Slagregen en werkzaamheden leiden tot lekkage dak lil IJLST i iïï'Ï! I Sh van voor Statencentrale Sneek vraagt po litici van KVP, ARP en CHU zich van anti-uitlatingen te onthouden Inenting tegen rode hond de oudere meisjes SN_EKER>(KOERIER en Officieel Orgaan NOTA B. EN W. HUISVESTING VAN LEERLINGEN IN STADSFENNE EN DOMP Ei»: Sneker kiesvereniging komt met motie C.D.A. Verschijning van het Sneeker Nieuwsblad DRUFHOUTS NIEUWSBLAD de GESLAAGD O: Het Mtr Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, a ♦.-» 7 los Over de schuldvraag, Sinds in 1941 de Australische oogarts ten bovendien doofheid, deel in de mensheid ten goede kon komen. (vervolg op pagina 19) Verschijnt: maandags en donderdags king van dat de aanstaande moeders In zijn vergadering van 7 mei besloot de raad van Gaaster- land tot het instellen van een commissie die een enquête over de gemeentelijke herinde- Gistermiddag hebben Greate Pier en Neptunes een bezoek aan IJlst gebracht Ze werden op de Over kluizing begroet door de school jeugd van het stedeke. Het kwam tussen de historische held en de zeegod tot een conflict dat echter door ingrijpen van scheidsrech ter B. Dull van Backenhagen werd opgelost. Ook loco-burgemeester C. Frankena speelde hierbij een rol. Deze van In verband met Hemelvaartsdag (donderdag S3 mei) verschijnt het Sneeker Nieuwsblad een dag eerder en wel op woensdag 22 mei. Advertenties voor dat nummer moeten uiterlijk dinsdag 21 mei 's middags om 12 uur in ons be zit zijn. Bijdragen voor de redalc- tie a^uag zo spoedig mogelijk. Uitgevers Sneeker Nieuwsblad DONDERDAG 16 MEI 1974 129ste JAARGANG No. 39 Drs. J. Mulder motie voor drang achter CDA UITGEVERS: Drukkerij B. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1(233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon !(231( 1(235, 221(7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. naar meer gebruik van de school Dit is de in aanbouw zijnde school in de Domp waar verschillenden met smart op hebben gewacht. (Foto Studio Ger <*»js). il! Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o te a.s. de te HOOGSTE ETAGE KLEINE FLAT LIAUKEMASTRAAT T ,TF,P WATERSCHADE OP!! OPENBARE KLEUTERSCHOOL IN DE DOMP VERANTWOORD ling dient voor te bereiden. Met name de plaats die de huidige gemeente Gaasterland toebe deeld is, komt daarin ter spra ke. In deze krant kunt u een publicatie van de hand van de commissie aantreffen. De christelijke kleuterschool op het Eiland zal een uitwijkmogelijkheid kunnen bieden aan de leerlingen van protestants christelijken huize uit de Stadsfenne en de Domp. De Christelij ke Prins Bemhard kleuterschool zal namelijk aan het begin van het nieu we cursusjaar ook een wachtlijst heb ben. „Voor de kleuters achtten wij in de ze situatie een dergelijke gang naar en van een ander stadsdeel wel een overwegend bezwaar. Dit kan echter worden ondervangen door het vervoer van de kleuters per busje te doen ge schieden,” aldus het college in de nota- Inmiddels is met de bouw van een zes- klassige basisschool (als eerste fase van een achtklassig complex) in de Domp begonnen. Dit nieuwe gebouw zal naar verwacht wordt in het voor jaar van 1975 in gebruik kunnen wor den genomen. B. en w. hebben zich echter beraden over de vraag of het in de huidige situatie niet gewenst is de tweede fase van het scholencomplex gelijktijdig te realiseren. Men is tot de conclusie gekomen dat dit inderdaad de voorkeur verdient, mede in aan merking genomen de financiële voorde len die uit het achterwege laten van de oorspronkelijk geplande fasering, voortvloeien. Bij de landelijke examens voor schoon heidsspecialistes te Den Haag slaagde voor de examens A en B onze stad genote mej. Thea Dijkstra. Burgemeester en wethouders van Sneek hebben een nota aan de raadsleden gezonden inzake de huisvesting van leerlingen in de Stadsfenne en de Domp. Hierin wordt gesteld dat men het stichten van een openbare kleuterschool in de Domp verantwoord acht. Men kwam tot deze conclusie op grond van het feit dat de openbare kleuterschool „De Beltsjeblom” bij het begin van de nieuwe cursus een wachtlijst van dertig leerlingen zal hebben, en dat het aantal kleu ters in de Domp dan eveneens dertig zal bedragen. De te stichten school kan tydelijk worden ondergebracht in een lokaal van de openbare kleuterschool „De Klimop” aan de Dr. Kuyperlaan. Van het nieuwe scholencomplex dat, de gemeenschapsruimte in de basis school en het speellokaal in de kleu terschool buiten beschouwing gelaten, acht lokalen zal tellen, zullen, volgens de thans békende gegevens, twee bij het openbaar basisonderwijs (als de pendance van „de Terp”), vier bij het protestants christelijk basisonder wijs, één bij het protestants christe lijk kleuteronderwijs en één bij het openbaar kleuteronderwijs in gebruik zijn. Over dit gemeenschappelijk ge bruik van de school schrijven b- en w. in hun nota: „De omvang van de wijk in aanmerking genomen tendeert de situatie naar het ons voorkomt naar een meer permanent gemeen schappelijk 1 toen de slagregen maandagnacht, iets waarover het KNMI zelfs niet ge rept had in de weersvoorspellingen. De enige functionaris van Patrimo nium (eigenaar van de betreffende flats) die op kantoor was, schakel de na het binnenkomen van de klach ten, meteen mensen in om de zaak te klaren. Het personeel van de wo ningstichting hield een reisje, een toevallige samenloop van omstan digheden. De werkzaamheden aan het dak zelf, die op de andere flats al waren verricht, konden niet wor den uitgevoerd, als gevolg van die zware regen. REDAKTIE: Singel 17. Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur POTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarie] Bij kontrakt lagere mm-prijs f SNEEKER NIEUWSBLAD de gemeenten SHEER, WYMBRITSERADEEL I960 en 1961. :n kostprijs door het openbaar en het bijzonder onderwijs. Over het gezamenlijk ge bruik zijn met het bestuur van de Ver eniging voor Christelijk Schoolonder wijs afspraken gemaakt, die in een schriftelijke overeenkomst zijn vast gelegd. De maatregelen die zijn getroffen om de leerlingen uit de Stadsfenne en de Domp vanaf het begin van het schooljaar tot de ingebruikneming van het nieuwe schoolgebouw van huisvesting te verzekeren zijn als volgt: De openbare lagere school „De Terp” zal bij de aanvang van het nieuwe schooljaar negen leer krachten tellen. Acht klassen kunnen in het gebouw zelf warden onderge bracht, één klas kan worden ge huisvest in een van de theorieloka len van de muziekschool. De pro testants christelijke Simon Havinga- school zal negen of tien leerkrachten tellen. Ook hier kunnen acht klassen in de school zelf worden onderge bracht, voor de resterende klassen kan ruimte gevonden worden in de Eben Haëzerschool aan het Kerkhof. Grote paniek dinsdagmorgen bij de bewoners van de. hoogste etage van de korte flat in de Liaukemastraat (Lemmerwegoostwijk). Door de zwa re regenval in de nacht van maandag op dinsdag was het dak op verschil lende plaatsen gaan lekken. De heer T. N. de Vries ontdekte de grootste lekkage pas tegen het middaguur toen mevrouw De Vries even in de logeer kamer moest zijn. Het behang daar vormde zich tot een soort ribbelstruc- tuur en weekte hier en daar al los van de muur. Zelfs bij de benedenburen van de heer De Vries begon het plafond bruine plaatsen door het lekwater te krijgen. Emmers en teiltjes werden op de be dreigde plaatsen neergezet en ge tracht werd de vloerbedekking zoveel mogelijk te beschermen. Voor het echt paar De Vries kwam als bijkomstige omstandigheid dat de babyuitzet, die vrijwel compleet aanwezig was, drijf- en drijfnat was. De verbandmiddelen konden wel afgeschreven worden. Oorzaak van dit alles was dat, tij dens het op het dak brengen van materialen voor een nieuwe bedek king, deze op verschillende plaatsen beschadigd was. Plotseling kwam „De partijraad van de ARP bijeen in zijn vergadering van 18 mei 1974 in Rotterdam, gelet op de samenwer- king die in verschillende provincies met te stellen dat er.ook eens^een ge en gemeenten in het kader van de pro vinciale en gemeentelijke raadsver kiezingen zijn ontstaan, -- zijn oordeel uit dat diverse uitspraken Het van leidinggevende politici van E-- -- ARP en CHU in pers, radio en t-v. tijen m de provincie Friesland, aanleiding geven tot moeilijkheden rnotie kreeg steun voor de mensen die aan de basis van de partijen hun werk moeten doen en enigingen draagt het partijbestuur op er bij de besturen van KVP, ARP en CHU en de tweede en - - aan te dringen zich te onthouden van uitspraken of politieke handelingen, die de doch in tegendeel zich in te zetten om de samenwerking tussen KVP, ARP en CHU in CDA-verband te bevorderen waar dat maar mogelijk is.” Deze motie werd dinsdagavond tij dens de bijeenkomst van de Staten centrale Sneek door drs. J. Mulder, voorzitter van de AR-kaesvereniging „De Vrije Fries” ter tafel gebracht. Hij deed dit namens het bestuur van de Sneker kiesvereniging en motiveer- in de de indiening van de motie, waar toe vorige week vrijdag werd besloten, luid van onderaf moet komen. Het moest maar eens uit zijn met het ge- spreekt als hakketak van de leidende politici -■ II _t zou afbreuk kunnen doen aan de KVP, goede samenwerking van de drie par en t-v. tijen in de provincie Friesland. De i van de afgevaar digden van” de verschillende kiesver- I^.D_.i die tot de Statencentrale Sneek behoren. Er werd door één van ixde aanwezigen gesteld dat het met de eerste kamerfractiesop verdeeldheid in de fracties en zelfs te dringen zich te onthouden van binnen de fractie van de ARP maar v.. «f eens afgelopen moet zijn. Er moet zo- CDA-gedachte afbreuk doen, veel druk van onderaf komen dat de fracties niet meer onder de CDA uit kunnen. Sinds in 1941 de Australische oogarts ten bovendien een éénmalige entcam- Gregg ontdekte dat rode hond, door- pagne te organiseren voor de meisjes, gemaakt in de zwangerschap, oogafwij- geboren in 1959, 1969 <li;' n»»» tóngen veroorzaakt bij de pasgeborene wordt verricht tegei (alsmede doofheid, hartgebreken en 10,—. De ouders zijn per briet uitge- geestelijke achterstand), heeft het tien- nodigd aan deze campagne dzA tallen jaren geduurd vóór deze kennis nemen. Op dinsdagmorgen 21 mei de mensheid ten goede kon komen. zal de vaccinatie plaatsvinden in Pas in 1962 slaagde men erin het vi- gebouwen der Kruisverenigingen rus dat de ziekte veroorzaakt, te iso- Sneek en Lemmer, leren, zodat men kon beginnen er éen vaccin uit te bereiden (door verzwak- Deze massale enting is mogelijk, om- het oorspronkelijke virus), dat op deze leeftijd de zwangerschaps- dvolledige kansen te verwaarlozen zijn. Het is bescherming tegen de ziekte verschaft- namelijk niet toegestaan een reeds zwangere vrouw te enten, en zelfs Nu het vaccin ook in Nederland be- mag tot twee maanden na de enting schikbaar is, en van rijkswege reeds geen zwangerschap optreden- Overigens aan twaalfjarige meisjes (geboren in is de inenting geheel onschadehjk, zo 1962) wordt verschaft, hebben dc ge- bericht ons de Districtsgezondheids- meenten Sneek en Lemsterland beslo- dienst „Zuid-west Friesland”. het Oud Over de schuldvraag, voorzover men hier van spreken kan, is men het nog niet geheel eens. Dat de gedupeerden een vergoeding zullen krijgen staat ech ter wel vast, per slot van rekening konden zij er niets aan doen. Patri monium heeft hen de raad gegeven de zaak op te laten drogen en dan alles te bezien. Ondertussen zullen een aantal herstellingen als het vernieuwen van doorweekte boardplaten van het pla fond worden uitgevoerd. ""-'A..' O?®

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1