|S snekerMkoerier w! van MOLEN WOUDSEND OP DE BRUG 8 1f f 1 I I Officieel Orgaan en aan B. en W. Ijlst willen vormgeving hekjes aan banden gaan leggen de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST I II® COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD M Sri Starteiland wordt Kolmarslan GESLAAGD SM Bewoners Oud IJlst 1 J- ontvingen antwoord op bezwaarschriften Friese VVV stippeit klokkestoeiroute uit 0 1bTOOB M SMKKMHIHIWSBUg^ Brandschade boerderij eerste hulp" beperkt ea de Mi jiES® Hu M. NtamUri H m. NIEUWE SHEERER COURANT, "0 B i 4'JK W ‘mg I' heer J. »*5g Verschijnt: maandags en donderdags De molen in Woudsend wordt gerestaureerd, dat wil zeggen de molen die het verst van de brug afstaat. Jarenlang bepaalde de maler op negatieve wijze het silhouet van het dorp door zijn vervallen aanblik en de omstandigheid dat hij zich niet meer kon beroemen op wieken. Wat er aan gebeurt leest u elders in deze krant. een en 129STE JAARGANG No. 53 DONDERDAG 4 JULI 1974 Dit Had verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN m •>-4i GAAT NAAR SINGAPORE skp NIEUWE STRAATNAMEN IN WYMBRITSERADEEL! De heer Bergsma bewondert de hem aangeboden kofferset. Op de achter grond de heer Spruyt, uiterst rechts mevrouw De Graaff, daarnaast mevrouw Bergsma. (foto Studio Ger Dijs) Een groot aantal tuintjes, Ee-gracht en de C In Arnhem slaagde onlangs de Sneker de heer J. Hamersma het De heer Hamersma achtig in Den Helder. slaagde de scheiding- Om toch de nodige unifor-. Uffrirh hlppf dnni* miteit te verkrijgen stellen b. en jw. ïlUllUII UIvCI UUU f SNEEKER NIEUWSBLAD ||pw-f si gapore door te zeggen dat op deze manier een stuk levenservaring kon worden opgedaan die hij en zijn vrouw anders nooit zouden krijgen. Er bestond bij het echtpaar Berg sma geen twijfel over dat ze wel weer terug zouden keren naar „it hei- telan”. max m oaununu» Het is overigens niet de enige naam die door de raad moet worden vastge steld. Zo is voor Indijk de Fokkedyk als straatnaam gekozen (vanaf de ge meentegrens bij Trophome tot de Yn- dyksterleane in Woudsend). In Sand- firden komit de Hoppenwei, in Smalle- brugge de Bumawei, Tjalhuizum krijgt de straatnaam Brédyk (de weg van af Nijland tot Tims), Tramdyk (de ou- ling zal komen. De motivering hier van is dat op het eiland twee gebou wen staan, de starttoren en het re- creatiegebouw. De voorgestelde be naming is Kolmarslan. Maar niet iedereen heeft zijn tuintje overgedragen. Daardoor zijn niet alle tuintjes voorzien van een passende af- De heer G. Brouwer overhandigde uit naam van het bestuur van de VOO (Vereniging voor Openbaar On derwijs) een tegeltje waarop een schoolmeester uit vroeger eeuwen stond afgebeeld. Hij deed dit verge zeld gaan van de woorden: „Ik zie u nog wel weer in Friesland terug komen.” Dit werd even later door de heer Bergsma bevestigd. Hij be-ar- <vï voor een wijziging in de Algemene Po litieverordening aan te brengen. Deze verandering komt in een artikel d'"t bepaalt dat „een ieder verplicht is na schriftelijke aanmaning van burge meester en wethouders en binnen een daarbij bepaalde tijd, zijn onbebouwd erf, grenzende aan de openbare weg, af te sluiten met een muur, schutting - artikel dat Maandagmiddag om omstreeks twaalf uur ontstond in de grote boerderij van de heer J. Tuinier uliit Harich door blikseminslag een begin van brand. Door accuraat optreden van de Balk- Ster brandweer en de „eerste, hulp” van de zoon van de heer Tuinier, dit door middel van brandblussers, was het leed vrij snel geleden. Het bleef bij een fiks gat in het dak van de ka pitale boerderij en ook wat hooi, dat de afgelopen weken binnen was ge haald, ging in vlammen op. Het mees te daarvan bleef evenwel gespaard. De totale schade was derhalve niet bijster groot. Namens de ouders, de oudercommis- sie en de dames die de school schoon houden sprak de heer L. Spruyt. Hij had het scheidende hoofd leren ken nen als een hard werker. Op een te ken van de heer Spruyt verdwenen drie kinderen naar een ander lokaal om even later terug te keren met drie koffers, het cadeau van de ouders, oudercommiissie en de schoolverzorg- sters. Aan het begin van de avond hadden de kinderen uit de klas van de hefer Bergsma hun vertrekkende meester heel toepasselijk op de melo die van „My bonnie is over the ocean” een afscheidslied toegezongen. F 1 Klokkestoelen zijn markante verschij ningen in het oosten en zuiden van de provincie Friesland. Daarbij is he.t de laatste jaren gebleken, dat zij zich in een bijzondere belangstelling van de toerist m'ogen verheugen. Dit onder meer door het steeds bekender wor dende Sint Thomasluiden in Oude- home en Katlijk. Om aan de wen van het publiek tegemoet te komen, heeft de VW Frieslanid-Leeuwarden een drietal klokkenroutes samengesteld. Eén set kost 1,25 en is verkrijgbaar bij bovengenoemde VW- Binnenkort zal dat trouwens ook het geval zijn bij de overige VW’s in Friesland. De drie routes zijn: Zuid-Oost route, Zuid West Route en Midden Route. A. BERGSMA, HOOFD VAN DE LEMMER WEGSCHOOL fesisifesÊ M's De bewoners van Oud-IJIst die vorig jaar september een bezwaarschrift hadden ingediend tegen de plannen tot de bouw van een brug over de Wes telijke Dijgracht in verband met de ontsluiting van de Ruiterpolder heb ben deze week bericht terug ontvan gen. De plaatselijke commissie van de ruilverkaveling deelt in de brief mee dat op grond van de uitspraak van de raad van IJlst niet tegemoet kan wor den gekomen aan de bezwaren. Dat het zo lang heeft geduurd voor dat een antwoord kon worden gegeven is het gevolg van het overleg tussen de com missie, gedeputeerde staten en het college van burgemeester en wethou ders. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-^233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur POTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling} Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Aan de academie voor beeldende kun- sten Minerva in Groningen voor de akte MO-B tekenen P. Sieperda te Nijland. Wethoudster mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta was aanwezig als verte genwoordigster van het gemeentebe stuur. Zij herinnerde er aan dat de heer Bergsma indertijd in zijn sollici tatiebrief had geschreven dat hij graag aan een school met toekomstmogelijk heden les wou geven. „Ik dacht dat Sneek u wat dat betreft niiet heeft te leurgesteld. Van een zevenmansschool is de Lemmerwegschool bijna een tienmansschool geworden.” Daarnaast I wees mevrouw De Graaff-Nauta op de uitbreiding die hopelijk 1 augustus in gebruik wordlt genomen en op het in I aanbouw zijnde gymnastieklokaal. Als afscheidscadeau gaf zij de heer Berg sma een boek over Friesland mee, ge schreven in vier talen. oud- voor diploma middelbaar elektronicus. is thans woon de tramdijk vanaf de Brédyk tot Tol hek) en De Leane (binnenweg vanaf Pasveer naar Tjalhuizum). In Ypecolsga komen ook drie nieuwe Straatnamen. De Waterloowei zal het stuk heten vanaf de weg van Wouds end tot de bocht die als vanouds Wa terloo wordt genoemd. Vanaf de Wa terloowei tot de grens van de gemeen te zal de naam Kollewei gelden, ter wijl Broexterwei de ruilverkavelings- weg vanaf de kruising Waterloowei- Kollewei richting Slotermeer tot de grens van de gemeente Gaasterland wordt. In Nijhuizum komen de Nijhuzumer- dyk en de Kaeppolder, twee namen die voor zichzelf spreken. In Jutrijp en Homments komen de lewei (vanaf grens Jutrijp tot gemeentegrens) en de Krimwei (de ruilverkavelingsweg van hoek Lippenwalde-Greate Aep tot Mod derige Rijd). Verder komt in Hom- merts de Greate Aep en in Jutrijp en de Grevinnewei. Het starteiland oftewel het Kolmeers- land zal een officiële naam krijgen. Dit blijkt uit een voorstel dat door burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel aan de raad wordt gedaan en dat maandag in behande- De heer A- Bergsma heeft dinsdagavond in zijn hoedanigheid van hoofd van de Lemmerwegschool, afscheid genoi.<en. De heer Bergsma. die ongeveer zes jaar in Sneek werkzaam was, vertrekt p.-r 1 augustus voor drie jaar naar Sin gapore, waar hij les gaat geven aan een particuliere achtmansschool. Zijn leer lingen zullen de kinderen zijn van de circa duizend Nederlanders die in Singa pore wonen. ff aantal jaren geleden zijn een die langs de Galamagracht tus sen de openbare weg en het water ge legen zjjn, aan de gemeente IJlst over gedragen. Dit in het kader van de re constructie van Oud-IJIst. Praktisch overal zijn uniforme hekjes aange bracht, doch op bepaalde plaatsen is in overleg met de Rijksdienst voor Monumentenzorg een heg geplaatst of gumenteerde zijn vertrek naar Sin- zijn oude ijzeren hekken aangebracht. op pagina negen. die rond acht uur in Gaastmeer zijn eindstation bereikt, enige tijd wachten. Meer over de opening en wethouders te bepalen.” De eigen lijke verandering is d'alt in de toe komst burgemeester en wethouders de constructie bepalen. 1 In Gaastmeer is maandagavond het koffiehuisje „d’Ald Herberg” geopend. Dit gebeurde onder grote belangstelling van de plaatselijke bevolking en de re creanten. Het korps Concordia bracht onder leiding van dirigent E. van der Wal uit Joure een

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1