zaagt beukenstammen sneker^koerier Bevolking in Lemmerweg wijken wil verandering in „slechte” verkeerssituatie „Beam fan in keardel” van Bruggen in Sneek in september een uur vroeger open en dicht de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en Commissie kruispunt ingesteld IJLST Hearing trok veel belangstellenden NIEUWE SNEEKER COURANT. COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD de U. Bergstra 50 jaar bij Nooitgedagt in Ijlst A W SHEtKER HIEUWSBUB^ 'i m i v XT 1^* f SNEEKER NIEUWSBLAD BEWONERS WOUDSTRATEN NIET VEEL WIJZEROVERVERLOOPOOSTTANGENT gesproken aan (Vervólg op pagina 3) (Foto Studio Ger Dijs). Verschijnt: maandags en donderdags stedebowwfcwndifire ir. Wang, links naast hem stedebouwkundige ir. R. Rodenburg, naast deze de directeur van gemeentewerken, de heer G. J. de Boer. Rechts naast de heer Wang luisteren burgemeester B. van Haer- sma Buma, wethouder H. A. Schol ten, secretaris K. Koster en wethou der J. P. de Vries. Uiterst links wet houder H. Pheifer. De rechterkaart is het voorontwerp waar alles om draaide. De hearing vond plaats in de muziekschool. (Foto Studio Ger Dijs). De mensen achter de tafel infor meerden de geïnteresseerde Snekers over het voorontwerp Structuurplan Sneek. Met de microfoon in de hand UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. MAANDAG 13 MEI 1974 129ste JAARGANG No. 38 ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 1,235, 221,7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. DU blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o De heer J. Douma speldt in zijn hoe danigheid van vertegenwoordiger van het departement Sneek van de maat schappij van Nijverheid en Handel, de heer U. Bergstra de gouden draagspeld op. De speld wordt uitgereikt aan hen die vijftig jaar bij eenzelfde bedrijf werk zaam zijn geweest. Dat was het geval bij de heer Bergstra, die een halve eeuw bij de koninklijke fabrieken J. Nooitge dagt en Zn. b.v. te IJlst werkzaam was. (Foto Studio Ger Dijs). FUNDAMENT De heer J. Douma, vertegenwoordiger van het departement Sneek van de Maatschappij voor Nijverheid en Han- Het zilt de bevolking hoog. Men wil verandering. Men duldlt geen uitstel. Sommigen zijn zelfs instaat om ille gaal een verandering af te dwingen, stenen te gooien, sit-ins te organiseren. Dit alles om een volgende catastrofe te voorkomen en uit eigen lijfsbehoud. De situtaie is bijzonder gespannen en vraagt een antwoord, een oplossing, al dus werd gezegd. FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbél tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Men wil het tijdstip van de openings tijd van de bruggen in de maand sep tember graag zien vervroegd en wel van zes tot acht uur ’s avonds. De openingstijden ’s morgens kunnen onge wijzigd blijven. Als reden voor dit verzoek wordt aan gevoerd, dat het september ’s avonds De heer die op bijgaande foto zp trots zijn hond aan de lijn houdt is de heer H. Konings veld uit Leeuwarden. Zijn Duit se staande draadhaar Diana van Texeleiland won zaterdag op de clubmatch van de kynologenclub Sneek en om streken drie bekers, te weten de wisselbaker (als beste hond van de heie match), de beker voor de beste jachthond en de beker die de kynoiogen- club aan de winnaar beschik baar stelt. De tropheeën wer den hem overhandigd door de voorzitster van de kynologen club, mevrouw J. C. Rozema- Poutsma, rechts op de foto, achter de microfoon. Da uitsla gen van de match zijn elders in dit blad te lezen. Voor de nieuwe rondweg zijn reeds verkeerslichten aangeschafit (West- hemstraat). Plaats deze verkeerslich ten op de kruising Lemmerweg-Scher- hemstraat-Frieswijkstraat en ga onder de nieuwe rondweg een tunnel aan brengen. Dit voorkomt de problemen die nu op de Lemmerwegkruising spelen en daar ter plaatse in nog gro tere mate zullen gaan spreken in de toekomst. Een spoorwegovergang, een brug over de Geeuw en dan nog ver keerslichten zullen verkeersopstoppin gen niet kunnen voorkomen zo werd gezegd. (Vervolg op pagina 3) De bewoners van de Lemmerwegwijken (oost-west en Tinga) hebben in de vrijdagavond gehouden vergadering hun grote ongerustheid uitgesproken over de verkeerssituatie op het kruispunt Lemmerweg-Frieswijkstraat-Scherhem- straat. Er is zelfs een „commissie kruispunt” ingesteld op deze vergadering. Deze commissie zal zich verder in overleg met de gemeente bezighouden met de problematiek van de Lemmerwegkruising. Deze commissie heeft een brief gericht aan burgemeester en wethouders van Sneek, waarin vele alter natieve oplossingen worden aangegeven, met daarbij een kaartje zoals men de juiste oplossing van het probleem ziet- De vergadering was samengesteld uit vertegenwoordigers van alle kleuterscholen en lagere scholen uit de Lem- merweg-Oost, Lemmerweg-West en Tinga, de Raad van Kerken te Sneek, een aantal ouders van leerlingen van bovengenoemde scholen en een aantal bestuursleden van de Wijkvereniging Lemmerweg-West. Voorts was de vergadering van me ning dat de hier bestaande onveilig heid niet langer geaccepteerd kan worden gezien het feit dat hier in vijf weken zeven ongevallen plaatsvonden, waarbij bleek dat 80 procent van deze ongevallen veroorzaakt werden door personen uit Sneek of de naaste omge ving van Sneek. De vergadering ver toonde grote bezorgdheid- bood. Daarbij werd verwezen naar een schrijven aan de Minister van Verkeer en Waterstaat (1964) en een schrijven van 5 maart 1973 aan de Hoofdinge nieur van Rijkswaterstaat. De vergadering was unaniem van me_- ning dat, gezien het feit dat in de af gelopen 10 jaar geen passende oplos sing gevonden kon worden voor dit steeds omvangrijker wordende pro bleem, het nu de hoogste tijd is om te komen tot een zeer efficiënte aan pak van dit probleem op een zo kort mogelijke termijn, waarbij de veilig heid van deze kruising gewaarborgd is. al zo vroeg donker is, dat diegenen, die op de zondag van de watersport genieten, in hun streven om voor don ker thuis te zijn, worden belemmerd, doordat zij eerst om zeven uur ’s avonds de bruggen kunnen passeren. Burgemeester en wethouders menen dat het verlangen om de openingstijden te vervroegen alleszins redelijk is. Het is niet alleen prettig voor de plezier- vaarders tijdig thuis te kunnen zijn, maar het is voor de betreffende brug wachter ook zinvoller, dat hij niet ge noodzaakt is op zijn post te blijven zonder dat van zijn diensten gebruik wordt gemaakt, aldus het college. De beide zeilverenigingen in Sneek hebben bericht, dat zij een verande ring van het sluitingsuur graag on-, dersteunen. del had een vererend getuigschrift meegenomen, met de daarbij behoren de gouden draagspeld. Hij overhan digde beide aan de heer Bergstra, echter niet dan nadat hij even geci teerd had dat het getuigschrift wordt uitgeredkt aan hen die langdurige trou we dienst aan een bedrijf hebben ge toond. De heer Douma ging ook nog (Vervolg op pagina 3) De oplossing zal gezocht moeiten worden in het plaatsen van ver keerslichten en niet in het plaatsen van nog meer borden die de ver keerssituatie op zich nog verwarren der maken aldus aanvyezigen. In aansluiting hierop kwam de volgen de suggestie naar voren: Met de woorden: „Ik ha jo altyd in beam fan in keardel foun, in rots yn ’e branning, in sympathyke meiwurker. Ik hoopje' dat jo hjir noch in soun bést lést jier hawwe”, overhandigde de heer A. Nooitge dagt zijn jubilaris een enveloppe met inhoud, terwijl hij aan mevrouw Bergstra een bloemetje gaf. In de kantine van de koninklijke fabrieken J. Nooitgedagt en Zn bv te IJlst herdacht de heer U. Bergstra vrijdagmiddag dat hij vijftig jaar geleden als werknemer op de fabriek was aangenomen en dat hij gedurende de daarop volgende halve eeuw Nooitgedagt altijd trouw was gebleven. De prestatie van de heer Bergstra begint zo langzamerhand uniek te worden, want niet velen zullen het nog beleven vijftig achtereenvolgende jaren bij één en de zelfde werkgever in dienst te zijn, meende direkteur A. Nooitgedagt. Een grote deputatie uit het Sperk- hem en met name uit de Woudstraten heeft het de leden van de werkgroep, die het voorontwerp structuurplan Sneek hebben voorbereid, niet gemak- kelijk gemaakt. Zij waren naar de in formatieve hearing over dit plan ge komen om eens te horen hoe het in de toekomst met hun woonomgeving zal komen. Er is een tangent gepro jecteerd om een gedeelte van de bin- r ‘.ad van verkeer te ontlasten, en dat tangent loopt door één van de Woudstraten. Op een bepaald moment was het zelfs zo dat de directeur van gemeentewerken, de heer G. J. de Boer, én de burgemeester De heer Bergstra, die volgend jaar af scheid moet nemen wegens het berei ken van de pensioengerechtigde leef tijd, krijgt al het hout dat de fabriek ingaat in z’n vingers. Vroeger stond hij aan de draaibank wieletjes te ma ken, nu zaagt hij beukenstammen. Di recteur A. Nooitgedagt had het alle maal eens uitgerekend en was tot de conclusie gekomen dat Bergstra zo langzamerhand een bos van 10.000 bomen opgezaagd heeft: ongeveer 1.100 bomen per jaar. G. van Sneek, de heer B. van Haersma Bu ma. op het podium in de aula van de Muziekschool tracé’s stonden aan te wijzen. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur Bij burgemeester en wethouders van Sneek is aangedrongen om de ope ningstijden van de Woudvaartsbrug, de Lemmerbrug, de Harinxmabrug en de Oppenhuizerbrug in de maand sep tember enigszins te wijzigen. Deze bruggen zijn op zondag geopend tus sen half acht en negen uur ’s mor gens en tussen zeven en negen uur ’s avonds, gedurende de maanden mei tot en met september. Hiernaast is van de zijde van VOO telefonisch adhesie betuigd. Ook de heer Pieters ma projectleider van de Stichting Open Bejaardienwerk deelde mee dat bejaarden uit beide wijken te kennen hebben gegeven dat het over steken op de kruising Lemmerweg- Scherhemstraat-Frieswijkstraat veel risico’s met zich meebrengt en een verbetering van de veiligheid noodza kelijk achten. In eerste instantie werd over de in het verleden ondernomen stappen in verband met de gevaren die voornoem.de kruising toen reeds I J 4

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1