van Vervolg in zaak ex-kaaspakhuis in gemeente Sloten? Beperking snelheid bij Rijs nodig Natuurbad Heeg waarschijnlijk begin juni open voor zwemmers GEMEENTEBESTUREN WILLEN 'N ONDER HOUD MET STAATSSECRETARIS VERKEER r 11 -jjl ■fa tt snekerWkoerier de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL IJLST Officieel Orgaan en M O ■r.a wf Buslijn Franeker-Wommeis eruit? 1 f Discussie over nota openluchtrecreatie Inbraak Poiesz Super markt ging niet door Veehouder uit Folsgare haalt onverstandig in Verschijning van het Sneeker Nieuwsblad Bewoner kwam inbreker tegen Botsing onder Scharnegoutum ,.z ill II JM Antwoord aan C.D.A.-fractie Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de A f SNEEKER NIEUWSBLAD GEEN PRIJSOPGAAF VAN SCHILDERSBEDRIJVEN F. opgenomen het de subsidie „steigerbad” wast, - '■<<a ><d In verband met Hemelvaartsdag (donderdag 23 mei) verschijnt het Sneeker Nieuwsblad een dag eerder en wel op woensdag 22 mei. Advertenties voor dat nummer moeten uiterlijk dinsdag 21 mei ’s middags om 12 uur in ons be zit zijn. Bijdragen voor de redak- tie graag zo spoedig mogelijk. Uitgevers Sneeker Nieuwsblad Verschijnt: maandags en donderdags Burgemeester en wethouders van Slo ten adviseren de raad, die maandag 27 mei bijeenkomt, deze aangelegen heid voor kennisgeving aan te ngrnen. een zoge- waardoor MAANDAG 20 MEI 1974 129e JAARGANG No. 40 te met UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 11, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2241 Gironr. 932130 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. de de en Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN ax> «éi V; i'. K onderhoud ma- De uitspraak van burgemeester H. A. van Zwieten, gedaan in de raadsver gadering van 17 april, als zou het doek over het „drama” voormalig kaas pakhuis in Sloten zijn gevallen, blijkt ijdel te zijn geweest. Bij het college van burgemeester en wethouders is naar aanleiding van de aanvraag een prijsopgave voor het glas- en buitenschilderwerk, van de heren Tj. de Jong is. Na Schil- f Vrijdagmiddag om twee uur haalde de veehouder E. L. A. N. uit Folsgare onder Scharnegoutum de personen auto van de heer W. L- uit Leeuwar den in. Op dat moment naderde uit de richting Sneek een bestelauto. L. A. N. moest naar rechts en raakte met zijn rechterachterbumper de wagen van L., die sterk afremde, linksvoor. De schade bleef beperkt- „Wij hebben de situatie rond kruispunt te Rijs nader bekeken, Daarbij zijn we tot de konklusie ge komen, dat het gezien het aantal on gevallen ter plaatse noodzakelijk is dat er maatregelen worden genomen. Daarbij geven wij er de voorkeur aan, dat het kruispunt wordt aangewezen ais een voorrangssplitsing met de zgn. „verplichte” stop, zodanig dat het verkeer komende vanuit de richting Balk voorrang moet verlenen aan het verkeer uit de richting Oudemirdum en Bakhuizen. Mede gezien de omstandigheid, dat dit kruispunt veelvuldig wordt overge stoken door kinderen van het Medisch Kindertehuis Mooi Gaasterland ach ten wij een snelheidsbeperking op het kruispunt gewenst. Omdat ingevolge het bepaalde in het Reglement Ver keersregels en Verkeerstekens gedepu teerde staten bevoegd zijn tot het tref fen van de door ons genoemde ver- keersvoorzieningen, terwijl tot het in stellen van een maximum snelheid de Minister van Verkeer en Waterstaat bevoegd is, hebben wij het college van gedeputeerde staten gevraagd om de nodige maatregelen te willen nemen en omtrent het punt van een in stellen snelheidsbeperking nader ons van gedachten te wisselen.” De situatie bij het zwembad van Heeg achter de Pharshoeke. Nu is het nog wat een chaos, steigers zijn er niet meer, terwijl van een behoorlijke af scheiding van het Heegermeer ook nog geen sprake is. Maar over niet al te lange tijd zal hierin drastisch verande ring zijn gekomen. In april werd meegedeeld door verkeersinspectie Friesland dat busverbinding tussen Wommels Franeker met ingang van september zal worden stopgezet. Dat betekent dat de rechtstreekse verbinding tussen Sneek en Franeker, vier maal per dag De verwachting werd uitgesproken dat de dorpsverenigingen tegen de ophef fing van de lijn in actie zullen ko men, vooral ook omdat met name de bejaarden en de minder validen door deze maatregel getroffen worden. De zaak leeft vooral in de betreffende dorpen. op slechte tijden, verdwijnt en dat een groot aantal dorpen verstoken zal zijn van een verbinding met Franeker. Wethouder H. Pheifer, die de gemeen te Sneek bij de persconferentie ver tegenwoordigde stelde dat door het verdwijnen van deze dienst het con tact met het achterland verloren zal gaan. Vooral de mensen die geen auto hebben worden van de opheffing de dupe. De gemeentebesturen vinden dat de opheffing van deze lijn niet strookt met het beleid van de overheid. De subsidie van vijf miljoen die Fries land krijgt voor het openbaar vervoer is bijzonder laag vergeleken met de veertig miljoen die Den Haag alleen al aan subsidie krijgt, De lijn is onrendabel, dat is bekend, maar het is de vraag of men het openbaar vervoer wel moet bekijken op rentabiliteit. De lijn SneekFrane ker zou naar hun mening beter op de behoefte moeten worden afigestemd. De Heger bevolking is blij dat er weer wat aan het zwembad aan het Heegermeer gaat gebeuren. Vooral met de subsidie die het gemeentebestuur van Wymbritseradeel heeft verleend is men ingenomen. De onhoudbare si tuatie in het natuurbad, dat door weer en wind en baldadige jeugd omge vormd was tot een chaos, lijkt nu binnenkort verleden tijd te zjjn. In de nacht van vrijdag op zaterdag rond half drie hoorde de heer Poiesz, die boven de supermarkt aan de Sin gel woont, glasgerinkel. Hij stapte uit bed, belde de politie en ontstak de lichten. Toen hij zich naar de winkel begaf, kwam hij de inbreker B. T., een 29-jarige los werkman, op de trap tegen. Deze nam prompt de benen, maar kon op de Kleine Palen door de politie ingerekend worden- Hjj is voor verhoor ingesloten. 1 Tweemaal Is de Sneker brandweer vorige week in aktie gekomen. Donderdag ontstond er brand In een pand aan het Oosterdijk, ter wijl vrijdagmiddag de Sneker spuitgasten moesten uitrukken naar het tijdelijke woonwagenkamp bij de ijsbaan aan de Leeuwarderweg. De caravan van de familie A. Wolters raakte vermoedelijk in brand doordat de vlam In een pan met aardappelen sloeg. De vrouw des huizes bevond zich op dat moment in de stad, terwijl de heer Wol ters een drankje tot zich nam bij een jarige buurman. De brandweer kon niet voorkomen dat de wagen uitbrandde. De gemeente Sneek heeft voor een andere woonwagen gezorgd. (foto Studio Ger Dijs) Vijf gemeentebesturen waaronder die van Sneek en Wymbritseradeel maken bezwaar tegen de opheffing van de busdienst Franeker-Wommeis. Dit is vrijdag bekend gemaakt door burge meester S. J. Hartkamp van Frane- keradeel. Gezamenlijk hebben de ge- meenbesturen van Franeker, Franeke- radeel, Hennaarderadeel, Sneek en Wymbritseradeel een verzoek gericht aan de staatssecretaris van verkeer en waterstaat om in een hun bezwaren kenbaar te mogen ken. (oud-raadslid en één van de gegadigden, in het begin van de affaire, voor het huren van het pakhuis) en F. Verbeek een schrijven binnengekomen waarin uiteengezet wordt waarom zij geen prijsopgave willen doen. Uiteraard heeft de brief bij het colle ge de nodige verwondering gewekt, maar ook enige vreugde, want, zo schrijven b. en w. terug „Het doet ons bijzonder deugd te mogen consta teren dat de verschillen van mening, welke de laatste jaren tussen u en uw college bestonden en waarbij onder meer de gemeente betrokken is ge weest, nu kennelijk zijn bijgelegd.” Onder meer wordt in deze brief ge steld: „Aangezien ons blijkt dat het bihnenschiiderwerk in zg- doe-het-zelf- verband zal worden uitgevoerd, wen sen o.g. aan b.g. aanvrage geen me dewerking te verlenen, gezien door de ze gang van zaken (wat een deel van dfflt werk betreft) het bedenkelijk veel lijkt op „verkapte beunhazerij”, waar aan een gemeente ons inziens geen steun dient te verlenen”. Met „De voorstelling van zaken als zou u plaatselijke bedrijven daarmede voorkeur willen geven is zeer onjuist gesteld, gezien het ons bekend is, dat ook buiten Sloten prijs voor dit werk is gevraagd” besluiten de heren De Jong en Verbeek hun schrijven. De CDA-fractie in de Gaasterlandse gemeenteraad heeft enige t(jd geleden aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over het onoverzichtelijke kruispunt bij Rijs. Dit gebeurde naar aanleiding van een ongeval dat daar plaats vond en waarbij twee meisjes waren betrok ken, van wie één naar het ziekenhuis in Sneek moest worden overgebracht. Burgemeester en wethouders antwoor den als volgt: „Ten aanzien van het voormalige kaaspakhuis achten wij het een droe ve zaak”- zo vervolgt het antwoord, „dat u zich op dit standpunt sitelt; dit temeer wanneer wij u eraan herinneren dat bij het verstrekken van inlichtingen over dit werk door de technische dienst van deze ge meente in ieder geval aan één van u is uiteengezet, dat de toekomstige huurder van het kaaspakhuis ten ten aanzien van het binnenschilder- werk bepaalde wensen had, waarop het gemeentebestuur zich op het standpunt heeft gesteld dat dit bin- nenschilderwerk dan door de huur der of voor diens rekening diende te geschieden. Bij die gelegenheid is door u medegedeeld dat u dit een logische zaak achtte”. RED AKTIE: Singel 11, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3119, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld j 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs van wordt gedekt door van de gemeente, de rest zal door ei gen akties opgebracht dienen te wor den. Men heeft echter vertrouwen in de toekomst. In ieder geval wordt er naar gestreefd om de bevolking van Heeg begin juni in het eigen bad te laten zwemmen. Het zwembad is twintig jaar geleden eigen bevolking. Het bleek echter als opgezet om te voorzien in de behoef- nadeel te hebben dat het te aan zwemaccommodatie voor de naamd als de steigers nat waren deze spek glad werden en daardoor zijn verschil lende blauwe plekken bij de badgasten ontstaan. Men wil er nu iets anders van ma ken. Vorig jaar heeft men er al aktie voor gevoerd, maar door allerlei oor zaken is er toen niets van gekomen. Het nieuwe bestuur van Dorpsbelang Heeg heeft echter spoed achter de zaak gezet. Het grootste deel van het werk heeft men uitbesteed, maar er zal ook het één en ander door eigen mensen gebeuren. De kleedaccommodatie zal kleiner zijn dan in het oorspronkelijke bad, iets waar men niet zo zwaar aan tilt. Tegenwoordig immers gaan veel kin deren (en ook wel volwassenen) naar een bad met een jasje over de zwem- kleding; dat moest je vroeger eens proberen. Het bad zal afgezet worden met stalen tonnen. Bewust heeft men I geen plastic ballen hiervoor willen ge- bruiken, vanwege het risico dat ze, I net als de boeien bij het skütsjesilen, I weggestolen worden. I Men wil het bad in twee gedeelten splitsen, waaronder een deel voor de jongste kinderen. Het zwemmen van I schooljeugd is overigens één van de I belangrijkste redenen geweest dat men I zich ingespannen heeft voor dit bad. De jeugd krijgt tegenwoordig zwem- les in Sneek en die sport willen ze vaak onderhouden. In Heeg zal daar- I voor straks voldoende gelegenheid zijn. I Voor het bad heeft men al een be- I heerder gevonden. Het wordt de I heer J. Heeg (toepasselijker kan het niet) van de Skatting. Het totale pro- ject zal zo’n tienenhalfduizend gulden kosten (zonder btw); de helft daar- Beide heren hebben in verband hier mee ook kontakt opgenomen met het schildersbedrijf Tjerks te Wijc- kel, dat het hiermee eens overleg met de Prov. Org- dersbedrijven, waar men hetzelfde oordeel aanhangt, bleek dat deze organisatie eventuele andere bedrij ven (die alsnog door het college ge vraagd kunnen worden) zal advise ren dilt werk te weigeren. Waarmee het werk aan het kaaspakhuis in wezen tot „besmet” werk is ver klaard. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben plaats en datum vastgesteld voor de toelichtings- en discussiebij eenkomsten met de gemeentebesturen over de beleidsnota openluchtrecreatie die onlangs door een provinciale werkgroep is uitgebracht. Er zijn vier data vastgesteld, name lijk 6, 7, 10 en 14 juni. Op 7 juni wordt in Hotel Hanenburg in Sneek een der gelijke bijeenkomst belegd, die ’s mor gens om half tien begint- Voor deze discussievergadering zijn uitgenodigd de colleges van burge meesters en wethouders van de ge meenten Bolsward, Doniawerstal, Gaasterland, Hemelumer Oldeferd, HilndelooperiLemsterland, Sloten, Sneek, Staveren, Wonseradeel, Wor- kum, Wymbrl.seradeel en IJlst. Er worden ven.dien bijeenkomsten gehouden in de provinciale bibliotheek te Leeuwarden (2 maal) en in het Postiljon Motel te Heerenveen. VOO» BWMtt BM

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1