Brons, zilver en officierschap in Sneek aan i llll WYMBRITSERADEEL en IJLST iasiTi Klassementsproef af gelast: kapotte finishklok! Bezoek „Tulpenralley-rijders” Gaasterland bleek van korte duur >1 Wymbritseradeel voorloper in reiskostenvergoeding kleuters SNEKER^KQERffiB |g| ■ii i BV en Gorredijk wint EHBO-wedstrijd in IJlst i f w 4 ft 15846-16 U. Roskam, Oudemirdum en collega W. Koopman koninkl. onderscheiden Sluiting i.v.m. Koninginnedag ||l| ft APOTHEKERSDIENST I BEROEPEN 'I *•- NIEUWE SNEEKER COURANT. COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD de K Si I«W J. P. DE VRIES mr. E. K. HOEKSTRA E. STOTER vinciaal voor het V.V.V.-werk heeft. met Gaasterland De alle achttien Kinderen Gereformeerde 't.': Verschijnt: maandags en donderdags In verband met Koninginnedag zijn onze kantoren morgen de gehele dag gesloten. MAANDAG 29 APRIL 1974 129ste JAARGANG No. 34 le kteu- wor- te alle- tien Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o r"? 1l g SNEEKER NIEUWSBLAD AFSCHEID-SPECIAAL VOOR OVERROMPELDE 65-J ARIGE een plicht gezien had, desondanks aan vaarde hij de benoeming graag. Derde in de rij van onderscheidenen was mr. E. K. Hoekstra. Hij was naar het auto met knipperlichten langs scheuren en een half uurtje daarna, toen iedereen zich begon af te vragen of er soms een wagen uit de bocht was gevlogen, kon burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra meedelen dat de proef afgelast was. De Gereformeerde kerk te Sneek heeft als 5de predikant beroepen ds. G. A. Westerveld te Apeldoorn. Ongetioijfeld zullen vélen zich afge vraagd hebben waar de pastorie op de foto van donderdag stond. Het zetduir veltje speelde ons parten. Blijkbaar wilde hij niet hebben dat de naam Nijland gebruikt werd. Onze excuses daarvoor. In de gemeente Gaasterland zijn twee koninklijke onderscheidingen uitge reikt. De beide organisten van de Her vormde gemeente Oudemirdum, Nije- mirdum en Sondel werden onderschei den met de medaille in zilver verbon den aan de orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde tijdens een bijeen komst in het dorpshuis van Oudemir dum. De heer U. Roskam was 43 jaar onafgebroken organist in de kerk van Sondel, terwijl de heer W. Koopman vorig jaar het feit herdacht dat hij 40 jaar het orgel in Oudemirdum be speelde. I Op Koninginnedag is de apotheek van de heer M. Th. Kuiitert (Marktstraat 12) geopend. Overigens kan men er niet de hele dag terecht, er zijn enke le uren waarop de apotheek gesloten is. Apotheek Postma op de Oosterdijk is de hele dag gesloten. Kostenverhogend voor de gemeente Wymbritseradeel zal wel werken de door de raad geaccepteerde rege ling „tegemoetkoming in de reiskos ten bezoek kleuterscholen.” Het voor stel had bij de heer Bergsma enige vragen opgeroepen. Komt ieder kind dat verder dan drie kilometer van een school voor kleuteronderwijs woont hiervoor in aanmerking? De dienstregelingen in de omliggende plaatsen sluiten namelijk op elkaar aan. Dit is door een commissie van de Marrekrite uitgeknobbeld. De heer Cazemier kon hem de gang van za ken precies Uitleggen, want hij is voorzitter van die commissie. Ver schuiving van de openingstijden in Osingahuizen (Woudsend speelt geen rol, want dit seizoen ligt daar een vaste hulpbrug) zou afgezien van de kostenverhogende werking, in andere plaatsen doorwerken. Van de heer R. Bangma Sneek, die vrijdag de pensioen-gerechtigde leeftijd bereikte, is donderdagmid dag door collega’s van het aannemingsbedrijf Friso b.v. wel op heel bijzondere wijze afscheid genomen. De heer Bangma, die bijna twintig jaar bij de Friso werkzaam is geweest en daarvoor vorig jaar ook al uit voerig in de bloemen werd gezet, werd omstreeks vijf uur met een handig smoesje uit zijn werkzaamhe den als houtbewerker gehaald en buiten gekomen door een twintigtal collega’s beetgepakt en op een op een laadbak van een vrachtwagen gemonteerde stoel vastgesjord. Dit alles met de gewillige mede werking van de bijna 65-jarige. Zonder medeweten van de heer Bangma was men de hele dag bezig ge weest de vrachtauto van vlaggen en borden met daarop allerlei toepasselijke spreuken te voorzien. Be geleid door een stel toeterende auto’s en onder vrolijk trompetgeschal koerste men vanaf Het Eiland richting woonhuis aan de Lemmerweg. Op het Schaapmarktplein werd het verkeer even de soep inge draaid om de fotograaf de gelegenheid te geven het schouwspel op de gevoelige plaat vast te leggen. (foto Studio Ger Dijs) present. De kans op ongelukken werd met heit verstrijken van de uren steeds kleiner. Het daglicht zette het parcours voldoende in het licht om al les goed te zien. De bedoeling van de nachtproef verdween daarmee ook. Dat het niet doorgaan van de proef een teleurstelling voor de meest jeug dige toeschouwers was, valt licht te begrijpen. Vooral voor het groepje dat zich om twaalf uur bij het parcours, gewapend met tafelkleden om op t_ zitten, had neergevleid. Het was maal voor niets geweest. Om voor half zes werden de routeborden weer weggehaald en konden de bij stands-, jtroepen” inrukken. De ralley- rijders hebben niet veel gezien in ie der geval van de Gaasterlandse na tuur. Maar woensdagavond hadden ze het circuit al stapvoets, verkend. Het zou het zwaarste in de tulpenralley zijn geworden, als niet UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jell erna, redakteur EOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling} Postabonnementen f 10,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs E. Stoter, T. U. Hengst, mr E. K. Hoek stra en J. P. de Vries onderscheiden Bremerwildernis in heeft afgelopen weekend een roerige zaterdagnacht gekend. In het bos ach ter Sondel werd namelijk een klasse mentsproef in de 24e Tulpenralley ge houden. Althans dat zou. Nadat de twaalfde wagen de kleine schare toe schouwers gepasseerd was. kwam een -BB In het Mienskipshüs in IJlst is zater-, dagmiddag de jaarlijkse districtswed- strijd van de EHBO district Friesland gehouden. Acht teams deden aan de wedstrijden, die uit de onderdelen theo rie, praktisch EHBO en Eerste Hulp bij Ongelukken bestonden mee. De drietallen waren afkomstig van de af delingen Arum Achlum Kims- werd, Baarderadeel, Bergum, Gorre- dijk, Rauwerd, Sexbierum en Wolvega. De heer T. U. Hengst uit Witmarsum was kort geleden veertig jaar in dienst van de gemeente Sneek. Dit was al ge vierd maar als extra onderstreping van de verdiensten van deze op de afdeling financiën werkzame ambtenaar was hij voorgedragen voor de zilveren medaille. De heer Hengst, die vergezeld was van zijn zuster, is in zijn vrije tijd penning meester van de personeelsvereniging. Burgemeester Van Haersma Buma was zeer blij deze onderscheiding te mogen uitreiken. Gemeentesecretaris K. Koster overigens ook. Hij haalde nog enige her inneringen aan vroeger op. De teams werden beoordeeld door een jury bestaande uit de artsen C. Scho tanus en E. Sietsma en de heer W. van der Bij. Over de gehele linie wa ren de prestaties beter dan voorgaan de jaren. Er viel volgens de jury, een vooruitgang te constateren, die moge lijk het gevolg was van een beter sy steem. Winnaar werd Gorredijk met 240 punten, tweede Bergum met 238 en derde Wolvega met 236 punten. Oorzaak was dat de finishklok elke dienst weigerde en dat het euvel niet één twee drie was op te lossen. Mok kend gingen de mensen, merendeels Balksters, weer op huis aan. Dat was rond twintig voor zes. De bedoe ling was dat de zestig toprijders om tien over drie al van start zouden gaan. Er was echter vertraging op getreden en pas om twintig voor vijf kwam de eerste wagen, een Opel Ascona, het parcours, dat deels over geasfalteerde en deels zandweg liep, op. Bij Balk waren toen de servicewa- gens van de Opelequipe, waarbij ban den verwisseld waren, weer vertrok ken. Vanaf half drie waren bij het circuit, vol lastige bochten, maar ook met vrij eenvoudige rechte stukken, 2 brand- weerwagens, een materiaalwagen, een ambulance en een takelwagen gereed gehouden. De spuitgasten van Gaaster land waren op twee na alle .■/-■Ik De voorzitter ontkende dit. Men is bij deze regeling, die vrij uniek is in Ne derland, uitgegaan van het artikel irf dat gehanteerd worlt voor de reiskos ten bij lagere scholen. Daarbij ondermeer de welstandsgrens. In het artikel wordt de afstand op vier kilo meter bepaald. Het college had dit, omdat het gaat om kleuters, terugge bracht tot drie. Er kunnen vreemde consequenties ont staan, zo meende de heer Bergsma. Het ene kind zou wel in aanmerking kunnen komen, maar de kleuter van de buren, die op dezelfde school gaait, niet. Mevrouw B. Wolke-Beltman (GCP) had liever gezien dat de af stand teruggebracht was tot twee ki lometer inplaats van drie. op de lagere school kunnen over het algemeen wel fietsen, maar ters niet. Die moetën gebracht den en dan worden er kosten gemaakt. Deze regeling is een eerste stap, en we zullen de gevolgen moeten afwach ten, zo stelde burgemeester Cazemier Iedereen is er in ieder geval content mee- Het bedrag werd vastgesteld op f 150,per kleuter per jaar. Vier onderscheidingen zyn er maandag- gemeentehuis gelokt met het voorwend sel dat er een akte moest worden ge worden door burgemeester B. van Haer- p^gee,.^ Het bleek om een stukje van sma Buma uitgereikt. De heer E. Stoter zijn eigen tuin te gaan. De benoeming tot officier in de orde van Oranje Nassau werd de eremedaille in brons op de re- overdonder<ie hem. De heer Van Haersma vers gespeld, de heer T. V. Hengst de Buma motiveerde de toekenning door ge- y r wag te maken van de vele verdiensten eremedaille in zilver (beide behorende heer Hoekstra niet alleen plaat- bii de orde van Oranje Nassau), terwijl selijk voor de watersport maar ook pro- T vinciaal voor het V.V.V.-werk heeft. de heren E. K. Hoekstra en J. P. de Vries benoemd werden tot officier in de orde Voor de heer J. P. de Vries is de kleine raadszaal een vertrouwde omgeving. Im- van Oranje Nassau. Voor de laatste be- mera als raadslid en de laatste jaren als tekende dit een bevordering, want een wethouder maakt hij hier vele vergade- ringen mee. Voor zijn vele verdiensten aantal jaren geleden werd hem al de voor gemeenschap („U hebt oog en eremedaille in goud toegekend. zorg voor de mensen waar het om gaat”, aldus de burgemeester) werd de heei De Vries bevorderd tot officier. In zijn De heer E. Stoter ontving de onder- dankwoord vertelde de heer De Vries scheiding voor het feit dat hij veertig he(. werk voor de samenleving als jaar lang Shell Nederland had gediend. -- Dat er veel waardering voor het werk van de onlangs gepensioneerde heer Sto ter bestaat (hij is zestig jaar geworden) werd onderstreept door de aanwezigheid van de heren J. Nelck en M. Bosch. Eerstgenoemde komt van het hoofdbu reau in Rotterdam, terwijl de heer Bosch rayonchef is. De heer Stoter ontving maandagmiddag de bedrijfsspeld voor 40 dienstjaren. Als het aan de heer I. Bergsma (FNP) gelegen had, dan waren de openingstijden op zondag van de brug gen in Woudsend en Osingahuizen ver schoven. Volgens het huidige rooster kunnen de watersporters niet meer na zes uur ’s avonds passeren en dat had hij liever op zeven uur zien ge bracht. Vooral in de zomermaanden, want dan is het waterverkeer op zijn drukst. Dat gaat echter niet gebeuren, want burgemeester B. W. Cazemier legde hem donderdag tijdens de raads vergadering van Wymbritseradeel uit, dat de tijden zodanig zijn gekozen, dat de passanten op een redelijke tijd weer in hun woonplaats terug kunnen zijn.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1