Geen overleg schilders Sloten met prov. organisaties! Binnenkort knipperlichten en een reconstructie aan de Lemmerweg ■I Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL IJLST van en Lijsttrekkers onder vuur aan vooravond raadsverkiezingen J. SNEKERMKOERIER W&vcx* ram w qiutuuh jwi Politiek café IJlst K SHEEKLR NIEUWSBLAg^ „Uit de Marktstraat" 08 F In dit nummer is als bijlage opgenomen (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). Het Sneeker Nieuwsblad b eea gecoaUaeerde uitgave vaa NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD ea 1 w- ’•’SN® f SNEEKER NIEUWSBLAD BEVEILIGING KRUISPUNT WERD HEET HANGIJZER!! J. BOUWSMA: GEMEENTE LOOPT AAN LEIBAND” HUURDER KAASPAKHUIS uitge- Vreeze Verschijnt: maandags en donderdags Het comité Milieuzorg had voor de verkiezingen van gisteren een leuke stunt uitgedacht. Wie daarvan gebruik wilde maken, kon van huis naar het stem bureau vervoerd worden met een koets van de heer Tj. Zijlstra. Er is druk gebruik van gemaakt, ondermeer door no. drie van de lijst van Progressief Sneek, mevrouw S. Hoozemans-Homminga, die op de foto samen met man en kroost „aan boord’’ stapt, ’s Middags maakten ook een zestal verpleegsters van let rusthuis „Thabor” gebruik van deze alternatieve vervoersgelegenheid om in de Groen van Prinstererschool hun stem uit te brengen. (Foto Studio Ger Dijs). DONDERDAG 30 MEI 1974 129e JAARGANG - No. 43 uit- van had van was allemaal wel besproken, maar het ant woord van uw college gaat mij niet ver genoeg,” aldus het GCP-raadslid, die voorts van mening was, dat sommige automobilisten zich niets aantrekken van de snelheidsbeperking. A. GERRITS (GCP) beveiliging kruispunt Lemmerweg nu! UITGEVERS: Drukkerij B. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. De weg van Hommerts naar Spannenburg heeft nu vrijwel over de hele lengte zijn parallelweg. Tot voor kort liep dit gedeelte dat bestemd is voor fietsers, tractoren en ander langzaam verkeer tot de afslag naar Woudsend. Op de foto deze parallelweg, waarbij in de verte de PTT-straalverbindingstoren die maandagmiddag in gebruik is gesteld, te zien is. (Meer daarover elders in dit nummer)Aan de weg naar Spannenburg zijn overigens ook enige ver beteringen aangebracht Zo is een gedeelte opnieuw van een slijtlaag voorzien tvaarna asfalt is aangebracht. Waarschijnlijk begint men een dezer dagen met het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag op de brug over het Prinses Margriet- kanaaL (Foto Studio Ger Dijs). Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND. SLOTEN ex» KLAP IN ’T GEZICHT Burgemeester Van Zwieten ontzenuw de één van de belangrijkste bezwaren van de heer Bouwsma. De laatste had indertijd, bij de besprekingen over het opknappen van de ambtswoning, voor een amendement gestemd waar in ook gesteld werd, dat bedrijven van buiten Sloten konden worden uit genodigd prijsopgave te doen, (vervolg op pag- 3, kolom één) De Partij van de Arbeid-mensen heb ben zich dinsdagavond in het Politiek Café van IJlst bijzonder uitgesloofd. Van hen kwam het spervuur van vra gen dat voor de tweede pauze gericht was op PCP-lijsttrekker J- J. de Vries en voorman De schilders uit Sloten, de heren Tj. de Jong en F. Verbeek hebben in hun schrijven d.d. 26 april, het college van b. en w- iets op de mouw proberen te spelden. In hun brief hadden ze gesteld dat uit overleg met de Provinciale Organisatie Schildersbedrijven was gebleken dat deze organisatie zijn leden zou adviseren het buitenschilderwerk van het voormalige kaaspakhuis te wei geren. Burgemeester H. A- van Zwieten had kontakt opgenomen met de se cretaris van deze organisatie, de heer I. Bergsma uit Hommerts, en deze deelde het college per brief mee dat er beslist geen kontakt door één beide heren noch met zijn noch met de christelijke zusterorganisatie opgenomen. Zo nu en dan moest voorzitter L. J- Rousseau de discussie weer op het punt „verkiezingsprogramma” terug brengen, omdat de aanwezigen meer bezig waren de heer De Vries verant woording van het beleid van het col lege van burgemeester en wethouders te laten afleggen. Met name het punt sportvelden en IJVC leende zich daar voor. NU BEVEILIGEN Dit kruispunt moet nu beveiligd wor den. „Breng de reconstructie en de ver keerslichten, in elk geval vóór 31 de cember van dit jaar en laait vooral de bewoners van de wijken weten, waar ze aan toe zijn. Lacht hen in. De bewoners zijn het zaït, ze willen er zelfs wel aan mee betalen als dat nodig zou zijn,” zo zei de heer Gerrits tot slot. De heer D. A- Berg (PvdA) was het in grote lijnen met het betoog van de heer Gerrits eens. Hij stelde dat, on danks de nieuwe rondweg het nog druk ker zou worden op dit kruispunt, met name omdat de uitbreiding Tinga- Duinterpen over enkele jaren ook klaar is. Hij doelde hierbij ondermeer op het kruispunt Westhemstraat-rondweg. ge en de bedrijven uit Maar uit „Er is overleg met Rijkswaterstaat, maar hoelang duurt dat nog? Er is sprake van een wegverbreding tus sen dit kruispunt en de rondweg, maar die vierbaansweg kost geld en voor dat geld hebben de bewoners van de wijken liever een beveiliging, want het gaat tenslotte om hun kin deren. Alleen knipperlichten is niét voldoende. Het verkeersaanbod op dat kruispunt zal beslist niet ver minderen, ook al zou de rondweg klaar zijn. Er moet méér gebeuren: een reconstructie van het kruispunt op onderdelen en het aanbrengen van bezorgdheid bij iedereen in de Lem- merwegwijken”, aldus een zeer fel le heer Gerrits. Na de inleidingen van dé drie, waar bij qua lengte speech R. Rijpma met 25 minuten de kroon spande, mocht het vuurwerk ontstoken worden. De bekende onderwerpen kwamen aan de orde: IJVC, het onderonsje oftewel het „neipetear” van de raad, het al of niet over een achterban beschik ken van de Vrije Kiezers, maar ook het landelijke begrip polarisatie werd ingevoerd- De heer Gerrits stak, zoals gezegd, de lont aan. Hij constateerde dat het kruispunt zeer gevaarlijk is en wij kunnen heus niet wachten tot de zuide lijke randweg klaar is. Zo het nu staat, zal dat eind van dit jaar zo zijn, maar daar geloofde de heer Ger rits niet zo erg in. Volgens hem wordt het wel 1975. Het duurt allemaal veel te lang en de bevolking van de wijken wordt onrustig. De heer Gerrits drong er met klem op aan om zo vlug moge lijk verbeteringen aan te brengen. „In het antwoord van burgemeester en wethouders wordt gesproken over het zebrapad en het verlichtingsbord boven dit pad, maar dat is niet genoeg- Dat is niet voldoende, zelfs onvoldoende. In de desbetreffende commissie is dit Opvallend was de strategie van de partijen aan de vooravond van de verkiezingen. Mevrouw Wybenga bij voorbeeld viel in haar inleiding al leen de Vrije Kiezers aan, een aan val die een tegenattack van Rijpma veroorzaakte. De heer De Vries be laagde als PCP-man zowel de PvdA als de Vrije Kiezers. De heer Rijp ma kon daarna een groot deel van de avond rustig van een pilsje ge nieten omdat de PvdA-ers zich voor namelijk op de PCP concentreerden. het debat van het geopend. De een theolo gisch dispuut met CH-wethouder L. Roelevink over een uitspraak van Paulus na de schipbreuk bij Malta. De, socialist Bouwsma had deze tekst aangehaald om te komen tot de spraak dat indertijd de verkoop het kaaspakhuis niet verhinderd moeten worden, Nieuw op deze avond was overigens de tegenstelling tussen Oud en Nieuw IJlst. De heer F. B- van der Harst merkte op dat naar zijn mening deze tegenstelling kunstmatig in stand ge houden wordt. „Wij zijn Misters met elkaar en geen Aid en Nei-Dryltsers”. Naar zijn mening bestond de hele te genstelling niet. De heer C. Frankena had deze tegenstelling beslist wel be merkt. „Als je aan de deur komt, voel je het.” Naar de mening van de hui dige CH-wethouder dient het gemeen tebestuur meer kontakt te zoeken met de nieuwe bewoners. Over het probleem IJVC dat waar schijnlijk drie elftallen uit de competi tie moet terugtrekken, waarvoor het college van b. en w. verantwoordelijk werd gesteld, deed het zittend raadslid der PvdA, de heer J. Zijsling, een uit spraak die hem een applausje van de heer Frankena opleverde. „De rie is it heechste orgaen yn ’e gemeente. It giet ós ek oan.” Dtarmee speelde hij de verantwoordelijkheid voor het vel- denprobleem door naar de raad. Of de aanwezigen zich tijdens deze avond nog „bekeerd” hebben tot een andere ptrtij als „slachtoffer” van de stemlust, blijft natuurlijk de vraag- Het. laatste woord was dinsdag zowel als 'gisteren aan het publiek. Gister avond werd het Politiek Café voortge zet met een speciale uitslagenavond. In de vergadering van de raad van Sneek, die dinsdagavond gehouden werd, was de beveiliging van het drukke en gevaarlijke kruispunt Lemmerweg-Fries- wijkstraat-Scherhemstraat een heet hangijzer- Er werd lang en breed over ge sproken en het was de heer A. Gerrits (GCP) die de lont aanstak. Dit mede naar aanleiding van zijn schriftelijke vragen en het daarop gegeven antwoord door burgemeester en wethouders. Hier en daar waren de meningen wat ver deeld, maar in* grote lijnen kwam het er op neer, dat op dat kruispunt spoedig iets zal moeten gebeuren. De vergadering werd zelfs, op voorstel van de GCP- fractievoorzitter, de heer B- de Vries, geschorst. Na heropening van de verga dering zei de voorzitter, dat er zo spoedig mogelijk knipperlichten zullen ko men en dat de gehele situatie daar op korte termijn bezien zal worden. Dat deed mevrouw H. G. Guest-Kroes maandagavond tijdens de raadsverga dering de schellen van de ogen vallen. Zij had de nodige kritische aanteke ningen onder het betreffende raads stuk geschreven. In het begin had ze achter het betoog van haar buurman, de socialist J. Bouwsma, gestaan, maar wait ze nu gehoord had met be trekking tot het „spel” dat haar voorganger van Gemeentebelangen in de raad en ex-gegadigde voor het pakhuis, de heer Tj. de Jong, samen met collega Verbeek had „gespeeld”, had haar met de oren doen klapperen. Ze stond nu vierkant achter het col lege. De heer Gerrits vertelde nog dat er dagelijks zo’n 1600 leerlingen dit kruis punt moeten passeren, maar nu de va kanties voor de deur staan, heeft een telling geen enkele zin. Wat het col lege beweert, zal technisch allemaal wel juist zijn, evenals het ambtelijke, maar de bevolking wil veiligheid voor (Vervolg op pagina 3). De heer Bouwsma had over het buitenschilderwerk voormalig kaaspakhuis socialist raakte even in PCP-lijsttrekker J- J. daarna op Vrije Kiezers- R. Rijpma. De opzet van deze avond was de kiezers van IJlst voor een laatste maal voor het „uur der waarheid” aangebroken was te confronteren met de drie lijstaan voerders. Twee zijn er al genoemd, de derde, mevr. M. A- Wybenga-van der Meulen, hield haar politieke „mai den-speech”, althans in het openbaar. „Uw bedoeling is het altijd weesit voor het schilderwerk cenrtale verwarming Sloten te benaderen. Maar uit de brief lees ik dat het schildersbe drijf Tjerks uit Wijckel is gevraagd om een prijs. Hoort Wijckel tegen woordig bij Sloten?” De heer Bouw sma haalde nog even de tot stand koming van de subsidieverlening aan. Hij vroeg zich af of een der gelijke gunning wel door gedepu teerde staten zal worden goedge keurd, immers bij de subsidieverle ning is het uitdrukkelijke beding ge maakt, dat deze diende om aanvul lende werkgelegenheid te creëeren. Hoe rijmt het college dat met het doe-het-zelf-verband waarin het bin- nenschilderwerk zal worden voerd. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur UOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Zowel de voorzitter als wethouder H. Pheifer (WD) waren van mening dat er inderdaad op korte termijn iets moet gebeuren. Er zijn echter allerlei technische problemen, die niet zo maar op te lossen zijn etn bovendien is overleg met Rijkswaterstaat noodza kelijk- De heer Berg sprak over ver plaatsbare verkeerslichtinsballaties, maar daarover was niet iedereen het eens. Volgens de wethouder zullen er tellingen plaats moeten vinden over het verkeersaanbod.. Er is regelmatig con tact met de ANWB, Veilig Verkeer en andere instanties, maar dat vraagt nu eenmaal tijd. De heer J. Th. de Vreeze (KVP) voelde er meer voor dat het binnen- schilderwerk voor rekening van de huurder zal worden gedaan. De heer H. Roffel (AR) zag helemaal geen bezwaar in het laten verrichten van het buitenwerk door een schilder van buiten Sloten.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1