B. W. Cazemier: sOI X 1 B IJLST te I i SNEKERWKOERIER b; asaS de gemeenten SMEEK, WYMBRITSERADEEL en IN OUDEGA (W.) II Zeer grote belangstelling voor de beeldende kunstenaars in Friesland BURGEMEESTERS BESPREKEN NOTA OPENLUCHTRECREATIE FRIESLAND BB Officieel Orgaan van VINEA DOMINI OPENT „VS KIEM" OP 21 JUNI A.S. f f Toanielpriisfraecli 1974 c. H y SNEEKER NIEUWSBLAD B I B-te- L X II 9 Lz- jasüïif GESLAAGD IliiBlillBBIlM I A IA s A GESLAAGD 1 te I 'te Materiële schade bij botsing buiten Balk F* A/. Mi ,kz“' Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de f SNEEKER NIEUWSBLAD „-44. PRIMA STELLINGNAME NIET WAARGEMAAKT!! beoor- een NIEUWE UNIFORM de publicatie hi s'; herschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 10 JUNI 1974 129ste JAARGANG No. 46 eenvoudiger. Met name in de ruimte lijke ordening zullen wel middelen te vinden zijn. De gevolgen kunnen zijn een stuk schaarste. Ü7TGEVEES; Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE; Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken. Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dft blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o ADVENDO IN HAAR „Beeldende Kunste- Advendo heeft vrijdagavond haar nieuwe uniformen officieel aan de Sneker bevolking gepresenteerd. Zoals bekend werd de aanschaf van de nieuwe uitrusting noodza kelijk door de brand die in het ge bouw van de vereniging heeft ge woed begin dit jaar. Het uniform is een creatie van de couturier Frans Molenaar uit Den Haag. Het bestaat uit een zwarte broek, crême-kleurige jas met daarover een zwarte baan en een zwarte kolbak met witte pluim. Voor de tamboer-maitre bestaat het uni form uit een zwart pak met een crême-kleurige baan. De kolbak is hetzelfde. (Foto Studio Ger Dijs). aiaowHa ^voo» nm xx oxarun. r/ NIET MALS Vrijwel alle aanwezige burgemeesters (alleen Wonseradeel en IJlslt waren af wezig) hebben het één en ander over de nota naar voren gebracht. Burge meester B. W. Cazemier beet het spits af en zijn betoog deed voorzitter Ren- kema de verzuchting slaken: „hier kan de werkgroep het dan voorlopig wel mee doen”. De heer Cazemier was bepaaldelijk niet mals in zijn op merkingen. Waarom, zo vroeg hij zich af, zijn de gemeenten, waterschappen en zonodig het rijk niet betrokken bij de voorbereiding van de nota, vooral Van naars in Friesland”, die de Fryske Kul tuerried op 17 mei j.l. in een oplage van 500 op de markt bracht, werden tot nu toe meer dan 200 exemplaren verkocht. Het Zwettebos, de naam zegt het al, gelegen langs de Zwette of beter tussen de Zwette en de Leeuwarderweg, begint al volwas sen vormen aan te nemen. Hier en daar kunnen de bezoekers over de grindpaden tussen de aanplant doorwandelen. Het Zwet tebos is één van de groene longen die bij Sneek zijn geprojecteerd. Volgens het voorontwerp struc tuurplan Sneek komen er nog een aantal van deze aanplantingen onder meer bij Rijksweg 43. $4 1 Bij de foto: Voor een aantal mensen is de Sneek-week ook een vorm van openlucht-recreatie. (Foto Studio Ger Dijs). te De colleges van burgemeester en wethouders van de Zuidwestfriese gemeen ten hebben vrijdagmorgen kritiek mogen leveren op en opmerkingen kunnen maken over de nota openluchtrecreatie, die in maart van dit jaar aan de openbaarheid is prijsgegeven. Daartoe hield de werkgroep die de nota opstel de onder voorzitterschap van gedeputeerde R. Renkema een „hoorzitting” in hotel Hanenburg. Er is door de verschillende burgemeesters fikse kritiek, burgemeester B- W. Cazemier van Wymbritseradeel liep hierin voorop, gele verd. peerd, De heer Castelein vroeg zich af of de remmen voor het beteugelen van de waterrecreatie wel aanwezig zijn, voor de verblijtsrecreatie ligt dit Te Zwolle slaagde voor de diploma’s H.S.A. (Hogere Sociale Arbeid), Ar beidsmarktpolitiek en Algemeen Maat schappelijk Werk, de heer W. H. A. Klein Nagelvoort te Nijland, die ver bonden is als jeugdconsulent aan het Arbeidsbureau in Sneek. Ek dit jier organisearret de Fryske Kultuerried wer in priisfraech foar nije Fryske toanielstikken. Sawol joun- foljende as koartere en eksperimintele stikken kinne gading meltsje nei in prils. It Provinsiael Bistjür stelt foar dizze priisfraech wer 2500,biskik- ber. It regiemint foar de priisfraech kin oanfrege wurde by de Fryske Kultuerried, postbus 805, Ljouwert; de stikken seis moatte dêr foar 1 janne- waris 1975 ynlevere wurde. M 1 Drs. S. T. Castelein (provinciale pla nologische dienst) (lichtte namens de werkgroep de besituurderen in de zaal in over de werkwijze van de werk groep. Helt is het begin van een stuk beleidsbepaling. De werkgroep heeft zich er voor gehoed met panklare op lossingen te komen. De nota moet mo menteel meer gezien worden als ach tergrondmuziek en niet ais een recep tenboek. Naar de mening van de werkgroep dient in Z. W. Friesland een tempori- serinig van de wiater- en verbljjfsre- kreaitde voorop te staan, anders is de beschikbare ruimte te snel opgesou- ifli Si a Vrijdagavond is er bij een aanrijding in Balk enige materiële schade ont staan. Op dte Wyckelerdyk reed de 24-jariige R. J. Mous uit Bakhuizen richting Wyckel. Achter hem kwam de 19-jarige H. B. uit Ruigahuizen. Toen Mous plotseling remde raakte B. de achterkant van de wagen. In voor- en naseizoen komen vele groepen op de accommodaties te recht, die alle ten volle genieten van het ontspannen bezig zijn op de Friese meren. Daarbij worden expe rimenten niet geschuwd. Zo komen de geestelijk gehandicapten van MaartenSwouden nu al vijf jaren; vinden zeilweekends plaats voor li chamelijk gehandicapten, terwijl ve le scholen hun werkweken op en om het water houden. Met „Us Hiem” is een nieuwe fase aangebroken, nl. niet alleen in voor- en naseizoen, maar ook in de „som bere” maanden naar Friesland trek ken. De accommodatie is voorzien van centrale verwarming en men ver wacht dat werkweken van scholen en instellingen, konferenties, alsmede cul turele ontmoetingen aldaar kunnen plaatsvinden. Mej. Piëta Du'kel uit Balk is onlangs in Haarlem geslaagd voor lerares met Nijverheidsakte N.S. (creatieve vak ken zoals tekenen, stofversieren, kunst- naald- en handwerktechnieken) en voor het pedagogisch getuigschrift. :'R .'‘SU,. ook omdat de nota, die pretendeert de hoofdlijnen voor het beleid te geven, straks de richtsnoer is waarnaar de gemeentelijke plannen in de sector van de openluchtrecreatie worden deeld. In de inleiding van de nota is prima steliliingname te vinden; deze wordt echter naar zijn mening ver derop niet waargemaakt. De inhoud is weinig tastbaar, sommige punten karakteriseerde hij als Haarlemmer Olie. Er is teveel emotioneel bena derd en te weinig functioneel. Op grond van deze nota mogen de ge meentelijke bestemmingsplannen niet beoordeeld worden. Toon en inhoud van het rapport acht te de heer Cazemier te dirigistisch en te centralistisch, Het stuk pretendeert veel maar helaas is er niet veel uit gekomen. Wat er misschien aan richt lijnen in te vinden is, was allang be kend. De burgemeester van Wymbrit seradeel miste een overzicht van wat er precies scheef is. (vervolg op pagina 4) Er bestaat vooral belangstelling voor de map van de zijde van galeries, ex- positie-organiserende instanties, onder wijsinstellingen en bibliotheken uit ge heel Nederland. Een aantal architecten en gemeentelijke overheden in Friesland vroegen de publicatie aan, terwijl ook de belangstelling van de zijde van par ticulieren groot is. De uitgave omvat ruim 250 geïllu streerde pagina’s, verzameld in een 4- rings plastic omslag. De inhoud bestaat uit foto's en gegevens omtrent werk en persoon van 129 in Friesland woonach tige beeldende kunstenaars. Voor een gemakkelijk gebruik is voorin o.m. een rubricering opgenomen van technieken waarin en terreinen waarop beeldende kunstenaars werkzaam zijn. De prjjs van de publicatie bedraagt 15,exclusief verzendkosten 4,Zij die in de gelegenheid zijn om de publicatie af te halen, kunnen dit doen op het volgende adres: Tentoon stellingsdienst van de Fryske Kultuer ried, Kunstcentrum „Prinsetün”, Prin sentuin, Leeuwarden, maandag t.e.m. zaterdag 9.0017.00 uur. De publicaties kunnen schriftelijk wor den besteld bij de Fryske Kultuerried, postbus 805, Leeuwarden. De Stichting Vinea Domini, die in haar statuiten heeft vastgelegd, dat men zich ten doel stelt vorminigs- en groepswerk te bevorderen, telt drie afdelingen, t.w,: de WOSA (werkge meenschap Oecumenische Samenwer king), het vormingscentrum Vinea Do mini, de afdeling vakantie voor jon geren. Laatstgenoemde afdeling heeft die recreatie op en om het Friese wia ter onder haar beheer. Daartoe heeft zij vier accommodaties, t.w.: „Blau- huster Puöllen” te Sandfirderryp, ge legen aan de Blauhuster Poelen; „Us Arke” te Oudega (W), gelegen aan de Oudegaaster Brokken; „De Wylde Swan” te Boomzwaag-Langweer, aan de Langweerder Wielen en per 21 juni „Us Hiem” te Oudega (W). Gedurende het hoogseizoen, van 30 ju ni tot 17 augustus organiseert zij zeil kampen in genoemde accommodaties, met een deelnemersaantal van ca. 1.000 jongelui per seizoen. De twee pijlers, waarop de zeilkampen van Vi- nea rusten, kwalitatieve zeilinstrukitie en aandacht voor het groepsgebeuren, schijnen een formule te waarborgen, die kennelijk aanslaat. i«'W' t REDAKT1E; Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur ROTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (by vooruitbetaling Postabonnementen f 10,— per half jaar (bij vooruitbetaling) IDVERTENT1ETAR1EVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs NEBVWUDI De stichting Vinea Domini te Wit- marsum opent op 21 juni a.s. de tot zeil- en konferentiecentrum verbouw de boerderij »Us Hiem” aan de Tsjer- kewei te Oudega (W.). Die opening zal verricht worden door burgemeester B. W. Cazemier van Wymbritseradeel, F* I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1