Raad langdurige discussie over dit punt snekerWoerier Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en van Culturele Raad Ijlst in oktober als zelfstandig orgaan van start ULST NIEUWE BRUG TE WOUDSEND I SI I Variabele werktijden definitief in Sneek I Ronde- en platbodem- jachten tijdens zomer wedstrijden in actie? BOEKHOUDER IN SNEEK VERDUISTERDE RUIM HONDERDDUIZEND GULDEN iBiaiB COURANT, D8UFHOU1S NIEUWSBLAD th NIEUWE SNEEKEB COURANT, i GESLAAGD X. WELFARE DAMES RODE KRUIS GEHULDIGD Bloktijden secretarie aan gepast aan zomerseizoen t. Al' -c f SNEEKER NIEUWSBLAD een Mengvoeders B.V. te Sneek B Hinderwetvergunning met voorwaarden voor Wouda’s Zo’n vijftig jaar geleden kreeg 1 rooms-katholleke Bonifatiushuis aan de Oude Koemarkt in Sneek een andere behuizing. Een nieuw pand aan de Leeuwarderweg werd toen betrokken omdat het oude in een te ver gevorderd stadium van ontbinding verkeerde. Het garagebe drijf Loots-Fritsma - nu overigens gescheiden van elkaar opererend - kocht toen die ruimte, sloopte een aantal muren en kon aldus het be drijf vergroten. Enkele jaren terug ging de daarnaast gelegen Open bare Uloschool tegen de vlakte om plaats te maken voor een par keergelegenheid. Weinigen zal het opgevallen zijn, maar wanneer men ’n blik werpt op de tweede verdieping van ’t voormalige Bonifa tiushuis - vanaf de parkeerplaats dus - dan ontwaart men een drietal boogvormige ramen met daarin onvervalst glas in lood. De ruimte daarachter werd gebruikt als kapel; bedoeld voor het personeel en de verpleegden van het tehuis. Verschijnt: maandags en donderdags Mei r. B. UNEMA-EHLHARDT (PvdA): niet gerust met die Hinderwetvergunning Aan de School voor de journalistiek in Utrecht is geslaagd de heer L. van der Wal, vroeger te Sneek. Men vond elkaar moeilijk over deze kwestie en zelfs de P. v.d. A.-frac- tie ging nog in kort beraad. Me vrouw Unema had begrip voor het standpunt van de GCP-fractie en zij begreep dat haar motie, in de oor spronkelijke tekst niet haalbaar zou zijn. Zij wijzigde tenslotte de motie in die zin, dat bij voorkeur catego rie vier moet worden aangehouden en dat de periode van twee jaar veran derd werd in zo spoedig mogelijk. En daar ging iedereen mee accoord. de openbare besprekingen DONDERDAG 20 JUNI 1974 129ste JAARGANG No. 49 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v, ADMINISTRATIE; Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17 J0 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND. SLOTEN ex» Uiteraard moest er voor de wedstrijd op zondag 30 juni wel voldoende be langstelling bestaan. Als vanouds wordt de bekende prijs van „het Jon ge Dirk Fonds” verzeilt. De deelne mers die zich kunnen opgeven bij B. A. Kroon, St. Elizabethleane 2, Sneek (tel. 05150-3025), dienen naast het type zeiljacht het eventuele zeilnummer en de eventuele „rating” op te geven. Per 1 oktober a.s. gaat in Ijlst een Culturele Raad functioneren, tenminste wanneer de raadsleden van het stedeke er vanavond mee akkoord gaan en dat zit er wel dik in. Vanuit de bevolking was hier al verschillende malen op aangedrongen en enkele politieke partfjen hadden het tot een punt in het verkiezingsprogramma gemaakt. Wethouder mevrouw D. Y. W- de Graaff-Nauta antwoordde, dat er niet opgetreden kan worden door de politie, zolang er geen hinderwetvergunning is afgegeven. En met het afgeven daar van moet men niet te lang wachten. In de ontwerp-hinderwetvergunning zijn bepalingen opgenomen, waaraan Wou- da zich dient te houden. De voorwaar den zijn aan te passen. De voorzitter beaamde dit en zei voorts dat het col lege bepaalt, waar men zich aan te houden heeft. De Hinderwetvergunning heeft tenslotte een voorlopig karakter. In de dinsdagavond gehouden vergadering van de Raad van Sneek was een schrijven van het Aktiecomité Omwonenden Wouda’s Fabrieken inzake het verlenen van een nieuwe Hinderwetvergunning aan Wouda’s Mengvoeders B.V. Burgemeester en wethouders stelden voor dit schrijven in handen van het college te stellen, waarbij werd opgemerkt dat op verzoek van het Aktiecomité het nemen van een beslissing over de te verlenen vergunning een paar weken is uitgesteld. Mevrouw B. Unema-Ehlhard was bij de behandeling van dit punt fel in het geweer en zjj diende zelfs een motie in. Ondanks de medede lingen van de zijde van het college, volgde nog een schorsing, aangevraagd door de heer B. de Vries, fractievoorzitter van de GCP, waarna mevrouw Unema de motie enigszins wijzigde, die niet in stemming kwam. Deze kwes tie heeft de raad dinsdagavond lang bezig gehouden. De samenstelling dient, zo valt te le zen in het advies, als volgt te zijn: er komen zeven leden in de raad, drie dienen de secties muziek, zang, toneel en film te vertegenwoordigen, drie de afdelingen algemene zaken (waaronder bijvoorbeeld bejaardensociëteit en lec tuurvoorziening). Zevende vertegen woordiger wordt iemand uit het colle ge van b. en w., die tevens als voor zitter zal fungeren. In de bijeenkomst van 14 februari was Vrije Kiezer R. Rijpma met het voorstel gekomen. In maart besloot de vroedschap het verzoek in handen van b. en w. te stellen zodat dit college met een pre-advies kon komen. Het doel van de raad wordt het be vorderen van het culturele leven in het algemeen en de Friese cultuur in het bijzonder in IJlst. De taak kon worden samengevat onder de termen: adviseren, coördineren, stimuleren, do cumenteren en informeren. Burgemees ter en wethouders zien het stimuleren van de zelfwerkzaamheid, naast ver schillende andere, als één van de be langrijkste aktaviteiten van de nieuw te vormen raad. Maandag 10 juni heeft dokter J. Nauta, vfce-voorziitter van ’t Nederlandse Ro de Kruis van de afdeling Sneek e.o. aan 9 dames van de Welfare de me daille en oorkonde uitgerecükt voor het feit dat zij 10 jaar düt vrijwillige werk hebben gedaan. Het zijn de dames: M. Cnossen-Stegiinga Gauw; J. Oude- ga- de Graaf Offingawier; S. Jager- Schiilsitna Offingawier; T. Kooi-Tie- mersma Sneek; H. Hofstra-Gijzen Oudega (W); M. Oppedijk-v. d. Berg Woudsend; H. Somers-Kasdijk Wor- kum; W, Wijnstra-de Groot Uitwel- lingerga; A. Brouwer-Huitema Nijhui- zum. De motie kwam dus niet in stemming. Het voorstel van burgemeester en wethouders werd aangenomen, maar voordat men daartoe besloot was er ruim een uur over gepraat, of verga derd, zo men wil. Nadat mevrouw Unema over het „vitale” punt van de controle nog iets had gezegd, kwam zij met de volgende moitie „de gemeenteraad no digt het college van burgemeester en wethouders ufit om, alvorens de Hin derwetvergunning aan Wouda’s Meelfabriek af te geven aan de raad een nota te verstrekken over het te volgen beleid ten aanzien van de ui terste normen en de controle op de naleving daarvan. Bij het uitgeven ven de vergunning dient een norm aangehouden te worden behorende bij categorie vier, die binnen een perio de van twee jaar bereikt moet zijn. De voorlopige vergunning wordt niet afgegeven, alvorens zekerheid is ver kregen over de controleerbaarheid en de regelmatige controle van de ih de vergunning genoemde punten”. Mevrouw Unema-Ehlhardt was blij, dat. het college gehoor heeft gegeven aan het verzoek van het Aktiecomité de afgifte van de hinderwetvergunning' uit te stellen. Dat geeft de raad de gelegenheid iets meer tijd om zich te verdiepen in de achtergronden en gege vens, voor zover die te vinden zijn. Zij zei „wij zijn er evenmin als het Aktiecomié gerust op en die ongerust heid vindt zijn oorzaak op twee terrei nen: de door de gemeente voorgestelde stof- en geluidslimieten en de door de gemeente daarop uit te voeren contro le”, aldus mevrouw Unfema, die voorts vertelde, dat in het gesprek tussen Wouda en het Aktiecomité van de zij de van Wouda is gezegd dat een pro- ductiesilo inmiddels was veranderd, doch dat de omwonenden het effect daarvan nog niet hadden kunnen mer ken. „Maandagavond werkte die silo en hoe. Op een telefonische alarmkreet kwam de politie, die te kennen moest geven dat zij niets konden doen”, zo zei mevrouw Unema. Buiten de opzet van de raad is de „sport” gehouden, dit omdat, aldus b. en w., de „sportsector in de praktijk meestal geheel eigen belan gen en behoeften kent. Wij zijn voor nemens de sport te zijner tijd onder te brengen in een afzonderlijke sport stichting, waarin wellicht ook de huidige stichting „Mienskipshüs” zou kunnen worden ondergebracht.” Het systeem van variabele werktijden waarbij de ambtenaren van de Sneker gemeentesecretarie zelf hun gaan en komen kunnen bepalen, mits zij zich daarbij houden aan bloktijden (waarop iedereen aanwezig moet zijn) en het normale aantal arbeidsuren, is thans definitief ingevoerd. Het ligt in de bedoeling van de Snee- ker Zeilclub om tijdens de zomerwed strijden op het Sneekermeer (29 en 30 juni a.s.) een wedstrijd voor Rond en Platbodemjachten te organiseren. De organisatoren hopen dat er een waardevolle jaarlijkse traditie mee in stand kan worden gehouden, waar bij meer gelet wordt op de fraaie schepen, sportiviteit en gezellige sfeer, dan op de veroverde plaats. Op verzoek van de politie te Sneek is dinsdagmorgen door de politie te Har lingen aldaar aangehouden de 40-jarige boekhouder J. H. als verdacht van verduistering In dienstbetrekking. De uit de Waterpoortstad afkomstige J. H- die tot januari 1974 werkzaam was bij een machinefabriek te Sneek heeft door knoeierijen in de boekhou ding dit bedrijf benadeeld voor groot bedrag. De knoeierijen strekken zich uit over de jaren 1969-1974. Hoe groot het totaal verduisterde bedrag is kon nog niet door de politie te Sneek worden medegedeeld, daar het onderzoek nog gaande is. Vrij zeker gaat het om een bedrag van ongeveer 100.000,Van het verduisterde geld is niets meer over. J. H, is voor nader onderzoek ingesleten in het bureau van politie te Sneek en zal voor de Officier van Justitie worden geleid. De regeling startte op 1 januari en was eerst op proef. De oorspronkelijke bloktijden (9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur ’s middags) zijn tot 23 augustus voor wat betreft het mid- dagblok ingekort van 14.00 tot 15.00 uur. Door ’s morgens eerder te begin nen haalt men dan toch de normale werktijd, die bijgehouden wordt op een tijdregistratfeklok. Zo kan men profite ren van de gunstige regeling voor de zomermaanden- Na de heropening van vergadering gingen de verder, want men was het lang niet eens met elkaar. De heer B. de Vries was van mening dat er zo spoedig mogelijk verandering moest komen. Hij achtte het verlenen van categorie vier, evenals mevrouw Unema, beter dan categorie vijf. De controleerbaar heid moet gewaarbord zijn, meende hij. Mevrouw Unema was op dit punt niet zo gerust. Wethouder De Graaff- Nauta zei nog dat met de opmerkin gen in de raad rekening zal worden gehouden, de controle zal zo goed mo gelijk worden uitgevoerd, maar dat kan alleen, als er een Hinderwetver gunning wordt afgegeven. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wü Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Er ontstond nog een scherp over- en-weer-gesprek tussen mevrouw De Graaff-Nauta en mevrouw Unema-Ehl- hardt, waarbjj zich ook nog de heer D. A. Berg mengde. Dit resulteerde uiteindelijk in de uitspraak van me vrouw De Graaff-Nauta, dat het colle ge niet achter de motie van mevrouw Unema stond. Dat gebeurde, nadat de heer B. de Vries een schorsing van de vergadering had aangevraagd voor nader beraad in de GCP-fractie. Men begint 'm Woudsend iets te merken van de werkzaam heden die moeten voeren tot de bouw van de nieuwe brug. In de vaart naar het Sloter- meer ligt al enige tijd een dek schuit met daarop een kraan die een aantal palen voor de noodbrug in de slootbodem heeft geheid. Werknemers van de firma Kingma uit Midden- meer voeren de werkzaamhe den uit. Op de foto is ongeveer te zien hoe het tracee van de noodbrug zal lopen. Rechts ligt al een stapel planken ge reed. Op de achtergrond de brug die vervangen gaat wor den, k' r.- 'f g .<xs< .v.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1