van de kiezers te krijgen. Dat zijn de PvdA, de FNP, Gemeen tebelangen, de SGP en het Christen Democratisch Appèl (CDA) waarin AR, CHU en KVP, verenigd zijn. Na mens de groeperingen Gemeentebe langen en de Staatkundig Gerefor meerde Partij zijn in Gaasterland lijs ten ingeleverd, zonder dat daarvoor ge registreerde namen aanwezig zijn. De ze beide partijen krijgen daarom al leen een nummer en mogen de offi ciële naam niet dragen. In Wymbritseradeel nemen deel de CDA en FNP/Progressief Wymbritse radeel. Dus twee partijen, terwijl in de huidige raad de FNP en Progressief Wymbritseradeel afzonderlijk optra den met elk twee zetels. De CDA in de ze gemeente is samengesteld uit leden van de ARP, de CHU en de KVP. Het aantal politieke partijen, dat op woensdag 2 mei aan de gemeente raadsverkiezingen deelneemt, althans in het rayon waarin het Sneeker Nieuwsblad verschijnt, is iets minder dan vier jaar geleden. In Sneek nemen zeven partijen aan de verkiezingen deel. Dat zijn het CDA (AR, CHU, KVP), voorheen de Geza menlijke Christelijke Partijen, de PvdA, de CPN, de FNP, de VVD, het GPV en Progressief Sneek. Nieuw zijn hier Progressief Sneek en het GPV. D’66 doet niet meer mee. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur De belangstelling was groot voor de dis cussies in „Bosivijck”.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1