Politici spreken met Balkster jongeren KNVB liet op stijlvolle receptie verstek gaan!! de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Recreatieschap Sneekermeer besluit voor 2e maal tot ruil IJLST SNEKERl^KQERIER I lil Bouw christelijke kleuterschool in de Domp Verschijning van het Sneeker Nieuwsblad V Inbrekers Witte Markt op heterdaad betrapt GESLAAGD Het ballen alleen is niet belangrijk. Een kampioenschap, zoals het eerste elftal het dit jaar wist te behalen, is natuurlijk iets om trots op te zijn. Maar het is niet zaligmakend”. £R NIEUWSBLAD Subsidie Anjerfonds voor dorpshuis Jutrijp-Hommerts en de „Vriendschap en samenwer king zijn de pijlers, waarop een club moet bouwen. Bij de voet balvereniging Black Boys heeft men dat door al die jaren heen altijd goed begrepen. Het voet- .fa, '.fa f SNEEKER NIEUWSBLAD BLACK BOYS BOUWT OP PIJLERS: VRIENDSCHAP EN SAMENWERKING zyn propagandamateriaal maar naast kwijt van (Foto Studio Ger Dijs). Verschijnt: maandags en donderdags De Stichting Dorpshuis Jutrijp-Hom- merts heeft van het Anjerfonds 1000 subsidie gekregen voor de toneel aan kleding van het gebouw. MAANDAG 27 MEI 1974 129ste JAARGANG No. 42 UITGEVERS Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. gaan. ge- Dtt blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEH ex» Oud-voorzitter de heer Miedema over handigt de huidige voorzitter van het jubilerende Black Boys, de heer Wit- termans, een enveloppe met inhoud. Geld, dat door de „mannen van het eerste uur” tijdens de vorige week dins dagavond gehouden Bokkeavond is op gebracht. (foto Studio Ger Dijs) Vanmiddag oin drie uur zal burge meester J. C. Caval jé van Donia- werstal de straalverbindingstoren bij de brug in Spannenburg offici eel in gebruik stellen. Dit gebeurt op de 19e etage van de toren. De apparatuur in het gebouw dat het silhouet van de Zuidwesthoek mede bepaalt, vormt een onderdeel in de keten Leeuwarden-Smilde-Wierin- germee.r. De bouw van de toren is gestart in mei 1971. De eerste op levering door het aannemersbedrijf Tiemstra uit Nijmegen vond plaats in maart van het vorig jaar. ■v^HntuMu m ms BW» hebben er in die yijftig jaren heel wat veranderingen voorgedaan. „De glans van de romantiek mag wellicht iets doffer zijn geworden, maar”, zo zo zei de heer Pheifer, „de clubgeest is dezelfde gebleven”. Het behaalde kampioenschap vond hij het mooiste cadeau dat men zich voor een jubile rend bestuur kan indenken. De bereid heid van alle betrokken partijen om offers te brengen, was in dit geval van onvervangbare waarde. „De toe komst zal nog heel wat te bieden hebben”, aldus de wethouder. De heer K. Doevendans, voorzitter van de Sneker Raad voor Sport, stak op zijn beunt de heer W. Nij- boer een hart onder de riem door hem een demonstratie te noemen van de sportieve spelopvatting die bij Black Boys altijd heeft geheerst. Als voorzitter van de voetbalvereni ging Sneek sprak de heer Doeven dans de stellige verwachting uit, dat de relatie die tussen beide clubs bestaat nooit vertroebeld is geweest en dat dit ook nooit zal gebeuren. Volgens de heer H. Pheifer, wethou der van de gemeente Sneek, die diens op vakantie zijnde collega van sport zaken de heer H. Scholten verving, enigingen uit Sneek, de heren J. Olij (LSC), Bosma (WZS) en J. Steenwijk (ONS), De heer G. van Dalen sloot de rij door als „eerste, enige en echte supporter van de v.v. Sneek”, een en veloppe met inhoud ten geschenke te doen met de woorden: „Se kanne nou in ieder geval niet van ons zegge: dat valt mie nóu echt teugen van die lui”. Het eerste besluit tot het aangaan van de grondruil was genomen in mei 1973. Omdat er nu, op basis van het feit dat de minister van V. en R. O. meegedeeld heeft dat hij geen be zwaar heeft tegen het plan, door g.s. een ander standpunt wordt ingenomen, In verband met de Pinkster dagen verschijnt het Sneeker Nieuwsblad volgende week één DAG LATER, namelijk op dinsdag 4 juni, inplaats van op maandag 3 juni (tweede Pinksterdag). Uitgever Sneeker Nieuwsblad Zij hadden enige goederen en een klein bedrag aan Duits geld bij zich, afkom stig uit geparkeerd staande auto’s, die zij „doorzocht” hadden. Zij zijn voor nader onderzoek in het bureau van po litie ingesloten. ten afzonderlijk in debat te Daar werd druk gebruik van maakt. „Herr” Strüber van DJK Mahlberg, de Duitse club waarmee Black Boys sinds dertien jaar nauwe banden on derhoudt, hoopte dat de Snekers bin nenkort weer eens een tegenbezoek zul len gaan brengen aan zijn plaats, al waar de zwartjes, volgens zijn zeggen, een erg goede naam hebben. De heer W. E. Wittermans, voorzitter van Black Boys, ontving uit handen van de heer Strüber een fraaie plaquette voor het clubhuis. Op de lange lijst van sprekers kwamen verder nog voor de heer Wielinga van het Bols- warder CAB, de heer F. Bus, voorzit ter van scheidsrechterscommissie, af deling Noord, en namens de zusterver- Dit college motiveerde de onthouding met het argument „strijdig met het algemeen belang”. Het recreatieschap wilde de grond die het in eigendom heeft en die grenst aan het terrein terrein waarop de B.V. Paviljoen het zogenaamde appertementenpian wü uit voeren, ruilen voor het stuk waarop vroeger een speeltuin had gestaan. Verder had g.s. aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde ning meegedeeld dat naar hun oor deel het besluit van het gemeentebe stuur van Wymbritseradeel om aan genoemde B.V. een bouwvergunning te verlenen voor een motel met café-res- taurant-accommodatie, moest worden vernietigd. Dit omdat het te stichten gebouw niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestem mingsplan. In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de politie te Sneek de 20-jarige V. F., de 19-jarige K. P. en de 18-ja- Bige R. T., allen afkomstig uit de Waterpoortstad aangehouden. Zij wer den op heterdaad betrapt toen zij inbra ken in het pand van de Witte Markt NV, het cash en carry bedrijf aan de le Oosterkade wil het bestuur van het recreatie schap om wille van de tijd op nieuw besluiten tot de grondruil. Daar mee wordt voorkomen dat de uit spraak in hoger beroep tegen de eer ste beslissing van g.s. moet worden afgewacht. De voorzitter van de Friese Voetbal Bond, de heer mr A. v. d. Werf uit Sneek, noemde Black Boys een ver lengstuk van de maatschappij. Dit niet alleen omdat de spelers hun activiteit en agressie op het veld kwijt kunnen, maar vooral op de manier waarop één en ander binnen de perken wordt gehouden en dat het leed op een spor tieve wijze wordt ondergaan. De voet balverenigingen moeten worden gesub sidieerd en de huren van de velden moeten niet abnormaal hoog worden opgeschroefd. „Wanneer dat wel ge beurt, dan stel ik: de overheid is op de verkeerde weg”, zo zei mr V. d. Werf, die het bestuur van de jubile rende club als eerste in Friesland de nieuwe FVB vlag overhandigde. Daar naast onderscheidde de FVB voorzit ter de „machinist van Black Boys”, de heer L, Visser, met de Zilveren Bondsspeld. De doelstelling is cm moet blijven: jonge mensen de gelegenheid bieden te sporten. Uiteraard is het spel op de velden een essentieel onderdeel, maar de banden, die gesmeed worden buiten de witte lijnen, zijn van een evenzo grote importantie. Typerend voor de mentaliteit van de zwartjes was wel toen ze een aantal jaren geleden degradeerden naar de FVB, notabene een speciaal bal daarvoor uitschreven. Kijk, dan toon je begrip voor de verhoudingen.” Dit zei de heer G. Eeden,sprekend namens het jubilerend bestuur van de vijf tig jaar „jonge” voetbalclub Black Boys uit Sneek, in zijn openingswoord op een stijlvolle receptie, zaterdag gehouden in hotel-restaurant Hanenburg te Sneek. Een receptie, bedoeld als een afsluiting van een reeks uitermate geslaagde festiviteiten, waaronder een feestavond met diverse landelijk be kende artiesten in Amieitia en een kranslegging bij het graf van een overleden en alom gewaardeerd Black Boys lid, Siebe Visser; zaken, die daags tevoren reeds zijn beslag hadden gekregen. Een receptie ook, waar de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (helaas) verstek liet gaan. Een gang van zaken, die bij vele aanwezigen en sprekers nu niet direct in goede aarde viel- In de vergadering van aanstaandq vrijdag zal het Recreatieschap Snee kermeer waarschijnlijk voor de twee de maal besluiten tot een grondruil met de B.V. paviljoen Sneekermeer. Oorzaak van dit feit, het handelt om hetzelfde perceel grond als de eerste maal, is het bij de Kroon in beroep gaan van het recreatieschap (op 12 november van het vorig jaar) tegen het onthouden van goedkeuring aan dit voorstel door Gedeputeerde Staten. zich met het plan verenigd. De kleu terschool zal in combinatie met de lagere christelijke school worden ge bouwd. De totale stiichtingskosten zul len naar raming 395.439,36 bedra gen. Voor enige uitkering van gemeentewe ge te genieten stort het schoolbestuur als waarborgsom een bedrag, gelijk staande met twintig procent van de stichtingskosten, te weten 79.087,87 in de gemeentekas. Dit bedrag zal bij de gemeente Sneek worden belegd. Burgemeester en wethouders van Sneek stellen de raad voor aan de Vereniging voor Christelijk Schoolon derwijs voor de bouw van een kleuter school de daarvoor bestemde grond in De SDomp, ter grootte van 1180 vier kante meter in eigendom over te dra gen. Dit voorstel komt in de morgen avond te houden vergadering aan de orde- Het schoolbestuur heeft bij het colle ge het bouwplan en de daarbij beho rende begroting ingediend. De inspec- trice van het kleuteronderwijs heeft Mejuffrouw Annemielke Hijlkema, vroeger te Heeg, slaagde onlangs in Drachten voor het diploma verpleeg ster zwakzinnigenzorg. Zij slaagde met lof. „FORDRAEID EIGENWIIS” Namens de CDA sprak als eerste M. Steegenga, die blijkens de uitgegeven CDA-verkiezingskrant, vooral het jeugdbeleid voor zijn rekening neemt. Gekleed in een snel pak, beplakt met CDA-stickers, legde hij de jongeren uit dait de CDA een stroming tussen het liberalisme en het socialisme wil zijn. Het appèl wil onder meer zeggen dat een beroep wordt gedaan op de men sen die zich achter de ideëen van de drie partijen KVP, AR en CHU kun nen scharen. Zij wil ook de mening van de jeugd horen, dat valt onder de D van democratie. „Mei de C binne wy fordraeid eigenwiis”, zo merkte hij tenslotte op. De C van Christen is een uitdaging, hij kan er ook afgegooid worden, maar je kan hem beter waar maken, aldus de heer Steegenga, Zijn opvolger in de rij van sprekers was de aanvoerder van de Partij van de Arbeid, C. Gaastra. Hij hield het korter dan de CDA-man die na drie minuten moest worden afgebroken. Omwille van de niet Fries-sprekenden in het gezelschap hield hij zijn speech- je in het Nederlands. De PvdA afde ling Gaasterland wil de lijn zoals zij cüe in de afgelopen jaren gevolgd heeft, doorzetten in de toekomst. Gaasterland is er in de eerste plaats, zo stelde de heer Gaastra, voor de Gaasterlanders en wat er dan nog over is daar mag de niet-Gaasterlan- der voor in aanmerking komen. Zijn partij heeft zich in de afgelopen jaien steeds gekeerd tegen grootse projecten als Wyldemerk en Lutsmond. En dat zal ook in de komende vier jaar ge beuren. (Vervolg op pagina 3). REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur EOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld t 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarie) Bij kontrakt lagere mm-prijs T HASKE STRIJDTONEEL IN „SLAG OM DE ZETELS” Zaterdagavond heeft de hippe jeugd van Balk kennis kunnen maken met de slag om de zetels”. Een aantal coryfeëen uit de verkiezingsstrijd waren op komen dragen in het jeugdhonk ,,’t Haske” aan de Dubbelstraat. Binnen waren de verkiezingsaffiches van de PvdA zeer strategisch opgehangen en daar moest de CDA, die het initiatief tot deze bijeenkomst had genomen, Eén voor één druppelden de raads leden en de kandidaten binnen. Me vrouw A, Brandenburg-Vogelzang, één de zittende leden van het colle ge va nburgemeester en wethouders, was al snel in gesprek met een aan tal jongeren, waarvan er één verze kerde dat hij alleen maar „CPN woe stimme”. Haar voorbeeld om met de jongeren in debat te gaan werd niet direkt door haar college-kandidaiten ge volgd. De FNP schitterde overigens door af wezigheid, evenals Gemeentebelangen die later op de avond door één van de „mindere góden” als spreker ver tegenwoordigd werd. De leiding van ’t Haske had besloten om iedere par tij drie minuten spreektijd te geven. Daarna was er voor de jongeren, waarvan overigens het merendeel nog niet de kiesgerechtigde leeftijd had bereikt, gelegenheid met de kandida- -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1