(Hit liet Uecleèen I I I KAPPIE EN DE BOZE IIOOCEANDEBS waterpoortstad i ii j ii I I i i 1 1 MEESTER VESWIJK ZET DOOR i RONO-PROGRAMMA Ulster Drumband in Gala uniform ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner. Progressief Sneek stuurde open brief aan gemeenteraad HOTEL HANENBURG - SNEEK J Huisvrouwen opgelet Ij SN E E K ER Nieuwsblad in-en-om de ffllIlllllBlllillllllllllllMIIIIIIIIIB INGEZONDEN INGEZONDEN lillllllllllllllllhlMIIIIIIBIIIIIM Het nieuwe spoorboekje ’74/75 Ds. A. D. WUMKES, GEBOREN TE SNEEK. GAAT MET EMERITAAT a TELEFOON 2570 (gE^I-r 3 SilllllffllIllimillMiffi FEUILLETON» I 7 Pagina 2 Maandag 29 april 1974 ‘VV*VVVVVlAtVVV*VVVVV^V**V*VVVVV'VVV^V^VVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVV»VVVVVVM,V\ waar heen kracht meneerrr, april I de maand over in- Huishoudschool, Ooievaars- .Live and Het bestuur de Harskamp Muizelaar 1 is. want G Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook direktie/,.baas” in ons huis Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. naast Evert dv de s Donderdag 2 mei Hotel Hanenburg: dering Vereniging den Hotel Hanenburg: 20.00 ledenverga- Sneker Zakenlie- Donderdag 2 mei 18.00-18.30 Rono radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Aktualiteiten en muzyk 19.00-19.30 Drents programma Eindredaktie Hitjo D. Schuth 19.30- 19.45 Sport voor sport 19.45-20.00 Dier en plant in Rono-land Dinsdag 30 april 18-00-18.30 Rono radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Rjochtstreeks oer en üt Ljouwert 19.00-19.30 Groninger programma Eindredaktie Gerard F. Beukema 19.30- 20.00 Sport voor sport Eindredaktie Wim Gerritsen wor- van ze door de Namens het bestuur van Progressief Sneek, Koos Hoozemans. I I f H door Gerrit Franssen jjjrl 20.00 uur leden vergadering ,.De IJsster” „ter- een van volkomen keurd, en de bondsraad heeft het voorstel van het hoofdbestuur, om een procedure tegen den staat te voeren, met algemeens stem men aangenomen. Ontevreden militairen. Uit onte- eten zijn „Woody Wood- 20.00 uur film „Wacht even”, mompelde de maat, die er tot nu toe wat vreesachtig bij had gestaan. Hij trok het boek „Hoe word ik een held”, tevoorschijn en be gon er in te bladeren. „Op dit boek is MIJN kracht ge bouwd”, mompelde hij, terwijl hij zich in de voorgeschreven houding verhief. „Pffals het nu maar ook zo zal gaan, als het in het boekje staat Dinsdag 30 april Amicitia: 14.30 uur pecker Festival” „Live and let die” Zuidersportpark: 11.30 uur pupillen- toemooi ONS Noorderhoek (terrein Black Boys): 14.30 uur promotiewedstrijd WZS Dronrijp Veel feestelijkheden in alle delen van de stad, t.g.v. Koninginnedag. On dermeer van 9.00-10.00 uur muziek- en zangfeest op de Marktstraat, van 16.30-17.00 uur optreden van de Fol kloristische zang- en dansgroep „Oud Hylpen” uit Hindelopen op de Ooster- dijk, voetbalterrein v.v. Sneek Lem merweg om 19.30 uur voetbalwed strijd tussen een Fries- en Sneeker jeugdelftal, met show van „Adven- do”, na afloop een groot vuurwerk Sportpark Leeuwarderweg: 9.00 uur kaatswedstrijd Kaatsvereniging „Sneek” voor leden en niet-leden Hofmeester de vacature van S I de voorgdijraad voorstellen, dat Greet- 1 je op gezette tijden haar moeder ont- I moet. Tenslotte moet de familieband D blijven bestaan. De moeder is immers niet de schuldige? I Opgaven voor deze rubriek voor de krant van maandag tot uiterlijk vrij- dagmiddag 12 uur en voor de krant I van donderdag tot uiterlijk dinsdag- middag 12 uur overige 38 naar zijn gewandeld. Het rjjksinkomen der Koningin. In verband met het ingaan der J> salarisvermindering van de rijks- l Mei as., heeft gegeven aan voorne- haar J te stellen van den minister van fi nanciën. donderdag in Almastraat in de „C. Woensdag 1 mei 18.00-18.30 Rono radiojournaal 18.30- 19-00 Fryske Utstjüring Eindrelaktie Heinze Bakker Underwiisünderwerp, aktualiteiten en muzyk 19.00-19.30 Overijssels programma Eindredaktie Alex Jan v. d. Wrop Dialektprogramma Rijssense Revue 19.30- 19.55 Sport voor sport 19.35-20.00 Prisma Eindredaktie Drs. P. J. Huizinga Tetje Kaspersma Feike Brekeveld en Jong. Overleden: Sipke ja ar. Het bestuur en leden van de drum band „Concordia” te Ulst delen u me de, dat waar wij eens van droomden nu wakker liggen omdat het werke lijkheid is geworden. Wij maken n.l. 30 april (koninginnedag) een rond gang door IJlst in een geheel nieuw uniform en wel zo dat wij dit gerust een primeur voor IJlst durven te noe men. De drumband die nu precies weer twee jaar actief is, heeft in die twee jaar beslist niet stil gezeten- Vo rig jaar werden de trommels ver nieuwd en nu een nieuw uniform, dat bewijst toch wel dat onze drumband mede dank zij de Ijlster gemeen schap een bloeiende zaak is geworden. Door de inzet van onze leden en de medewerking van u is het gelukt een drumband te vormen zoals die in Ijlst behoort te zijn. U kunt dit grote gebeuren dinsdag morgen a.s. aanschouwen wanneer wij na de aubade voor het stadhuis om plm. half tien met het muziekkorps een rondgang door IJlst maken. Om onze financiële zorg zo laag mo gelijk te houden gaan wij gewoon door met onze u wel bekende acties. Waar schijnlijk zal er deze zomer ook nog iets georganiseerd moeten worden, wat en hoé' zal nog bekend gemaakt worden. Wij zijn er van overtuigd (vooral na dat u ons dinsdag a.s. gehoord en ge zien hebt) dat u ons voor deze akties met raad en daad terzijde zult staan. Redactie bedankt voor het plaatsen van dit ingezonden stuk. Tot ziens, Woensdag 1 mei Amicitia: 20.00 uur film „Live and let die” Hotel Hanenburg: 20.00 uur vergade ring verkiezing Naaldprinses” uitg. van het Couponhuis De Meerpaal: 20.00 uur politieke avond met CDA, P. v. d. A., F.N.P., VVD en Progressief Sneek Maandag 29 april Amicitia: 20.00 uur film let die” CMTS Het Perk: 20.00 uur wijkbij eenkomst Progressief Sneek Stadhuis Sneek: 19.30 uur bespreking door de raad van het voorontwerp- struotuurplan in een openbare ver gadering moet Dinie leven gekregen zo gek met dit Het spoorboekje 1974-1975, dat thans weer voor de prijs van ƒ2,45 op de stations én bij boekhandels en kiosken verkrijgbaar is, heeft wat de inhoud betreft, enige uitbreiding ondergaan. Nieuw is een apart hoofdstuk, ken baar door een zwart geblokte rand, waarin een aantal busdiensten tussen N.S.-stations en niet aan het spoor ge legen, grotere bevolkingscentra is op genomen. Hierdoor nam het aantal pagina’s met ca. 40 toe. Het nadeel hiervan werd ondervangen door ge bruikmaking van een dunnere papier soort, waardoor zelfs de dikte van het spoorboekje met een halve cm. af nam en ook het gewicht verminderde. Verder werd enige ruimte gewonnen door het laten vervallen van het rode gedeelte van de routestrippen boven de tabellen. Dit gedeelte bevatte infor matie over overstapstations en ver wees naar tabellen van aansluitende lijnen. Het is gebleken dat dit gedeel te zo sporadisch werd geraadpleegd, dat handhaving weinig zinvol werd ge acht. De inhoud van ht spoorboekje, dat in een oplage van 420.000 exempla ren wordt verspreid is „vertaald” in konkrete punten van verschil met de thans nog lopende dienst. Hoewel bij de opzet van de dienstregeling die op 26 mei ingaat, opnieuw is voortge- grondslag die met „Spoorslag ’70” werd gelegd, zijn op enkele trajecten ingrijpende wijzigin gen aangebracht. Deze wijzigingen hou den in de meeste gevallen verbeterin gen in. 75100 Kappie begon driftig te den. Hij stapte op de hertog Lochlochie toe en sloeg met de vuist op tafel. „Die malle praat over Hooglandse vis antwoordde de hertog, wijl hij een blanco bladzijde in boek aanwees, „het is artikel ons nieuwe wetboek”. „Maar er staat ja niets!” riep de ge zagvoerder verbaasd, „niemendal”. „Maar het komt er te staan”, ant woordde de ander fier. „Met sierlijke krulleletters. Ik ga het er meteen in o ambtenaren op 1 o de Koningin gevolg geg il haar reeds eerder geuite men om een gedeelte van 1 rijksinkomen ter beschikking J. en mej. bestuurslid. In voor het komende benoemd mej. A. wetten”, zei Kappie, „maar nu wil ik i schrijven. Ja, meneerrr, onze het ja ook wel ’ns zien! Waar staatis op het wetboek gebouwd!” die wet?” „Hiér”, WWVUMVHWWWWWWKUMWWWWlWVWMWWVMWVVUMVWtWVMmM i> de leden nog een paar uur gezel- lig bijeen. tenaren. Te Utrecht is Zondag u„ bondsraad van den Centrale Ne- Ambtenaarsbond Er werden uit gevoerd I» b en mej. Kampen benoemd als le- i> den in de technische commissie. S Tot vaandrig werd BURGERLIJKE STAND SNEEK van 2629 April. Geboren: Arend zv Harm Seinen en Irrnkje Ab- ma; Grietje dv Hepke Jacobs Hepkema en Riemkje de Groot. Gehuwd: Nolke Bok 23 j. en Johanna Kuipers 25 j. Gerrit Wiersma 30 j. te Almelo en An tje Lemstra 28 j. Overleden: Pieter Hempenius 62 j. wonende te Beetgumermolen, echtgen. v. Doutzen Boontje; Jan Stoelinga 68 j. echtgen. v. Gees- ke Spijkerman; Jeltje Zeijl 72 j. echtgen. van Tjeerd Lichthart; Sietske Veldman 92 j. wed. Sjoerd Gerrit Lighthart. IJlst van 25 April2 Mei. Ge boren: Aaltje dv Tjalling Sied- sma en Lolkje Heeringa; Corne lius zv Sijtze van Koningsveld en Baukje Fetje Sminia alg. kascommissie jaar werden Wempe en S. Blauw, C. Ras en j! mej. M. Hofmeester werden in de vacature van D. v. d. Werf IJ Door de provinciale kerkvergadering van Noordholland is met ingang van 1 mei 1974 na veertig volbrachte dienst jaren emeritaat verleend aan ds. A. D. Wumkes, predikant van de hervormde gemeenten van ’s Graveland en Anke- veen in de classis Hilversum. Ate Dirk Wumkes werd op 27 januari 1911 te Sneek, waar zijn vader, nu wijlen dr. G. A. Wumkes toen nog predikant van de hervormde gemeente was, geboren. Hij bezocht eerst een paar jaar het stedelijk gymnasium te Sneek, daarna vier jaar het gerefor meerd, thans christelijk gymnasium te Huizum bij Leeuwarden en, studeer de vervolgens ongeveer vier jaar aan de rijks universiteit te Groningen, waar hij op 22 januari 1932 zijn kan didaatsexamen theologie en op 16 de cember 1932 ook zijn kerkelijk voorbe reidend examen aflegde. Nadat de heer Wumkes op 11 mei 1933 door het provinciaal kerkbestuur van Zuid Hol land was toegelaten tot de evangelie bediening in de Nederlandse Hervorm de Kerk en hij van september 1932 tot maart 1934 werkzaam was ge weest als evangelist voorganger van de rechtzinnig hervormde evan gelisatie te Wirdum werd hij op 8 april 1934 door ds. M. C. J, Visser, bevestigd als predikant van de her vormde gemeente van Burgwerd, Hichtum en Hartwerd. Op 30 juni 1940 verwisselde ds. Wumkes deze gemeen te met die van Wolvega, Sonnega, Nijelaner en Nijeholitwolde, vanwaar hij op 30 juli 1944 naar die van Min nertsga vertrok. Daarna stond ds. Wumkes van 14 november 1948 tot 12 juli 1959 te Zutphen en op 16 augustus 1959 is hij bevestigd als predikant van de hervormde gemeenten van ’s-Gra- veland en Ankeveen. Ds. Wumkes was indertijd enige tijd lid van het hoofdbestuur van It Krist- lik Frysk Selskip en heeft in de loop der jaren op tal van plaatsen, zowel in als ook buiten Friesland, meerma len Friese preken gehouden. Bar-Dancing De Lichtboei: in I1Ktuc UVex nuvKlanüse ws het befaamde orkest The Sphmx met komt me nu m>n boord uit,„ ri hij brengen en wie weet, is over twee of drie jaar de nieuwe school klaar. Dan is er helemaal geen binding meer met het oude meestershuis. Eind oktober wordt Greetje Alfers weggehaald van de boerderij. Daar is de politie nog aan te pas gekomen, want zo gemakkelijk ging dat niet. Griet Alfers is voorlopig uit de ouder lijke macht ontzet. De voogdijraad vindt het niet prettig, dat de rechter deze beslissing heeft genomen, de schuld ligt nauwelijks bij de moe der, veel eerder bij de grootmoeder. Doch het gaatom het belang en de toekomst van het kind. Die mogen niet langer op het spel gezet worden. Nee, gemakkelijk is het werkelijk niet gegaan. De oude is tekeer gegaan als een furie en zelfs de knecht kwam opdagen met een riek in zijn hand. Er waren gelukkig drie potige politieman nen. Ze hebben de knecht een nachtje opgesloten in de cel achter het politie bureau en hem de volgende morgen vroeg met een flinke schrobbering te ruggestuurd naar de boerderij. Ze hadden een proces-verbaal kunnen op maken wegens bedreiging van een ambtenaar in functie, maar soms moet je wel eens een oogje dichtknij pen. Een politieman is ook een mens en kan zich wel verplaatsen in een an dermans situatie. Waar Greetje heengebracht is, weet enkel het hoofd van de christelijke school in het dorp, in casu Evert Ves- wijk. Ze is nu bij een kinderloos echt paar op een boerderij aan de rand van de stad. Daar heeft ze toelatings examen gedaan voor de HBS en is aangenomen. Dagelijks gaat ze met de bus naar de stad en terug. Ze heeft een eigen kamertje, waar ze ’s avonds haar lessen kan maken en stu deren. En na veertien dagen heeft ze .al een vriendin in de stad, die haar een keertje op de boerderij bezoekt. Omgekeerd is Greetje op een zaterdag bij haar vriending geweest, waar hartelijk welkom is geheten ouders en broertjes. Evert houdt kontakt met de voogdij raad. Hij beschouwt de kleine Greet als zijn pupil en is dankbaar, dat het kind uit die naargeestige sfeer weg is. Kon hij ook de moeder daar maar vandaan krijgen. Doch Griet is een volwassen vrouw van ruim derig jaar. Als ze niet weg wil of durftje kunt haar niet dwingen. Als alle ran- cunositeit wat weggeëbd is, zal Evert met een stuk rots. Hierdoor werd het apparaat in werking gesteld en stiet een minuut lang hart verscheurende tonen uit. Eenige landarbeiders gingen kijken, wat het geluid toch béteekende. Ze kwamen nog juist op tijd om de half gestikte passagiers van een wissen dood te redden. Orkaan. Uit New York wordt gemeld, dat een geweldige or kaan een groot gedeelte van het zuid-westen van den staat Geor gië heeft geteisterd. Reeds werd gemeld, dat een geweldige or- gekomen. De schade wordt voor lopig op 1.000.000 dollar ge raamd. De strijd in de Textiel-branche. Enschede. De afd. alhier en te Oldenzaal van Unitas hebben de voorwaarden van den rijksbemid- delaar aangenomen evenals het hoofdbestuur van St. Lambertus. Uit de Nieuwe Sneeekr Cou rant van Woensdag 30 April en Zaterdag 3 Mei 1924. Vijftig jaar geleden dus. Sneeker Gymnastiekvereniging. De Sneeker Gymn. Ver, hield Zaterdag 26 April haar jaarlijk- sche ledenvergadering. De notu len en het jaarverslag van den secretaris werden goedgekeurd. Uit het financiële verslag bleek, dat de vereeniging er nu niet zoo heel rooskleurig voorstaat. De af tredende bestuursleden B. Jonk mans, J. Wempke en mej. K. Tekelenburg werden herkozen, terwijl in de vacature mej. IJ. Kampen werd gekozen mej. B. Sminia. Het bestuur is thans als volgt samengesteld: B. Jonk- mans voorzitter, J. Wempke seer. J. Olij, penn. en mej. B. de Zeker, het Van derlandschen bijeengekomen. voerige besprekingen over de houding van de regering ten aanzien van de verlaging van de loonen van het rijkspersoneel. De gedragslijn van het hoofdbe- S stuur werd volkomen goedge- S vredenheid over het j! Maandagmiddag 41 militairen uit j! het Remonte Depot te Milligen j! weggeloopen. Drie soldaten kre- J> gen echter berouw en keerden ee- nigen tijd later terug, terwijl de Tips tegen milieuvervuiling: le. Gebruik papieren afvalzakken i.p.v. plastic zakken. Papieren zakken wor den n.l. wèl verteerd. 2e. Je kunt beter papieren boterham- zakjes gebruiken dan plastic zakjes. Papieren zakjes worden n.l. wèl ver teerd. 3e. Gebruik geen gekleurd w.c. papier; de kleur vergaat niet. 4e. Koop losse vleeswaren en geen in plastic voorgepakte vleeswaren, kaas enz. 5e. Gebruik geen snythetische zeep, want dlit lost niet op in het water. 6e. Glazen potjes kunnen steeds weer gebruikt worden (recycling). 7e. Verspil geen water, laat de kraan niet lopen als het niet nodig is. 8e. Stap niet in de aulto voor ieder wissewasje maar pak de flets (tegen luchtvervuiling). 9e. Werp geen vuil op straat en sluit de vuilniszak goed. Help ook mee de vervuiling te beper ken. Laat de natuur ook uw belang zijn. Klas 1b, T’ laan 13, Sneek. „wat is dat voor raar walslurpenge- doe? Mag een zeeman soms niet even een visje vangen?” „Nee”, antwoordde de clanleider ferm, „dat is wettelijk verboden”. „Jaja, jullie hebben het steeds Geeuwkade 16 dansen, aan- Muziek in de gevangenis. Het Maandblad voor berechting en re classering van volwassenen en kin deren verneemt, dat er pogingen worden aangewend om in één on zer gevangenissen een zangkoor van gevangenen te vormen. Dit is onder de bestaande bepalingen mogelijk omdat de oefeningen kun nen plaatsvinden in het kerklo- kaal waar de gevangenen in de houten hokjes van elkaar afgezon derd zijn en waar zij toch samen kunnen zingen. Eigenaardige redding. Door een wonder is den Franschen gezant in Zwitserland dezer dagen aan den dood ontsnapt. De auto, waarin hij met zijn chauffeur een rit maakte in de buurt van Tours, geraakte in een sloot en kantelde, zoodat beide inzittenden er onder geraakten. Terwijl de auto langzaam zonk in het slijk- kerige en de beide slachtoffers prijs gegeven werden aan den ver stikkingsdood, kwam de knop van den klaxon in aanraking elke donderdagavond optreden van Ben Kramer Luda Bar-Dancing: in april Deejee Tony Allen Bar-Dancing ’t Singeltsje: ieder weekend in april (vr jdag. en zaterdag- avond) The Votes, Spencer Trio en x het Duo Knoei Bar-Dancing „De Sneker Pan” in de maand mei het befaamde orkest „Funny Face” Scotch Inn: iedere avond dansen Jongerencentrum ,De Meerpaal’, Klei ne Palen een ontmoetings-mogelijk- heid voor jongeren, iedere vrijdag 1 van 19,00-24.00 uur en zaterdag van 15.00-24.00 uur Oosthem: iedere zaterdagmiddag stuif in het Himsterhüs van 16.30 tot 18.30 uur Trimmen maandag zer in het meestershuis naast de school behoort te wonen. Evert kent immers de woning? Hoe vaak is hij er niet binnen geweest? was er gezellig, want mevrouw Bragen wist sfeer te scheppen. Doch als je zo’n mooi huis hebt als dit, ga je toch niet verhuizen naar een wo ning, die even oud is als de school? Het schoolbestuur zit er eigenlijk een beetje mee. Enerzijds weten ze het: ’t Is oud. Goed, er zijn in de loop der jaren heel wat voorzieningen ge troffen. Er zijn grotere ramen in ge komen, er is efen badkamer aangelegd en zelfs centrale verwarming. De tuin is gemoderniseerd en wordt op kosten van het schoolbestuur onderhouden, omdat Van Bragen niet van tuinieren hield. De keuken werd helemaal op nieuw ingericht en de hoge kamers kregen allemaal een lager plafond. Ziet het er van binnen redelijk uit, van buiten is duidelijk te zien, dat het huis een halve eeuw oud is. Vooral' dat antieke rieten dak bederft alles. Event is blij, da.t Dinie net niet thuis is. Die is een uurtje naar haar vroe gere collega, mevrouw Tollebrink. Hoewel Tollebrink nergens aan doet en voor een tikkeltje rood wordt versle ten, heeft Dinie de vriendschap met de vroegere cantinejuf van haar be drijf aangehouden. Evert heeft één keer heel voorzichtig bedenkingen ge opperd, hetgeen Dinie verstoord deed opmerken: „We hebben jarenlang goed met elkaar overweg gekund. Zelf heb je nota bene gezegd, dat er op Tolle brink eigenlijk niets is aan te merken en nu Alie met hem getrouwd is, zou je willen, dat ik er wegbleef? De men sen moeten dan maar denken, wat ze willen, maar af en toe ga ik er eens heen en af en toe nodig ik haar uit. Ik zal heus wel rekening houden met jouw positie, maar dit zul je me niet kunnen verbieden.” Zodat Evert er zich bij neergelegd heeft. Maar- vanavond komt het goed uit, dat ze er niet is. Stel je voor, Coops met zijn: Het hoofd moet in de meesterswoning wonen. Dinie zou de schrik van haar hebben. Ze is toch huisje Dus Coops gaat een uur later onver richter zaken naar huis terug. Alle onderwijzers hebben een woning, dus de enige oplossing is, dat het bestuur de woning maar verkoopt. Die zal in deze tijd nog wel een aardige cent op- Het meestershuis staat 'nu leeg. En op een avond is het weer Coops, die Evert een bezoek brengt. Hij kan haast wel met zekerheid veronderstel len, dat zijn reis ditmaal te vergeefs zal zijn. Want Evert en Dinie hebben een modem huis, van alle gemakken van deze tijd voorzien. En wie zou dan willen ruilen voor het oude meestershuis? Evert krijgt de schrik van z’n leven, als Coops zo langs zijn neus weg ter sprake brengt, dat de hoofdonderwij- ---- en 5 Rijksscholengemeenschap, Ji en dinsdag en woensdag o Kan”-sporthal Noorderhoek j! IJsbrechtum Bar Old Vic, iedere vrij- dag- en zaterdagavond in april De Golfbrekers, ’t Seven Sicht Trio en Jean Toussant Bar-Dancing-Discotheek „d’Ald Wal” Heeg, iedere avond discobal Leeuwarden Wetswinkel Westerplan- tage 15, geopend donderdagsavonds van 19.30-21.00 uur Chr. Ouderensoos „lepenhof” Lem merweg en Omstreken elke eerste en derde woensdagmiddag van de maand bijeenkomst in de Lucas Fockens- school hoek Kaatsland-Scherhemstraat aan vang 15.00 uur Dansschool Vergonet iedere zaterdagavond b vang 20.00 uur Fries Scheepvaart Museum Kleinzand 12-14: van 3 tot 27 mei tentoonstelling schilderijen J. F. Henstra, geopend op werkdagen van 10.00-12.00 en van 13.30 -17.00 uur, op zon- en feestdagen ge- sloten. bouwd op de 5 Tot vaandrig werd A. Postaia o herkozen. De vergadering besloot !i aan de Turnkring uitvoering, welke dit jaar op Hemelvaarts- o dag te Bdlswarda wordt gehou- den, en aan de Gewestelijke Uit- voering welke de Pinksterdagen !i in Wolvega is, deel te nemen, b Verder besloot men om van het b jaar weer een avond per week b athletiek te geven. Hierna sloot de voorzitter met opwekkend b woord de vergadering, en bleven 1 M *.1 ■K wa» «VMX lig bijeen. Salarisverlaging voor rijksamb- de Progressief Sneek, die dit jaar voor het eerst aan de gemeenteraadsver kiezingen op 29 mei deelneemt, heeft een open brief, gedateerd 23 april 1974, gestuurd aan de gemeenteraad van Sneek over wijkbijeenkomsten in di verse stadsdelen. De inhoud van die „open brief” luidt als volgt: Op 14 mei a.s- wilden wij als Progres sief Sneek een informatieve wijkbij eenkomst houden met de bewoners van de wijken Stadsfenne-Domp. Niet om goedkope propaganda te maken daar houden wij als Progressief Sneek niet van maar om eens rustig met de mensen te praten en te luisteren naar hun wensen en ideëen over de wijk waarin zij leven en wonen. Omdat wij dachten dat zo’n avond ook voor een aantal bewoners van Frittemahof wel gezellig zou kunnen zijn, en omdat er een gemeenschaps ruimte is, was er het idee om het in het Frittemahof te doen. Omdat de directie zelf geen beslis sing durfde te nemen moesten wij toe stemming van b. en w. van Sneek hebben. Na enkele weken kregen wij van b. en w. een afwijzende beschikking, omdat men vond dat er in gemeentelijke ge bouwen niet aan politiek gedaan mocht worden. Voor Progressief Sneek is dit een zeer principiële zaak- Wij zijn immers voor echte openheid en medezeggenschap, ook in verzorgings- en bejaardentehui- zen. In de motivatie van b. en w. vin den wij niets terug van deze zaken. Het is alsof er over een museum wordt ge sproken. Er wordt echter door b. en w. een be slissing genomen over de woon- en leef situatie van vele mensen zonder dat zij de kans krijgen daarin mee te pra ten. Uit berichten en publicaties van de laatste tijd over de problematiek in de bejaardentehuizen blijkt hoe be langrijk het is dat er een genuanceerd samenspel is tussen bewoners en be stuurders. Door deze beslissing van b. en w. is het duidelijk geworden dat er ook in Sneek gewerkt moet gaan wor den aan de veranderde opvattingen over het ouder worden en het leven in ver zorgings- en bejaardentehuizen in een artikel over wijkvoorzieningen buiten onze stadskern in een „Uit de Marktstraat”, van 9 november 1972 leek b. en w. een begin te hebben ge maakt met die andere mentaliteit. Wij vinden dat het er helaas bij gebleven

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 2