snekerWkoerier Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en Vrijdag start de bouw verbinding tussen FSM en voormalige school Parochianen Bakhuizen brengen geld bijeen voor restauratie toren IJLST T GEEN UITBREIDING WOONSCHEPEN HAVEN IN RICHTING VAN BREKKEN COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD S illlMfflBIfflliHB GESLAAGD OPBRENGST KOLLEKTE lï y HIEUWSBLAD^ en de Het Saeeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, I f SNEEKER NIEUWSBLAD PASTOOR J. B. COENDERS LANCEERT KLOKKENIDEE dit worden erschijnt: maandags en donderdags Als alles volgens plan verloopt dan zullen volgende week de werk zaamheden in de voormalige Bolwerkschool zijn aangevangen. Zoals bekend wordt het pand dat naast de gereformeerde Noor- derkerk is gelegen omgetoverd in een sociaal cultureel centrum. De Stichting Open Jeugdwerk Sneek die de aktiviteiten en derge lijke gaat begeleiden wordt omgezet in de Stichting Sociaal Cul tureel Centrum. Dinsdagavond zullen de raadsleden van Sneek zich kunnen buigen over een voorstel waarin onder meer gesteld staat dat de bouwkundige werken aan Friso b.v., centrale ver warming aan de N.N.R.I., de elektrische installatie aan de firma P. Walstra en het loodgleterswerk aan de firma G. Sikma onder hands worden aanbesteed. De totale kosten bedragen zonder btw 382.680,-- in het centrum zullen ondermeer een toneelzaal, een ontmoetingsruimte en andere zaaltjes komen waarin verschillende aktiviteiten kunnen plaatsvinden. Welke dat zijn zal afhangen van wat de bezoekers zelf wensen. Men denkt bij de stichting onder meer aan een projectraad die samen met de beroepskrachten daarover nadenkt. Dat er ook rekening met gehandicapten is ge houden blijkt wel uit het feit dat voor deze groep een aangepaste w.c. is gepland. Het ontwerp van het nieuwe interieur is van het architectenbureau List en Mariens. (Foto Studio Ger Dijs). Zonder BTW komen de kosten op rond de 69.000,Al met al heeft het zo’n anderhalf jaar geduurd voor met de realisatie gestart kon worden. van Enkele Mejuffrouw A. Douma in Sneek slaag de aan de Rijksuniversiteit te Gronin gen voor het examen Engels MO-A. klokken gebeierd, want de Bakhuister katholieken zouden niet graag willen dat anderen zouden denken dat ze niets voor hun kerk over hebben. DONDERDAG 13 JUNI 1974 129ste JAARGANG No. 47 UITGEVERS; Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE; Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. DH blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o iONNEMENTEN Abonnementsgeld 6,per hal) jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10— per half jaar (bij vooruitbetaling) VERTENT1ETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarie) Bij kontrakt lagere mm-prijs De kosten van het zwemonderwijs aan de leerlingen van de derde en vierde klassen van het basisonderwijs bedra gen op dit ogenblik 2,52 per leer ling per lesuur van dertig minuten. Daakbij komen voor deze leerlingen de kosten van het vervoer. Deze be dragen thans 0,57 per leerling voor een re tour rit. Van de ouders wordt een bijdrage gevraagd van 0,60 per leerling. De kosten van het zwemon derwijs aan de leerlingen van de vijf de- en zesde klassen bedragen, naast de salariskosten van de vakonderwij zers, 2,19 per leerling voor een les tijd van drie kwartier. Deze leerlingen worden echter niet per bus vervoerd. Van de ouders wordt in deze gevallen geen bijdrage gevraagd. Dit kwam vorige week zodat men nu de plusminus dertig meter die de ge bouwen van elkaar scheiden, kan over bruggen. De werkzaamheden zullen uit gevoerd worden door de „huisaanne- mer” van het Fries Scheepvaartmu seum, de firma J. Hiemstra in Sneek. In de voormalige Thomas van Aquino - school, of de Katholieke Jongensschool waaronder het gebouw beter bekend stond, heeft het FSM de beschikking over een viertal lokalen. Momenteel worden ze vrijwel allemaal gebruikt voor berging, maar het ligt in de be doeling om in ieder geval één van de vier op de benedengang in te richten voor expositie van betimmeringen, deu ren en sleutelstukken. Het college zegt dat het geenszins in de bedoeling ligt de uitbreiding van de woonschepenhaven langs de oostelijke oever van de Woudvaart in de rich ting van de Brekken te bevorderen. Dat het gedeelte wal tussen de haven en het terrein van de reinigingsdienst tijdelijk is gebruikt voor het aanleg gen van schepen, is mede het gevolg geweest van de aan het bouwen van de brug over de Woudvaart verbonden werkzaamheden zover ze er trouwens nog niet zijn af- gewaaid, en worden vervangen door rubberoïd. Daarnaast wordt het hout werk even nagekeken. In de nota „zwemonderwijs”, die deze week door burgemeester en wethou ders van Sneek is uitgegeven, wordt gezegd, dat de zwemvaardigheid van de leerlingen van het basisonderwijs in het algemeen aanmerkelijk is ver beterd na de ingebruikname van het overdekte instructiebad. Toch is er met name op bepaalde scholen nog een vrij groot percentage leerlingen, dat in het zesde leerjaar nog geen diploma heeft verworven. Dit percentage zal ver- moedclijk kleiner worden naar mate de leerlingen volledig van het zwemon derwijs sinds het derde leerjaar zullen hebben geprofiteerd. Tot deze conclu sies komen burgemeester en wethouders van Sneek. Bij wijze van proef zou kunnen worden gestart met zogenaamde watergewen- ntagsoefeningen voor leerlingen van het tweede leerjaar, waarbij de keuze tus sen een volledig zomerseizoen of een gedeelte daarvan als instructieperio- de kan worden gemaakt, zo zeggen burgemeester en wethouders, die ver der meedelen, dat de uitkering, dlie de gemeente op grond van de financiële verhoudingswet voor de kosten van het zwemonderwijs ontvangt, ontoe reikend is om de thans reeds ver schuldigde kosten te dekken- Het raadslid R. Tuinstra heeft on langs vragen gesteld over de plezier vaart in de Woudvaart. Die vragen hebben wjj gepubliceerd. Intussen heb ben burgemeester en wethouders van Sneek hierop schrifteljjk geantwoord. Nu is het wel zo dat de pastoor een ideetje heeft gelanceerd dat zijn gemeenteleden aanspoort tot gulle ga ven. In de toren hangen twee klokken; wanneer de speciale collecte meer heeft opgebracht dan 750,wordt er om half twaalf één klok geluid. Is de som groter dan duizend gulden, dan luiden beide klokken. Succes ver zekerd, wist de pastoor, want hij had al eerder met dat bijltje gehakt in Leeuwarden. Inderdaad, de eerste morgen dat de collecte was gehouden werd er hevig geluisterd en één van de parochianen die in de gaten kreeg dat er slechts één klok werd geluid, repte zich naar de kerk om het ont brekende bedrag tot duizend gulden op tafel te leggen. „Ik heb toen onmid- lijk opdracht gegeven twee klokken te luiden”, aldus de pastoor. Sindsdien hebben in Bakhuizen elke keer de twee De Sint Odulfuskerk in Bakhuizen, die nu dus bijna zeventig jaar het silhou et van het dorp bepaald, is genoemd naar de heilige Odulfus die in de negende eeuw in Staveren een klooster stichtte en in de omgeving daarvan, dus ook in Bakhuizen, werkzaam was. „Dependances” van de Bakhuister kerk zijn de kapel in Warns, de ka pel in het medisch kindertehuis „Mooi Gaasterland” te Rijs en de kapel in het verzorgingstehuis „De Finke” te Koudum. In totaal worden de kapellen en de kerk bezocht door 1200 katholie ken uit de Zuidwesthoek. Deze nota komt in de volgende week dinsdagavond te houden vergadering van de raad van Sneek aan de orde. Het college is voorts van mening dait, gezien de doelstellingen van het zwem onderwijs en gelet op het aantal leer lingen, dat in het zesde leerjaar nog geen diploma heeft, het zanvol is voor lopig met het zwemonderwijs op de huidige voet voort te gaan en dan op basis van een verantwoord en zinvol zwemprograimma. Ook wordt in de nolta gesteld dat een verdere uitbrei ding van het zwemonderwijs tot de la gere leerjaren met het oog op de doelstellingen van het zwemonderwijs en gelet op de te verwachten wet telijke regeling van het zwemonder wijs in beginsel aanbeveling ver dient. De in Schamegoutum en Loënga ge houden Simavi-kolTekte heeft 678,50 opgebracht. Bij de aanvaarding van een vergoe dingsregeling, als in de wet op het basisonderwijs zal worden vervat zal, naar mag worden aangenomen, een voor de gemeente gunstiger situatie ontstaan. In de huidige omstandigheid zal het uitbreiden van het zwemonder wijs leiden tot een verder tekort, met daartegenover een beperkte bijdrage in het exploitatietekort van de zwemba den. Overigens is de pastoor niet een erg groot liefhebber van collectes. „Ik houd niet van geschooi in de kerk”, daarom wordt er tijdens de diensten slechts één collecte gehouden. „Toen er echter sprake van was dat er geld moest komen voor de toren, hebben de parochianen zelf gezegd: waarom houden we niet een speciale inzameling in de kerk”. De pastoor ging overstag en kwam met het idee van de klokken. „Ik heb er wel bij bedongen dat de aktie niet langer dan een jaar duurt.” De parochianen van Bakhuizen hebben sinds februari een bedrag van rond de zevenduizend gulden bijeengebracht voor de restauratie van de torenspits van hun kerk. Dit gebeurde in het kader van een aktie die tot volgend jaar februari duurt en bestaat uit een maandelijkse extra collecte in de morgen dienst. Pastoor J. B. Coenders verwacht dat de totaalopbrengst van de col lectes twaalf- a dertienduizend gulden zal bedragen, een som die voor hem een gerede aanleiding vormt zijn parochianen een pluim op de hoed te steken. Het geld is namelijk afkomstig van ongeveer zevenhonderd trouwe kerkgan gers- Morgen zal een aanvang worden ge nomen met de bouw van de verbin- dingsgang tussen het Fries Scheep vaart Museum aan het Kleinzand en de voormalige Thomas van Aquino- school aan de Hooiblokstraat. Op 1 april was de gemeentelijke toestem ming voor de bouw afgekomen, ter wijl op 11 april deze verklaring van het ministerie voor Cultuur, Recrea tie en Maatschappelijk Werk bij het bestuur in de bus gleed. Het wachten was toen nog op het bericht van de directeur van het district Noord Aan vullende Culturele Werken in Assen. Zwemvaardigheid leerlingen van basis scholen in Sneek aanzienlijk verbeterd Deze uitbreiding is niet te verwe zenlijken zonder uitbreiding van de overdekte zwemgelegenheid, met na me voor het voortgezet zwemonder wijs. In de huidige situatie is slechts gedurende de zomerperiode, wan neer zowel heit overdekte- als het open bad kunnen worden benut, in principe de mogelijkheid van het ge ven van zwemonderwijs aan leerlin gen van de lagere leerjaren aanwe zig, zo wordt door burgemeester en wethouders in de nota gesteld. „Wij streven ernaar dit gedeelte zo spoedig mogelijk weer vrij woonschepen te krijgen. schepen zijn reeds vertrokken. Het al dan niet aanwezig zijn van bouwsels op de walkant zal bij dit streven geen belemmerende factor zijn,” al dus het college. Het wordt hoognodig tijd dat de torenspits in Bakhuizen van een nieuwe dakbedekking wordt voor zien. Wanneer het een beetje hard waait staan de leien soms recht overeind in de pastorietuin. Sinds de aprïlstorm van vorig jaar hangt al wat er nu nog aan lei over is, zo’n beetje te klepperen, een gevaarlijke situatie uiteraard. De katholieke dorpelingen zijn druk bezig geld bij elkaar te brengen teneinde hieraan een eind te maken. Na de bouwvak- vakantie wordt een begin gemaakt met de restauratie. REAGEREN Enkele jaren geleden werd de kerk zelf onder handen genomen. Ook daarvoor werd flink geld gegeven door de parochianen. Toentertijd werd er een éénmalige aktie gehou den in het dorp die maar eventjes twintigduizend gulden opbracht. Om dat er in het zestig jarig bestaan van de kerk nooit veel aan het on derhoud was gedaan, had men nog wel een beetje geld liggen, zodat het grootste gedeelte van de onkosten kon worden betaald. Men zit nu nog met een kleine schuld die langzaam aan afbeitaald wordt. Pastoor Coen ders: „Er wordt gewoon geweldig gereageerd op dergelijke akties.” REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur t'OTOREDAKTIE; Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 Door het college zal worden onder zocht op welke wijze een eenvoudige voorziening ten behoeve van de wa tersporters kan worden aangebracht. Gedacht zou bijvoorbeeld kunnen wor den aan het bevestigen van een houten gording vóór de bij de bouw van de brug over de Woudvaart aangebrachte steiger. Met het rijk en de provincie is hierover contact opgenomen. Ondanks de goedgeefsheid van de kerkgangers is twaalfduizend gulden niet genoeg om de torenspits op te knappen. In totaal moet men namelijk kunnen beschikken over een bedrag van 25.000,Gelukkig is nu al be kend dat het bisdom Groningen ëen renteloze lening verstrekt, waarmee men de rest van de kostten kan dek ken. Na de bouwvakvakantiie wordt met de restauratie begonnen door dak- dekkerstoedrijf W- Westera uit Middel- berd (Groningen). Het hele karwei zal ongeveer vier weken duren. De leien van de spite worden verwijderd, voor- 1 Ki."

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1