IJLST IHL Zweeds meisje van handtas met f 200,- beroofd Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en W f OVEREENKOMENDE KRITIEK OP DE NOTA VAN RUIMTELIJKE ORDENING 1 I Iw I i t Tweede poedertoren van centrale veevoeder fabriek Sloten komt er Friezen behaalden 30e overwinning in team wedstrijden Regenboog r z COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD WW WWW WIE MIST HOKKELING? NIEUWSBLAD 1 „VERBAZINGWEKKEND” De visie van gedeputeerde staten in casu de provinciale plano logische dienst begint ten opzichte van het provinciaal dorpen plan te veranderen. Dit hebben burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel geconstateerd uit de kritiek die door het provinciaal bestuur is uitgeoefend op de Oriënteringsnota Ruimtelijke Ordening, die in maart van dit jaar onder verant woordelijkheid van. het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is verschenen. en de Het Sneeker Nieuwsblad k een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, M /f - AAst 9 JÉ 9 A 1 ft r SNEEKER NIEUWSBLAD Politiehondendemonstratie op Leeuwarderwegcomplex «I Verschijnt: maandags en donderdags een een te Het Friese regenboogteam heeft vorige week een duidelijke overwinning be haald op het team der Hollanders. Het was vooral te danken aan het prima teamvaren, waarbij een goede klasse ring meermalen werd opgeofferd voor het teambelang. Bij de Hollanders ont brak Bouw van Wijk. MAANDAG 8 JULI 1974 129ste JAARGANG No. 54 DR blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ®.o Vrijdagmorgen werd in Nijemirdum de eerste steen gelegd voor een complex van tien woningwetwoningen aan de Heaburgen. Lange tijd heeft het dorp geijverd voor deze broodnodige aanvulling van het woning bestand en vele malen wees de heer O. van der Goot in de raad van Gaasterland op de noodzaak van deze woningbouw. Daarom was hij uitgenodigd om de symbolische eerste steen, er lagen uiteraard al enige, te plaatsen naast de gedenksteen. Het worden vijf blokjes van twee, die gebouwd gaan worden door de firma Van de Veer uit Sondel, bestaande uit een woonkamer, een hal, een douche, w.c., keuken, berging en een slaapkamer. Op de bovenverdieping twee slaapkamers. De bijeenkomst op de bouwplaats duurde overigens niet lang. Gedwongen door de stromende regen weken de genodigden uit naar Hotel Gaasterland in Rijs voor de bijbehorende toespraken. De heer P. Bode bracht met een limerick de heer Van der Goot hulde voor wat hij gedaan heeft voor het dorp. Deze tekst hiervan is als volgt: „Een Nije- marder in Gaasterlands raad die graag aan de weg timmeren gaat heeft nu bij dezen overtuigend bewezen dat hij ook de kunst van metselen verstaat”. De heer Van der Goot wees alle eerbetoon echter van de hand en wees op de akties die door de bevolking van het dorp steeds zijn gevoerd. Op de foto: de heer Van der Goot legt de eerste steen. UML WWII MUI» - De meest spectaculaire oefeningen met de honden, waren die van het opsporen van een voorwerp en het bewaken daarvan, en het opsporen van een persoon plus het bewaken. Voor deze laatste oefening waren en kele helpers gestoken in „bijtvrjje” leren pakken. Het kon nameljjk ge- De toestemming voor de bouw van een tweede poedertoren van de Centra le Veevoederfabriek Sloten G.A. is af gekomen. Er waren nogal wat bezwa ren ingediiend, onder meer van de zij de van het ministerie van CRM, maar minister Schaeffer deelt de bezwaren van zijn collega Van Doorn niet. Het argument als zou het beschermd stads gezicht door de bouw van deze poeder toren worden geschonden, gaat naar zijn mening niet op, omdat eigenlijk met de bouw van de eerste heit beeld al geschonden is. Burgemeester H. A. van Zwieten toonde zich donderdag avond bijzonder Mij met deze ontwik keling. beuren dat een van de honden in zjjn enthousiasme uitschoot met zijn tanden. Het pleit voor de getraind- heid van de honden dat deze voor zorgsmaatregel overbodig was. De attentheid van de dieren werd op de proef gesteld, doordat de gevonden personen „opgebracht werden naar het politiebureau”, gelegen ergens B EN W WYMBRITSERADEEL ONTDEKKENNIEUWE’ VISIE BIJ GEDEPUTEERDE STATEN Dingo, de lichtgekleurde, gekruiste Duitse herder probeert tijdens de de monstratie met politiehonden op het Sportpark aan de Leeuwarderweg, te voorkomen dat een „verdacht individu” ontsnapt. De beschermende kledij van de man weegt 35 kilo, oftewel zeventig pond. (foto Studio Ger Dijs) Eerste werd in de slotwedstrijd van za terdag B. de Vries (Holl.), tweede, der de en vierde waren Friezen (Luut Hof, Berttus ter Beek en Jack de Wilde) ter wijl als vijfde en zesde de Hollanders Hein de Goederen en Jan Metzelaar doorkwamen. Zeven, acht en negen waren weer Friezen (Puck de Vries, Ul- rik Jager en Harry Amsterdam), ter wijl Rob van Asten, Peter Kempenieers en Piet Booy de rij sloten. Het puntentotaal voor deze wedsttrijd van 33 voor de Friezen en 44,75 voor de Hollanders. In het totaal wisten de Friezen onder leiding van Jack de Wil de de schade beperkt te houden tot 134,75 punt, terwijl de Hollanders in totaal 180,25 punten behaalden. De tweede ontmoeting tussen de beide teams, die voor het eerst uit zes schepen bestaan, zal zijn tijdens de Sneekweek in augustus. Deze overwin ning was de dertigste vooi' de Friezen in de tot nu toe gevaren reeks en de negende in een uitwedstrijdserie. Het college heeft het gevoel dat het grondprincipe van de ruimtelijke orde ning, „de best denkbare wederkerige aanpassing van ruimte en samen!e- Al enige tijd bestond er' een „strijd” ving, zulks terwille van de samenle- gemeentebestuur ving,” in dit geval voor Wymforitsera- de zoge- deel niet opgaat. Verder vindt men de nota te centralistisch en de hele in houd teveel geënt op de problemen zoals deze zich in de randstad mani festeren. Met name voor Friesland, zo heeft het college in Utrecht aange voerd, is geen vergelijking mogelijk met enig gebied in de randstad. Het feit dat er in de nota een zeker stimuleringsbeleid ten aanzien van de kwijnende dorpen niet uitgesloten wordt geacht, is een positief punt, maar er Mijkt te weinig inzicht in de materie te zijn. „Het dient duidelijk te zijn”, aldus b. en w. in een ver slag aan de raad,,dat het Friese platteland slechts naar buiten functio neel en naar binnen leefbaar is, als de daarin liggende dorpen in alle op zichten zich kunnen handhaven.” Er mag zich, zo wordt gesteld, geen af takelingsproces ontwikkelen, wat voor al groot ongenoegen teweeg brengt bij mensen die er nog wonen en probe ren hun kernen zo leefbaar mogelijk te maken. REAKTIE TELEURSTELLEND Verheugd heeft het gemeentebestuur kunnen konstateren dat uit het com mentaar van het provinciaal bestuur van Friesland een aantal belangrijke uitgangspunten liggen in het verleng de van het beleid van Wymbritsera deel. Onder meer blijkt, dit uit het af wijzen van de gebundelde deconcentra tie, de vaagheid van de bedoelingen op de ontwikkelingen van de landbouw en de inihoud van de landschapsparken, de verdere ontwikkeling der recreatie met name in de ZWH (deze heeft duide lijke grenzen en dient ondergeschikt te zijn aan de belangen van de bevol king of bescherming van het gebied) en het onvoldoende onderkennen door de regering van de problemen van de tweede woningen, met name in de dor pen. In dit verband vindt Wymbritse- radeel de ministeriële reaktie uiterma te teleurstellend en naar haar me ning blijkt uit het antwoord een ge brek aan kennis ten aanzien van dit probleem. Naar aanleiding van het constateren van de standpuntverandering bij ge deputeerde staten heeft het college g.s. opnieuw om een onderhoud ver zocht, mede naar aanleiding van de teleurstellende reaktie van g.s. op een schrijven van januari waarin het dor penplan vtan de gemeente werd uit eengezet. De uitnodiging hiertoe zal af gewacht worden. Bij de verschijning van het tweede deel van de derde no ta over de ruimtelijke ordening zal na gegaan kunnen worden of de reaktie van b, en w. in Utrecht enig succes heeft gehad. Er werd eenvoudig begonnen met het tonen van appèloefeningen, zoals het volgen van de begeleider, het van links naar rechts en andersom swit chen, het springen over een schutting en een haag, ’heit op de plaats blij ven en het op commando stil wezen. Daarnaast kon het ruimschoots aan- op het sportveld, waarbij de dieren er attent op moesten zjjn dat de „ge arresteerden” niet zouden pogen te ontsnappen of iets zouden laten val len. Er viel natuurlijk wel iets, maar nog bijna voor dat voorwerp de grond had bereikt, hadden de honden het al opgeraapt. Twee auto’s zijn er in de nacht van zaterdag op zondag ontvreemd. Rond één uur verdween van het parkeerter rein aan de Oude Koemarkt de blauw gekleurde Citroen bestel van de heer K. Hoekstra uit Lollum. Het kenteken van de wagen is AN-44-92. Van het terrein van de autosloper W. Rozen berg werd een lichtblauw gekleurde Fiat 850 (07-89-FF) gestolen. „Bij een verdere uitsitippeling van een gemeentebeleid ten aanzien van de dorpen zal uiteraard zeer naidruk- kelijk een begrenzing moeten wor den gesteld, ter bewaring van de sfeer van het dorpseigene, om over- spoeling van het karakteristieke door dorpsvreemde elementen tegen te gaan. Op dit moment kan echter nog niet eens van enige groei van de Wymbriitseradeelse dorpen worden gesproken, omdat in zielental het verloren gegane op dit tijdstip zelfs nog op geen stukken na is inge- wezige publiek aanschouwen dat hond geleerd kan worden het door vreemdeling aangeboden voedsel weigeren en bepaalde voorwerpen op te speuren. Voor dit laatste onderdeel werd de hulp van de heer G. R. Gramberg, directeur van de VW in geroepen. De heer Gramberg verstop te een drietal voorwerpjes in het gras van het sportpark, die prompt werden opgespoord en gerapporteerd door Dingo. „Verbazingwekkend” vond de heer Gramberg achteraf. Overigens toonde de VW directeur zich ver heugd over de opkomst van het pu bliek, „Tenslotte hebben we konkurren- tie van het fierljeppen in Oppenhuizen, de rallycross in Blauwhuis en het voet ballen”. tussen g.s. en het van Wymbritseradeel over naamde dorpenplannen, waarin twee verschillende visies naar voren wer den gebracht. Die van Wymbritsera deel is ter kennis van het ministerie gebracht en het dagelijks bestuur van de gemeente werd vorige maand in de gelegenheid gesteld de bezwaren te gen de nota en de eigen mening naar voren te brengen tijdens een hoorzit ting in Utrecht. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs haald.” Het gemeentebestuur van Wymbritseradeel vindt dat bij een grotere onderkenning in differentia tie van gebieden en problemen een meer gedecentraliseerde aanpak past, terwijl de nota nu een sterk centralistisch karakter heeft. Door de rijkspolitie in Wymbritsera deel is in de omgeving van Oosthem een hokkeling gevonden. Het dier is ongeveer 18 maanden oud. De eige naar kan zich vervoegen bij de post Nijland, tel. 05156-220. Hij dien* -el met een schets van het dier te ver schijnen. In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Politiehonden vereniging, afdeling Leeuwarden en omstreken werd zaterdagmiddag op het sport park aan de Leeuwarderweg een de monstratie met vier politiehonden ge geven. Het waren de Duitse herders Dingo, Cesar en Max respectievelijk van de heren KI. de Haan uit Berli- kum, S. van der Lejj, eveneens uit Berlikum en T. van Leeuwen uit Kol- lum en de Bouvier Thorda van de heer Zuidema uit Zwaagwesteinde, die het publiek af en toe verstomd deden staan door het feilloos uitvoeren en opvolgen van commando’s. Vrijdagavond rond elf uur is een Zweeds meisje dait op weg was naar de jeugdherberg Wügtedlam beroofd van haar handtasje, waarin naast haar papieren ongeveer tweehonderd gulden zat. De beroving vond plaats op het industrieterrein en de daders waren twee jongens op een bromfiets. De duopassagier griitsite het meisje de tas van haar schouder. Het telegram dat het gemeente bestuur van Sloten gisteren aan het Nederland^ elftal in Mün chen als morele steun in de strijd tegen West Duitsland, heeft gestuurd, heeft niet gehol pen? Het voorstel tot het sturen van het telegram kwam donder dagavond in de raadsvergade ring van „de kleinste gemeente met eigen bestuur in Friesland” zoals het geformuleerd werd, van de socialist J. Bouwsma. Aanleiding was het voorstel van burgemeester H. A. van Zwie ten om in geval van een over winning de horecabedrijven in Sloten toestemming te geven tot half drie 's nachts geopend te blijven. Normaal sluiten de café’s ën aanverwante bedrijven om twaalf uur. Sloten heeft echter een rustige zondagnacht beleefd. Meer nieuws over de raadszitting elders in dit num mer. 7 NI ■i U' r'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1