Woningen Kloosterhof worden verbeterd Na bouwvak eerste paal in de grond i en 25 n,naan van Je nemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL en IJLST sSEKJRHfflïRISB f Koninginnedag OOK DIT JAAR JONGENS- EN MEISJESSTAD IN SNEEK F Schroothoop leidt tot vragen raadslid Berg Vandaag de 12de Rode Kruis-puzzel Politieke avond voor jongeren in de Meerpaal I» r OIIISaliiiiBMBBIIffl r Na de bouwvakantie zal er een begin worden gemaakt met een grote uitbreiding van Ijlst. Al enige tijd geleden is de grond in het bestemmingsplan de Rat bouwrijp gemaakt en men zal nu starten met de bouw van 44 woningwetwoningen. Deze ko men dicht bij de noordoostkant van de huidige bebouwing van het stadje te liggen. In fasen zal daarna de rest van de grond bebouwd worden. Ir 'V TT «4 i IIIIIIIMIBi®?' op en PLAN DE RAT WORDT RATJETOE’ VAN KOOP/ VERHUUR W ONIN GEN Op pagina 17 In dit blad is een volledig programma opge nomen van de feestelijkheden die de vereniging „Oranje” in samenwerking met verschillen de instanties en verenigingen op touw heeft gezet voor ko ninginnedag. Verschijnt: maandags en donderdags C. MEIJER (CPN) niet wenden of keren De heer D. A. Berg (PvdA) was ge vallen over een zinsnede in het voor stel van burgemeester en wethouders waarin gesproken wordt over de ver nieuwing van een gedeelte van de Pri- orstraat. Hij vroeg zich af wanneer de bewoners van deze huizen betrok ken zouden worden bij de plannen. DONDERDAG 25 APRIL 1974 129ste JAARGANG No. 33 UITGEVERS: Drukkerij R. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE; Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o De maquette van het Plan de Rat. Wel duidelijk te onderscheiden zijn nieuwe woontypen, zoals de soorten daken in het centrum van het plan en de spitse geveltjes aan de rand. (Foto Studio Ger Dijs). van een aantal bungalows. Deze zul len ontworpen worden op basis van on der meer de wensen van de gegadig den. Men hoopt in 1976 het plan volle dig gerealiseerd te hebben en dan kun nen er zo’n 600 mensen wonen. M*V%t*%S*%******»M*%%**%*V********* In de woningtypen zal veel variatie zijn. Langs de rand van het plan vindt men woningen met puntdaken over het hele huis, waardoor voorko men wordt dat er een lange lijn ontstaat. De daken van de premie- verkoop woningen hebben een korte en een lange kant, deze zijn in de blokken om en om geplaatst. Qua in deling zijn ze ook vrij experimen teel. Uitgegaan is van de kleinere ge zinsomvang die in de toekomst wordt verwacht. De koopprijzen zul len waarschijnlijk tussen de 65.000 en de 75-000 gulden te komen liggen. MEIJER EN WETHOUDER PHEIFER NIET SAMEN ONDER DE DOUCHE! f SNEEKER NIEUWSBLAD Commissie Vakantie-Ontspanning en Meisjesstad Sneek is een jongens- en meisjesstad te organise ren. Gezien de belangstelling bij de Sneker jeugd vorig jaar is hier alle reden toe. Echter plannen zijn mooi, mits ze maar uitvoerbaar zijn. Jon gens- en meisjesstad kan ook dit jaar alleen doorgaan, wanneer er voldoen de jonge mensen (minimum leeftijd 16 jaar) zijn, die het aandurven een groep van 810 kinderen in de leeftijd van f en op pleinen. De laatste zijn door begroeiing aan het oog onttrokken. Door dit weren van het gemotoriseerd verkeer wordt een grotere vrijheid en veiligheid voor de bewoners verkre gen. Dit werd dinsdagmiddag meegedeeld tijdens een persconferentie in het stad huis van IJlst. Burgemeester H. W. F. Mumsen vertelde dat het bestem mingsplan al van oktober 1969 dateert. Dart de realisatie zo lang op zich heeft laiten wachten is een gevolg van het feit dat er geen belegger was te vin den. Men heeft eerst gezocht in Fries land, maar dat lukte niet. Uilteindelijk is men terecht gekomen bij de Kinkel der woningbouw b.v. in Arnhem. Deze wist de Vereniging voor Institutionele Beleggers in Utrecht te interesseren voor het plan- Een bouwteam onder leiding, van bur gemeester Mumsen heeft het plan ge realiseerd. Tot diit team behoorden ver der de direkteur Gemeentewerken, het adviesbureau voor Stedebouw Vegter en Vijn te Leeuwarden, de woning bouwvereniging Wist, het NCIV te De Bilt, de door de Kinkelder aangetrok ken archiltekt voor dit plan, het archi- tektenbureau Van Heelsbergen en Jan sen b.v. te Arnhem en uiteraard De Kinkelder woningbouw b.v. De 44 woningwetwoningen zijn niet naar het ontwerp van Van Heelsber gen en Jansen gemaakt. Men heeft wil len streven naar een goedkoper type, om onder meer een tegenhanger van Sneek te zijn. Daar komt verder nog bij dat de kostbare woningen in plan Nijezijl al gerealiseerd zijn. Het ont werp voor deze woningen is van het Ne- lands Christelijk Instituut voor Volks huisvesting te De Bilt. AUTO’S WEREN Het oude bestemmingsplan was een vrij statisch plan, aldus architect T. Jansen. Men heeft er een bewegelijk circulatiesysteem in willen verwerken- Het gebied zal grotendeels voor auto’s afgesloten zijn. Deze kunnen plaats vinden in garages, in insteekhavens De heer D. A. Berg, raadslid voor de PvdA heeft naar aanleiding van een aantal publicaties over de berg auto wrakken aan de Zuidwesthoekweg (Sneek—IJlst) schriftelijk onderstaan de vragen aan het college van burge meester en wethouders gesteld: Woensdag om 8 uur ’s avonds is er in de Meerpaal, Kleine Palen 8, een politieke bijeenkomst voor jongeren. Afgevaardigden van de politieke par tijen die meedoen aan de komende ge meenteraadsverkiezingen van 29 mei zullen in het kort vertellen hoe de par tij zich in de gemeente heeft bezig ge houden en zal bezighouden met het jeugdbeleid. Er is een globaal plan waarover eerst overeenstemming met het ministerie van Volkshuisvesting moet worden be reikt, legde wethouder Pheifer hem uit. Daarna kan gesproken worden met de bewoners. Is het niet verstandiger om eerst de mensen mee te laten pra ten, vroeg de heer Berg. Het was hem gebleken dat ze zich ongerust maakten over de toekomst. Zelfs via mensen uit Bolsward waren de wildste geruchten gekomen. In de naaste omgeving van de nieuw bouw zullen sportvelden worden aan gelegd, terwjjl tevens een openbare la gere school en kleuterschool gepland zjjn. Daarmee wordt vermoedelijk vol gend jaar begonnen. Een apart ter- reintje is gereserveerd voor de bouw De heer Meijer was in de Waling Dijkstrastraat geweest, waar enige tijd geleden een douchecel in een aantal woningen is geplaatst. Maar naar zijn mening is dat geen douchecel. Je kan je er nauwelijks in wenden of keren, zo merkte hij op- Het plaatsen van een dergelijke douche vond hij geen verbetering. ken aangenaam bezig te houden het ijsbaanterrein aan de Leeuwarder- Mochten er jonge mensen zijn die mee willen helpen bij de leiding van jongens- en meisjesstad, dan kunnen zij zich aanmelden bij: mevrouw M. A. de Vries-Lagrand, Troelstrakade 6 tel. 4268 of bjj de secretaresse van de commissie mej. H. Tuinstra, Gem. Secretarie, Afd. II, Bureau Sport c.a„ Marktstraat 9, tel. 4241, toestel 247- Jongens- en Meisjesstad wordt gehou- den van 8 t.e.m. 12 en 15 t.e.m. 19 9 t e.m. 12 jaar, één of twee we- juli 1974. Vandaag publiceren wij de twaalfde Rode Kruis-puzzel in ons aller Snee- ker Nieuwsblad. Er zjjn weer prachti ge prijzen te winnen, zoals een Phi lips kleurentelevisie, Deco meubelen, een Singer naaimachine en tal van andere prachtige prijzen. Stuurt u vooral uw oplossingen in. Altjjd doen, want het gaat tenslotte om een goed doel. Het plan De Rart wordt in fasen uitge voerd. Men wil niet dat in een bepaal de fase een bepaald type overheerst. Daardoor wordt bereikt dat er een ge ïntegreerd plan ontstaat, ook al door dat de premieverhuur en de premie- verkoop woningen door elkaar in de wijk zullen worden gebouwd. van de gemeente Wymbritsera- deel hebben bericht van het Ministerie van Cultuur, Recre atie en Maatschappelijk Werk ontvangen dat het voormalig schoolgebouw aan de Eile- Pólle en de Pastorie op de aan- vullende lijst van bescherm de monumenten zijn geplaatst. Het voormalig schoolgebouw is nu al weer bijna 65 jaar als verenigingsgebouw in gebruik. De pastorie wordt nog steeds als zodanig gebruikt. Op de foto de pastorie die idyllisch gelegen is in een grote tuin. De heer B. de Vries (GCP) wilde de bewoners in ieder geval laten meepra ten over wat bouwkundig mogelijk was, liefst met een kostprijsberekening erbij. Dat is wat een goed bestuurder naar zijn mening dient te doen- Bin nen de kortst mogelijke tijd dienen de bewoners er bij betrokken te worden. De heer Pheifer was het er mee eens dat er met de bewoners kontakt moet worden opgenomen, maar vond het niet verstandig om dit al te haastig te doen- Eén voor één en niet parallel (gelijktijdig overleg met ministerie en bewoners dus) zoals de heer Berg wil de. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jéllema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grooteand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETAR1 EVEN: 22 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Dat de afmetingen niet groot zijn, kon wethouder H. Pheifer (WD) bea men. Ook hij had een bezoek aan de Waling Dijkstrastraat gebracht. Hij was zelfs onder de douche gaan staan, met schoenen en kleren aan overigens, de kraan bleef dicht, en op grond van die ervaring kon hij het niet eens zijn met de heer Meijer. Een grotere douche zou door de daarvoor benodigde werkzaamheden meer kos ten met zich meebrengen. Hij had ove rigens geen enkele wanklank van de bewoners gehoord. En voor de mensen die een grotere douche moesten heb ben, door abnormale lengte of li chaamsbouw, kon andere woonruimte worden gezocht. De verbetering van de woningen van het type F min gelegen aan het Kloos terhof heeft de communist C. Meijer behoorlijk bezig gehouden- Dat bleek dinsdag tijdens de vergadering van de raad Sneek. Hij vroeg het college met name hoe de douchegeleenheden er uit zouden gaan zien. Naast de geplande verbetering zullen namelijk in de woningen zgn. Sanzibaden worden aan gebracht. De kosten hiervan zjjn niet begrepen in het bedrag waarvoor Gebr. Boomsma BV het werk zal uitvoeren. Het kost de gemeente 5.185,20 en dit zal ongetwijfeld doorwerken in de huur. In samenwerking met het bestuur van de Vereniging „De Nederlandse Nieuwsblad Pens” (NNP) waartoe ook helt'Sneeker Nieuwsblad behoort, is besloten alle puzzels nog eens op te nemen in een speciale Rode Kruis krant, welke tussen 1 en 4 mei a.s. zal worden verspreid. Op deze manier wordt een groter aantal potentiële deelnemers bereikt, zodat ook het prijzenpakket aantrekkelijker gemaakt kan worden. De heer Meijer vond het geen ver betering in optima forma. Hij wilde niet voorstellen aan de wethouder om er samen heen te gaan, want ze konden echt niet samen onder de douche. Om beurten zou wel gaan, maar dan zouden ze nog bij elkaar de rug moeten wassen. De heer Pheifer voerde nog aan dat de dou ches voldoen aan de normen die worden gesteld voor dit soort verbe teringen. 1. Zijn de berichten in dag- en nieuws bladen juist dat het spoorwegempla cement dient als opslagterrein voor autowrakken voor geheel Friesland zonodig daar buiten? 2- Op grond waarvan kan de opslag en verwerking van autowrakken in de huidige vorm op het spoorwegempla cement worden toegestaan. 3. Over welke middelen kunt u be schikken om tot een aanvaardaar woon- en leefmilieu in onderhavige omgeving te geraken? 4. Welke normen denkt u t-a.v. ge luidhinder, visuele vervuiling, brand veiligheid, luchtvervuiling, enz. te han teren? De Jongens- en Meisjesstad van plan om ook dit jaar weer Gezien de belangstelling bjj de .X W

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1