Bij rampen in de Zuidwesthoek: GEEN AKTIV1TEITEN snekerXkQE?ï£B O7 vè I 2 F Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Verharding zuidelijke rondweg aanbesteed IJLST t tSt a iii Si VOORMALIGE RABOBANK HUISVESTING DEEL GAASTERLANDS ADMINISTRATIE? f H (vervolg op pagina 3) GESLAAGD Verschijnt: maandags en donderdags DINSDAG 4 JUNI 1974 129ste JAARGANG No. 44 DK blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan>huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o jgSN££K£R NIEUWSBLAD^ en de Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD ■1 gg jr e A II ililf f SNEEKER NIEUWSBLAD SNEEK ALS DE CENTRALE POST LATEN FUNGEREN!! Beukenstammen-zager U. Bergstra heeft donderdagmiddag ten stadhuize van Ijlst nog een verlaat „jubïleum- presentje” gekregen. Vijftig jaar geleden kwam de heer Bergstra in dienst bij de koninklijke fabrieken J. Nooit- gedagt en Zn. b.v. te IJlst en dat werd op 10 mei tijdens een bijeenkomst in de kantine van het bedrijf herdacht. De koninklijke onderscheiding was toen echter nog niet gearriveerd en daarom werd, het in de raadszaal nog maar eens dunnetjes over gedaan. Dit jubileum is bij Nooitgedagt een uniek geval, zo merkte burgemeester H. W. F. Mumsen op, er is terecht bij stilgestaan. Iemand die vijftig jaar bij een bedrijf werkt, is bijzonder waardevol voor de maatschappij. Daarom had het Hare Majesteit behaagd om de heer Bergstra de eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau toe te kennen. Wat er nog niet was, was de bijbehorende oorkonde, maar die krijgt de heer Bergstra nog toegestuurd. Wel waren er bloemen voor mevrouw Bergstra. Directeur Tj. Nooitgedagt feliciteerde namens het gehele bedrijf het echtpaar Bergstra met de onderscheiding. (foto Studio Ger Dijs) UITGEVERS; Drukkerij H. Doevendans b.v. De heer H. Scheper overhandigt de heer M. A. Broekhuizen de boeken bom (foto Studio Ger Dijs) Op 25 mei zijn in Utrecht op het dóór de NSF landelijk gehouden en enig erkende examen, sport- en hyginëische massage alsmede sportverzorging ge slaagd: mevrouw Sijbesma, Zeilroede 12 en de heer H. Homan, Gabbema- straat 35 beiden te Sneek. Gehoopt wordt dat op 13 december van dit jaar van de rondweg ge bruik kan worden gemaakt. Het ge hele plan, dus zowel de verharding ADMINISTRATIE; Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken; Rabobank en Amro- bank te Sneek. BROEKHUIZEN NAM AFSCHEID A.T.S. Blijft over de openheid en de schoon-, heid van het Friese landschap. De heer Kroon vermoedde dat dat een van de belangrijkste redenen voor de heer Broekhuizen was geweest om in het Noorden te blijven. „Ondanks dat de jaarlijkse schoolreisjes altijd naar Den Haag voerden, kwam de heer Broekhuizen altijd terug-” Als dank daarvoor gaf de p.v, bij mon de van de heer Kroon een gas set installatie, terwijl mevrouw Broek huizen een doos bonbons kreeg. Anders ligt het bij rampen. Dan zul len meerdere hulpverlenende diensten moeten worden ingeschakeld, er zal wellicht na verloop van tijd assisten tie van elders moet enworden aange vraagd, er zullen inlichtingen moeten worden verstrekt en ingewonnen en dan komt er een situatie, waarin een centrum, waar deze werkzaam heden worden gecoördineerd, ontont- beerlijk is, aldus het rapport, Om de melding te kunnen plaats zullen er dus mensen, in dit geval v de Bescherming Burgerbevolking mc ten zijn. Die zullen dan zogenaar geconsigneerd moeten zijn en uitgeri worden met een alarmontvang' waardoor zij niet constant in het B.I gebouw hoeven te zijn, maar zich v in de Waterpoortsitad kunnen beweg< De totale kosten bedragen 100.000,- de jaarlijkse 45.000,Hier! is inbegrepen een bedrag van een vt goeding van 35,per week vc een geconsigneerde, waarvoor jaa: lijks een bedrag van 5460,is g raamd. De woorden van de heer Dreteler hielden bepaald geen overdrijving in, want in 1941 was de heer Broekhuizen de eerste die als leraar van de ATS electrotechniek gaf. „U hebt aan dat onderwas gestalte gegeven- U hebt ook bekendheid gekregen, alhoewel u niet aan de weg timmerde,” zo meen de de directeur, die tevens dacht dat „u zware eisen aan u zelf hebt ge steld. U was het die enige jaren gele den zelf lessen schreef en tekende, al hoewel u niet meer tot de jongere garde behoorde.” 2.989.000,— Moei B-V. 3.027.000,—. De heer B. A. Kroon, voorzitter van de personeelsvereniging vroeg zich af wat de heer Broekhuizen had bezield 33 jaar in Friesland te blijven De heer Broekhuizen is namelijk afkom stig uit Den Haag. Het kon het school gebouw niet zjjn, want dat was al bij na antiek toen de heer Broekhuizen er binnen stapte. Ook de hoop op een nieuwe school zou het niet kunnen zijn want in de loop der jaren was dat bij na een fata morgana geworden. Ook de collega’s en de leerlingen maakten niet waarschijnlijk dat de heer Broek huizen in Friesland bleef- De eersten zijn er overal in soorten en de laat- sten kwamen en gingen, zo zette de heer Kroon uiteen. De directeuren die de heer Broekhuizen had versleten maakten het lange verblijf in Fries land evenmin waarschijnlijk, want „ze hadden allemaal hun persoonlijke ei genaardigheden”. Dit is niet alleen noodzakeljjk om voorkomen, dat het politiecorps Sneek wordt overbelast, maar om te bereiken dat geen activitei ,Jn het wilde weg” worden onder men. De B.B.-staf kan in dergeli gevallen worden uitgebreid met aantal vrijwilligers, die ook besch baar zijn met het instellen van dijk waking en eventueel met secretai personeel. Wanneer de regionalis: van de brandweer haar beslag h< gekregen, kan ook een eventueel vormen regionale staf goede diens bewijzen. „Friesland kenrt zijn koning der kaatsers, maar de Zuidwesthoek kent zijn ko ning der electrotechmiek,” aldus de directeur van de Algemene Technische School Sneek, de heer G. J. W- Dreteler, donderdagmiddag in café-restaurant Piso. Hij zei dit tegen de heer M. A- Broekhuizen, die als leraar electrotech niek 33 jaar aan de school verbonden was en met vervroegd pensioen gaat. De heer F. Z. Ruiter, secretaris van het schoolbestuur vertelde dat de heer Broekhuizen indertijd de aange wezen man voor hert geven van electro techniek was geweest, omdat hij toen al een lange praktijk ervaring achter de rug had- Hij kenschetste de schei dende leraar als een bescheiden ie mand die de wensen die hij had, ver wezenlijkte door eigen inzet. „De 33 dienstjaren bij de ATS hebt u welbe steed, u hebt het dan ook dubbel en dwars verdiend van uw pensioen te genieten.” Om dit te onderstrepen overhandigde de secretaris de heer Broekhuizen een fototoestel. Mevrouw Broekhuizen kreeg een bloemetje. Als de gemeenteraad van Gaasterland er morgenavond mee instemt dan zal eerdaags een gedeelte van hert admi- nisitratie-apparaat in de voormalige Rabobank ondergebrachlt worden. Na diverse onderhandelüngen is er over eenstemming met het bestuur van de ze instelling beretikt. De overeenkomst komt in grote lijnen op hert volgende neer- De gemeente koopt het bankgebouw exclusief de directeurswoning, maar inclusief heit houten noodgebouw, aan voor 127.110. De eigendomsgrens zal dwars door het gebouw lopen, waar bij de scheiding tussen het kantoorge- deelte en het woonhuis van de direc teur in acht wordt genomen. De gara ges achter het nieuwe bankgebouw aan de Dubbelstraat worden „om niet” aan de Rabo-bank overgedragen. De gemeente Gaasterland betaalt nu 127-110,- 49.739,79 (boekwaar de garages in eigendom gemeente) 77.370,21 toe. Zodra de openbare la gere school verplaatst zal zijn, draagt de gemeente een strook grond naast het nieuwe bankgebouw over aan de bank tegen een prijs van 25,per vierkante meter. De Commissie Regionale Hulpverle ning, waarvan de heer J. M. A. Mul der, burgemeester van Bolsward, voor zitter is, stelt voor, dat bij een ramp- melding bij de gemeentepolitie in Sneek, deze de politie en brandweer in de gemeente van de ramp een drietal geconsigneerden waarschuwt. Deze laatsten begeven zich naar het coördi natie- en inlichtingencentrum. Van dat moment dienen alle gesprekken via de centrale post te lopen en via dat ka naal moet de hulpverlening dan op gang komen en afgehandeld worden. De commissie Regionalisatie Hulpverlening heeft opnieuw een rapport uitge bracht, waarin een vrij gedetailleerde opzet gegeven wordt van een in het le ven te roepen hulpverleningssysteem bij rampen. Voorts is in het rapport een globaal overzicht gegeven van de kosten, die met dit systeem gemoeid zijn, terwyl tevens is aangegeven op welke wijze deze kosten het best over de be trokken gemeenten kunnen worden verdeeld. Het betreft hier een coördinatie- en inlichtingencentrum. Een voorstel daaromtrent is ter goedkeuring gebracht aan het algemeen bestuur van het samenwerkingsorgaan Zuidwest-Friesland, dat in de vergadering van dinsdag 11 juni daarover zal beslissen. 24 augustus van het vorig jaar had den b. en w. de raad al meegedeeld dat zij erover dachten om het ge bouw te kopen- Naar de mening van het college was het pand bijzonder geschikt om het bij het administratie gebouw aan te trekken. Een plaats dichterbij het huidige, wat in de loop der jaren te klein is geworden, is niet te vinden en het spreekwoord „buur- manserf is maar één keer te koop” gaat hier in wezen op, zo schrijven b. en w. in de toelichting op het voor stel. De Rijkswaterstaat in Friesland heeft vrijdagmorgen aanbesteed het aan brengen van een verharding op de zuidelijke stadsrondweg in Sneek. Die aanbesteding vond plaats in Leeuwar den- Bovendien was er naast deze aanbesteding nog de „bjjkomde wer ken” en die hadden betrekking op de aanleg van een vierbaansweg op de Lemmerweg, ongeveer zeventig meter vanaf het drukke kruispunt Lemmer weg Frieswijkstraat Scherhem- straat in richting Lemmer, tot aan de rondweg toe. Zn te Avenhorn met een bedrag van en hierop volgde D. te Alkmaar met De verschillen waren dus niet zo groot De begroting werd niet bekend gemaakt. De gunning werd aangehouden- Verwacht wordt dat de werkzaamheden na de bouw- vakvakantie, die op 12 juli begint, en op 26 juli eindigt, zullen beginnen. VEEL GELEERD Als laatste spreker trad de heer H. Scheper naar voren- De heer Scheper heeft het nauwst samengewerkt met de heer Broekhuizen, hij gaf namelijk eveneens electrotechniek. „We hebben veel van elkaar geleerd,” meende hij. De beide heren hadden sa men ook veel meegemaakt. „Zoveel dat er wel een boek over te schrijven viel.” Als persoonlijke gift namens hem en zijn vrouw overhandigde de heer Scheper een boekenbom Namens de Stichting Vrienden Snee- ker Ambachtsschool bood de héér Dreteler een boek aan, waarin de heer Broekhuizen alles over het ge bruik van de camera kon vinden- „U zou beslist niet tevreden zijn als u niet alles eruit zou kunnen halen wat erin zit,” aldus de heer Dreteler, die nog memoreerde dat de „koning der elektrotechniek” goed met men sen om kon gaan. Men zou u kun nen bestempelen als een geboren le raar.” De heer Broekhuizen zei in zijn dankwoord dat hij het altijd een zeer groot voorrecht had gevonden in Sneek te mogen werken. De sa menwerking met het personeel en de collega’s was uitstekend geweest; vooral op de vergaderingen was dit de heer Broekhuizen opgevallen. „Wij werken met jeugd. Ik heb veel van de Friese jeugd geleerd, want ze is open en spontaan én durft te zeggen waar het op staat. Ik heb de samenwerking op de vergaderingen daarom altijd bijzonder gewaar deerd, omdat wij er allemaal van overtuigd waren dat onze leerlingen centraal moesten staan.” REDAKTIE; Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen 10,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Dit is wel het voornaamste punt van de agenda. De commissie komt met het plan om bij rampen en calamitei ten het brandweer- en B.B.-centrum in Sneek als centrale post te laten funge ren. In een vorig rapport werd overi gens gezegd, dat het misschien moge lijk zou zijn, het politiebureau van Sneek als centrale posit te nemen. Hert was, zo bleek uit dat rapport, ónmo gelijk de politie in Sneek met nog méér werkzaamheden te belasten dan het ontvangen en doorgeven van meldin gen. Het doorgeven van branden en ongevallen levert geen grote proble men op. Wanneer de brandweer en de politie eenmaal zijn gewaarschuwd mag, tenzij de brand of het ongeval uitgroeit tot een ramp, worden ver wacht, dat de zaak door de gealar- meerden deskundig wordt afgehandeld zonder dat verdere interventie noig is. de rondweg zal in mei-juni 1975 ge reed zjjn. nen. De hoogste was P. Roos te Ab- benes met 3.189-000,De laagste was Aannemingsbedrijf J. Ooms en M®* 'j JG y

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1