EDOZA geeft een concert Hervormde gemeente Sneek doet een beroep op de burgerij inzake de restauratie orgel Martinikerk! snekerWkoerier 1 Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en 65-jarige bijna tien jaar in Sneek gewerkt AvondMAVO Sneek uitgegroeid tot een school met alle leerjaren IJLST Uit de Marktstraat" 11 COURANT. DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de In dit nummer is als bijlage opgenornen voorlichtingso rgaan van de gemeente Sneek). SNEEKER NIEUWMLAD^ At'.A, V f SNEEKER NIEUWSBLAD BBVW LERAREN EN LEERLINGEN VAN P.A 3 NAMEN AFSCHEID VAN P. LAROOY ■IIIIIIIIIIÏBilIffllIl' werd Ger Dïjs i Zaterdag 13 juli start in Grouw weer het skütsjesilen. Wederom zullen weer veertien schepen in de strlrd zijn. Wie er kampioen wordt is natuurlijk moeilijk te zeg gen, Vorig jaar was Jan van Ak ker met de Sneker Pan de grote overwinnaar. Vandaar deze foto als aankondiging van een pagina met foto’s en informatie over dit gebeuren elders in dit nummer. ?k van de men. Een gepaard tl enthou- dslied. Dit n de mu it de heer et school- de heer ooy, diens rptie aan. uden zal Verschijnt: maandags en donderdags tog - D. heer La- Op korte termijn zullen de klassen indelingen (altijd een gedoe met de vele uiteenlopende vakkenpakketten) gemaakt worden. Die indelingen ko men tot stand op basis van de aan meldingen die op dit moment binnen zijn. pen voor de militaire dienst en moest hij dienen in het voormalige Neder- lands-Indië. DONDERDAG 27 JUNI 1974 129ste JAARGANG No. 51 teeds weer bieden door de aan Zijn stap was de overgang naar de chris telijke „Kweekschool” in Sneek. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o 1800 gram ammongelit maakte maandagmorgen klokslag elf uur een eind aan het bestaan van de schoorsteenpijp van de voormalige zuivelfa briek te Sijbrandaburen. Dit ging gepaard met een enorme dreun die het hele dorp op z’n grondvesten deed schudden. Zo rond een uur of tien had den zich al verscheidene belangstellenden verzameld op het terrein rond de fabriek en op de achterliggende weilanden, tegen de tijd dat de 67 me ter hoge pijp het loodje ging leggen kwam de schooljeugd, die voor de gelegenheid speciaal vrij hadden gekregen, daar nog bij. De huidige eige naar van de fabriek,, de heer M. Doting is van plan het pand om te bou wen tot een opslagplaats voor zijn expeditiebedrijf. Doordat de resten van de pijp gedeeltelijk in de doodlopende fabrieksvaart terecht kwamen, spatte het 'water hoog op. Men kon, toen de „kruitdampen” eenmaal opge trokken waren, verscheidene vissen op het land zien blikkeren. Ijverige handen wierpen deze terug in het water. Overigens is het enigszins verba zingwekkend dat er nog vis in de sloot leeft. Enige tijd geleden namelijk werd de koelinstallatie van de fabriek afgebroken. De ammonia die daarbij vrijkwam werd zonder blikken of blozen in het rwater geloosd, iets waar voor de 39-jarige koelmonteur P. V. uit Leeuwarden, op de laatstgehouden zitting van het kantongerecht Sneek een boete van f 250,- aan z’n broek kreeg. Het-opblazen van de pijp werd gedaan door slopersbedrijf De Jager bv wit Midwolde. Getuige opmerkingen tijdens de af scheidsbijeenkomst in de aula van de school van de heren S. Akkerman, directeur van de P.A., en J. de Jong, die sprak namens het college van leraren, heeft de heer Larooy zich al die tijd op een uitstekende manier gekweten van zijn taak, na melijk ’t opleiden van leerlingen tot onderwijzers, maar dan wel bewust van het feit, dat ze in de praktijk zlich zelf waar moeten maken. In e 65-jarige op in door i de begin- lijnbaar on- ranM>uniTsm>u.uj»h caumm* school verbonden, wegens het door hem bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer Larooy werd geboren in Balk ais zoon van een dorpssmid. Op veertienjarige leeftijd vertrok hij naar Nijmegen om daar voor onderwij zer te gaan studeren aan de „Klok- kenberg”. Drie jaar later voltooide hjj zijn studie, maar was, zoals hij zelf zegt, nog lang niet rijp voor het vak. Pas op zijn 21e jaar, toen de oud-Balkster de hoofdakte behaalde, begon de ervaring een woordje mee te spreken, maar toen hoefde het alle maal niet meer, want, inmiddels ge trouwd, werd master Larooy opgeroe- Gistermorgen hebben leraren en leer lingen van de Pedagogische Akademie „De Him” te Sneek afscheid genomen van de heer P- Larooy, sinds een klei ne tien jaar als leraar aan deze honderd mensen, zeker nu men als solist Marco Bakker heeft weten aan te trekken. Organist zal zijn de heer Dirk S. Donker, vaste mede werker van dlit alom bekende 115 man tellende koor. Een hoog percentage kursisten heeft het lopende jaar met sukses afgesloten en gaat a.s. augustus verder in de tweede klas, resp. de examenklas. Ook de nieuwe aanmeldingen geven een be vredigend verloop te zien. Enigszins in afwijking van de voorgaande twee ja- ren blijft er dit jaar iets meer be langstelling te bestaan voor de hogere leerjaren. Dit zijn dus mensen die op één of andere manier al een stuk on dergrond elders verworven hebben. Krijgsgevangene gemaakt, werd jonge onderwijzer te werk gesteld de beruchte Birma spoorlijn, vrouw bracht die tijd door in een in terneringskamp. In 1946 keerde het gezin Larooy naar Nederland terug en werd een vacante ondferwijzersfunktie in Lemmer aangenomen. Tot aan 1945 bleef de heer Larooy, later als hoofd onderwijzer, aan de M.U.L.O. school in dlit Friese vissersdorpje verbonden. De laatste en zeker niet de gemakkelijkste Op vrijdag 20 december geeft Edo- za een concert; dit alles ten bate van deze orgel-restauratie. Het be stuur van dit zangkoor is van me ning. dat een dergelijk cultureel-cen- trum voor Sneek behouden moet blij ven en dat de gehele burgerij als één man achter dit initiatief moet staan. Ook al omdat men wel terde ge beseft dat een dergelijk optreden slechts een druppel op een gloeiende plaat is, In ieder geval verwacht men tijdens dit concert een derlien- Twee jaar geleden startte in Sneek, als afdeling van de „school voor avond-Mavo-Meao LeeuwardenSneek —Harlingen”, avond-MAVO met een eerste leerjaar Mavo 4. In het ko mende kursusjaar ’74-’7,5 zal de school volgroeid zjjn met alle drie leerjaren (Avond-Mavo heeft een studieprogram ma met 3 leerjaren, in tegenstelling tot Dag-Mavo met 4 leerjaren). Naast de toezegging van Edoza zijn er ook al enkele giften binnen geko men van verschillende particulieren, maar ook dan is men bij lange na niet uit de brand. Diverse activiteiten zullen in dit verband dus nog op touw moeten worden gezet. Een dringende noodzaak, want anders zou dit fraaie muzikale bezit wel eens voor de Sne ker inwoners verloren kunnen gaan. Mocht het allemaal lukken, dan zal de restauratie over mogelijk een twee- of drietal jaren een aanvang nemen- De tijdsduur van de herstelwerkzaamhe den zal dan ook nog eens een paar jaar in beslag nemen. Eén en ander zal in fasen gebeuren. Allereerst zal het rugpositief in oude glorie worden hersteld, waarna het post- en hoofd werk een beurt krijgt. De drie ma nualen moeten worden vernieuwd, ter wijl het pedaalregister, dat in 1925 pneumatisch werd gemaakt en daar door min of meer bedorven werd, weer mechanisch zal worden. Heft or gel, dat door de bekende Duitse or gelbouwer Arp Schnitger in 1711 werd gebouwd en daarna verschillende keren is gerestaureerd, zal gedurende de restauratietijd steeds in gebruik blij ven. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 1,235221,7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g, 3779, L. Jellema, redakteur EOTOREDAKTIE Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11,— per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Wie zich later wil laten inschrijven loopt de kans, dat er met zijn of haar vakkenkeus geen rekening meer gehouden kan worden. Laatkomers moeten dan soms genoegen nemen met een ander vakkenpakket. Vorig jaar moesten ook een aantal gegadigden te leurgesteld worden omdat zij te laat hdden ingeschreven en niet meer ge plaatst konden worden. Degene die met plannen rondloopt, eventueel een Mavostudie te volgen, doet er goed aan, zich spoedig aan te melden. Zie ook de advertentie elders in dit blad. Hei Saeeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, S Binnen afzienbare tijd zal de kerk voogdij van de Hervormde Gemeente te Sneek met een plan op tafel ko men, waarin in grote lijnen de plan nen verwerkt zijn hoe de restauratie van het kerkorgel van de Martinikerk in Sneek uitgevoerd zal moeten wor den. Over de totale kosten kan op dit moment dan ook nog niet gerept wor den, al mag verwacht worden dat het bedrag bepaald niet gering zal zijn- Aangezien de kerk op de monumenten lijst voorkomt, zal de restauratie waarschijnlijk gedeeltelijk gesubsidi eerd kunnen worden. Om de resteren de kosten te kunnen dekken, ziet de restauratie-commissic van de N.H. Kerk zich genoodzaakt een beroep te doen op de burgerij van de Water- poortstad. Het Sneker zangkoor Edo za, dat regelmatig concerten geeft in deze qua akoestiek goed geoutilleerde ruimte, voelt zich geroepen daartoe de eerste aanzet te plegen. - staan, maar die toch Onder en gemaakte foto). M| vrouw en zoon, e die vermoedelijk -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1