Veroorzaken van „hals-over de-kop-duik” kost 100 gulden LANGS DE WEG ■i® Vier 'lintjes' in Wymbritseradeel Fusie Ziekenfondsen Sneek en Leeuwarden nu een feit D. de Vries: Als getij verloopt moet men de bakens verzetten Kantongerecht Sneek Glasschade Kledinginzameling bracht 20.000 kg. op Alkema Ijzerhandel B.V. is belangrijk uitgebreid Burgerlijke Stand Gaasterland BURGERLIJKE STAND SNEEK BURGERLIJKE STAND WYMBRITSERADEEL BEENBREUK EN HERSENSCHUDDING NA AANRIJDINGEN „ORANJE" BETREURT WEGBLIJVEN AUBADE Pagina 8 BEL: 5923 ZAKENNIEUWS G.S. willen instelling van provinciale sportprijs in Friesland 4 Lionsclub Sneek actief voor de gehandicapte medemensen INSCHRIJFDATUM VAN BISTESPUL, 30 APRIL MMS» SNE E KE R NIEUWSBLAD Maandag 29 april 1974 MMt WH „Je muite maar durve”, sprak de heer A. van de Akker uit Makkum vry- t te van w.v. Wet/iowder G. MIEDEMA over-de-kop-duik” en Haar bril was kapot- SCHILDER DE VRIES VLUG EN PRECIES OUDE KOIMARKT 5J $NEfK Ook «aar aw glamruMag mm mij on- Hij dat Vrijdagmorgen werd ster met vermoedelijk schudding eveneens per naar het Sint Antoniusziektenhuis ver voerd. Ze was de zebra over de Lem merweg bij de Scherhemstraat aan aange- Burg een Onlangs organiseerde de Lions Club Sneek een gezellig samenzijn in café- restaurant Piso. Evenals voorgaande jaren stelde de directie van „Piso” de zalen weer gratis ter beschikking. Om circa 20.45 uur heette Lions president Mr. R. Mulder alle aanwezigen harte- lyk welkom, uiteraard niet nalatend de bedoeling van de avond te onder strepen. dagmorgen verontwaardigd. Hij liet zijn woorden vallen op de zitting van het 32-jarige gesteund T. A.-D. Overigens staat niet de hele zitting van het kantongerecht op de band op genomen, zoals wel te doen gebruike lijk is. Af en toe pleegden de micro foons die de rechter en de officier om hadden een doordringende piep. Na en kele malen vond de kantonrechter dat genoeg: de bandrecorder moest zach ter worden gezet, dat hielp evenwel Burgemeester B. W. Cazemier van Wym britseradeel heeft vanmorgen vier Ko ninklijke onderscheidingen uitgereikt. Daartoe reisde hij naar Blauwhuis waar hij de ere-medaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uitreik te aan de heer Douwe Lolkema en naar Oosthem, waar hij de medaille in zilver overhandigde aan de heer Rein Landman, veehouder, die in het maatschappelijke leven zeer veel heeft gedaan en nog doet. Vervolgens bracht de auto Wymbritse- radeel’s eerste burger naai' Heeg, waar „heit” Pieter Piersma in Heeg tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd be noemd. „Heit” Piersma is alom bekend en om over hem nog verder uit te wei den, lijkt ons overbodig. Viel ter aarde. De Lions met hun Lionessen hadden de zalen Piso veranderd in gezellige wandelgangen met bijzonder fraaie de coraties, gemaakt door gehandicapte kinderen. De muziek werd verzorgd door John van Doorn aan zijn electro- misch orgel en in de grote zaal was het bekende dansorkest van de Conti nental Star Band. Direct was er een Geen wonder dan ook dat de aangeboden loten vlot van de hand gingen- Liones sen gingen rond met allerlei attrac ties. Met voldoening werd vastgesteld wat het resultaat was, een opbrengst van maar liefst 3500, Vanmorgen om twintig over acht be kwam de zeventienjarige bromfietser H. A. uit Sint Nicolaasga een fractuur aan het rechterbeen toen hij, komen de van de Anna Paulownastraat, rij dende in de richting van de Woud- vaartkade, geen voorrang verleende aan de in de Johan Willem Friso- straat in de richting van het Zuider- sportpark rijdende, autobestuurder S. uit Sneek. A„ leerling van de detail- handelsvakschool is per ambulance op advies van dokter C. M. E ijk man naar het Sint Antoniusziekenhuis vervoerd. De beide voertuigen werden bescha digd. Bij de foto: Een blik op het nog lege ondiepe gedeelte van het Sneker zwembad in het Burgemeester De Hooppark. Doordat er nog enkele re paraties uiitgevoerd moesten worden kon het bassin pas zaterdag met waiter gevuld worden. Al eerder was dat gebeurd met het diepe bassin. Vanmorgen om zeven uur werden de poorten voor enkele enthousiaste openlucht-zwemmers weer geopend. (Foto Studio Ger Dijs) Overigens valt het hele zang- en mu ziekfestijn in de Marktstraat in het water ais het weer niet, mee werkt. Met betrekking hiermee, zo vertelde de heer De Vries, had men al overwo gen om, mocht het regenen, het feest te verplaatsen naar de Martinikerk. Er zal zowel te Leeuwarden als Sneek een kantoor gevestigd zijn. De administratie wordt echter centraal te Leeuwarden gevoerd. Sedert kort is het kantoorpand te Sneek inwendig wat verbouwd, waardoor er o-m. een betere ruimte is ontstaan om de ver zekerden tijdens de dagelijkse openings uren op een verantwoorde wijze te ontvangen. van 17 t.e.m. 24 april 1974 Geboren: Leffert Bouke zv B. Folkert- sma en J. Bouwman te Oudemirdum. Ondertrouwd: geen. Gehuwd: Feike Geertsma te Harich en Hendrika Maria van der Werf te Balk. Overleden: Tettje Pruiksma w.v. Mete ne Hottinga te Balk, e.v. Marti- Jan^Frouws; Sijbren de Jong 71 van Heeg; „Het is toch een feest voor kinderen,” aldus de heer Jansen, „voor maakt het dan niets uit hoe de derwijzers er tegenover staan.” ging van de veronderstelling uit de kinderen allemaal even vurig oran jegezind zouden zijn. Het tegendeel bleek echter, toen mejuffrouw J. M. Edens, onderwijzeres aan de Konin gin Wilhelmina School, aan het woord kwam- „Je merkt toch in de klas dat niet alle kinderen er achter staan. Je voelt dan een geest van onbewust ver zet in de vorm van onverschilligheid.” In ,,’t Skoalfinster” een uitgave van de christelijke basisschool in Wol- sum en Nijland lazen wij het volgen de, dait wij u niet willen onthouden. Het gaat over protesteren, zoals u kunt lezen, want wij nemen dit op, zoals het in It Skoalfinster van april staat: „Protesteren- Straks moeten we bij Bolsward en dat willen wij niet, want ze strooien de wegen niet als het glad is. En Wymbritsera deel doet het wel als de wegen glad zijn. En nu moeiten we bij Bolsward die niks voor ons over hebben. En de meesters krijgen minder geld voor de school. Nog een protest van een der leerlingen: Ze hebben hier in Nijland boomplantdag gehouden. En ik wou ook wel dat ze dat in Wolsum de den, want ze doen in Wolsum nooit ergens wat aan.” In opdracht van de commissie Mi lieuzorg Sneek heeft de gemeente Sneek in het Wilhelminapark by di verse struiken- en bloemen-soorten bordjes laten plaatsen met daarop de Latynse en de Nederlandse be naming. Al eerder was men er toe overgegaan de bomen daar van naambordjes te voorzien. Een Ridderorde kreeg ook wethouder G. Miedema te Scharnegoutum, waar burgemeester Cazemier hem de Ko ninklijke onderscheiding uitrei kte. Wethouder Miedema maakt sinds 29 mei 1953 deel uit van de raad van Wymbritseradeel, eerst voor de A.R.P., later voor de G.C.P. Sinds 6 septem ber 1966 is hij wethouder. Hij is onder meer voorzitter van de Ruilverkave- lingscommissie „De Sneeker Oud- vaart”. kantongerecht Sneek, tydens de behandeling van de zaak tegen de mevrouw .1. S.-D. eveneens uit Makkum. Hij werd in zyn uitlating door een hevig knikkende en minstens net zo geagiteerde mevrouw ook al uit Makkum. niet. De microfoons piepten onverdro ten voort, waarop mr. Gielen gelastte de hele bandrecorder maar uit te doen, „want het is zo geen doen”. Hijzelf had de daad al by het woord gevoegd door de stekker van zyn ge luidsversterker uit het stopcontact te trekken. weer twee tot Zij allen waren vorig jaar betrokken geweest bij, of getuige geweest van een ietwat vreemde manoeuvre die mevrouw S. met haar wagen uithaal de, en ten gevolge waarvan mevrouw A. met haar fiets (en een tas met achttien eieren) op de grond viel. Me vrouw S. was namelijk bij het nemen van een bocht naar links te ver naar rechts uitgezwaaid. Ze had daarbij mevrouw A. klemgereden, zodat die op een gegeven moment zo vast zat dat ze niet eens vallen kon, zelfs al zou ze dat willen. Die betrekkelijk ge lukkige toestand duurde evenwel maar kort, mevrouw S. reed verder en me vrouw A. maakte volgens haar eigen zeggen „een verschrikkelijke hals- Het informatiebureau van de ge meente Sneek, in het pand Kruize- broederstraat, naast het politiebu reau is morgen (Koninginnedag) ge sloten. Woensdag 1 mei is het in formatiebureau echter weer ge opend, en wel van twee tot vier uur ’s middags. De vereniging „Oranje”, heeft het afgelopen jaar niet onverdienstelijk met het geld omgesprongen, getuige het verslag van penningmeester P. H. van der Laan, die tot ieders vreug de kon meedelen dat er een batig sal do van iets meer dan zestig gulden in kas was- „We zijn dus uit de rode cijfers”, concludeerde de heer De Vries. Bestuurslid de heer P. O. Revet: „We zitten in de oranje cij fers”. Men wil trachten hier voor lopig ook in te blijven zitten. Gezien de stijging van het aantal leden (van 300 in een jaar tijds naar 600) moet dit wel kunnen lukken. Om te voorkomen dat men volgend jaar weer met een nadelig saldo komt te zitten, wil men morgenavond entree gaan heffen bij de show, voetbal en vuurwerkavond op het terrein van de v.v. Sneek. Volwassenen betalen het luttele bedrag van 1,50 all in, kin deren hoeven maar twee kwartjes neer te leggen, en degenen die com fortabel op de tribune willen zitten tellen een gulden extra neer. De ledenraad bestaat uit 25 personen, n.l. 17 uit het gebied Leeuwarden en 8 uit het gebied Sneek- Deze laatsten zijn de heren T. Bakker, T. Bergsma, B. Bok, A. Hoekstra, C. Juliens, T. Lichthart, B. Roosenstein en S. Wijn ja (Uitweliingerga). Door het Algemeen Leeuwarder Zie kenfonds werd donderdag in het Oran je Hotel te Leeuwarden een buitenge wone algemene ledenvergadering ge houden. Belangrijkste agendapunt was het bestuursvoorstel tot wijziging en aanvulling van de statuten. De verga dering was nodig om de statutenwijzi ging, waarin de fusie van het fonds met het Algemeen Onderling Zieken fonds Sneek en Omstr., dat al sedert 1 januari j.l. officieus was, door de ledenvergadering te doen bekrachti gen. De plannen om te komen tot een fusie waren vooral ingegeven door het algemene streven der ziekenfondsen naar kostenbesparing en schaalvergro ting. •k Onderschriften onder bruggen in Sneek met „Sneek watersportstad, even geduld a-u.b.” zijn weer in volle „glorie” hersteld. Automobilisten zullen dus, wanneer de bruggen om hoog zijn, inderdaad even geduld moeten hebben. Hebben zij ook wel, dachten wij. Tenslotte is Sneek toch een watersportstad. van 19-4 t.e.m. 26-4-74 Geboren: Eduard Jacobus zv Jacobus Gerardus van Baar en Maria Anna Appelman te Oosthem; Hinke Atsje dv Homme de Jong en Trijntje Jong bloed te Tirns. Gehuwd: Sipke Gatze Haansitra 23 j. te Koudum en Reino Antje Hoekstra 22 j. te Oudega W.; Taede Speerstra 24 j. te Heeg en Antje de Vries 18 j. ite Sneek. Overleden: Sijtze Kooistra 92 j. zv Ga- be Kooistra en Fetje de Hoop te Goën- ga; IJmkje Witteveen 83 j. w.v. Doe de Damsma te Blauwhuis. Gedeputeerde staten van Friesland willen een jaarlijkse provinciale wis- selprijs instellen voor degenen in Fries land, die zich op sportgebied verdien stelijk hebben gemaakt. Hierbij wordt niie<t alleen gedacht aan de sportbeoe fenaren, maar ook aan andere perso nen of collectiviteiten (verenigingen, bonden, dorpen, gemeenten). Ook deze kunnen in aanmerking komen voor de prijs, die, als provinciale staten ak koord gaan, zal bestaan uit een tro fee (wisselprijs) en een blijvende her innering. Omtrent de toekenning van de sport prijs Willen gedeputeerle staten zich laten adviseren door een hiertoe spe ciaal in het leven te roepen commissie, die zou kunnen bestaan uit 2 verte genwoordigers van de Friese sport raad, 2 sportjournalisten en een pro vinciaal ambtenaar als secretaris. De prijs zal in 1975 voor het eerst kun nenworden uitgereikt. Het plan is dat de commissaris der koningin of een gedeputeerde de prijs persoonlijk uit reikt. Het middel daartoe was o.m. een mo derne verwerking van de administratie ve gegevens, dat kon worden bereikt Idoor aansluiting bij een groot regio naal computercentrum. Voor het zie kenfonds Sneek en Omstr. met ruim vijftigduizend verzekerden was reali sering van één en ander moeilijk haalbaar. Om die reden werd contact gezocht met het gelijk gerichte, even eens onderling beheerde, Algemeen Leeuwarder Ziekenfonds, waarmee I Sneek en Omstr. reeds jaren goede re laties had door samenwerking in de overkoepelende organisatie Ned. Unie van Ziekenfondsen. Na twee gezamen lijke bestuursvergaderingen werd over eenstemming bereikt over een fusie tussen de beide fondsen, waarbij als naam van het fonds werd gekozen Ziekenfonds Leeuwarden-Sneek, dat dan plm. 75.000 verzekerden telt. In de nieuwe statuten werd een aange paste bestuurssamenstelling en be stuursvorm geregeld. Zo zal het nieu we Ziekenfonds Leeuwarden-Sneek naast het bestuur een ledenraad heb ben. Omdat het Leeuwarder fonds die bestuursvorm niet kende moesten de nieuwe statuten worden bekrachtigd door de algemene ledenvergadering, waarbij als gasten tevens een aantal Snekers aanwezig was. Moeilijkheden leverde de statutenwijziging overigens niet op- De beweringen van mevrouw A., plus die van haar getuige, de heer Van den Akker, stonden daar lijn recht tegenover. De officier van justi tie, mr. M. A. Dijksma haalde er ook nog de stille getuigen bij, zoals de sporen tegen de stoeprand dlie af komstig moesten zijn van een fiets band en de krassparen op de auto van mevrouw S„ die op de hoogte van de dynamo van de fiets van mevrouw A. zaten. Ze eiste een boe te van honderd gulden. Hiertegen over had mevrouw S. niets in te brengen dan dat ze beslist niet al te zeer rechts had gereden, en dat me vrouw A. na haar val wartaal zou hebben uitgeslagen. Volgens haar een bewijs van, ja waarvan GEEN SCHULD Ze wou de kijkglazen graag vergoed hebben en als dat zou gebeuren was ze bereid de hele zaak te vergeten. Mevrouw S. dacht er echter anders over. De verdachte meende dat haar geen enkele schuld in de schoenen te schuiven viel, en om die bewering kracht bij te zetten had ze haar schoonzuster G. meegenomen, die in derdaad van mening was dat mevrouw S. voldoende de wielrijdster had ont weken om geen brokken te veroorza ken. De heer D. de Vries, voorzitter van Oranje kon evenmin positieve gelui den op dit punt laten horen. „De bordesdeur blijft dit jaar dicht en de enige die wij op het bordes kun nen verwachten is de dirigent, de heer Feenstra. Als de burgemeester wel verschijnt, dan zal hy dat be slist zonder zijn ambtsketen doen. Wij moesten deze beslissing wel ne men,” aldus de heer De Vries, want, „als het getij verloopt verzet men de bakens”. Van het Ziekenfonds Leeuwarden- Sneek bestaat het bestuur uit 15 le den, plus een huisarts, een specialist, een apotheker en een tandarts. Van de 15 bestuursleden zijn er 12 uit het „ge bied Leeuwarden” en 3 uit het „gebied Sneek”, n.l. de heren P. Jaasma, A. P. Ligthart en J. G. Potma, terwijl de heer Jaasma tevens deel uitmaakt van het dagelijks bestuur. AANPRATEN De heer Van den Akker werd het alle maal te gortig. Hij sloeg zich driftig op de knie en liet de al eerder ge noemde woorden horen. Even later riep hij tegen een secundant van me vrouw S- die haar, voordat zij aan haar verdediging zou beginnen een pa pier had overhandigd waarop stond wat ze vooral naar voren moest bren gen: „Hest niet nog su’n brief foor der”. Mevrouw A. liep naar voren om de autorijdster beter te kunnen ver staan en haar tussen de bedrijven door gestreng aan te kijken. Dat mocht evenwel niet. Ze werd naar haar plaats op de getuigenbank teruggestuurd. Kantonrechter mr. G. H. M. Gielen veroordeelde mevrouw S- conform de eis, met de woorden: „Ik kan me voor stellen dat u zich een fout niet wilt laten aanpraten, maar hij is wel dege lijk gemaakt.” bij de Scherhemstraat het oversteken, toen ze werd reden door W. G- uit Den (Texel). W. G. meende dat een in het voorsorteervak voor Itnksafslaand verkeer staande auto, op hem wachtte teneinde voorrang te verlenen. Hij merkte de 55-jarige voetgangster, Tr. v. D., die achter de wachtende auto vandaan kwam, niet op. De kledingactie die zaterdag in Sneek is gehouden voor de stichting „Men sen in Nood” heeft zo’n achttien tot twintig ton „pgebracht. Dit was min der dan vorig jaar toen zo’n vijfen twintig ton aan kleding, schoenen en dergelijke werd verzameld. De hele za terdag zijn de groepen niet in touw geweest, vóór één uur waren de mees te mensen klaar. In totaal zijn 90 medewerkers aan het werk geweest, ongedwongen, gezellige sfeer. De kleding werd met zo’n der tig auto’s naar het Martiniplein ver voerd. Daar werd het overgeladen in vrachtwagens die de kleding naar de centraalpost in ’s Hertogenbosch brach ten Alkema Ijzerhandel B.V. in Sneek heeft aan het Hoogend een belangrij ke uitbreiding ondergaan. Er is na melijk een nieuwe kantine ingericht en de magazijnruimte is aanzienlijk uitgebreid. Aan de kant van het Hoog end is nu vrijwel alles klaar, hoewel er nog wel wensen zijn, die Alkema B.V. graag in vervulling zou zien gaan. Ter gelegenheid van deze belangrijke uitbreiding werd vrijdagmiddag een „open dag” gehouden, die zeer druk werd bezocht. Ondermeer was wethou der H. Pheifer aanwezig, maar bij voorbeeld ook een relatie uit Overijs sel, waar Alkema B.V. reeds meer I dan twintig jaar zaken mee doet, maar die nog nooit het bedrijf had bezich tigd. Er waren trouwens veel relaties, afkomstig uit het hele land, die Alke ma een bezoek brachten en de direc tie feliciteerden met deze uitbreiding. Het was, zo gezegd, een echt geani meerde „open d>ag”, waar iedereen I met iedereen een gesprek had. Het geheel is nu veel economischer inge richt en vooral de bedrijfskantine is uiteraard ook een belangrijke aan-1 winst. De eindfase van de uitbreiding is ech- I ter nog niet bereikt, want Alkema I B.V. gaat door tot aan de Rienckl Bockemakade toe. Wanneer alles naar I wens verloopt, is de totale verbouwing, I diirekt na de bouwvakvakantie klaar. I Dan heeft Alkema Ijzerhandel B.V-, I die in 1907 in Makkum is gestart, de I beschikking over een bijzonder grote I ruimte. Er wordt hard aan gewerkt, I om alles op tijd klaar te krijgen. En I dat gelukt wel, gezien de energie waar] dit bedrijf door bekend staat- De heer A. Jansen, ere-voorzitter van de vereniging „Oranje”, merkte vrij dagavond tydens de jaarvergadering van deze vereniging in café-restau- rant Piso op, dat hij het jammer vond dat de aubade was vervallen. Dit im mers had tot gevolg dat de burge meester niet meer, staande op het bordes van het stadhuis, de aubade als vertegenwoordiger van de konin gin afnam. Dit naar aanleiding van een vraag van de heer Hendriks van de Harmonie. De heer Jansen vond steun by de rest van de aanwezigen, die overigens het bestuur niet aanvie len, maar de situatie betreurden. van 20 t.e.m. 26 april Geboren: Lambertus Sijtze zv Sijtze IJsselstem en Zwaantje Mulder, van Scharnegoutum; Jan Niek zv Tjeerd Zijlstra en Hendertika Margriet de Boer; Pascal zv Comelis Hielkema en Henriette Marianna Lammertsma; Friso zv Bernardus Hendrikus Klaas- sen en Aaltje van der Schaaf, van Sint Nicolaasga; Rimmer zv Romke de Jong en Roelofje Boersma, van Ouwster-Nijega; Erik zv Jan Overzet en Geertruida Fopma, van Terzool; Miranda dv Pier de Jong en Hiitje La- geveen; Simone dv Sijmon Strikwer- da en Wiepkje Johanna Visser, van Heeg; Edwin zv Dirk Marius Wielin- ga en Grietje Sjoerdtje Tjalsma, van Hindeloopen; Wemer Otto zv Hendrik Simon Altena en Boudina Maria Val- linga, van Bolsward; Esther Wilma dv Roelof Klaas Kroese en Grietje de Jong; Mireille dv Michael Klaas Ga lama en Hedwig Halma, van Sint Ni colaasga; William Theo zv Jacob Hen- I drik Maria Jellesma en Anna Agatha Kemper, van Sint Nicolaasga; Saskia Danielle dv Hendrik Gosse Rosema en Stephanie Joyce Kerr; Cyriel Mau rice zv Jan de Kleine en Jantje van Oosten; Aldrik Peter zv Pieter Hen drik Stegenga en Veronica IJmkje Agatha de Winter, van Gauw; Dieuw- ke Oktjen dv Jan Bons en Bjefke Lou- isa Moed; Nynke Esther dv Jacob Taeke Halma en Neeltje Anna de Hoop, van Joure. Ondertrouwd: Rients Jan Jorna 23 j. en Cecilia Agatha IJpma 22 j.; Ger rit Jan Schrotenboer 33 j. en Hielkje Plantenga 30 j. Getrouwd: Jan van Olst 23 j. en Sjoeding Cho 19 j.; Nasr El Mallah 25 j. en Jantje Falkena 24 j.; Har ping Pieter Amsterdam 25 j. en Aafke de Boer 20 j.; Gerard Gatze Tjalsma 21 j. en Johanna Been 24 j.; Eeltje Jaring Poeze 25 j. en Uilkje de Jong 25 j.; Harry Hein Vlegels 22 j. en Shelley Ellen Elisabeth Heuvelman 20 j- Overleden: I eke de Vries 83 j. Anne de Jong; Klaas Muurling 53 j.; Mathijs Lusthof 53 j. e.v- Tietje Jor na; Lolkje Dijkstra 50 j. nus j. e.v. Grietje Veenstra, Gosse de Groot 86 j. w.v. Riemke de Groot, van Gaastmeer; Sjerp Heeres 90 j. e.v. Trijntje Schuurmans; Johan nes Visser 59 j. e.v. Lutske Broersma; Geertje Knuijsting 87 j. van Workum. In verband met Koninginnedag (mor gen) is de gemeentelijke reinigings dienst gesloten. De diensten die mor gen uitgevoerd zouden worden, zyn verschoven naar woensdag 1 mei. Een dag later dus. Nogmaals Koninginnedag: morgen zijn diverse kantoren gesloten. De Vereniging van Sneker Zakenlieden adviseert de leden om de winkels ’s middags om één uur te sluiten. De veemarkt gaat echter gewoon door, speciaal voor de heer Abma. Wegens de restauratie van de ophaal brug zal het verkeer in Sybranda- buren gestremd zyn. Dat duurt in elk geval tot vrydag 5 juli of zo veel korter als nodig zal blyken te zijn- Voor voetgangers zal een hulp brug worden gelegd. De wandelaars kunnen dus wel passeren door dit mooie dorp. een voetgang- een hersen- ambulance Honderden jongens en meisjes van CJV- en PGCJ-groepen gaven zich al op voor het jeugdfestival in Balk. Een groot aantal clubleidingen bespreekt de mogelijkheden met kinderen en ou ders- Daarom is de inschrijvingsdatum voor dit festijn uitgesteld tot 30 april. Het verdient aanbeveling om snel te reageren! 11 mei is de dag van het bistespul. Voor de jongens en de meisjes is er een bont programma, bestaande uit een optreden van een gospelgroep, het optreden van het kindercircus Saranti, volksdansen, terreinspelen rond aller lei beestigheden en een speurtocht in Balk. Als afsluiting van de dag wordt een quiz gehouden waaraan per club iemand mag meedoen. Er rijden door Friesland bussen die er voor zorgen dat de deelnemers uit en thuis ge bracht worden.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 6