B. en W. van Sloten in de nota herdeling: Betrokkenheid bij bestuur kleine gemeenten is groter dan bij de grote!! van SNEKERl^KOERIER de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en MEERTJE VAN 7 HA IN BESTEMMINGSPLAN 'T ZOUW IJLST WANDBORD EN EEN TAFELBIUART VOOR DE SCHEIDENDE GEMEENTESECRETARIS 81,6% bevolking voor zelfstandig voortbestaan Sneker aangehouden wegens oplichting Woonwagen op Leeuwarderwegkamp uitgebrand W SNEEKER NIEUWSBLAD COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD Op verzoek politie Noordwijk Verschijnt: maandags en donderdags Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ax> gen. Het gebeuren blijft dan als een zonder de nasmaak van de afgang.” „Het is geweest als met een feest dat wat moeizaam op gang komt en waarvan het even duurt voor de stemming er wat in komt, daarna steeds plezieriger wordt en naar een hoogtepunt groeit. Het is verstandig omstreeks die tijd het feest te beëindi- feest in de herinnering ea de Hei Seedier Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, 'd 5 f SNEEKER NIEUWSBLAD IJLST: IN DE TOEKOMST 40 BUNGALOWS AAN T WATER K. KOSTER BENOEMD TOT RIDDER IN ORDE VAN ORANJE NASSAU (Vervolg op pagina 3) (Vervolg op pagina 3) UITGEVERS; Drukken] H. Doevendans b.v. Op verzoek van de politie te Noordwijk aan Zee is zaterdagavond door de Sneker gemeentepolitie aangehouden de 23-ja- rige los werkman G. F., woonachtig in de waterpoortstad. F. heeft zich schuldig gemaakt aan oplichting en diefstallen. Favoriet blijvende (48,5 procent). Op de Donderdagmorgen is de Sneker brand weer in actie gekomen voor een brandje in een als opslagplaats gebruikte oude woning naast ’t pand van de Agrarische Unie aan de IJlsterkade. Het achterge deelte van de woning is uitgebrand. Ver moedelijk hebben kinderen ter plaatse met vuur gespeeld. MAANDAG 17 JUNI 1974 129ste JAARGANG No. 48 ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbïis 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. ver- Dat Aan de zuidzijde van het water komt in de oostelijke hoek een jachthaven met een capaciteit van 85 open lig plaatsen. Verder heeft men een be- h eerders woning (eventueel met win- kelaccommodiatie) in het jachthaven plan opgenomen, terwijl ook aan een speelweide is gedacht. Langs het water zijn verder groenvoorzienin gen aangegeven met een aantal vis- steigers. In de Willem Santemastraat raakte vrij dagavond rond half elf de personenauto van de heer H. de Boer uit de Eeltje Halbertsmastraat in brand. Waarschijn lijk is de brand ontstaan doordat er kort sluiting optrad. De brandweer kon niet verhinderen dat de auto grotendeels uit brandde. FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 stimulerend, dan weer remmend, aan vullend, opponerend of corrigerend. De heer Koster mag graag naar Texel om zijn vakantie daar door te bren gen .„Toen ik onlangs op Texel was, heb ik iets beseft van de aantrek kingskracht die dit vakantie-eiland op u moet uitoefenen”, aldus burgemees- Maar dat is uiteraard niet het enige in dit plan. Er komen aan de noord kant een aantal, veertig in totaal, bun- galos, die geprojecteerd zijn rond in- steekhaventjes. Het plan zal niet via de Ee- en Galamagracht bereikbaar zijn, althans niet voor autoverkeer. De bewoners van de bungalows zullen via de Eeweg bij hun huizen kunnen ko men- ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bij kontrakt lagere mm-prijs Met de indiening van dit plan, dat in augustus door de Ijlster raad zal wor den behandeld, is de koek voor wat betreft de bestemmingsplannen voor IJlSt op. Mogelijk zal in de toekomst nog een plan komen voor het gebied tussen de Rat en ’t Zouw, maar dit kan nog wel ettelijke jaren duren. In ieder geval hoopt men zo spoedig mo gelijk met de realisatie aan te vangen na het afkomen van de vereiste goed keuringen. Blijkens de toelichting op het plan wordt ermee ingespeeld op de woon sfeer en het karakter van Ijlst. Het behoeft geen concurrent te worden van het bestemmingsplan de Rat omdat het duidelijk gericht is op de particu liere sector. Het feit dat flinke bedrij ven en beleggers mogelijkheden zien in ’t Zouw is een hoopgevende gedachte. De situering achten de plannenmakers vrij uniek. voegt men in de nota dïrekt de op merking daaraan toe dat het bij de laatste gemeenten minder effect sor teert. Een tweede conclusie zou zijn dat de aanleiding tot het corrige rend optreden van de provincie in de kleinne en weinig bestuurskrach- tige gemeenten onder een aantal ge meenschappelijke noemers is te brengen. De oplossing van de pro blemen behoeft niet noodzakelijk in een vergroting van de gemeenten te warden gezocht. PARTICULIERE SECTOR Naderhand heeft men echter naar an dere mogelijkheden gezocht en dit be stemmingsplan is, na overleg met hetzelfde bouwteam dat ook aktief was voor het plan De Rat, uit de koker gekomen. Terwijl men bij de Rat dacht aan de woningwetbouw tezamen met premieverhuur- en premieverkoopwo- ningen, is in de opzet van ’t Zouw de nadruk gevallen op de woningen van een duurdere klasse. De politie heeft proces verbaal opge maakt tegen de 44-jarige bouwvakker R. S. dit Bolsward terzake van diefstal van bouwmaterialen uit in aanbouw zijn de bouwwerken in de wijk Lemmerweg- wijk. In de linkerhoek is nog een gedeelte van de bestaande bebouwing van IJlst te zien. Boven zijn de woonge bieden gearceerd en de insteekha- ventjes met een golflijntje aange geven. De Jutrijpervaart, die door het bestemmingsplan loopt zal met het graven van het watergebied de vrijkomende grond zal aangewend worden voor ophoging van ’t woon- t er rein) grotendeels verdwijnen, evenals ’n gedeelte van Het Zouw. Rechtonder ziet men de geprojec teerde jachthaven, terwijl verder nog aan de onderzijde de groenvoor zieningen en de vissteigers zijn te ontdekken, (foto Studio Ger Dijs). Maar er waren ook parallellen. „Toen u hier kwam was de distri butie nog in werking. Het is wel merkwaardig dat u tegen het slot van uw loopbaan opnieuw met de distributie met alle bijbehorende perikelen bent geconfronteerd. De woningbouw kwam nauwelijks op gang, Nu kennen we een tegen gestelde problematiek, waarbij de beheersing van het woningmarkt- mechanisme hoge eisen stelt. Het is u allemaal welbekend uit 27 jaar ervaring in de woningcommissie.” GIJZELAARS De verhouding tussen burgemeester en secretaris noemde de Sneker bur gervader wisselend. Nu eens is het De bewoners van IJlst kunnen wande lend via een loopbruggetje in het plan komen. De haven is duidelijk bedoeld voor de eigen inwoners van het dorp, de eigenaars van de bungalows kun nen hun schip voor de woning afme ren. Men heeft ervoor gewaakt dat het landelijke uitzicht vanuit Oud-IJlst be waard blijft. Het plan is ondermeer voorgelegd aan Monumentenzorg en de ze instantie blijkt geen bezwaar tegen de opzet te hebben. Oorspronkelijk had men in 1968 een ander bestemmingsplan voor het ge bied ’t Zouw in ’t hoofd. Aan beide zijden van het gelijknamige watertje zouden recreatieve voorzieningen wor den getroffen en de boerderij van de heer J. de Jong zou eveneens een der gelijke bestemming krijgen. In dat ka der werkte men ook met de omstreden brug over ’t Zouw. Slechts 21,5 procent van de onder vraagden verklaarde voorstander te zijn van een samenvoegen van Sloten met andere gemeenten uit de buurt. 78.5 procent wees dus een herindeling af. Wanneer eventueel Sloten in een andere gemeente zou opgaan dan ver moedt 56,2 procent dat zij zich niet zo betrokken bij het gemeentelijke beleid zal voelen als momenteel. (84.1 pro cent voelt zich op het ogenblik sterk betrokken bij hoe Sloten reilt en zeilt). Gevraagd naar het concrete feit Slo ten zelfstandig of niet, antwoordde 81.6 procent met „zelfstandig blijven”, 13 procent was voor samenvoegen, ter wijl 5,4 procent geen voorkeur uit sprak. De reeds geridderde gepensioneerde secretaris van Sneek, de heer K. Koster, bekijkt het geschenk van de gemeente Sneek, een aardewerken bord met het wapen van de stad. Op zijn revers de versierselen die be horen bij de onderscheiding ridder in de orde van Oranje Nassau. Van links naar rechts P. Doornbos, de wethouders J. P. de Vries en H Pheifer, burgemeester B. van Haers ma Buma, de heer K. Koster, me vrouw Koster en wethouder H. A. Scholten. (Foto Studio Ger Dijs). IJlst krijgt in de toekomst er een stukje watergebied bij. Dit blijkt uit de te kening vgn het bestemmingsplan ’t Zouw dat vanaf vandaag op de secretarie ter inzage ligt. Het gebied ligt ten zuidoosten van de bebouwing van IJlst min of meer in het verlengde van de Ee-gracht en de Galamagracht. Het meertje dat geprojecteerd is krijgt een oppervlakte van ongeveer 7 hectare. Tegelijk met de verkiezingen van de gemeenteraden heeft het gemeentebe stuur van Sloten een enquête gehouden naar de mening van de Sloter bevol king over de gemeentelijke herinderling. Dit was nodig, zo meende de vroedschap, omdat de Sudergoa-enquête die onder meer aangehaald wordt in het rapport van de door Gedeputeerde Staten ingestelde werkgroep, naar haar mening niet representatieve cijfers voor het stadje gegeven heeft. 343 bruikbare formulieren heeft de enquête opgeleverd en b. en w. menen dat dit aantal (er waren 396 formulieren naar de kiesgerechtigden gestuurd) een re presentatief beeld hebben opgeleverd. Zondagmiddag rond kwart voor zes kwam er een brandmelding binnen van het woonwagenkamp aan de Leeuwar- derweg. De spoedig ter plaatse versche nen brandweer kon niet voorkomen dat de wagen van de heer J. Haverkamp volledig uitbrandde. De heer Haverkamp en zijn gezin waren bij mede-kampbewo- ners op bezoek en hadden, volgens hun verklaring, een pan soep op het bran dende gasstel achtergelaten. Het feit, dat de bestuurskracht aan een getalscriterium, 10.000 inwoners minimaal per gemeente, wordt op gehangen, heeft b. en w. aanleiding gegeven een aantal opmerkingen te plaatsen. Wanneer er een onderzoek wordt ingesteld naar het corrigerend optreden van de provinciale over heid, echter niet alleen bij de klei ne gemeenten, dan zou kunnen blij ken dat ook de grotere gemeenten corrigerend optreden behoeven, al Dat er in de periode dat de heer Koster als naaste assistent van de burgemeester fungeerde, veel veran derde toonde de heer Van Haersma Buma verder aan met een aantal cij fers en voorbeelden. Zo werd inder tijd alleen het kruispunt Kruizebroe- derstraatMuntstraat door een agent geregeld. De bevolking van Sneek be droeg toen twee derde van nu. Mo menteel verandert een zevende deel van de bevolking van woning, iets dat in 1946 niet het geval zal zijn geweest. Verder verdubbelde het aan tal wethouders en werd de bezetting van de secretarie vervijfvoudigd. werkzaam was, zo allemaal was anderd, „U kwam hier in 1946. was een andere tijd. Ongetwijfeld zul len uw gedachten vandaag teruggaan naar het Sneek zoals u het toen aan trof. Nauwelijks ontkomen aan de greep van de oorlog. Het lege Waagplein her innert ons er nog altijd aan.” ter. „In de WV folder las ik dat in lang vervlogen dagen de luitenant van onze beroemde stadgenoot Greate Pier, Grote Wierd, na een plundering van Texel niet minder dan drie bur gemeesters als gijzelaars naar Sneek De bevolking van Sloten mocht zich tenslotte ook nog uitspreken over de gemeente waarmee, als Sloten zou moeten verdwijnen, diende te worden samengegaan. Favoriet was een zelf: .i nd.g blijvende gemeente Gaasterland tweede plaats kwam de gemeente Lemsterland (21 procent), een goede derde de toekomstige gemeente Has- kerland-Doniawerstal (20 procent). De toekomstige gemeente Sneek kreeg 8,4 procent van de „voor keurstemmen”, terwijl de kleine Zuidwesthoekgemeente (centrum Koudum) met 2,1 procent als hekke- sluiter fungeerde. HEDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jéllema, redakteur Dit was één van de filosofische ge dachten die de heer K. Koster, ge meentesecretaris van de stad Sneek, vrijdagmiddag tijdens een bijzondere raadsvergadering op de genodigden losliet. Onderwerp van de bijeenkomst was het afscheid van de heer Koster die de laatste 28 van zijn 48 jaar du rende ambtelijke loopbaan afsloot in de. Waterpoortstad. Veie genodigden maakten de speciale bijeenkomst in de warme raadszaal mee. Onder hen waren niet alleen ver tegenwoordigers van de gemeentebe sturen in de omgeving van Sneek, maar ook vele oud-Snekers die in het verleden veel met de heer Koster te maken hebben gehad. Burgemeester B. van Haersma Buma was uiteraard de eerste die het spreekgestoelte „beklom”. Hij liet in vogelvlucht passeren wat er in de 28 jaar die de heer Koster in Sneek FRUSTRATIES Deze cijfers hebben de raadsleden van Sloten vorige week in de „nota inzake de positie van de gemeente Sloten tegen de achtergrond van het eerste deelrapport gemeentelijke her indeling” onder ogen gekregen. Dat b. en w. nu al met een nota komen druist in tegen de door de werkgroep die de gemeentelijke herindeling heeft bestudeerd, voorgestelde procedure. De door g.s. ingestelde werkgroep heeft namelijk voorgesteld om pas na de verschijning van het tweede deel rapport te starten met de inspraak. Sloten is echter aangewezen als on derzoekgebied en daarom hebben b. en w. nu reeds in samenwerking met het Planologisch Adviesbureau Veen uit Nijmegen, hun kritiek geformuleerd- po;

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1