Voorontwerp structuurplan begeleidt met inspraak! Dorpsbelang heeft verzoek ingediend om subsidie sneker^koerier en Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Sneek krijgt informatiecentrum in de Kruizebroederstraat IJLST R I Sneek Leerlingen lagere scholen in actiever op „Himmeldei” dan ouderen Mevrouw Lompe (CDA) Voetpad tussen RW 43 en Oppenhuizen gaat verleden tijd worden contra De Boer (Progr. Sneek) Sneker loodgieter met auto in sloot Achtervolging eindigt in Fred. Hendrikstraat Zware autobotsing onder Oudemirdum R <-w V f -Vi -r MT-Txr'.' L NIEUWE SNEEKER COURANT, HEERENVENER STAL DAF Geen voorrang verleend COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Schetsplan wijkgebouw in Lemmerwegwijk-west is klaar AUTODIEFSTAL IN SCHARNEGOUTUM en de SM* Ié -és 'f Sé -é.// O'v.ü-Xi EERSTE »HEARING« 9 MEI IN AULA MUZIEKSCHOOL riool de Lege in OPVAART IN GOëNGA MOET NODIG EENS EEN BAGGERBEURT HEBBEN Verschijnt: maandags en donderdags aanslaan. Door somtnigge Goëngaasters wordt het slootje als beschouwd- Een gedeelte van de opvaart in Goënga, dat Dorpsbelang en de bewoners van het dorp in de Lege Geaën graag ge baggerd «ouden zien. MAANDAG 22 APRIL 1974 129ste JAARGANG No. 32 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.S0-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN e.o Van verschillende kanten is indertijd kritiek geuit op het rond de binnen stad geprojecteerde tangentenstelsel in die zin dat men het gekozen tracé niet al te gelukkig vond. Dit had met na me betrekking op het Looxmagracht- Over de te volgen inspraakprocedure is door het bureau Kuiper Compag nons een nota opgesteld. Getracht zal worden te komen tot bespreking van het rapport in duscussiegroepen, te formeren uit groepen die het rapport hebben toegestuurd gekregen, via „Uit de Marktstraat” en via informatieve hearings. Reeds tijdens de inspraakpro cedure zal het overleg met buurge meenten, provincie en rijk worden geo pend. Naast het financiële aspect speelt nog het probleem van de modderopslag. Met de eigenaren van aan het vaartje f SNEEKER NIEUWSBLAD Donderdag 9 mei zal de eerste infor matieve hearing over het vooront werp structuurplan Sneek in de aula van de Muziekschool worden gehouden. Dit delen burgemeester en wethouders van de gemeente Sneek in een nota de raad mee. Aanleiding tot deze nota is de vergadering die de raad volgende week maandag met de werkgroep over dit structuurplan zal houden. het baggerwerk door gaat. „Mooglik kinne wy in kynjoun halde of hwat oars”, zo stelt het bestuur van Dorps belang in een stencilt je aan alle inwo ners. „Fan it wetterskip of de pro- vinsje hoege wy de earste 5 jier gjin oplossing to forwachtsjen!” He informatiecentrum is geopend: dinsdagmorgen van negen tot twaalf uur; donderdagavond van zeven tot negen uur en vrijdagmiddag van twee tot vier uur. De 20-jarige dakpannenlegger D. de J. uit Sneek bracht zaterdagavond een bezoek aan zijn vader in de G. W. Moilemastrjitte in Scharnegoutum. Toen hij in zijn Ford Taunus wegreed, verloor hij de macht over het stuur en reed op de geparkeerd staande Opel van de heer A. Boelens. Daarna kwam de Taunus nog met een boom in aanraking. Beide wagens werden zwaar beschadigd- Het voertuig van De J. werd in beslag genomen. De J. was niet verzekerd. Op kaarten, foto’s en maquettes krijgt men er een beeld van de voorgestelde ontwikkeling van Sneek tot 1985- Ieder een die wil weten hoe die ontwikke ling gaat worden, iedereen die over gedeelte en op de tangent ten westen van het station. In het nieuwe voor- onitwerp-structuurplan is het nodig ge achte tangentensyseem gehandhaafd. De inzehten omtrent afmetingen en trace’s zijn echter gewijzigd. Door het gereedkomen van de zuidelijke rond weg worden de Jouster- en de Prins Hendrikkade gedeeltelijk ontlast van een groot deel van het doorgaande verkeer. Daardoor zouden deze straten als noordelijk en oostelijk tangent op kunnen treden, De tangenitiële weg van af de Kanaalstraat door het plan Hemdijk werd verlaten. Er is dus een vereenvoudiging op een aantal punten. grenzend land zal geprobeerd worden een oplossing te vinden. Naast de pro blemen van de dorpsvaart, is er ove rigens ook nog een verheugend bericht voor Goënga te melden. Binnenkort zal met landeigenaren kontakt worden opgenomen in verband met de aanleg van een gasbuis van Scharnegoutum naar Goënga. Over niet al te lange tijd zal het dorp dus kunnen gaan profiteren van aardgas. er men. want er zijn platasen waar het ge vaarte niet kan komen en dan moet er handkracht aan te pas komen. Dorpsbelang Goënga heeft het loonbe drijf Sieperda in het dorp gevraagd die ontwikkeling mee wil praten ,is van harte welkom. Er is op de on- denstaande openingstijden altijd iemand aanwezig om u te ontvangen en in te lichten. Zaterdag werd op de Prins Hendrik kade de Daf-personenauto van de mon- teul T. Reitsma gestolen. De dader, de 17-jarige L. 3. uit Heerenveen, reed ermee de stad uit, maar ontmoette op Rijksweg 43 een patrouillewagen van de Rijkspolitie. De bemanning van de wagen kreeg argwaan doordat J. zon der licht reed. De achtervolging werd, ingezet. J. kreeg dit in de gaten, keer de de Daf en reed met grote snelheid terug naar Sneek. Hij draaide de Fred. Hendrikstraat in; daar kwam al snel een einde aan de rit. Hij botste tegen de wagen van de heer Boersma aan, waarna ook nog een taxi van de firma Nieuwenhuis werd geraakt. Dte Daf en de auto van de heer Boersma werden zwaar beschadigd, de taxi licht. J. werd ingesloten. Als de raad van Wymbritseradeel er donderdag mee akkoord gaat zal het openbare voetpad van de Tsjerkebuor- ren via het erf van de voormalige boerderij Atsma naar de vroegere tramhalte aan Rijksweg 43 verdwijnen, De noodzaak hiertoe ontstaat doordat in de toekomst het bestemmingsplan Tsjerkewyk moet worden uitgevoerd plus het feit dat het pad loopt over het terrein waarop de firma Schraa in Oppenhuizen een supermarkt wil bouwen. Om de bereikbaarheid van het achterliggende land te handhaven stellen b. en w. de raad voor een nieuw verhard pad aan te laten leggen in het verlengde van de P. Walma- strjiitte. Wethouder H. A. Scholten zal vana vond niet kunnen aantreden tegen de lijstaanvoerder van Progressief Sneek, de heer Wim de Boer. De heer Schol ten is namelijk ziek en in .zijn plaats zal nu als „opponente” aantreden me vrouw E. A. M. Lampe-de Vries, tot voor kort lid van de gemeenteraad in Sneek voor D’66 en voor de komende gemeenteraadsverkiezingen nummer 8 op de lijst van het Christelijk Demo cratisch Appèl (tot dusver de GCP)- Het Politiek Trefpunt wordt vanavond gehouden in Bar-Dancing ’t Singeltsje. De Wykvereniging Lemmerwegwijk- west wil graag een wijkgebouw op het terrein hoek WesthemstraatBoets- straat vlak naast de speeltuin. Daar over is tjjdens de op 5 april gehouden hearing gesproken. De bewoners heb ben inmiddels een schetsplan ontvan gen. Daarbij is sprake van een plat tegrond, de voor-, de rechterzijde- en de linkerzij gevel. Dit schetsplan met een stencil is huis- aan-huis verspreid in de wijk. De be doeling is dat de wijkbewoners de strook onder aan dit stencil invullen, omdat men wil weten hoeveel Lem merwegwijk-west bewoners belang hebben bij een wijkgebouw in deze nieuwe wijk. Deze strook, voorzien van handtekeningen, wordt deze week op gehaald. In een volgend nummer ko men wij op de plannen voor het wijk gebouw terug. Vrijdagavond verieende de 46-jarige S. J. M. uit de Noordoostpolder geen voorrang aan een Fiat 850 die recht door reed. Dit alles gebeurde bij Ou demirdum ter hoogte van Sybrandy’s Vogelpark. M. wilde een bezoek bren gen aan het park en moest daarvoor de linkerweghelft oversteken. De bestuur der van de Fiat, de 19-jarige agra risch medewerker A. Boonstra uit Son- del, is naar het ziekenhuis in Sneek ge bracht. De schade aan de voertuigen was behoorlijk zwaar. Gisteravond raakte de 20-jarige lood gieter T, K. uit Sneek na een bezoek aan het café op de Kliuw op de weg naar Tjalhuizum In een flauwe bocht van de weg. De auto reed rechtdoor de sloot in en kwam daar op de kop in terecht. De auto was total loss. De be stuurder kwam er met een nat pak af. In Scharnegoutum is gisteren de Peu geot 404 Diesel van de heer J. de Vries gestolen. Het kenteken is 31-34- PN. De „Himme/tdei” van zaterdag op het Sneekermeer en omgeving is wat het aantal aangegeven boten betreft een flop geworden. Eigenlijk zouden er 35 schepen moeten zijn, vorig jaar waren er twintig; dit jaar hadden zich slechts negen booteigenaren opgegeven, zgdat de eigenlijke „Himmel dei” in deze contreien geen doorgang kon vinden. Een aantal heeft echter toch de boel schoongemaakt, ondermeer bij de z.g. „Greate Griene”. De schooljeugd heeft zich echter uitstekend geweerd: bijna 1300 kinderen van de lagere scholen hebben vrijdagmiddag ongeveer 26 kubieke meter vuil in i de omgeving van de scholen „opgevist”. Dat waren leerlingen van de vier- de-, vijfde- en zesde klas van alle lagere scholen. De medewerking van het onderwijzend personeel was uitstekend. Voorzover ons bekend hebben de 1 leerlingen van de Ghr. Technische School aan de Van Schouwenburghstraat zaterdag eveneens veel afval verwijderd en de leden van de Chr. Jeugd- natuurbond (CJN) in Sneek, hebben zaterdag het starteiland schoonge maakt. Wat de leerlingen van de lagere scholen betreft: de Joh. Postschool aan de Jancko Douwamastraat nam met alle zes klassen deel aan de schoon maak. Bij de foto: leerlingen van de eerste klas van de Joh. Postschool volgen de aanwijzingen van „juf” J. de Boer-Bleeker (Foto Studio Ger Dijs). In de Kruizebroederstraat naast bet Politiebureau heeft de gemeente Sneek een informatiecentrum ingericht. Dit centrum staat in het teken van het voor-ontwerp-structuurplan. hoeveel het op diepte brengen van de opvaart moet gaan kosten en men kreeg de scherpe prijs van 3500 gul den geoffreerd. Voor de inwoners van Goënga is het bedrag behoorlijk hoog. Men heeft bij de gemeente Wymbritseradeel een aan vraag om subsidie ingediend. Deze heeft het verzoek doorgespeeld naar het bestuur van de ruilverkaveling „Sneeker Oudvaart” voor advies. Mocht afwijzend op het subsidiever- „Er is een duidelijk verschil in uit gangspunt tussen het thans aan de or de zijnde voorontwerp-structuurplan en het structuurplan voor de binnenstad”, zo stellen b. en w, „Ging het laatste uit van een prognose van 61.000 inwo ners ia het jaar 2000, thans wordt gedacht aan 33.000 inwoners in 1985. Enerzijds gaat het dus om een min der ver reikende prognose, anderzijds zijn de inzichten omtrent de te ver wachten ontwikkelingen van de be volking zodanig gewijzigd dat onder meer met minder ingrijpende voorzie ningen op het gebied van het verkeer kan worden rekening gehouden.” ze willen dat REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De bewoners van Goënga willen graag dat de opvaart door hun dorp uitge baggerd wordt. Het watertje is op sommige plaatsen zeer ondiep en dat ver driet vooral de inwoners die een bootje hebben, zeer. Ze moeten nu hun scheepje eerst een eind door de modder duwen, voordat ze de motor kunnen aanslaan. Door sommigge Goëngaasters wordt het slootje als een open riool Het baggerwerk kan echter niet van- zoek worden beslist, dan zullen de be- uit een bootje gebeuren en daarom zal woners van het dorp in cl: L een kraan aan te pas moeten ko- Geaën zelf voor de kosten moeten op- Maar dat kan ook niet overal, draaien, tenminste als i •1 1 'L >i;'' Av-: wé.. r

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1