Oordeel bevolking van Gaasterland vernietigend I snekerWkoerier m oonm Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMB RITSER AD EEL van en Provinciale Waterstaat start na bouwvak met aanleg tunnel Prinses Margrietkanaal K 8HEEKER nieuw^LADjxs: IJLST BKkO - WK* Drie objecten in Sloten krijgen subsidie 99 Inbraak in Chr. LTS Oud-Sneker wegens op lichting in Amsterdam voor verhoor ingesloten Na Hubert Sneek nu ook Weber Germanicus OVERGROTE MEERDERHEID ZOU VER DWIJNING ALS HEEL ERG ERVAREN I Hervormde kerk in Sloten 190, en het pand Eegracht 45 in IJlst 5.440,Vijf molens hebben een subsidie gekregen. Het grootste bedrag gaat naar de molen „De Jager” in Woudsend 19-395,verder in de zelfde plaats „Het Lam” 3.935, terwijl de Korenmolen in Sloten be deeld is met 1.800,De beide ande re molens staan itn Broek en in de Balkendsterpolder in Leeuwardera- deel. OF F I IJ COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD een In kader monumentenzorg ifiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiin r V OPBRENGST ANJERGOLLECTE ea de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombiuearde uigave van NIEUWE SNEEKER COURANT, De bewoners van Gaasterland hebben zich overduidelijk uit gesproken voor het praatplan 1970. Dit blijkt uit een enquête die tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen in mei is inge steld naar het oordeel van de bevolking over deze problematiek. Het oordeel over het plan van de werkgroep Gemeentelijke Herindeling Friesland, werkend in opdracht van gedeputeerde staten, was vernietigend. Slechts 9,15 procent vond het goed tot zeer goed plan. - f SNEEKER NIEUWSBLAD BIJNA 75 PROCENT TEGEN HERINDELINGSPLANNEN Zal dit gemeentewapen verdwijnen? WWWWWWWVVVVWVVVWWVWWVVVW WWWVWVWVVVVVSVWWVWVVVSWWWV Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 11 JULI 1974 129STE JAARGANG No. 55 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aanhuis in GAASTERLAND, SLOTEN e^> Na de bouwvak zal een begin worden gemaakt niet de bouw van de tunnel onder het Prinses Margrietkanaal nabij Uitwellingerga. Weliswaar kon er de laatste weken ook al enige activiteit gesignaleerd worden, maar dat betrof slechts de aanvoer van damwanden en dergelijke, het plaatsen van keten en het rooien van bo men aan de oostzijde van het kanaal. Over enkele weken steekt de Provinciale Waterstaat pas goed van wal en men heeft, alvorens de tunnel opgeleverd hoeft te worden, dan de tijd tot mei 1977. Is het eenmaal zover, dan beschikt rijksweg 43 over een 938 m. lange tunnel - dat is inclusief opritten - die vier rijstroken telt van elk drieeneenhalve meter en twee vluchtstroken van drie meter breed. Ten behoeve van het vracht verkeer zullen de opritten worden voorzien van zogenaamde „kruipstroken”, dit om het optrekken tegen de vrij steile weg te vergemakkelijken. Dat gedeelte zal eerst worden gerealiseerd en pas daarna gaat men zich toeleggen op het plaatsen van een betonnen kuip van 77 bij 29 meter om de „zinkmoot” een beurt te geven. Nog daarvoor zullen het huis rechts op de foto en de schuren (midden) moeten worden gesloopt. Mogelijk dat het meest linkse pand nog juist gespaard kan blijven. In ieder geval moest de betonningsdienst van de Provinciale Waterstaat, die daar voorheen haar domicillie vond, een ander onderkomen zoeken. Dat vond men aan de andere kant van de brug over het Prinses Margrietkanaal. De „verhuizing” heeft inmiddels plaats gevonden. De totale kosten van de aanleg van de tunnel bedragen ongeveer dertig miljoen gulden. De 34-jarige oud-Sneker Hans C., eige naar van een parachutistenschoo] op Ameland, is één dezer dagen overge bracht van het eiland naar het hoofd bureau van politie in Amsterdam- Hij is begin deze week aangehouden, ver dacht van oplichting van een aantal banken, onder meer Pierson, Heldring en Pierson en de Nederlandse Crediet- bank. In het afgelopen weekend is ingebro ken in de Christelijke Lagere Tech nische School aan de v. Schouwenburg sltraat. Hoe de dader of de daders zijn binnen gekomen, is nog niet duidelijk. De buit bestand uit een slijpmachine, een boormachine, elektrische soldeer bouten, en verder sleutels, boortjes en dergelijke. De waarde van de buit wordt door de Sneker recherche ge schat op zo’n vijfhonderd gulden. De op 27 juni j.l. in deze gemeente gehouden collecte ten bate van het An jerfonds heeft 1.994,68 opgebracht. Aan de actie hebben 85 collectanten hun medewerking verleend. Indien de „stukken” door de KNVB op tijd zullen worden goedgekeurd, zal de voetbalvereniging Germani cus uit Coevorden het komend sei zoen gaan spelen onder de naam „Weber Germanicus”. Deze voetbal club heeft een contract met dit Hoo- gevener bedrijf in elektrische appa raten van vijf jaar afgesloten. Ger manicus volgt hiermee het ^oor beeld van de v.v. Sneek, die, zoals bekend, onlangs een soortgelijke stap deed en straks onder de naam Hubert Sneek zal uitkomen. De noodzaak van herindeling werd door de bevolking van Gaasterland beslist niet ingezien. 74,10 procent gaf „niet of helemaal niet noodzakelijk” als mening, 17,81 procent zag de noodzaak van herindelen wel in, ter wijl 8,09 procent geen mening had. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs „WETHOUDER H. SCHOLTEN OPENT JONGENS- EN MEISJESTAD1974 LEIDING De commissie vakantie ontspanning bestaat dit jaar uit de heer H. W. Fijlstra, voorzitter, de heer H. Linde man en de dames Zwant-de Boer en H. Tuinstra. De hoofdleiding van jon gens- en meisjesstad bestaat uit de da mes M. A. de Vries-Lagrand en M. Minkes en de heren A, Hartwig en R. v, d. Veen. Ze worden de beide we ken geassisteerd door ongeveer 25 lei ders en leidsters, reeds in februari is men begonnen aan" de voorbereidende werkzaamheden voor jongens- en meis jesstad. Men heeft o.a. speurtochten, behendigheidswedstrijden en een voet balcompetitie op touw gezet, daarnaast staan bezoeken aan de trimbaan en het parkstrand ,De Potten’ op het pro gramma. Vrijdag is er een kampvuur, en een week later zal jongens- en meisjesstad ’74 afgesloten worden in de Sneker Sporthal. De kinderen zijn verdeeld in groepen die allemaal een eigen, nogal opvallende naam, hebben. De problematiek die in de enquête aan de orde werd gesteld, betreft de beide plannen die in een tijdsbestek van vyf jaar naar voren zijn gebracht. In de eerste plaats het praatplan 1970 waarin de natuurlijke grenzen (een ge deelte van de Warnservaart, de Mor- ra, de Fluessen en het Heegermeer, de Jeltesloot, een gedeelte van het Prinses Margrietkanaal, het Branda- meer bjj Sloten en grotendeels de Ee) als gemeentegrenzen werden aangewe zen. Het plan 1974 echter was radi- kaal van deze opvatting afgestapt. Hierbij loopt de scheidslijn van de kleine Zuidwesthoek-gemeente boven Workum in een lijn onder Gaastmeer door langs de grens van het Heeger meer en de Fluessen verder via Slo- termeer, westelijk van Sloten naar het zelfde eindpunt, dus daar waar de Ee uitmondt in het Ijsselmeer. In Sonde! waren de meeste onder vraagden tegen de herindeling (84,44 procent). In hetzelfde dorp werd het verdwijnen van Gaasterland als zelf standige gemeente ook als eng of heel erg beschouwd (90 procent). De mees te voorstanders voor het plan 1970, procentueel gezien, waren te vinden in Harich-Ruigahuizen (67,70 procent). In Nijemirdum de meeste tegenstan ders (41,86 procent). De Balkster be volking stond over de hele linie het negatief st tegenover het plan 1974 (de kleine zuidwesthoekgemeente met Kou- dum als centrum) met 86,26 procent. C. had eerstgenoemde bank benaderd voor een geldlening, nodig om een nieuw toestel aan te kopen, van waar uit gesprongen kon worden. Eind juni werd door een deurwaarder beslag ge legd op een antiek toestel dat eigendom van Hans C- is. Men verwachtte toen nog dat het om een financieel geschil zou gaan dat gemakkelijk opgelost kon worden. Het schijnt dat C. ook bij de Nederlandse Credietbank een lening heeft afgesloten om de aankoop te fi nancieren. De parkeerkosten op Schip hol van. het Poolse toestel zullen nog betaald moeten worden en dit is een aanzienlijk bedrag. Men is overigens niet erg scheutig met inlichtingen over deze zaak, omdat het vermoeden be staat dat C. nog een mededader heeft. Bakhuizen was percentueel de groot ste voorstander van herindeling. Zo sprak zich 17,23 procent voor het plan van de werkgroep uit, terwijl slechts 55 procent het praatplan 1970 positief beoordeelde. Dit verleidde de en quêtecommissie tot de uitspraak dat „hier wellicht het ,pude zeer” van de hoofdptaats en het verst verwijderde dorp in de gemeente” spreekt. Met 24,29 procent van de geënquêteerden die een herindeling noodzakelijk vin den, is het dorp aan de grens met He- melumer Oldeferd ook koploper. Gedurende twee weken zullen ongeveer 175 jongens en meisjes uit Sneek op het jjsbaanterrein aan de Leeuwarderweg te vinden zijn. Daar ging maandag middag nameljjk Jongens- en Meisjesstad ’74 officieel van start, een gebeuren dat ieder jaar wordt georganiseerd door de Commissie Vakantie Ontspanning .Jongens- en meisjesstad” en ten doel heeft de jeugd bezigheid te geven gedu rende de grote vakantie. Wethouder H. A. Scholten opende de stad. De commissie die het „referendum” moest voorbereiden werd ingesteld in de vergadering van begin mei van dit jaar en bestond uit vertegenwoordi gers van alle frakties in de raad (van de CDA twee) plus gemeentesecreta ris. De bevolking werd middels een aantal publikaties in de streekpers, onder meer in het Sneeker Nieuws blad, voorbereid op de enquête. Vijf dagen voor de verkiezingen kregen de stemgerechtigden de formulieren in de bus. Van de 3716 opgekomen kiezers lever den 3458 het onderzoekformulier in. Dat is 93,05 procent. Gezien het to taal aantal verstuurde formulieren was de respons slechts 73,62 procent. De meeste reacties waren er in Oude- mirdum (98,66 procent van het aantal opgekomen kiezers), het laagst in Son de! (83,72 procent). Gedeputeerde Staten van Friesland hebben ten behoeve van de monumen tenzorg een aantal subsidies toegekend. Zo is in Sloten een bedrag gevallen van 5.500,voor het pand Voor streek 116. Een aanvullende subsidie is voor een aantal projecten in het ka der van de monumentenzorg toegewe zen aan onder meer de toren van de De wethouder kreeg een schaar aan geboden door de negenjarige Tineke Dijkstra, waarmee hij gekleurde lin ten door moest knippen. Daardoor kwam de doorgang van een poort vrij, waarop er prompt de vlag van de stad werd doorgesjouwd (zie foto). Vervol gens mocht de wethouder de vlag hij sen. In zijn openingswoord stelde de heer Scholten dat er blijkbaar nog steeds behoefte schijnt te bestaan aan een jongens- en meisjesstad, ondanks het veranderde patroon van vakantie- besteding. Er was volgens hem speci aal behoefte aan vakanitiie-acttvdteiten binnen de eigen stad. Bovendien, zo meende hij „leer je er ook nog wat van, samen verschillende zaken aan t... jakken.” De uitslag van de maandag gehou den hobbywedstrijd luidt als volgt: Marobia 9 punten en een eerste plaats, de groepen Lelystad en Scherpschutters veroverden yen tweede plaats met ieder 8 punten. Dinsdag maakten de meisjes ab stracte touwwerken, die naar het het verzorgingstehuis Frittemahof zijn gebracht. De eerste plaats werd hierbij verdiend door zowel de ze ven sprinkhanen als de zevenklap pers, de tweede plaats was voor de halfgare brulapen. Tevens werd dins dag voor het eerst in de geschiede nis van jongens- en meisjesstad een zeepkistenrace gehouden, die gewon nen werd door de berijders van .de raceton, de publieke car en de hit- car. De publieke car won eveneens de algemene race. L-. if

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1