Aantal raadsleden vindt bijdrage te laag! Woudsend krijgt alleen geld voor aanleg afrastering i- j Pupillen Scharnegoutum schieten naar de top Bea Wiarda V.V HJSC IC GRIJPT KAMPIOENSTITEL Duo Koning-De Boer en echtpaar v.d. Werf en Nij burg promoveren opnieuw bij bridgeclub „Sneek 2 noordelijke records voor Frans Molenaar ontwerper nieuw uniform „Advendo" BOCREANA CV A.V. HORROR LIJKT IN BREEDTE TE GROEIEN H SHm o Tl I nieuwsblad MARKIEZEN ROLSCHERMEN LUXAFLEX Inl.: JPW** SS®. - SS |fc Pagina 3 S N E E K E R Maandag 29 april 1974 bridge- in B en V. d wonnen de 931 108 813 143 BosLokkerbol, deloo en heren Potmade Rooij. 824 97 739 87 Echtpaar Looper zakte in S. COUPERUS (GCP) m. de V. voor nen kleinzandlO - sneekjtel.7979 Eindstand tweede competitie club Sneek: de van Plaatselijk Belang toezicht zol worden uitgeoefend. Echtpaar Beetstra Echtpaar Jedeloo Heren Potma—De Rooij 140 127 158 126 116 130 133 110 104 105 103 90 125 131 115 149 132 126 127 127 142 100 130 135 141 113 109 129 132 939 931 910 881 840 824 821 808 797 783 769 749 905 856 848 848 838 823 822 913 881 871 821 778 940 920 911 864 863 859 845 90 114 104 124 81 113 102 82 80 71 64 60 834 831 789 751 728 727 704 696 670 659 652 650 501 465 454 443 441 429 407 405 1836 naar 856 856 855 854 853 D. de be- Promotiie- en degradatie als C. Velde, J. v. d. Gaast, A. 54 63 92 98 59 58 Hoofdklasse A Dames DamsitraVrolijk Heren Van der Veen-Vis Heren Ubbink—Zandstra Heren BronV. d. Ley Heren DamstraHemmes Echtpaar V. d. Zee Heren SlobV. d. Steen Heren V. BruggenLichthart Heren Meijer—Silvius Echtpaar Draisma Dames RingnaldaVeldman Heren Klein janV. d. Leij F 5e klasse Echtpaar V. d. Schouw Echtpaar V. Beek Dames SilviusDe Vries Dames SteegsitraZelle Mevrouw Potma heer Gerlofs Dames HofmeesterPrijs Mevrouw De Jong heer Sinnema Dames BrouwerKlobbie Groep E 4e klasse Echtpaar Visser 'Dames Holkema—Vogelzang Echtpaar De Jong Dames BekemaCuperus Echtpaar V. d. Veer Heren FelkersKlaibeda Dames De HaanSilvius Echtpaar Bunt Dames MeijerSilvius Dames MakkenRepko Groep D 3e klasse Ds. KoningDe Boer Heren KoningDe Boer Dames SchramSmid Dames BoonstraPotma Dames OranjeVolkers Mevrouw en heer Makken Dames MiedemaV. d. Sluis rwas KORT. Zij degraderen met echtpaar Je- de van verwarming zich al jaren in de kou drie paren, twee pa- Echtpaar Bunt wist zicht ondanks Mevrouw SilviusM. de Vries 111 Dames Bro nKlein j an 110 Heren SpeelmanSpeelman Heer Noordmans en partner Echtpaar JansenVerplanke Sneek, Leeuwenburg 6, tel. 05150-3963 Deersum, Rijksweg 3, tel. 05152-244 Waar is binnen de begroting dan ruimte? vroeg de voorzitter. Die is wel té vinden, aldus de heer Kuipers, die verder er nog op wees dat spelers door de afwezigheid Promotie voor de eerste Degradatie voor de laatste ren- 1 een slechte laatste ronde nog juist te handhaven. de erfpachtovereen- men ongehinderd de laten passeren. De toe waar- moeten wassen en verkleden. Ze wil len zelf de kachels plaatsen; geef ze als beloning dan die negenhonderd gulden en verbindt er de voorwaarde aan dat ze de eerste drie jaar niet meer op financiële steun moeten re kenen. kogelstoten 4. 7.77;’Afke Veldman 100 m. 2. 14.00, 500 m 1. 1.20.2 nclr der geworlen en toch vraagt men min der dan Oudega destijds vroeg. Met name het feit dat het college niets voelde voor het geven van een bedrag voor de afrastering stelde hem teleur. De leden van de vereniging wil len zelf de hekken plaatsen. Het ver ven daarvan en het leggen van de funderingen komt voor eigen rekening. De vangbekken achtte hij beslist noodzakelijk omdat achter een doei huizen zijn komen te staan, een situa tie die door de gemeente is gecreëerd. Twee hekken zijn in ieder geval no dig. De drum- en showfanfare Advendo uit Sneek heeft na rijp beraad dan toch een keuze gemaakt uit de diverse uniform-ontwerpen, die men de laatste weken zo links en rechts onder ogen heeft gekregen. Het is een ontwerp van de bekende Amsterdamse couturier Frans Molenaar. Het uniform, dat de kleuren zwart en wit draagt, is ge maakt van zogenaamd cripcordstof. De pantalon is zwart met aan de zijkanten een witte bies terwijl de witte coat op verschillende plaatsen onderbroken wordt met zwarte strepen. Een zwarte bont muts met daarop een witte pluim completeert het costuum. Dat het bestuur van Advendo haast heeft gemaakt met de vervaardiging van de uniformen zal weinig verbazing wekken, als bedacht wordt dat het corps op 17 en 18 mei in de Tilburgse Pelikaan-Hal televisie opnamen „doet". Op,15 juli vindt de uitzending plaats. Het Sneker corps zal dan zo'n vier a vijf minuten op het scherm te zie^j zijn. Ook GCP-er S. Couperus vond het maar een" vreemde zaak dat er geen verwarming aanwezig is in de kleedka mers van Woudsend. Hij meende ech ter dat wat het aantal ballenvangers betreft, er te veel gevraagd werd. Eén moest er in ieder geval komen. An ders komen er ongelukken. En daar mee kon zijn fraktiegenoot E. Kete laar het eens zijn- Burgemeester Cazemier leek het uit eindelijk maar het beste om düt voor stel van het college aan te nemen en dan de situatie op de andere velden in de gemeente, die vorig jaar zijn over genomen van de verenigingen, te on derzoeken. Men kon dan bij de begro tingsbehandeling voor 1975 nieuwe voorstellen verwachten. 900 gulden voor de kachels waren niet zo moeilijk te vinden in de begroting, maar wanneer andere verenigingen ook daarom zou den gaan vragen, dan komt het moei- lijker te liggen. En daar kon na veel heen en weer gepraat de raad Zich mee verenigen. Dames BosLokkerbol, mevrouw Brandsmaheer Veldman en echtpaar Nijburg promoveren. De eindsprint van echtpaar Beetstra was juist te De v.v. Woudsend had namelijk nog meer gevraagd. Men wilde niet al leen een afrastering rond het veld, maar ook nog ballenvanghekken ach ter de vier doelen en drie gaskachels plaatsen in de kleedkamers. Voor de hekken bedragen de kosten 8621,12 en voor de kachels het luttele bedrag van 900,Maar dat vond het colle ge wat te veel van het goede. Niet om Woudsend, maar om de consequenties die er uit voort zouden vloeien- „Ge lijke monniken, gelijke kappen” is de stelregel, en, zo zei burgemeester B. W. Cazemier in zijn toelichting, daar voor is geen ruimte in de begroting. Naar de mening van de heer J. Kuipers (Progr. Wyrnbr.) was voetbalvereniging Woudsend te scheiden in zijn aanvraag geweest. Er komt eenzelfde afrastering als rond afwezigheid kachel vreemde zaak het veld van Oudega. Alles is duur- 117 747 106 735 120 699 Daarnaast waren de verrichtingen van Sandra de Jong, Marieke Poiesz, Els Bos en Mieke Mulder bepaald ook zeer verdienstelijk. Zo werd Mieke Mulder zowel op de honderd als op de drie honderd meter eerste in 12.6 en 13.1, hetgeen voor beide afstanden een nieuw clubrecord inhield. Els Bos ves tigde ook al een clubrecord door op de achthonderd meter in een tijd van 2.55,7 als vijfde te finishen. Bij het verspringen werd Sandra de Jong eer ste met een sprong van 4.91, een eve naring van het oude cllbrecord Bij het hoogspringen kwam ze tot een hoogte van 1.30, wat haar een vierde plaats opleverde. Marieke Poiesz werd bij het speerwerpen vierde (19.66), ter wijl de estafette-ploeg van Horror (Wiarda, Poiesz,- Mulder, De Jong) met 53.4 een tweede plaats wist te be reiken, Hierdoor is Horror na deze eerste wedstrijddag voor de concurren tie al bijna onbereikbaar geworden. De Sneker meisjes verzamelden een pun tentotaal van 5436, hetgeen een voor sprong van meer dan 300 punten in houdt op de achtervolgende ploeg, De Sperwers uit Emmen. De presta ties op de driehonderd meter zijn in het puntenklassement niet opgeno men. de heer F. Attema (GCP). Be slist wel, kon de heer Cazemier hem geruststellen, in komst staat dat bezoekers moet heer Sj. Visser voegde daaraan dat Plaatselijk Belang Heeg, van hij’ voorzitter is, met de eigenaar had gesproken en dat ook van de zij- Groep C 2e klasse Heren Schaap—Zoethout Echtpaar Kooistra Echtpaar V. d. Werf Dames KerstmaKnook Dames Silviusde Vries Heren CazemierKerstma Echtpaar Ma/tla Echtpaar Looper Heren Brenninkmeijer Eppinga Heren BootBraak 103 Dames MiedemaV. d- Veen 117 Dames Brenninkmeijer Van der Poel 145—808 99 777 113 777 Het IC elftal van HJSC, de vierde klus ser uit Jutrijp-Hommerts, is vorige week kampioen gexvorden. Dit alles onder bekwame leiding van de heer J d. Gaast. De voetballers die er zorg hebben gedragen, dat de titel bin- gehaald kon worden, zijn: staand v.l.n.r. trainer Th. Dijkstra, H. Dijkstra, d. Hoek, D. v. d. Hoek, J. de Boer, C. v. d. leider S. Hoekstra; zittend v.l.n.r. Dijkstra, T. v. d. Velde, R. de Groot, KI. de Groot, Joh. Muurling, H. Bosma, W. Bosma en M. de Vries. (foto Studio Ger Dijs) Tijdens vorige week in Leeuwarden door de atletiekvereniging Leonitas gehouden „trainingspakken-wedstrij - den” weerde het Sneker Horror zich uitermate kranig. Maar liefst zes club- records werden er door de verschillen de Sneker atleten gebroken, hetgeen er op duidt dat deze atletiekclub in de breedte duidelijk is gegroeid. De voor zitter van Horror, de heer L. G. Wiar da, verwacht dan ook dat dit jaar het aantal te breken clubrecords dat van het vorig seizoen, toen er ruim ze ventig sneuvelden, verre zal overtref fen. De prestaties van de Horror le den in Leeuwarden waren als volgt: De raad Wymbritseradeel heeft één dorp zeer en een ander dorp wat minder blij gemaakt donderdagavond. Twee subsidieaanvragen werden behandeld en volgens ’t voorstel van ’t college van burgemeester en wethouders aangenomen. In de eerste plats krijgt Plaatseljjk Belang Heeg 6225,— als bijdrage inde kosten van de herbouw van de zwemgelegenheid en verder mag de voetbal vereniging Woudsend rekenen op een bedrag van 2252,49 voor de aanleg van een afrastering rond het hoofdveld. Als het echter aan een aantal raadsleden gelegen had dan was laatstgenoemde subsidie hoger geweest. Ie klasse B Dames Bos—Lokkerbol Mevrouw Brandsma— heer Veldman Echtpaar Nijburg Mevrouw Faber—heter Steegstra 83 Mevrouw Tromp en zoon 99 Echtpaar V. d. Berg 133 Mevrouw Kroonheer Silvius 109 Heren De ReeSchaap 152 Mevrouw Ferwerda heer Postuma Dames Damstra—Vrolijk tweede competitie door in de laatste ronde de leidersplaats opnieuw in han den te nemen. De heren Van der Veen Vis behaalden met een totaal van 1843 mp de beste score over beide competities- De heer Ubbink was goe de tweede met een totaal van m.p. De laatste paren degraderen B. Promotie voor de beide echtparen. In de competities 1973-74 promoveer den twee maal dames KoningDe Boer, en de echtparen Van der Werf en Nijburg. Minder gesprekstof leverde de subsi die voor het zwembad Heeg op. Al leen het passeren van het terrein van het bungalowdorp De Pharshoeke gaf nog wat problemen. Is het recht van vrije doorgang wel verzekerd, zo vroeg de heer F. Attema (GCP). Be- Enkele juniorleden (meisjes B) van de Sneker atletiekvereniging Horror hebben gisteren tijdens competitiewed strijden in Groningen, gehouden door de av. GVAV, diverse opmerkelijke prestaties geleverd. Met name de pres taties van Bea Wiarda waren zeer op vallend. Op het onderdeel kogelstoten vestigde zij een nieuw noordelijk re cord door een poging van 12.45. Bij het discuswerpen eiste ze ook al een eerste plaats en een nieuw noordelijk record voor zich op door de discus 41.20 ver te werpen. Eva de Wilde, meisjes C, 80 1. 11.1, kogestoten 2. 8.06; Jerry Steu- nébrink jongens C, kogelstoten 2. 8.44, verspringen 4. 4.84 nieuw clubrecord, speerwerpen 1. 34.92 n.cl.r.; Roy Gir- let 300 m. 2. 45.1 n.cl.r-, speerwer pen 3 29.80; Ben Kroon jongens B, verspringen 6. 4.38, 800 m. 4. 2.34.1; Bea Wiarda, meisjes B, kogelstoten 1. 10.38, speerwerpen 1. Minne Zijlstra heren, 5.57, 100 m. 4. 12.00; speerwerpen 4. 30.94, m Echtpaar Looper zakte in de laatste ronde van de tweede naar de achtste plaats. De bovensite drie paren promo veren naar B, de onderste drie degra deren naar D. 29.88 n.cl.r.; verspringen 3. Wietse Leistra W. Koper 500 5. 4. 26.2; Jelly IJssenwaard, dames da 1500 m. 2. 4.107; Chris Boes 1500 m 5 4262; Jelly IJssenwaard, dames speerwerpen 2 19.08, kogelstoten 3. 7.93; Annie Steensma 100 m. 4. 14.1, Af. v. De 24 spelers sterke pupillengroep van de v.v. „Scharnegoutum ’70’ is vorige week ongeslagen kampioen geworden. Uit de in totaal veertien gespeelde wedstrijden werd het maximale aantal punten behaald. Dat deze kampioenen wel weten wat doelpuntenmaken is, blijkt wel uit het doelsaldo van tachtig treffers voor en slechts acht tegen. De ploeg, die getraind wordt door de heer Gerrit Boorsma, ziet er als volgt uit: staand v.l.n.r.: Metske Jellema, Durk Wynia, Klaas Talsma, Wiep Folkerts, Pieter Cnossen, Jan Hendrik Kroes, Koos Posthuma, Arend de Schiffart (leider), Jacob Plantinga, Tjeerd van der Wal, Jacob Heringa, Simon van Dijk. Zittend v.l.n.r.: Ruurd Veldhuis, Halbe de Boer, Ard Sluis, Teake Elzinga, Gerrit Boorsma, Hotze van Dijk, Arjen Faber, Douwe Hoekstra, Pieter Elzinga, René van der Haring, Atze Jan de Vries, terwijl op deze foto Jan Hooghiem en Johan Wittermans nog ontbreken. c-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 3