van Voorlopig in Sneek nog geen koopavond Lemmerwegwijk <w.) wil veiliger aanpak op kruispunt Lemmerweg NIEUWBOUW BETONNINGS- DIENST PROV. WATERSTAAT KOMT SNEL VAN DE GROND snekêbWkoerier 1» de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en IJLST Dodenherdenking Sneek Tienjarige knaap na ongeluk overleden Professor Steenkamp bezoekt Zuidwesthoek 1 11 M Lammeren doodgebeten - Verschijnt: W8NEEKEB NIEUWSBLAD^ Fietsertje steekt plotseling kruispunt over (vervolg op pagina 3) Hel SneeU Nieuwsblad is eea geeombmeenle uitga» nu NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD de L anowHoi i Hv I w - WÉ® f dj 1Hl «f iWW wm /- ipf iwg iitt fin I IWMwl f SLEEKER NIEUWSBLAD PJU 0. 5. on- ifel \L 91 e door, Gaasterland krijgt deel Ijsselmeer-„plat” erbij MEER HOMOGENITEIT NODIG BIJ SNEKER ZAKENLIEDEN maandags en donderdags V. en D., in het bestuur vertegenwoor digt. wend auto 'olie idei Lloft zei- eek, en BEZINNEN Voorzitter Suwijn zei overigens: „dat we ons wel moeten bezinnen over de toekomst, dit in verband met de op handen zijnde nieuwe winkelsluitings wet. „Die moeten wij voor zijn en wij kunnen niet achterblijven bij Leeuwar den.” Volgens penningmeester D. v. d. Het bestuur is van mening dat de ver keerssituatie en de daarmee voortdu rend gepaard gaande oversteekproble- maitiek een veiliger aanpak op korte termijn beslist noodzakelijk maken op deze drukke verkeersweg. met het voorstel van gedeputeerde staten van Friesland verste ring volgens de financiële verhoudings wet. Het beheer en onderhoud van het Ijsselmeer blijft in handen van Rijks waterstaat- Een voordeel zou kunnen zijn een gemeentebepaling te kunnen uitvaardigen ten' aanzien van het varen met boten bij o.a. de steile bank. Het college adviseert met de voorstellen in te stemmen. MAANDAG 6 MEI 1974 129ste JAARGANG No. 36 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2241 Gironr. 932130 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. POTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN e.o p.p. iel- ds- lar. Se al in', 7G in- De secretaris, de heer J- F. Repko, deelde mee, dat er op vrijdag 10 mei een koopavond zal zijn, in verbarwj met Moederdag op zondag 12 mei. En nu het toch over een koopavond in Sneek gaat: die gaat voorlopig niet door (uitgezonderd dan op 10 mei). Er zijn in totaal 275 enquête-formulie- ren uitgereikt over het al dan niet invoeren van een koopavond. Van deze 275 formulieren kwamen er bij het bestuur 216 binnen, hetgeen een percen tage van tachtig procent betekent en dat is op zich beslist geen gek resul taat. ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,— per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 10,- per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 22 at. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Na een koffiemaaltijd in Sloten volgt ’s middags om twee uur een openbare verkiezingsbijeenkomst in samenwer king met de kiesvereniging CDA-Balk in de Treemter in Balk, ’s Avonds zal de heer Steenkamp spreken tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Leeuwar den. Men ziet de nieuwe nederzetting, zo als het waarnemend districtshoofd, de heer K. de Vries, de nieuwbouw noemt, groeien onder de handen van de mannen van bouwbedrijf Tinga uit Lemmer. Er komt een loods voor de betonningsdienst en een onderhouds- loods waar veel timmerwerkzaamhe- „We moeten het oog richten op de toekomst. Dit is in het belang van de ver eniging. Het gezelschap is nu nog wel eens wat te heterogeen en we moeten beslist tot meer homogeniteit komen. Dat heterogeen is in feite een gevolg van de individualiteit van de leden en dat zou moeten verdwijnen”. Dit zei de heer J. Suwjjn, voorzitter van de Vereniging van Sneker Zakenlieden, tij dens de donderdagavond in Hotel Hanenburg gehouden algemene ledenver gadering. Die vergadering was uitstekend bezocht, hoewel, zoals de heer Su wijn in zijn openingswoord zei, hjj een stampvolle zaal had verwacht, in verband met de gehouden enquête over een koopavond. De heer Suwijn ver telde voorts, dat de Vereniging een veel bewogen jaar achter de rug heeft. De Dodenherdenking die ook dit jaar in Sneek werd gehouden, is iets anders verlopen dan voorgaande jaren, zij het niet minder stijlvol. Begon men vorig jaar bij hotel Onder de Linden, vanwaar men naar het Oud Kerkhof liep, deze keer begon men direkt op het Oud Kerkhof. Reden hiervoor was dat men door gaans te laat bij de Martinikerk aankwam om op de juiste tijd de twee minuten stilte in acht te nemen. Dit kon nu dus niet gebeuren. De „Harmonie speelde koraalmuziek, totdat het acht uur was. Nadat men twee minuten de in de tweede wereldoorlog gevallenen had herdacht, legde burgemeester mr. B. van Haersma Buma als eerste een krans bij het monument achter de kerk. Hij was in gezelschap van zijn vrouw, de wethouders H. Pheifer, H. A. Scholten en mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta en gemeente secretaris K. Koster. Na de gemeentevertegenwoordiging legden verschillende anderen bloemen of kran sen bij het monument. Ook bij de steen die in de zijmuur van de kerk is aangebracht ter herinnering aan in de oorlog gestorven Canadezen werd een krans gelegd. Vandaar liep de stoet naar Onder de Linden, waar het Fries volkslied werd gespeeld, waarna de processie zich ontbond. (foto Studio Ger Dijs) Werf denkt Leeuwarden voorlopig nog niet over het instellen van een koop avond. Van verschillende zijden werd gepleit (ondermeer door de heer F. Sikkes), om bij wijze van proef, ge durende de maanden juni, juli en au gustus, toch een koopavond in te stel len, maar de meerderheid van de ver gadering was hier tegen. De heer Su wijn bepleitte nog, dat er meer homo geniteit moet komen „vóór de nieuwe winkelsluitingswet tot ons komt”. Zaterdag zijn vier lammeren, eigen dom van de veehouders Wijnia en Schaap, in de landerijen bij de Eeuwi ge Laan door een loslopende hond dood gebeten. De eigenaar van de boxer is opgespoord en tegen hem is proces verbaal opgemaakt. Over „Sneek-promotion” vertelde de voorzitter, dat de stichtingsakte bin nenkort gepasseerd zal worden. Er zijn vele plannen, maar daarover volgit nog een persconferentie. Na mens de Vereniging van Sneker Za kenlieden hebben drie leden hierin zitting. De voorzitter vroeg de leden inzake „Sneek-promotion” eventuele suggesties bij het bestuur in te die nen. Het bestuur van de Wijkvereniging Lemmerwegwest-wjjk zal in een schre ven aan burgemeester en wethouders van Sneek zeer nadrukkeljjk verzoeken om al die maatregelen te nemen die de herhaling van ongelukken op de krui sing Lemmerweg-Frieswijkstraat- Scherhemstraat voorkomen. Professor dr. P. A. J. M. Steenkamp, de grote voorvechter van het CDA, zal dinsdag 21 mei een bezoek aan de Zuidwesthoek brengen, ’s Morgens om tien uur heeft hij in Hotel Bonnema in Sneek een openbaar gesprek met bestuursdelegaties van de Friese Maatschappij voor Landbouw, de Al- Algemene Boeren en Tuinders Bond en haar christelijke zusterorganisatie, de CBTB. SINT NICOLAAS-AKTIE Over dit punt volgde een uitgebreide discussie. Het bestuur stelde voor om in ’74 dezelfde werkwijze te volgen als in ’73. Zoals bekend volgt men in Sneek reeds een aantal jaren het bon nen- en lotensysteem met een trekking op de dag van de verjaardag van St. Nicolaas. Vele leden waren van me ning dart de aantrekkelijkheid er af is en dat naar iets anders gezocht móet Donderdagmiddag om kwart over vier is de tienjarige Theodoor Johannes Kuypers uit de Scherwolderhemstraat door de personenauto van de onder wijzer F. K. uit Lemmer (32) ge schept en tegen het wegdek gesmakt. De jongen maakte, toen hij plotseling het kruispunt Lemmerweg-Scherhem- straat wilde oversteken, geen gebruik van de strook voor de fietsers. Met ernstig hoofdletsel werd hjj naar het St. Antoniusziekenhuis overgebracht, alwaar hij aan zijn verwondingen is overleden. Wat de herziening van de gemeente grens in helt IJsselmeer betreft, dit hangt samen met een verdeling van het bodemgebied tussen Noord Hol land, Overijssel en Friesland. De minister van Binnenlandse Zaken had zich met een verzoek tot onder ling overleg tussen die drie provin cies in ’69 al tot de belanghebbende gericht. Door de desbetreffende pro vinciale planologische diensten is een voorstel opgemaakt dat de instem ming heeft van g.s- van Overijssel en van Friesland. Op een antwoord van Noord Holland wordt nog ge wacht. De uitslag was verrassend, want 108 leden bleken tegen een koopavond en eveneens 108 vóór. Het bleek dat per branche geen éénstemmigheid heerste. Van de zaken in de binnen stad waren er 98 voor en 84 tegen. In de buitenwijken van Sneek waren er tien vóór en 24 tegen. Voor het bestuur was deze uitslag aanleiding om voorlopig maar af te zien van de instelling van een koopavond. den kunnen worden verricht. De be- tonningsdienst heeft de verantwoorde lijkheid voor het district dat in groe lijnen begrensd word door de lijn Wartena (onder Bolsward langs), Wor- kum, de IJsselmeerkust tot Lemmer en terug naar Wartena. Daarbij lopen de precieze grenzen gelijk aan de ge meentegrenzen. Op sommige plaatsen zijn uitzonderingen gemaakt, bijvoor beeld in het Tjeukemeer dat gedeelte lijk bij Haskerland behoort. In dit ray on zorgt de betonningsdienst, waar vier mensen werken, voor het plaatsen van de tonnen, het onderhoud en der- gelijke- Verder hebben de mannen in Uitwellingerga te maken met het al gemeen onderhoud van kanalen, brug gen, brugwachtershuisjes en sluizen. Om ook de boten van Waterstaat een onderkomen te bieden is een ge deelte van het terrein bij Uitwellin gerga uitgegraven en daar is een ha ven in gemaakt. Luxere schepen zullen in een schiphuis onderdak kunnen vin den. Tussen de beide loodsen wordt een klein kantoor met een onderkomen ge maakt. In dat onderkomen kan koffie gedronken worden, er kan eens ie mand ontvangen worden en men kan er vergaderingen beleggen. Van de ha ven naar de betonningsloods komt een kraanbaan te lopen, zodat de tonnen niet meer met de hand naar de loods behoeven te worden overgebrachit. Twee herindelingsplannen krjjgt de raad van Gaasterland dinsdag te behan delen. In de eerste plaats is daar de beslissing over het al of niet instemmen om de gemeente grens op het IJsselmeer-„plat” te brengen tot (het verste punt) tien kilo- meer uit de kust. Verder gaan de raadsleden zich nu uitspreken over het voorstel g.s. te verzoeken Gaasterland als onderzoekgebied te beschouwen. Het bestuur van de Wijkvereniging doet dit naar aanleiding van het onge luk, met dodelijke afloop, van de don derdag overleden tienjarige Theo Kuy pers uit de Scherwolderhemstraat. De voor morgenavond geplande kienavond is, in verband met dit trieste ongeval, uitgesteld. Dit laatste voorstel werd in een voor gaande vergadering aangehouden al hadden burgemeester en wethouders toen graag gezien dat er een beslis sing over gevallen was. Heit college was niet blij met de nieuwe grenzen die de bosrijke gemeente zou krijgen. De tijd van voorbereiding achtten de raadsleden toen (begin april) te kort en nu zullen ze ongetwijfeld gefundeer de meningen kunnen vellen. Het aan Friesland toevallende stuk zal echter gemeentelijk nog verder opge deeld worden. In de huidige situatie loopt de grens van Gaaster land volgens een lijn „evenwijdig aan en op een afstand van honderd meter neerwaarts van de oeverlijn bij een waterstand van veertig centimeter on der Nieuw Amsterdams Peil”. Er is gestreefd naar een zodanig ver loop van de onderlinge gemeentegren zen dat ze qua richting zoveel moge lijk aansluiten aan de bestaande ge meentegrenzen. Voorts is gestreefd naar een zo evenredig mogelijke ver deling van het toekomstige Friese deel van het IJsselmeer over de verschil lende gemeenten. B. en w. delen de Gaasterland raadsleden mee dat zij geen nadelen aan de voorgestelde verandering zien kleven. Er komt geen, hoojsre uitke- Als alles naar wens verloopt zal nog voor de bouwvakvakantie de Beton ningsdienst van Provinciale Water staat (vierde district), in Uitwellin gerga beschikken over een geheel nieuw onderkomen. Niet dat men nu direkt aan een nieuwe behuizing toe was, maar de aanleg van de tunnel in de verdubbelde Rijksweg 43, onder het Prinses Margrietkanaal d??-, maakte de verhuizing nodig. Secretaris J. F. Repko vertelde in zijn jaarverslag dat 1973 zonder meer een goed jaar geweest is. De vereni ging telt nu 400 leden en wat „Sneek- promotion” betreft, was en is er een uitstekende samenwerking met de ge meente en andere instanties. De Sint Nicolaas-actie in 1973 is uitstekend verlopen en, zo zei hij „1973 was voor de Vereniging een goed jaar en ik zié de toekomst met vertrouwen tege moet”. Het financieel verslag van pen ningmeester D. van der Werf werd goedgekeurd en de kascomimissie, bij monde van de heer F. Dotinga, had alleen maar goedkeuring voor het ge voerde beleid! De begroting voor 1974 werd eveneens aanvaard, De penning meester drong er echter wel op aan, dat de leden op tijd de contributie be talen. De heren J. M. Alkerna, D. de Boer en J. Doevendans werden bij ac clamatie herkozen in het bestuur, ter wijl in de plaats van de heer J. Mar king, die naar Geleen vertrekt, werd gekozen, de heer T. T. A. Weda, die het grootwinkelbedrijf, in dit geval REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur Bjj de foto: Op de voorgrond de ha ven. Hjj staat al vol water maar de doorbraak naar het Prinses Margriet kanaal is nog niet klaar. Op de ach tergrond links de betonningsloods en daarachter de onderhoudsloods. k ifi!

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1