w B. en W. in nota over openluchtrecreatie i 1 en Officieel Orgaan van Gecompliceerde botsing bij Sneek II i de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en ULST OM; Overstekende wiel rijder en brom fietser aangereden de stellend toe. II ■lillililiSlIBB ■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiiim P I BROMFIETSERS STELEN IN VLIEGENDE VAART i NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de ^ekerWqerier Burgemeester en wethouders van Sloten hebben de gelegen heid kritiek te mogen spuien op de nota „Openluchtrecrea tie in Friesland” met beide handen aangegrepen. In een drie pagina’s tellend stuk, dat de raaa van Frieslands klein ste gemeente donderdagavond krijgt te behandelen, hebben zij de nodige kanttekeningen geplaatst. O'S if i IV- K’ -1 SPa.' ■■■II Wri-; wil K De voorzitter van de raad van beheer van de B.V. Sneeker SOBERE” LIGPLAATSEN om nog zo als Verschijnt: maandags en donderdags een- maar MAANDAG 1 JULI 1974 129STE JAARGANG No. 52 dat het haven Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEH e.o 0. DOUMA NEEMT AFSCHEID BV .SNEEKER JACHTHAVEN’ Hij ging nog even terug naar ’t ogen blik dat de heer Douma zijn werk zaamheden in de haven aanving. Dat was zo’n 21 jaar en 3 maanden gele den. De toenmalige raad van beheer had de heer Douma, zonder dat deze officieel gesolliciteerd had, aangeno men. De eerste tijd pendelde de heer Douma tussen IJsbrechlturn en Sneek op de fiets, maar later kwam de ark „De Bever”. Er is in Sloten een gebrek aan voudige lügplaatsaccommodatie men begrijpt bij het Dagelijks Be stuur van Stoten dat het niet mogelijk zal zijn van overheidszijde maatrege len te nemen waardoor het bordje „vol” kan worden geplaatst. „In onze situatie zal ernaar gestreefd moeten worden dat in de direkite omgeving van de oude stad (bij voorkeur in sa menwerking met de „Mairekrite”) meer eenvoudige ligplaatsaccommoda tie wordt gerealiseerd, zulks niet om een toevloed van toerisme te bevor deren, maar wel om verder oeverbe- schaidiging te voorkomen. De heer Douma heeft altijd veel in vloed gehad op zijn omgeving, vertelde de heer Zweep. Een voor beeld van recente datum is dat toen de opvolger van de havenmeester, de heer J. J. van Delden, zijn werk in de haven begon, hij een pijpro ker bleek te zijn, nu echter trekt hij lustig aan een sigaar, net als de heer Douma. Het inwerken van de heer Van Delden verloopt overigens voortreffelijk, zo kon de voorzitter melden. I Zo vraagt men zich af wat moet worden verstaan onder het „verbete ren van niveau en omvang van de recreaitievoorziieniingen in en vlak bij de woonkernen”. B. en w. kun nen zich echter niet aan de indruk onttrekken dat het aspect van het dagrecreatieve toerisme in de oude stadjes is vergeten. Dit punt heeft burgemeester H. A. van Zwieten tij dens de bijeenkomst met de werk groep in hotel Hanenburg vorige maand ook al aan de orde gesteld. Dat toch ook aan dit onderwerp aandacht had moeten worden be steed, komt voort, zo stellen b. en w„ uit het feit dat veelal op klei ne schaal vrij grote stromen toeris ten moeten worden verwerkt. Gisteravond om zeven uur werd ter hoogte van de kruising, bij de grasdro gerij van Scharnegoutum, de 17-jarige mevrouw D. F.-B. uit Sneek aangere den- Ze reed op een bromfiets en wil de de weg oversteken. Juist op dat moment kwam de 36-jarige K. Veen- sitna 'uit Sneek aanrijden, die tegen haar opvloog. Mevrouw F. werd met gebroken ledematen naar het zieken huis in Sneek gebracht, haar brom mer was total loss. De auto werd licht beschadigd. KRIJT OP SCHIP Deze ark was. echter snel te klein en daarom kwam er in 1964 een nieuwe, Met alle comfort, waaronder een dou che, een kelder en een soort kruipruim te onder de vloer. Het was overigens niet eenvoudig, zo vertelde de heer Zweep, om de ark vanuit Makkum naar Sneek te krijgen. Onderweg vond nog een aanvaring plaats. Dat niet ernstig was, blijkt wel uit feit dat de ark nog steeds de isiert. De temporisering van de aanleg van jachthavenaccommodaties en daar voor benodigde maatregelen om on gewenste situaties buiten de haven te krijgen en de afremming van het aan tal Ligplaatsen in en buiten de jachtha vens, het sterkst in de gebieden waar de belangen van natuur en landschap in het gedrang komen, vindt het col lege voor Sloten niet een juiste rege ling. Het komt het college voor, zo schrijven b. en w. de raad, dat een dergelijk beleid afbreuk zou doen aan een „in goede banen leiden” van de recreatieve ontwikkeling. f SNEEKER NIEUWSBLAD Toen kon het handjesschuddcn in 'ijn volle geweld los barsten. Van heinde en ver waren de aandeelhou- tiers naar Sneek getogen, maar al- 1 len hadden ze één ding in ieder geval gemeen: de band met de heer en me vrouw Douma was bijzonder groot. Dat bleek ook uit de vele bloemstuk ken die de tafels sierden en uit de stapel cadeaus die steeds maar groei de. Uiteraard was daar ook zo het een en ander bij van de b.v. Sneeker Jacht haven. Mr. E. R. Zweep, voorzitter van de Raad van Beheer, mocht ze met een toespraakje overhandigen. Hij vond het prettig dat de aandeel houders nu eens zo en in zo’n grote getale samen waren gekomen, zoiets gebeurt op de jaarvergadering niet. Maar hij vond het minder fijn dat de heer Douma vertrok- Zaterdagnacht om twee uur werden de 25-jarige H. W. en de 22-jarige L. K. door de politie van Sneek aangehou den- L. K. bleek in het bezit te zijn van een doos met antieke waar die hij even tevoren uit de wagen van de Sne- ker antiekhandelaar Dijkstra had ge stolen. Tegen hem werd proces ver baal opgemaakt. H. W. bleek niets met de zaak te hebben uit te staan en werd na verhoor naar huis gezonden. Door een 19-jarige inwoonster van Amsterdam werd gisteravond kwart voor elf op het politiebureau te Sneek aangifte gedaan van diefstal van haar schoudertas. De Amsterdamse liep in het burgemeester De Hooppark, werd op een gegeven moment gepasseerd door een bromfietser en was het vol- gende moment haar tas waarin wat i geld, een rijbewijs en een paspoort j zat, kwijt. De duopassagier op de bromfiets had in het voorbijrijden de tas van haar schouder gegrist. De heer Douma heeft altijd veel zorgen aan de haven besteed en hij had de wind eronder bij de gas ten. Dat was vooral in de Sneek week wel nodig. Waren er lastige klanten dan zette hij met krijt een kruisje op de boot en de volgende morgen kreeg de bemanning de aanzegging de haven te verlaten. In de zeilweek was de heer Dou ma overigens dag en nacht in 4 in voorval nachts Het college heeft er veel waardering voor dat nu de overigens wel bekende problematiek met betrekking tot de openluchtrecreatie op papier is gezet. Met de hoofddoelstelling voor het toe komstige beleid, zoals die geformu leerd is in de nota, kan het college het eens zijn, maar bij de subdoelein- den wil men een aantal opmerkingen plaatsen. RECREATIESCHAP Z.W.-FRIESLAND Naar de mening van het college zal aan de gemeentebesturen te weinig in vloed op het beleid worden gelaten in de voorgestelde organisaitiie-opzet. Vooral in verhouding tot de wettelijke taak die de gemeentebesturen op het gebied van de ruimtelijke ordening hebben. De gemeente Sloten spreekt dan ook zijn voorkeur uit voor de or ganisatievorm in zogenaamde recrea tieschappen. Een dergelijke schap voor Zuidwest-Friesland zou heel goed kunnen worden geïntegreerd in het Sa menwerkingsverband Zuidwest-Fries land. Donderdag heeft de heer H. Winters afscheid genomen van de Christelijke Mavo te Balk, 's Middags bood het bestuur de heer Winters een receptie aan waar vele belangstellenden hem en zijn echtgenote B. A. Winters- Fieten de hand kwamen drukken. De heer Winters kwam in 1951 naar Balk. Daarvoor was hij onderwijzer aan lagere scholen in Hollandsche Veld en Nunspeet geweest, terwijl hij voor hij naar Friesland kwam nog als leer kracht aan een muloschool in Den Bosch heeft gestaan. De heer Winters heeft eigenlijk nooit de aandrang gehad om weer ergens anders te solliciteren. De school groeide met de jaren en toen hij erover dacht om eens ergens anders te solliciteren kwam hij tot de ontdekking dat hij niet uit Balk weg wilde. Nu, na zijn pen- sioenering wordt er echter wel afscheid van Gaasterlands hoofdplaats genomen. Hij gaat zich weer vestigen in Nunspeet. De gemeente Gaasterland werd op de receptie vertegenwoordigd door de beide wethouders, mevrouw A. Brandenburg-Vogelzang en Y. Dijkstra, en door de gemeentesecretaris K. A. de Groot, s Avonds werd door de leerlingen een ladekast aangeboden. Van het schoolbestuur ontving de heer Winters uit handen van voorzitter J. Bangma een Delfts blauwe vazenset, terwijl het personeel een klok aanbood. Op de foto drukt mevrouw Brandenburg-Vogelzang de heer Winters de hand. Rechts mevrouw Winters-Fieten. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE Singel 11, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 1,235, 221,1 Gironr. 932130 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 11, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3119, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Zaterdag, ongeveer om kwart voer acht, werd de 12-jarige scholier P. van Meekeren, teen hij ter hoog’’ van het Kleinzand plotseling de Jous- terkade overstak, aangereden door de 30-jarige R. v. D. uit Sneek. De jon gen werd tegen het wegdek gesmakt. Nadat zijn kleine hoofdwond behan deld was, kon hij naar huis gaan. Hij meldde nogmaals dat heit de b.v. bijzonder speet dait de heer Douma afscheid nam, maar hij vond het aan de andere kant fijn dat het op deze manier kon. Namens de vennootschap bood hij een envelop met inhoud aan. Er was nog een enveloppe gevuld met het resultaat van een actie onder de aandeelhouders. En als klap op de vuurpijl kon hij nog melden dait de fo toreportage die van de receptie werd gemaakt aan de heer Douma zou wor den geschonken. Vele vrienden kwa men tijdens de geanimeerde receptie die tot half zeven duurde afscheid ne men van de heer en mevrouw Douma en vaak een stoffelijke herinnering aanbieden. Zij konden dan meteen kennis maiken met de nieuwe h-aven- meeester en zijn vrouw. De laatste kreeg van de heer Zweep een grote bos bloemen als welkomstcadeau aangeboden. In de nacht van zaterdag op zondag heeft zich op de rijksweg Bolsward- Sneek een nogal gecompliceerde bot sing voorgedaan, waarbij de 21-jarige K. V. uit Bozum, de 38-jarige H. de Lange uit Harlingen en de 25-jarige O. Doting uit Irnsum betrokken waren. Een en ander speelde zich af bij de flessehals, even voor het Bogerman- college. Jachthaven, mr. E. R. Zweep, overhandigt de heer Douma een envelop met inhoud. Mevrouw Douma kijkt belang- (Foto Studio Ger Dijs). De belangstelling voor het afscheid van havenmeester D. Douma van de B.V. Sneeker Jachthaven, vrijdagmiddag in café-restaurant „Onder de Lin den”, was groot. Vele vrienden en bekenden stonden om half vijf ’s middags al in de receptiezaal, maar zij waren nog niet in de gelegenheid de heer en mevrouw Douma de hand te drukken. Hij was er nog niet. Men was al bang dat hij in een ander etablissement in Sneek „ondergedoken” was, maar het viel mee. Een vijf minuten na het officiële tijdstip van intrede, kwamen de vertrouwde „baas” en „bazin” van de jachthaven aan de Oudvaart, begeleidt door ceremoniemeester P. O. Revet, het restaurant binnen. Het valt het college van burgemees ter en wethouders tegen wat er over de tweede woningen wordt geschreven in de „nota openluchtrecreatie”. Het zou wenselijk zijn dat, bijvoorbeeld in sa menwerking met de collega’s in Zee land, het provinciaal bestuur van Friesland deze zaak nog eens onder de aandacht van de rijksoverheid brengt. Men heeft in Sloten ook bedenkingen tegen het zogenaamd „vrij kamperen”. Enerzijds treedt de overheid regule rend op ten opzichte van de gevestig de kampeerbedrijven met voorwaar- den op het vlak van milieuhygiëne en rioleringsvoorzieningen, terwijl an derzijds het zogenaamd „vrij kampe ren” wordt toegesltaan. Door het toe laten van deze vorm zou de positie van kampeer-expioitanten slachtoffer van een bepaalde rechtsongelijkheid worden. Verder zou het kunnen leiden tot een ongebreideld toenemen van de verblijfsirecreatie, wat door de sa menstellers van het provincie-rapport in het algemeen niet wordt gewenst. „Sloten staat in toenemende mate in de belangstelling van water- en land- toerisme. Wij moeten nu reeds con stateren dat een gebrek aan goede ligplaatsaccommodatie leidt tot on herroepelijke beschadigingen aan de oevers. Als meest sprekende voor beeld kan hiervoor gewezen worden op de situatie aan de westelijke oever van het Slotergat.” dag en nacht touw. De heer Zweep haalde verband daarmee een met zijn zoon aan die ’s niet alleen naar de haven durfde iets uit het schip te halen. Dotinga reed in de richting Sneek, terwijl de hem achterop komende V. hem niet opmerkte, het was namelijk nogal mistig. Op het laatste moment, zag de Bozumer de Imsumer en om dat hij een nogal grote snelheid had wou hij er voorbij. Op dat moment kwam de Lange uit Sneek. V. raakte Doting en botste vervolgens tegen de auto van De Lange. De twee inzitten den in de auto van V- kwamen met hoofd- en schaafwonden uit de strijd tevoorschijn. De Lange liep schaaf wonden op, maar Doting kwam er minder goed af. Zijn auto kwam in de stoot terecht, hijzelf moest ernstig gewond naar het Sint Anton iuszieken- Rma worden vervoerd. Sw i;/ G-- I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1