Kosten tussen dertig en vijfendertig miljoen gulden 1 i en van NOTAHUISVESTING VAN OPENBARE BIBLIOTHEEK IN 1980 ONTOEREIKEND Officieel Orgaan 1 de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST HU COURANT, DRIJFHOUT» NIEUWSBLAD fe SNEKERWKQERIER Twee uur discussiëren over bestemmingsplan Afscheid secretaris K. Koster, Sneek |S Hei Sneelw Nieuwsblad is een gecomtineede uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, Ruim twee uur hebben de bestuurders van Gaasterland dins dagavond geworsteld met het ontwerp bestemmingsplan Oude mirdum. Met name het al of niet creëeren van woningen met een plat of een hellend dak was een strijdpunt. Het college werd uiteindelijk zover gebracht dat zij één van de voorschriften in het bestemmingsplan wijzigde in de zin zoals de raad het wilde. BI S" IHNH ■'S Hellend of plat dak: stri j d punt in raad Gaasterland Vervolg op pagina 17. Het in april ingediende ontwerp be- grote Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 6 JUNI 1974 129ste JAARGANG No. 45 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4'234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken. Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o Een maquette van de nieuwe installatie bij Duiven in Gelderland. Y- Dijkstra (beiden CDA) waren voor het voorstel van burgemeester en wet houder. f SNEEKER NIEUWSBLAD een kwartier, J. Tim- inmiddels Mevr. W. T. Spoelstra-Postmus (FNP) net tofolle „happy view” in Aldemardum SPEELTERREIN Verder wees mevrouw Spoelstra-Post mus op het terrein achter het dorps huis. Momenteel kunnen daar kinderen spelen, er zijn zelfs enige speelwerk- (tuigen aanwezig- Volgens het bestem mingsplan kunnen daar echter auto- boxen komen. De FNP-Ster zou graag zien dat dat stuk groen voor de kin deren behouden blijft. Mevrouw Spoel stra-Postmus waarschuwde ervoor dat er niet met de woningen „gesuiteld” moet worden. In grote lijnen was de heer C. Gaa stra (PvdA) het eens met mevrouw Spoelstra-Postmus. De situatie van de eigen bevolking moest goed in de ga ten worden gehouden. „Stimulearje ak koord, mar de eigen bifolking mei net bineidiedd wurde”. Wait heb je er aan als een dorp verstedelijkt, zo vroeg hij zich af. Een aantal jaren geleden is er van uitgegaan dat in feite drie De Ifla cijfers zien er als volgt uit: het boekenbezit zou in 1980 130.000 moeten zijn, er zou 25 man perso neel moeten zijn en de bedrijfsruim te zou een oppervlakte moeten heb ben van drieduizend vierkante meter. In de huidige plannen zijn bungalows met een plat dak gepland met de mo gelijkheid een ontheffing te krijgen voor een hellend dak. Wanneer het zo genaamde ElOc type zou worden voor geschreven dan zou, volgens mevrouw Spoelstra, villabouw voorkomen wor den. In verband met die bungalow- bouw vroeg zij zich ook af of die wo ningen voor permanente of voor twee de bewoning zouden worden. Zij pleit te er voor bejaarden en gezinnen met kinderen meer in eikaars omgeving te laten wonen. „Dat is geselliger”. Een kombinatie van drie partners, t.w. W. Hubert en Co, B.V. Sneek, Ballast Nedam Amstelveen (bouwkundig gedeelte) en Ingenieursbureau Dwars Heede- rik en Verhey Amersfoort, is opdracht gegeven tot de bouw van een enm-me wa terzuiveringsinstallatie in de gemeente Duiven aan de IJssel. Een tiental bedrijven uit de E.E.G. had Zich als gegadigde gemeld, waarna uiteindelijk aan bovenge noemde kombinatie door het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland de opdracht werd verleend. Mevrouw W. T. Spoelstra-Postmus (FNP), die voor deze avond ver huisd was naar de CDA-kant van de tafel, had zich danig in de ma terie verdiept en kwam met een waslijst van vragen. „Ik freegje my óf oft troch die bungalow-bou der net in to swiere top komt. Er moat neffens my fan alle soarte slach minsken in Aldemardum wen- je en ik bin bang dat er nou tofol le „happy view” komt. Jo krije sa in topswier Aldemardum”. Het betreft hier een zogenaamd turn-key projekt, ,wat betekent dat men t.z.t. de installatie geheel be drijfsklaar moet opleveren. Met de bouw van deze installatie, die onge veer acht maal zo groot wordt als de installatie welke op dit moment in Sneek in aanbouw is, wordt begin ju li gestart. Men denkt binnen twee jaar gereed te zijn. Hubert bv bouwt waterzuiverings installatie bij ’t Gelderse Arnhem Naast deze cijfers legde men ook ge tallen op tafel die waren berekend aan de hand van normen van de In ternational Federation of Library As sociations. Deze zijn gebaseerd op normen van landen waar rond 1960 al een wettelijke bibliotheekregeüng van kracht is geworden. In tegenstelling daarihee stoelen de Nederlandse nor men niet op de gevolgen van veran derde inzichten in funktie en plaats Het bestuur van de openbare biblio theek meent dat in de huidige situa tie een goede bedrijfsruimte niet te vinden is. Het is de bedoeling dat men in overleg zal treden met het college van burgemeester en wet houders, om uiteindelijk te komen tot een bevredigende oplossing van de problemen die uit de statistiek in de nota naar voren zijn gekomen. De nota werd overigens openbaar gegeven naar aanleiding van een vraag van de heer W. van Dijk, die de gemeenteraad vertegenwoor digde- Gaasterlandse dorpen moeten groeien. Bakhuizen, Balk en Oudemirdum. „Zijn er misschien momenteel ook mogelijk heden voor andere dorpen?” Op 1 juli 1974 zal de heer K. Koster zijn functie van secretaris der ge meente Sneek neerleggen. Ter gelegen heid hiervan zal op vrijdag 14 juni a.s. een buitengewone raadsvergade ring worden gehouden. Daarna bestaat tijdens een receptie in de Muziekschool, Looxmastraat 39, van vier tot half zes gelegenheid per soonlijk van de heer en mevrouw Kos ter afscheid te nemen. Tevens kan dan kennis worden gemaakt met de nieuwbenoemde gemeentesecretaris, de heer drs. G. Middeldorp en zijn echt genote. Momenteel is de verkeerssituatie in Oppenhuizen bijzonder slecht. Een zeer groot gedeelte van het wegdek is weggebroken en de be woners van het ene gedeelte van het tweelingdorp moeten door het zand om voor hun woning te komen. De werkzaamheden die uitge voerd worden door de wegenbouwmaatschappij de Opbouw uit Leeuwarden, in het kader van de ruilverkaveling Hommerts-Oppen- huizen, dienen om de dorpen te voorzien van een rioleringsstelsel. Na het plaatsen van de buizen zal het wegdek verbreed worden. Ver moedelijk zal tegen het eind van het Jaar alles achter de rug zijn, (foto Studio Ger Dijs) De huidige situatie is zo, dat men 30.000 boeken bezit, acht man perso neel heeft en beschikt over een ruim te van vijfhonderd vierkante meter. Dat houdt in dat men voor wat be treft het boekenbezit de capaciteit meer dan verdubbelen moet, dat de oppervlakte van de bibliotheek min stens vier maal zo groot moet worden, en dat het personeel ook flink uitge breid moet worden. De socialist zou ook graag zien dat de daken van de bungalows nog eens nader worden bekeken. Het hellende dak is kenmerkend voor het Friese landschap, zo voerde hy als extra motief tegen het platte dak aan. Hij voelde voor een strakke lijn. Het moet geen warwinkel worden. in totaal, waarvan één weer werd in getrokken en drie ongegrond ver klaard, maakte de tongen behoorlijk los. Na een schorsing van aangevraagd door de heer merman (CDA), die de door secretaris K. A. de Groot opge hangen kaart, nog eens wilde bestude ren, kreeg burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra, gelegenheid de raadsleden te beantwoorden. De zwar te top in Oudemirdum zag hij niet zo zitten zodat de invloed van de niet oorspronkelijke bevolking wel mee zou vallen. Gaastra: „jo moatte net for- jitte dat der al in tal net-autochtonen binne”. Op wens van de bouwers is men overgegaan tot de platte daken. De beplanting die voorgeschreven wordt, zal voor voldoende differentatie zorgdragen. In 1980 wanneer de openbare bibliotheek Sneek 10.000 leden zal hebben, zou men moeten kunnen beschikken over 65.000 boeken en een oppervlakte van 2-250 vierkante meter. Daarnaast zou het wenselijk zijn wanneer het perso neelsbestand dan 12.5 is. Dit werd dinsdagavond bekend gemaakt op de al- gemene ledenvergadering van de vereniging openbare bibliotheek Sneek, in de vorm van een nota over de huisvesting van deze instelling. De maat- staven die men heeft gehanteerd bij het berekenen van deze cijfers, zijn gebaseerd op Nederlandse normen. Het ledental van de openbare biblio- theek stijgt gestaag. Vorig jaar groei de dat aantal ten opzichte van 1972 met 6,2 procent, terwijl de Sneker be volking zich procentueel met vier uit- breidde. Daarnaast steeg het aantal uitleningen met 8,4 procent. Op het eerste gezicht lijken deze resultaten verheugend te zijn, men moet evenwel bedenken dat het meer intensieve ge bruik van de boeken het slijtagepro ces versnelt. Ook de vraag om advi sering bij de boekenkeus is sterk toe genomen. Dit alles maakt dat, roede doordat er een personeelsstop is, de kwaliteit van het werk achteruitgaat, omdat men meer op de kwantiteit moet letten, zo zei de voorzitter. Voor lopig ziet men geen kans op korte termijn hierin verandering te brengen vooral ook omdat de subsidies van rijkswege eigenlijk te klein zijn. van de openbare bibliotheek in de he dendaagse samenleving, maar op in zichten, en vooral op bedrijfsresultaten uit een periode die voorafgaat aan de jaren 1965-1970. In deze periode is aan de huisvestingsnota gewerkt, zo staat in de betreffende nota te lezen. het tweede gaf een goedkope bouw van de installatie aan met een duur energieverbruik, terwijl het derde plan een mengvorm van de beide andere betekent. Het zuiveringsschap heeft de „dure” installatie gekozen met het oog op de toekomst omdat de tijd wel licht niet veraf is dat energie zo be langrijk wordt dat een gedeeltelijke self-supporting goud waard blijkt. Men acht-het verstandiger nu duur te bou wen en straks goedkoop te exploiteren dan omgekeerd. Een van de belangrijkste punten in het projekt is het energie-systeem waarbij door gisting van het slib veel rioolgas (methaangas) vrij komt, dat wordt omgezet in elektri citeit. Hierdoor is men voor 80 pro cent gedekt voor de aandrijving van de waterzuiveringsinstallatie. De eisen die door het Zuiveringsschap zijn gesteld, zijn bijzonder hoog. Zo moet de zuivering van het water bij na volledig zijn. Drie „oxydatiebedden” halen in kom binatie met voorbeainkingstanken 75 procent van het vuil weg, waarna drie beluchtingslanken nog eens -0 procent voor hun rekening nemen. Een tweede keer moesten de burge meester en één wethouder bakzeil ha len toen de meerderheid van de raad inclusief wethoudster mevrouw A. Brandenburg-Vogelzang (CDA) op dracht gaf het speelterrein achter het dorpshuis in Oudemirdum, volgens de kaart bedoeld als mogelijke bouw plaats van autoboxen, definitief te be stemmen tot kinderspeelterrein. Negen van de elf raadsleden (de heren D. van den Berg en M. Steegenga wa ren met kennisgeving afwezig) wa ren deze mening toegedaan, alleen de heren O. van der Goot en wethouder Y. Dijkstra (beiden CDA) waren Het leek een zacht eitje te worden voor de Gaasterlandse raad. Slechts negen punten sierden de agenda. Maar met punt twee was het al dlirekt raak. Het bestemmingsplan Oudemir- dium en in mindere mate de daarte- ^genmgedïende bezwaarschriften, vijf Belangrijk is bovendien het feit dat de bduchtingstanken een groot deel van de stikstof uit het water halen waardoor ook op de lange duur een hoge zuiveringsgraad van het IJssel- water rond Arnhem wordt bevor derd. Het onttrekken van stikstof voor komt o.a, algengroei, die vaak oor zaak is van nare invloed op b.v. de vatte in wezen drie plannen: een plan visstand. waarbij de stichtingskosten hoog waren De gisting van heshbis maar waar tegenover het voordeel vian grote betekenis voor het vrijma nd van een zuinig energieverbruik; ken van gas voor de energievoorzie- Stono van een s ei s njng maar maakt de nabehande ling van het slib veel eenvoudiger. Door het toedienen van chemicaliën of het koken van het slib ontstaat een grote hoeveelheid slibkoeken (ongeveer 17.000 ton per jaar) die kan dienen als dumpmateriaal. Het slib kan na gisting ook uitstekend ais mest wor den gebruikt. Hubert Sneek leverde o.a. in Duits land de mechanische apparatuur voor de grote waterzuiveringsinstallatie voor de BASF-fabrieken in Ludwigs hafen (vervuiling 10 miljoen inwoners- equivatent). EDAKTIE. Singel 17 Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,— per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10, per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs y 5/

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1