Herziening van bezoldiging wethouders is op zn plaats! IJLST snekerHkqerier „Quo Vadis” geladen met acrylnitryl, ging brandend in Sneekermeer ten onder J IK J .w N Brug in Woudsend aanbesteed r rif de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van ig (Advies B. en W. Sneek) Grootscheepse brandweeroefening op het Sneekermeer bij Paviljoen Succes voor Nije Moed (Oosthem/Abbega) op concours zangkoren ■I I T Ml 1BIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en Hei Sneeiter Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, «ie U 'W! f SNEEKER NIEUWSBLAD DE CDA VOORZITTER IN DE ZUIDWESTHOEK met dan nlHinMftlilliilliamillllll'Illlllffl (Vervolg op pagina 19). Prof. P. A. J. M. Steenkamp: Noodzaak ruilverkaveling is moeilijk over te brengen Gisteren bracht professor P. A. J. M. Steenkamp een bezoek aan de Zuidwesthoek van Friesland in het kader waarvan hij 's middags sprak op een openbare verkiezingsbij eenkomst van de CDA in de Treemter te Balk (zie foto). Daarvoor had hij in hotel Bon- nema in Sneek een openbaar gesprek gehad met bestuursdelegaties uit de Friese Maatschappij voor Landbouw, de ABTB en CBTB, terwijl in Sloten, in de taveerne „Het Bolwerk” een koffiemaaltijd werd genuttigd. (Foto Studio Ger Dijs). Verschijnt: maandags en donderdags „Ik vind dat het de Nederlandse landbouw niet lukt het belang van de land bouw over het voetlicht te brengen. Het is moeilijk om duidelijk te maken dat je de ruilverkaveling niet kunt temporiseren. U hebt de schijn een beetje te gen,” aldus professor P. A- J. M. Steenkamp gisteren in hotel Bonnema waar hij een openbaar gesprek had met bestuursdelegaties van de Friese Maat schappij voor Landbouw, de ABTB en de CBTB. Aannemingsbedrijf Kangma zal echter eerst de omleiding over de Ee moe ten maken, voordat met de eigenlijke bouw van ,de nieuwe brug begonnen kan worden- Het is een groot karwei, maar wanneer alles klaar is een hele verbetering voor Woudsend en diege nen, dte Woudsend passeren. Niet al leen over de weg, maar ook voor wa tersportliefhebbers, die de Ee bevaren. WOENSDAG 22 MEI 1974 129ste JAARGANG No. 41 UITGEVERS: Drukkerij) B. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE Singel 11, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4334 4235, 2241 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dit Had verschijnt bovendien donderdags huis-aan-hals In GAASTERLAND, SLOTEN ex» Het grote bezwaar van de heer An dringa tegen de nota was, dat „de landbouw zich slechts aan de hand van de huidige visie op de natuur bescherming mag ontwikkelen. Dat is een heilloze weg die de land bouw slechts schade kan berokke nen." WILD WEST Voordat eigenlijk de eerste hulpsche- pen gearriveerd waren bij het bran dende schip (drie schepen in de nabij heid van het wrak werden als niet aan wezig beschouwd, de P.W. 10 van pro vinciale waterstaat, met aan boord de hoofden van dienst, een schip met cameralieden en mensen van de NCRV die opnamen maakten voor een docu mentaire 'over rampen op de binnen wateren en een persboot) deed zich een incidentje voor. sluitsel geven. Op het achterschip zijn de schimmen van twee mannen te ont waren. Hij merkte dit op naar aanleiding van enkele uitlatingen van de heer S. G. Andringa (voorzitter van het land bouwschap in Friesland) die gezegd had dat men ten zeerste verontrust was over het voornemen van de rege ring de ruilverkaveling vertraagd te doen plaats vinden. „Het is beslist noodzakelijk dat de landbouwbedrijven worden aangepast, evenals de veehou derijen. Daarom moet de ruilverkave ling doorgaan. Wij zijn het lang niet altijd eens met wat ons van buitenaf wordt aangeboden, met name niet met de oriënteringsnota ruimtelijke orde ning,” zo zei de heer Andringa- cent van het maximum van de burge- meesterswedde. Dit schrijven burge meester en wethouders van Sneek in een advies aan de raad van Sneek, een advies dat betrekking heeft op de bezoldiging van wethouders. Burgemeester en wethouders van Sneek zijn van mening, dat gelet op de sterke taakverzwaring, die zich de laatste jaren voor de wethouders heeft voltrokken, een herziening van de bezoldigingen op haar plaats is. Over de wijze waahop aan deze her ziening thans gestalte wordt gege ven, kan verschillend worden gedacht. Naar de mening van het college was er aanleiding geweest de grens voor de full-time betrekking in zijn alge meenheid, in plaats van bij 30.000 bij 20.000 inwoners te trekken. De situatie was wat irrieel omdat men er van uitging dat niet bekend was wat de Quo Vadis, een voorma lig vrachtscheepje, vervoerde. Nor maliter zou een schip met een der gelijke lading een meldingsplicht hebben in de haven waar het Fries land zou binnenlopen stemmen klinken over het Sneeker meer. Het gepruttel van een aanhang- rnotor is te horen. Een kajuitboot met een man of zes aan boord spoedt zich naar de plaats des onheils- „Er zijn nog twee mensen aan boord,” het is een noodkreet die bij het Paviljoen te horen moet zijn. De eerste koplampen, van auto’s zijn te zien op de weg naar de voormalige uitspanning. Gelukkig was het maar een oefening daar op het Sneekermeer, maar dat wisten enkel een paar insiders. De bedoeling was af te tasten hoe snel In een uitgebreid rapport van de Ver eniging Nederlandse Gemeenten heeft de daartoe ingestelde commissie de positie van de wethouders aan het licht gesteld en daarbij tevens de jaarwedde van deze funktionarissen. De „commissie positie wethouders” kwam daarbij tot de conclusie dat de grens voor de full-time betrekking in zijn algemeenheid bij 20.000 inwoners dient te worden gelegd, zodat daar het maximum-percentage dient aan te van gen. De commissie wenst het percenta ge vastgesteld te zien op tachtig pro- V(jf voor elf maandagavond: over het Sneekermeer rollen een paar knallen. Een lichtschijnsel begint bij de Roekoepölle op te lichten. Plotseling vliegen vuurpijlen omhoog. De oorzaak is vrij snel duidelijk: er staat eenschip in brand. Nog meer vuurpijlen gaan omhoog- In de rode gloed van het brandende voorschip zijn een aantal vaten te zien. Wat is de inhoud? Niemand kan uit- Verder wilde de leiding van de oefe ning te weten zien te komen hoe de meldingen zouden gaan lopen. Een tien jaar oude afspraak van de brand weer met provinciale waterstaat bij voorbeeld luidt dat in geval van een dergelijke calamiteit een betonnings- vaartuig van deze dienst als dekschuit voor het blussend materieel fun geert. Een opname van de nieuwe insteekhaven bij de Woudvaart. De foto is genomen ongeveer vanaf de boerderij van Van Gosliga bij Lankhorst Touwfabrieken, met op de achtergrond de Wóudvaartkade en de Woudvaart. De haven is reeds gevuld met water en in het midden ziet men de steiger. Het gehele project aal, ao mogelijk, nog vóór de bouwvakvakantie klaar zijn. Er moet echter nog heel wat gebeuren, zoals het maken van twee fietsen stallingen, het aanleggen van waterleiding en het bouwen van een „opstal”, waar aan de buitenkant een water kraan geplaatst zal worden. Bovendien komen er nog drie lichtmasten aan de „kopse” kant van de haven. Al met al een heel karwei, waarmee veel haast gemaakt is en waar hard aan wordt gewerkt, om het geheel binnen de geplande tijd klaar te krijgen. (Foto Studio Ger Dijs) de hulp en de brandbestrijding op gang zou komen als er een schip op een vaarwater bij nacht in brand raakt. Als basisgegeven in de hele voorbereiding was aangenomen dat het schip een zeer gevaarlijke stof, acrylnitryl (grondstof voor de kunst stofindustrie) die bij het in aanraking komen met water giftige dampen ver oorzaakt, vervoerde. In een gemeente als Sneek, zo zeggen burgemeester en wethouders, valt een duidelijke ontwikkeling van de wet- houdersfunktie in de richting van een volledige betrekking waar te nemen. Hierbij dient overigens opgemerkt te worden, dat de vraag of deze funktie een full-time betrekking moet zijn ook samenhangt met het aantal wethou ders, dat in funktie is. Voorts is het college van mening dat een koppeling van de wethoudersbezoldiging aan het salaris van de burgemeester de voor keur verdient boven de behandeling als zelfstandige wedden. Intussen geeft de thans aan de orde zijnde wij ziging van de jaarwedderegeling voor wat Sneek betreft, burgemeester en wethouders geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. De voorzitter van het landbouwschap tekende eveneens bezwaar aan tegen de gewestvorming, omdat „de proble men hier zeer specifiek zijn”. De be zwaren die men tegen de nota en de gewestvorming had, had men vastge legd in een brief, waarvan het con cept nog in bestudering was, zo deel de h(j mee. De heer Steenkamp advi seerde het landbouwschap in de brief te vragen naar de voordelen die de regering in de gewestvorming voor Friesland ziet. „Als u nu kunt bewij zen dat die voordelen niet voor Fries land opgaan bent u een heel eind ver der.” Daarnaast gaf hij de raad een en ander zo snel mogelijk te doen. „Nu al moeten uw gedachten gedropt worden in Den Haag”. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, D. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunébrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Mooi sukses op het vorige week don derdag gehouden concours van de christelijke bond van zangkoren in de Salvatorkerk in Leeuwarden, behaalde de zangvereniging Nije Moed (Oost- hem-Abbega), directeur J. Blanksma (22 jaar) uit Tjerkwerd: een eerste prijs met 349 punten. Vorige week werd de bouw van de nieuwe brug in Woudsend aanbesteed. De onderhouw is gegund aan Aanne mingsbedrijf J. Kingma te Midden- meer en de bovenbouw aan Hubert en Co. B.V. te Sneek. Zeer binnenkort zal met de werk zaamheden aan de nieuwe en veel bredere brug dan de tegenwoordige, een begin worden gemaakt. MQWMDI' Volgens dfe thans geldende regeling bedraagt de jaarwedde van een wet houder in Sneek 25.694,Bij reali sering van de voorgenomen wijziging, die door de minister is goedgekeurd, zal deze jaarwedde met ingang van 1 januari 1974 worden verhoogd tot 29.134,—. ZORGELIJK Door de heer P. Houtsma van de Friese maatschappij voor de land bouw werd professor Steenkamp inge licht over de inkomensproblematiek bij de boeren. De heer Houtsma wees erop dat de toestand zorgelijk was voor velen daar de lonen relatief gezien in de landbouw en aanverwante sectoren meer gestegen waren dan in andere takken van het bedrijfsleven, de ener- gievoering in de bedrijven duurder was geworden (met name in de tuin bouw), de btw compensatie van 2 pro cent per 1 mei opgehouden is, de ven prijzen gedaald zijn en de realisering van de noodzakelijke netverzwaring van het provinciale eleotriciteitsbedrijf grote onkosten met zich mee brengt. De heer Houtsma drong dan ook met klem aan op continuering van de BTW regeling. De heer Steen kamp vroeg zich af of het niet mo gelijk was dat in EEG verband te doen, waarop hem te kennen werd gegeven dat iets dergelijks in Duits land al verwerkelijkt is.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1