Voorontwerp structuurplan officieel aangeboden! «LEKeSHkoeRier H de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van ALTERNATIEVE AUBADE IS TRADITIONEEL GESLAAGD IJLST Gaasterlands eerste burger kreeg goudvis en bord met „Gaesterlan moat bliuwe Bh III Discussienota verkeer binnenstad Sneek gepubliceerd Ir. Rodenburg: komst rondweg niet zeker 1 COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD de r De eerste stap op weg naar de vaststelling van een definitief ontwerp Structuurplan Sneek is maandagavond genomen. De raad Sneek kreeg, zoals de voorzitter, burgemeester B. van Haersma Buma het noemde, de voorontwerp officieel gepre senteerd. Naast het college hadden zich ir. A. K. Dorhout en ir. W. H. Y. B. Wang namens het Bureau Kuiper Compagnons te Rotterdam en ir. R. Rodenburg (verkeerskundig adviseur) geposteerd om een passend antwoord op de vragen van de raadsleden te kunnen geven. Deze kwamen er ook. al hadden ze voornamelijk betrekking op de recreatieve en de verkeers technische aspecten van het voorontwerp. Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, U' F g SNEEKER NIEUWSBLAD Deel raad Sneek sceptisch tegenover tweede rondweg H. POSTMA (Vervolg op pagina 3) (Foto Studio Ger Dijs/. Het zal je maar gebeuren. Ben je pas getrouwd en dan moet je aan het werk. Dat overkwam Teade Speer- stra vorige week vrijdag in Heeg. Hij is de nieuwe brugwachter. Hij en mej. Antje de Vries uit Sneek hadden net de kerkelijke inzegening achter de rug en toen klonk de scheepshoorn. De kersverse echtgenote stond haar man, zoals het hoort, bij. De brugwachter en zijn vrouw hadden overigens al een prettige verrassing gehad. Op „Teade’s brug” stond een ober van een naburig café het bruidspaar op te wachten met een glaasje bier en een jus d’orange voor mevrouw. (Foto Studio Ger Dijs). herschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 2 MEI 1974 129ste JAARGANG No. 35 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN e.o en de Suupmarkt-zuidzijde alleen voo fietsers toegankelijk zijn. Een mogelijk heid is het gebied verder uit te brei den met de noordzijde van heit Leeu wenburg, de Suupmarkt-noordzijde, de Peperstraat, het Schaapmarktplein, de Nauwe en Wijde Burgstraat, de Krui- zebroederstraat (van Wijde Burgstraat tot Muntstraat) en oost- en westzijde Verder hield men in Balk een etala gewedstrijd. In de etalages waren letters en sinaasappels verstopt. De volgende zin kwam tevoorschijn: ,De koningin is jarig’, terwijl het aantal sinaasappels, 65, de leeftijd van Ko ningin Juliana aangaf. De prijzen werden hier gewonnen door Geertje Tijben, Ankie Hansens en Petra Zui- derveld. Combinatie van voetgangersgebied en éénrichtingverkeer het meest afdoend Overigens was er weinig verschil te merken tussen de aubade en het mu ziekfeest. In plaats dat burgemeester B. van Haersma Buma op het bordes de aubade afnam, stond hij nu, te midden van het Oranjebestuur, aan de voet van de trap. Toen het feest ten einde liep klom hij naar boven om toen nog de menigte te bedanken en een driewerf hoera voor de koningin in te zetten. ABONNEMENTEN. Abonnementsgeld f 6,— per half jaar (bij vooruitbetaling/ Postabonnementen f 10,- per half jaar (bij vooruitbetaling) l DVERTENTIETAR1EVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bij kontrakt lagere mm-prijs loophek) behoorden tot het spel. De zes prijzen werden gewonnen door Fok je Westra, Mirjan Apperloo, Auke Mennenga, Ger Jan de Vries, Freerk van der Goot en Lucia Herschoe. Van de mogelijkheid die de vereni ging „Oranje” aan iedereen gaf om mee te zingen maakten velen ge bruik. Onder leiding van de heren A. Feenstra en R. Teule klonken achtereenvolgens Wilt heden nu tre den, It HeitelSn, Gelukkig is het land, het Friese volkslied, Daar vaart een man op zee, Dona Nobis Pacem, Die winter is vergangen en het Wilhelmus over de Marktstraat. Het Stedelijk Muziekkorps en de Harmonie gaven respectievelijk Prai- ry Flower en Graf Waldersee en Down by the Riverside ten beste. Er zal, zo schrijft het college, met soms tegenstrijdige belangen rekening moeten worden gehouden, zoals de functie van de binnenstad als winkel centrum en het feit dat de binnenstad als bestuurlijk centrum een vestigings plaats van ambachtelijke- en dienstver lenende bedrijven fungeert en daardoor niet geheel voor het rijdende verkeer gesloten kan worden. Burgemeester en wethouders van Sneek hebben gisteren de discussienota „Het verkeer in de binnenstad aangeboden. Daarin worden een aantal voorstellen omtrent een verdere uitbreiding van het voetgangers gebied, het instellen van éénrichtingsverkeer in een groot gedeelte van de binnenstad en een com binatie van beide, ter discussie gesteeld. Men is bij het opstellen, van dte nota ervan uitgegaan dat de zuidelijke rondweg om Sneek eind van dit jaar ge reed is. Er kan dan nog wel niet gesproken worden van een volledige rond weg, de schakel Oppenhuizerweg-Leeuwarderweg ontbreekt nog, terwijl de functie van de Worp Tjaardastraat in dezen een voorlopig karakter draagt, toch zal het overgrote deel van het doorgaande verkeer de binnenstad „links laten liggen.” meester Van Haersma Buma ont krachtte zijn betoog door te stellen dat de alinea’s over het Sneekermeer maar een aanloop waren tot de beno digde jachthavencaptciteit in Sneek. De heer R. Tuinstra (PvdA) opende de rij nadat de heren Dorhout en Wang een inleiding hadden gehouden over een aantal aspecten van het rap port. De socialist wees op een passa ge waarin gesproken wordt over de vaardichtheid van het Sneekermeer en de beschadiging van de oevers. Hij bereed even zijn stokpaardje door te stellen dat er gebieden moeten komen die niet alleen bestemd zijn voor de mensen lie het kunnen betalen (een zinsnede die hij ontleende aan de on langs verschenen provinciale nota voor de openluchtrecreatie). Hij vroeg zich af of bijvoorbeeld een Sneekweek in - gemeente trouwt met structuurplan - zijn huidige vorm nog wel te handha- De gemeente Sneek heeft vorig jaar onder een aantal Sneker in gezetenen een enquête laten in stellen om meer geïnformeerd te worden over welke maatregelen de bevolking nodig acht in ver band met het verkeer in de bin nenstad. Wanneer een keuze zou moeten worden gemaakt uit het omleiden van het doorgaand ver keer om de binnenstad, eenrich tingsverkeer, bepaalde winkel straten afsluiten voor auto’s of alle belangrijke winkelstraten op bepaalde dagen of uren afsluiten, blijkt dat 54,6 procent een voor stander is van de eerste moge lijkheid. 86,5 procent vindt de parkeergelegenheid in Sneek vol doende. Ook werd geïnformeerd naaf waar de extra parkeerruim te moet worden gecreëerd. 58,5 procent noemde de rand van het centrum. De ondervraagden moch ten ook nog een keus maken uit een aantal mogelijkheden voor het fiets- en voetgangersverkeer. 80,6 procent vindt meer stallings- mogelijkheden voor fietsers het meest urgent. Verschillende malen is de suggestie ge daan de belanglijkste winkelstraten in voetgangersgebied te herscheppen- Mo menteel is die situatie al van kracht voor de Galigastraat, een gedeelte van het Leeuwenburg-zuidzijde alleen voor straat, terwijl de Nauwe Noorderhome De middag werd grotendeels in be slag genomen door een opdrachtenspel. Balk was vier districten verdeeld en ieder district leverde een ploeg van zes deelnemers. Er werden zes op drachten per ploeg gegeven, waarvan twee voor alle teams gelijkluidend wa ren, namelijk aardappelenschillen en si garenroken. Alle buitenopdrachten wer den met het totaal te behalen aantal punten, vier, gehonoreerd, alleen bij de gelijke opdrachten ontstond het ver schil in punten. Zo diende een groep de wallen van Luts te versieren, terwijl een andere po’s tot bloemstukjes moesten maken. Een kom met een oranje goudvis en een bord met een kaart van Gaaster- land en de tekst „Gaesterlan moat bliuwe” moest aan burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra aange boden worden. HUWELIJK De heer Postma maakte, in zijn be schouwing over de doelstellingen en uitgangspunten (hij deed het als FNP- er niet in het Fries maar in het Ne derlands ten gerieve van de gasten), gewag van zijn angst voor vastgestel- de structuren. Een gemeente gaat met zo’n plan een huwelijk aan en je (Vervolg op pagina 3) De wedstrijd wérd uiteindelijk gewon nen door district Oost onder leiding van de heer G. Hoogeveen. Deze groep veroverde 22 punten en kreeg de trofee, Piet Oranje, een namaakaap met een rode sjerp (de kleur van de groep). De trofee zal een jaar ten toongesteld worden in de Treemter. Tweede en derde eindigden de groepen West en Zuid, beide met 21 punten, de met 20 punten. ven is. De vaardichtheid baart geen enkele zorg, maar de overdichtheid des te meer. Het feit dat een aantal banen verlegd zijn in de Sneekweek, door de grote re belangstelling, heeft tot gevolg ge had dat de oeverdichtheid bij met na me de Gossepalen is gedaald. Daar door is de kwaliteit van de rietkraag verbeterd. Hij bestreed de opvatting van de zeilverenigingen als zou de oe- verbeschadiging een gevolg zijn van de beroepsvaart en de koeien. Burge- De aubade mag dan officieel als traditie op Koninginnedag opgehouden hebben te bestaan, het alternatief dat de vereniging „Oranje” ervoor had bedacht, vergoedde veel, zo niet alles, van dit gemis. De opkomst van belangstellenden voor het Muziek- en Zangfeest was zo mogelijk nog groter dan voorgaande ja- ren bij de aubade. Het bestuur van de oranjevereniging toonde zich dan ook alleszins tevreden met de goed gevulde Marktstraat. Wat dat betreft is de tra ditie dus niet onderbroken- KAPPEN Gelukkig was het tijdens deze muzi kale happening droog. Regen zou la ter op de dag veel geplande festivitei ten bekorten of niet door laten gaan. Het eerste was het geval met hat op reden van de groep „Aid Hylpen” uit Hindeloopen. Deze groep die oude volksdansen brengt, daarbij zelf de muziek verzorgt en een en ander van toelichtingen voorziet zou van vijf tot zes uur op de Oosterdijk dansen. Toen evenwel de regen van nadelige in vloed werd op de gesteven kappen van de dames werd besloten het program ma drastisch in te korten en besloot men haastig met het Wilhelmus. Ove rigens wel tot spijt van de omstan ders, die rijen dik naar de activiteiten van Aid Hylpen standen te kijken. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur POTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 In Balk had de Oranjevereniging de hele bevolking zoveel mogelijk bij de activiteiten betrokken. Maandag was er voor de jongens en meisjes van de kleuterscholen een gezamelijke maal tijd en een poppekast-voorsteHing, ter wijl maandagavond in de Treemter een oranjebal werd gehouden, Dinsdagmorgen waren de leerlingen van de lagere scholen aan de beurt. Ze deden mee aan een soort ganze- bordspel. Het spel bestond uit twintig onderdelen. Wanneer een opdracht goed uitgevoerd was, dan mocht de menselijke „pion” een aantal plaatsen verder bij een fout uitgevoerde op dracht moest hij of zij een aantal plaatsen terug. Een echte put, met warm water, en een gevangenis (een Dit dreigde even uit de hand te lopen toen de burgemeester nog niet op het bordes aanwezig was, maar nadat de menigte gescandeerd „één twee drie vier komt er nog wat van had geroepen, daagde in de verte de bur gervader op. Hij aanvaardde de kom met de oranje vis graag en merkte naar aanleiding van de slogan „Gaesterlan moat bliuwe” op „laten we er met zijn allen voor zorgen dat dat er van komt.” In vele dorpen en gemeenten in de Friese zuidwesthoek is Koninginnedag uit bundig gevierd, ’s Middags waren er overigens maar weinig plaatsen waar buiten activiteiten plaatsvonden. Zo leken Nijemirdum, Sondel en Woudsend om maar een greep te doen uit het grote aantal, wel uigestorven. Anders was dat bijvoorbeeld in Sloten. Op het terrein van de voetbalvereniging werden de kinderen bezig gehouden met hoogspringen en balgooien terwijl ’s middags ook nog een damesvoetbalwedstrijd werd georganiseerd. In Rijs deden de patiënten van het medisch kindertehuis „Mooi Gaasterland” op het gazon allerlei spelletjes. z i H ?l

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1