Vandaag de dertiende en laatste Rode Kruis puzzel Mening raad: Gaasterland onderzoek gemeente van Raadslid A. Gerrits (G.C.P^ stuurde brief aan B. en W. CDA Gaasterland start verkiezingscampagne over kruispunt Lemmerweg VERHOORDAG IN GEREFORMEERD VERPLEEGHUIS DRUK BEZOCHT en Officieel Orgaan G.s. verdagen bezwaarschrift IJVC Nijezijl Informatiecentrum Sneek functioneert uitstekend de gemeenten SMEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST gaastSLano. sloten tl A de - ‘WtxV GESLAAGD flBlllllllllllilM imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii NIEUWE SHEERER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de SLEKERXKOERIER Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van De oplossing van de elfde Rode Kruis het erg setapparaat een Tijdens Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 9 MEI 1974 129ste JAARGANG No. 37 f SNEEKER NIEUWSBLAD 23 april de pre- Naar aanleiding van de twee ongeval len, welke de afgelopen paar weken op het kruispunt LemmerwegScher- hemstraat hebben plaatsgevonden, zijn door de heer A. Gerrits aan het Colle ge van B. en W. van Sneek enkele vragen gesteld- Dit met de bedoeling het Gemeentebestuur zich opnieuw te laten bezinnen over een beere bevei liging van dit kruispunt. Zowel in de Raad, als in diverse commissieverga deringen is dit kruispunt in behande ling geweest. onge- gegaan Friesland. 1 daarop 1 het op- zo Prinses Beatrix en Prins Claus hebben in het kader van hun werkbezoek aan de provincie Friesland gisteren in ’t Ponkje een gesprek gehad met deskun digen over een aantal specifieke problemen van de Zuidwesthoek van Friesland. Bij ’t Ponkje wer den zij ontvangen door de bur gemeester van Wymbritseradeel, de heer B. W. Cazemier. Vandaag (donderdag) brengt het prinse lijk paar ondermeer een bezoek aan Sloten. In de Mallemok laten zij zich informeren over de snelle groei van de rekreatie te water. Tot de gesprekspartners beho ren onder meer de gedeputeer- Zoals bekend is de Ulster Voetbal Club in augustus van het vorig jaar, toen de Ulster gemeenteraad het be zwaarschrift van de vereniging tegen het bestemmingsplan Nijezijl grond verklaarde, in beroep by Gedeputeerde Staten van F Begin deze week kreeg men een antwoord hetgeen inhield, dat het bezwaarschrift voorlopig in behande ling blyft en verdaagd is naar 5 no vember 1974. puzzelactie luidde „elke bijdrage helpt ons”. Denkt daar vooral aan. In het rayon, waar De gemeente Gaasterland gaat parallel aan de verkiezingen een enquete houden om de meningen van de bevolking omtrent de ge meentelijke herindeling. De aan zet hiertoe werd gegeven door de woordvoerder van het CDA. tijdens zijn beschouwing over ma terie in de raadsvergadering van dinsdagavond. Er is staande de vergadering een commissie be noemd waarin zitting hebben mevr. W. T. Spoelstra-Postmus (FNP), en de heren J. B. Coen ders, J. Timmerman (CDA), C. Gaastra (PvdA) en de secretaris van de gemeente, de heer K. A. de Groot. Mevr. Spoelstra en de heren Coenders en Gaastra voer den over deze materie het woord. De benoeming ontlokte de heer Gaastra de opmerking: „it liket hjir wol in gearkomste fan Plaets- lik Bilang, immen dy’t de müle iepen docht komt yn ’t bistjür!’ In ieder geval krijgen de inwo ners van Gaasterland een enquê teformulier, waarop ze ook nog hun mening kunnen neerleggen en dit kan ingeleverd worden, als de kieswet daar ruimte voor geeft, bij de stembureaux in de gemeente. Een referendum is het (nog) niet. WERKGROEP IS UITGEGAAN VAN MENING GEDEPUTEERDE STATEN na" bij het bovengenoemd kruispunt; b. De aard van de ongevallen; c. Öf uw College bereid is met spoed een voorstel aan de Raad voor te leg gen, dart tort een nog betere beveili ging van dit kruispunt kan leiden. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus. 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4^34 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. „De kommisje hat oandacht hawn foar alle gemeenten, ütsein Gaester- lan”. Dat was de kern van het betoog van de socialist Gaastra. Hij had het gevoel dat de werkgroep al naar een bepaalde conclusie toe moest werken. „H.ja binne „injecteert” troch de ge dachte van Deputearre Steaten.” Hij hekelde het in bochten wringen wat de werkgroep doet ten opzichte van de Zuidwesthoek. In dit gebied is het pro bleem van de afstand waarover bij an dere gemeenten wel gesproken wordt, buiten beschouwing gelaten- REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Betreffende het kruispunt Lemmerweg Scherhemstraat Frieswijkstraat ver zoeken wij uw college ons te willen meedelen: Aan de Academie voor beeldende kun sten „Minerva” te Groningen slaagden voor de Applicatiecursus handvaardig heid Nhit de heren M. v. Vemde te Sne^k en J. C. de Kan te Hommerts. Beiden zijn als leraar verbonden aan de Alg. Techn. School te Sneek. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In 1 c.o Tij.3de bijeenkomst werd (blijkbaar op het PPR-milieuspel) ver- kiezingsganzebord geïntroduceerd. Een aantal aanwezigen werd uitgeno digd om hiermee te spelen. a. Hoeveel ongevallen sinds 1 januari 1970 hebben plaatsgevonden op cf Hij maakte de data bekend waarop de CDA „de boer op gaat”. 14 mei is men in Nijemirdum, 16 mei in Wijckel Op het huidige veld van IJVC, dat ligt in het bestemmingsplan Nijezijl, is een school gepland. Dit tot ongenoegen van de Ijlster voebaUers. Weliswaar is in het Plan De Rat een sportcom plex geprojekteerd, maar dat laat ■voorlopig nog wel even op zich wach- i ten. Het liefst zou IJVC zien, dat op het eigen terrein, een extra veld zou worden aangelegd. Momenteel beschikt men over één voetbalveld en dat is gezien het aantal elftallen dat momen teel op de been word gebracht veel te weinig. 20 mei in Sondel, 21 mei in Oudemir- dum en 27 mei in Bakhuizen. Voor alle Gaasterlanders houdt en aan de vooravond van de verkiezingen in de Treemter in Balk een bijeenkomst waarvoor men de andere partijen ook wil uitnodigen om te komen tot een soort zeepkistendebart. 21 mei komt pro fessor P. Steenkamp naar de Zuid westhoek. De jeugd komt op 10 mei in Bakhuizen en 25 mei in Balk speci aal aan bod. EENZIJDIG In een bewogen speech bracht de heer J. B. Coenders de mening van de CDA-fractie naar voren- De samenstel ling van de werkgroep (enkel ambte naren en, uitgezonderd de voorzitter, geen bestuurders) noemde hij eenzij dig. Hij had veel respect voor het werk van de werkgroep. De CDA is voorstan der van grotere gemeenten, dus ook van herziening van gemeentegrenzen. De bezwaren tegen de voorgestelde regelingen in de Zuidwesthoek zijn ech ter zo fundamenteel dat ze voor de CDA-fractie onaanvaardbaar zijn. De ze bezwaren zijn onder meer het crite rium van 10.000 inwoners dart döor de werkgroep is aangehouden. „Volgens ons is-het beslist onjuist dit getal, in andere situaties misschien een goede maatstaf, voor onze ZWH aan te hou den. De zaken liggen immers in onze regio wel een beetje anders dan in an dere gebieden met grotere bevolkings centra.” Ook hij noemde het een redeneren naar een al bestaande conclusie, wat de werkgroep heeft gedaan. De CDA is van mening dat het zeer wel moge lijk is in de Zuidwesthoek twee be- stuurskrachttge gemeenten te vormen. Hij vroeg zich af of er niet gemani puleerd is om tot de al vaststaande conclusie te komen en of men niet op alle manieren bij de cijfers een beves tiging gezocht heeft van deze mening. (vervolg op pagina 17) „Yn üs gemeente binne in pear doar- pen dy’t groeije, my tinkt dat dat in reëel ütgongspunt wêze kin foar in ge meente”. Het féit| dat er in de be schouwing geen aandacht wordt be steed aan de mening van de bevolking vond hij ’n kwalijke zaak, vooral om dat wel rekening is gehouden met de voorkeur die de bevolking van Wouds- end voor Wymbritseradeel c.q. Sneek heeft uitgesproken. Er is met twee ma ten gemeten, aldus de heer Gaastra. Hij verklaarde zich eens met het voor stel van het college G.S. te verzoeken om Gaasterland tot onderzoekgemeen- te te bestempelen- De raad Van Gaasterland is het in belangrijke zaken bijna nog nooit zo eens Zowel de heer C. Gaastra (PvdA) als de heer J. B. Coenders (CDA) voeiae voor het aanwijzen van Gaasterland tot onderzoekgebied. Ook mevrouw W. T. Spoelstra-Postmus deelde deze mening. De debatten leidden tot het instellen van een commissie d'ie middels een enquête de mening van de bevolking gaat peilen. - ren onaer mew ue yuucpuLw." den R- Renkema en drs. L. Hilari- V X des, de voorzitter van de Konin klijke Zeilvereniging Sneek, dr. J. W. van der Zijpp en de brug wachter van de Jelteslootsbrug, de heer Sj. Duiker. Voor meer nieuws over het bezoek aan Woudsend, zie elders in dit num mer. (Foto Studio Ger Dijs). Het door de gemeente geopende infor matiecentrum in de Kruizebroeder- straat blijkt in een behoefte te, voor zien. Sedert de opening op hebben ruim veerig mensen sentatie van het structuurplan bezocht. Daarbij komen nog de schoolklassen die de kaarten, tekeningen en ma quettes bekeken of al afspraken daar voor hebben gemaakt. Ook na de informatieve hearing over het structuurplan, vanavond om half acht in de aula van de Muziekschool I aan de Looxmastraat blijft het cen trum geopend op dinsdagmorgen van I negen tot twaalf, op donderdagavond Ivan zeven tot negen en op vrijdag middag van twee tot vier uur. Ieder een die meer wil weten over het. sitruc- l'tuurplan of over de gemeente in het I algemeen is er van harte welkom. doet u dus vooral mee aan lossen van deze heus niet moeilijke kruiswoordpuzzel. De opbrengst van dfe elfde puzzel le verde een bedrag op van bijna 13.000,Van de ruim honderd nieuwsbladen, die aan deze actie mee werken, leverden de lezers van het Sneeker Nieuwsblad meer dan drie honderd gulden op. Geen slecht resul taat, maar het kan beter en daarom: stuur zoveel mogelijk oplossingen in van deze dertiende en laatste Rode Kruis-puzzfel. Tijdens een bijeenkomst in de Treem- ter na afloop van de raadsvergade ring startte de Gaasterlandse CDA haar verkiezingscampagne. De heer M. Steegenga meende, in zijn ope ningstoespraak, dat uit dit samengaan sprak dat drie partijen met eenzelfde inspiratibron gezamenlijk verder wer ken, Hij haalde nog enige aanbevelin gen uit het rapport van de commissie Merkx aan, waaraan over de taak van de gemeenteraad wordt gespro ken. De bestuurskracht van Gaaster land moet omhoog. Vandaag publiceren wij de laatste van de serie van dertien Rode Kruispuz zels in het Sneeker Nieuwsblad. Er zijn opnieuw fraaie prijzen te winnen Een zebrapad met lichtbakken zijn ter verbetering aangebracht, maar het blijkt dat bezinning op een zéér spoe dige uitbreiding van de beveiliging noodzakelijk is. Mede voor de bewoners en personeel van de betreffende scholen lijkt ’t mij goed u mede te delen, dat de brief reeds in de vergadering van b. en w. is gesteld. De vragen zijn op 6 mei in behande ling geweest in de vergadering van b. en w. Tevens zal dïlt punt in de com missievergadering van Openbare Wer ken op 15 mei a.s. in behandeling worden genomen. Redelijkerwijs mag worden verwacht, dat de Raad 28 mei a.s. over deze zaak in beginsel een principe-uit- spraak zal doen. Het raadslid Gerrits stelde de volgen de vragen: Iii het rayon, waar het Sneeker Nieuwsblad verschijnt, ging 'n koffie- „Modern” naar mevrouw G. Weenings-Landweer in Oudemir- dum. Een blocnote in bijzondere om slag werd eigendom van de heer H. L. de Vries, Anna van Burenstraat 15 in Sneek. Natuurlijk krijgt men ook nog de uit slagen van de puzzels twaalf en der tien en wie weet, is daar één van de grote hoofdprijzen bij, zoals een kleuren-teevee en de hoofdprijs - een stacaravan ter waarde van 1 tienduizend gulden. In de conversatiezaal van het Gereformeerd Verpleeghuis dromde gistermorgen een groot aantal belangstellenden naar binnen, om te trachten een van de tentoongestelde handwerkjes te kunnen bemach tigen. De handwerken zijn geproduceerd door de bejaarden die het Verpleeghuis bevolken en twee maal per jaar wordt alles verkocht, teneinde nieuw materiaal te kunnen aanschaffen. Verondersteld mag worden dat deze verkoping zonder winstoogmerk goed loopt, te oordelen naar het aantal bezoekers, en de grote hoeveelheid werk stukken die ter verkoop lag aangeboden. Zowel de mannen als de vrouwen hebben hun steentje bijgedragen. Dragen de vrouwelijke bewoners van het Verpleeghuis zorg voor de fijne handwerken, de mannelijke bewoners maken mozaïken en lampjes en ze figuurzagen en emailleren. Dit gebeurt onder leiding van mevrouw G. Haagsma- Hoogsteen en mejuffrouw Fr. Brinck. Deze dames worden op hun beurt af en toe geassisteerd door leerling ziekenverzorgsters, INAS meisjes, leerling bejaardenverzorgster en OVBers. Deze foto, ge maakt door Ger Dijs, geeft een indruk van wat er allemaal aan de hand was in het Verpleeghuis, nadat de bewoners zelf overigens de eerste keus hadden gehad. Si v'’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1