Voorstel van college IJlst met hakken over sloot B. W. Cazemier heit eerste paal ,,Talmahuis,> in Heeg ySWEEKER WIEUWSBLAIL— Ik de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van en 50 jarige Sneker zwem- en poloclub recepieerde DOLLE ZWEMNACHT IN HET SNEKER RASTERHOFFBAD 1 IJLST SNEKERlsfKOERIER 4 i Realisatie bejaardenwooncentrum gestart Dodelijk ongeval bij flat Potterzijlstraat ^*1 X J COURANT, SHEERER ANT, DRUFHOÜK NIEUWSBLAD e> de «EÏÏ Benoemingen Chr. Technische School Sneek Jongetje rende achter kat aan De Sneker zwem- en poloclub „Neptunia ’24” zou bijzonder gaarne de beschikking willen hebben over ’n eigen clublokaal. Een beetje zich zelf respecte rende voetbalvereniging bij voorbeeld heeft wél iets der gelijks, waarom wij dan niet?, zo vraagt men zich vertwijfeld af. Dit jaar, om precies te zijn op 14 juli, bestaat men vijftig jaar; een leuke gelegenheid de plannen eens nader uit te wer ken. De principe uitspraak tot de ontsluiting van de Ruiterpolder via de Eegracht en een brug over de Westelijke Dijgracht is donderdagavond door de Ijlster raad genomen. Het gebeurde echter op het nippertje. Vier raadsleden spraken zich voor de beslissing uit, terwijl drie zich tegen verklaarden. Door de fractie van de CHÜ liep zelfs een duidelijke scheiding. Wet houder C. Frankena en P. Grondsma waren tegen, terwijl S. Wassenaar zich voor verklaarde. Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombmeeide uitgave vaa NIEUWE SHE f SNEEKER NIEUWSBLAD NEPTUNIA’24 WIL OVER EEN EIGEN „HOME’’ BESCHIKKEN L. -murl Ontsluiting Ruiterpolder in principe via Dijgracht was om Verschijnt: maandags en donderdags UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. instantie dat leven geroepen. Men hoopt eind vol gend jaar klaar te zijn. MAANDAG 24 JUNI 1974 129ste JAARGANG No. 50 DH Had verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN m Het was in de nacht van zaterdag op zondag een dolle boel in het Sneker Rasterhoffbad. Een vijftig a zestig zwemlustigen spar telden bijzonder enthousiast in het ruim twintig graden warme diepe bassin rond, daarmee wel voor een nogal onconventioneel beeld zorgend. Een volkomen legale happening overigens, want de initiatiefnemers tot dit gebeuren, de leden van de jubilerende Sneker zwem- en poloclub Neptunia ’24 - want die waren het - hadden alle officiële instanties van brandweer tot politie van het zwemfestijn op de hoogte gesteld. Aanleiding tot dit waterballet was het feit dat de vijftig jaar „jonge” zwemvereniging deze maand de beschikking heeft gekregen over een uitstekend geoutilleerde lichtinstallatie. Dit is bedoeld om ook ’s avonds de nodige activiteiten te kunnen ontplooien, zoals het houden van polowedstrijden. Er staan aan weerszijden van het instruktiebad vier lichtmasten opgesteld, waarvan twee tien meter hoog zijn en één twaalf en één veertien meter meet. Tijdens de zaterdag middag tussen vijf en zes uur gehouden receptie in hotel-restau- rant Hanenburg, waar ’s avonds ook een erg geslaagde feest avond op touw werd gezet, had de voorzitter van Neptunia ’24, de heer S. Bakker, op een zo groot mogelijke deelname aange drongen. Aldus geschiedde. De heer D. Brouwer, derde van rechts, overhandigt de voorzitter van de jubi lerende zwem- en poloclub uit Sneek, de heer S. Bakker, de „Abraham” met daarop vermeld het ingezamelde bedrag van f 4294,14. Dit alles tijdens de zater dag gehouden receptie, waar ondermeer ook oud-burgemeester van Sneek, de heer L. Rasterhoff aanwezig was. Het tafereeltje wordt gadegeslagen door de overige bestuursleden van de vereniging en wel door mevrouw A. Brouwer secre taresse, de heren S. Bakker, H, Wiers ma, D. Brouwer, S, Kampen penning meester, en mevrouw D, Wiersma. (Foto Studio Ger Dijs) Gisteravond tegen zes uur is de bijna zesjarige Willem Smit uit de Pier Heem- strastraat op de Lemmerweg, ter hoogte van de flat aan de Potterzijlstraat, door een auto aangereden en met zwaar in wendig letsel naar het ziekenhuis over gebracht. Vanmorgen is hij aan de ver wondingen overleden. Het jongetje was met twee vriendjes aan het spelen toen ze een kat met een vogeltje in de bek de weg over zag rennen. Willem Smit ging achter de kat aan, zijn vriendjes bleven staan. Op dat moment naderde uit de richting Hommerts een personenauto bestuurd door de 59-jarige J. Stienstra uit Sint Jacobiparochie. De heer Stien stra kon het kind niet meer ontwijken. Door de arts W. Lofvers werd eerste medische hulp verleend. Zijn moeder is enige weken geleden overleden. Toen het besluit viel Oud-IJlst op knappen, waren er twee mogelijkheden op de moderne toer of op de pitto reske. Het werd heft laatste. Als er een brug over de Dijgracht komt, is het hek van de dam. Met een brug over de Dijgracht zal er naar zijn mening geen Instelling van een maxi mum wieldruk komen. De heer Grond sma zag liever een niet sluitende be groting dan een brug over de Dij gracht. De voorzitter van de vereniging, mr. A. J. Hazenburg deelde mee dat er in totaal duizend palen de grond in gaan. De eerste die burgemeester Cazemier grotendeels onder het op pervlak deed verdwijnen was oranje geschilderd en dit bracht hem tij dens zijn toespraak tolt de filosofie dat daarmee eigenlijk een band ge vormd was tussen het vroegere „ar menhuis”, het pand waar nu het ho tel „Het wapen van Oranje” is ge- vestigd, en he nieuwe complex. grond nooit in de vingers”. Ijlst ver andert snel, zo constateerde de CH- wethouder en daarom wilde hij dit be skuit niet. i NIET OP DE SPITS DRIJVEN De heer P. Grondsma was de eerste die zich falikant tegen de principeuit- spraalk verzette. Voor zoals het nu voorgesteld werd, voelde hij niet. De éénstemmigheid in het college over het voorstel was overigens ook niet volledig. Wethouder Franikena legde nadrukkelijk de minderheidsme- ntog op tafel. „Als die brug daar ligt over de Dijgracht, dan blijft hij er.” Hij stelde dat de plannen voor de Ruiterpolder over een jaar of tien er wel heel anders uit kunnen zien en dat dan de oplossing in een heel an dere richting gezocht fed moeten wor den. Hij kon zich moeilijk indenken dat er geen geld is bij instanties als ruilverkaveling, Cultuur Technische Dienst, Provinciale Waterstaat of an- derzins. „Ze weften dat ze ons in de schaar hebben” zo riep hjj uit. „Het besluit van vroeger (1970, red.) ligt er. Het is geen kwestie van dat de ruilverka veling er geen geld in kan steken; ze willen er geen geld in steken. De ont sluiting kan nog jaren duren en als de bewoners zich verzetten krijgen ze de Na de eerste ronde in de discussie leken de kaarten al geschud. Burge meester Mumsen had de voorgeschie denis breeduit uit de doeken gedaan en verzekerde dat vele gesprekken met gedeputeerde staten, ruilverkave ling en cultuur technische dienst al leen de uitspraak hadden opgeleverd: u mag op een andere manier ontslui ten, maar de extra kosten dient de gemeente te dragen. Daarop had men alle manieren waarop subsidie verkre gen kon worden, onderzocht, maar helaas waren er geen resultaten uitge- komen. De meerderheid van het col lege zag geen altemaitef meer. Per 1 augustus 1974 zijn benoemd aan de Christelijke Technische School te Sneek de heren D, Boersma te Ede als leraar installatie-techniek; J. de Kroon te Nijland als leraar gods- dienst-maatschappijleer, B. O. Wolters te Assen als leraar handvaardigheid. In tweede instantie stelde de heer Frankena dat gedeputeerde ir. Eringa in een vergadering had mee gedeeld dat wanneer vrachtwagens de draai op het eind van de Eegracht niet kunnen maken er naar andere mo gelijkheden gezocht moeten worden. Burgemeester H. W. F. Mumsen trachtte deze uitspraak van de heer Frankena nog te voorkomen, maar dit lukte hem niet. ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Zaterdag tijdens de jubileum-receptie, gehouden in hotel-restaurant Hanen burg te Sneek, vond de eerste aanzet daartoe plaats. De jubileum-commis- sie, die verder bestond uit de heer A. R. Huisman en de dames V. d. Vliet en J. Bakker, overhandigde de voor zitter van Neptunia’24, de heer S. Bakker, een zogeheten „Abraham”, een groot formaat taalman, met daar op in slagroom opgespoten het ingeza melde totaalbedrag. En wel een som van liefst 4294,14, een start „die de heer Bakker schijnbaar verbaasde en hem de opmerking ontlokte: „wan neer de gemeente van Sneek plannen beraamt in die richting, dan zal men niet licht om het verzoek van Neptu nia ergens een ruimte te creëren, heen- kunnen”. (Vervolg op pagina 3). Burgemeester B. W. Cazemier heeft vrijdagmorgen de eerste paal voor het te f bouwen wooneentrum voor bejaarden in Heeg de grond in geslagen. Een groot aantal belangstellenden woonden deze aktiviteit van Wymbritseradeel’s eerste burger bij. Hij werd voor deze gelegenheid gekleed in een geel regenpak en had de bekende helm op. Later, tijdens de bijeenkomst in café De Watcr- sport kreeg hij het tenue, met een plaatje met inscriptie voor op de helm, i als herinnering mee naar huis. Het wooneentrum aan de Tollewei zal he hiaat in de bejaardenverzorging in Wymbrltseradeel ontstaan door de opheffing van het zogenaamde „Ar- menhuis’ in Heeg moeten opvullen. In 1969 kreeg architect J. Grunstra in Bolsward opdracht een ontwerp te ma ken. Door diverse faktoren was het de gemeente echter niet mogelijk dit plan te realiseren. Daarom nam men kon- takt op met het bestuur van de Chris telijke Vereniging tot Verzorging van Bejaarden „Talma Rustoorden”. Dit project trok direct, begin 1971, toen de eerste besprekingen gevoerd wer- den, Talma aan. Niet in de laatste M plaats door de moderne opzet. Daarbij kwam dat de plannen voor een nieuw te stichten huis in Emmeloord vast waren gelopen. Na diverse besprekin gen was de overname in 1972 een feit. Het project is overeenkomstig de hui dige tendens in de bejaardenzorg de bejaarden zoveel mogelijk zelfstan dig laten wonen opgezet. Het service gedeelte is, mede om subsidiaire rede nen, strikt gescheiden van de wooneen heden. In dit gedeelte zullen komen de voedselvoorziening, de wasserette en de huishoudelijke hulp- Het centrum zal deels in één, deels in twee en deels in drie lagen worden uitgevoerd. Bo vendien komen er een grote ontmoe tingsruimte en een „social hall” die te gebruiken zijn voor evenementen bui ten het wooneentrum. De aanvanke lijk geplande ziekenvleugêl is door de dreigenle overkapaciteit aan verpleeg bedden in Friesland vervallen. Om tot de realisatie van de bouw te komen werd in maart van dit jaar de „Stich- j.Wooneentrum Talma Heeg" in ’t De heer J. Zijsiing (PvdA) had ook zo zijn bedenkingen. Hij filosofeerde enige tijd over de aantasting van het landschapsschoon en vroeg zich af of op een doohloopstal niet een grotere aantasting van het landschapsschoon zou zijn dan een brug. „Ik bin der pür tsjin. Straks rammelt Drytls fan de bussen mei fiskers dy’t nei de Ru- terpolder gean”. Hij was bereid tot het uiterste te gaan om de aanleg van deze ontsluiting te keren. (Vervolg op pagina 3). Hij was blij dat nu de periode van vertrouwen, wanhoop, moed en twijfel bij raad, burgemeester, wethouders en ambtenaren voorbij was. Verwacht mag worden dat de realisering van het wooneentrum in Heeg niet zolang meer op zich zal laten wachten als de voorbereiding heeft geduurd. „Het dorp Heeg is dan in het bezit van een ge bouw dat voorziet in een behoefte en dat voldoet aan de eisen des tijds en dat stellig straks een sieraad mag worden genoemd in het dorpsbeeld”. Aan de realisatie zullen de volgende bedrijven meewerken: Architectenbu reau J. Grunstra B-N.A., Bolsward, konstruküewerkzaamhedenkonstruk- t.iebureau ir. W. Stam b.v. Castricum, Bleeker’s bouwbedrijf b.v. Bolsward, Technisch Installatiebureau de Leeuw en Tiesma b.v. Leeuwarden (verwar- mingsiinstallaties), Elektro technisch be drijf Boomsma b.v. Leeuwarden en schildersbedrijf Geertsma en Zn. Sneek (glas- en schilderwerk). Sr L I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1