R. Rijpma: OP DE Foka en APV beheersen raad IJlst snekerWkoerier GEMEENTE-CONTROLE TUINHEKJES MOEILIJKE ZAAK l I ii van en Drie Snekers en een Ijlster ingesloten voor tassendiefstal Scholensituatie in Gaasterland Wymbritseradeel is redelijk de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en a Oude straatlantaarns op Schaapmarktplein trekken vandalen aan IJLST H bil Poging in omgeving politiebureau fataal Kruiser in Houkesloot uitgebrand; politie zoekt naar getuigen Uit onderzoek genees kundig schooltoezicht! WEGWIJZERS PROOI SOUVENIRJAGERS NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD de iiiiiiiiiiiiibiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iffliiiiiiwiiiiMin!» f -FF Hi gas SNEEKER NIEUWSBLAD O Het plan de Domp begint al behoorlijk vol gebouwd te raken. Op vele plaatsen worden de woningen al be woond. De grond- en bouwwerken naderen steeds meer de Houkesloot en dan te bedenken dat een aantal jaren geleden het alleen maar land was waarop ’s zomers de koeien graasden. De foto is gemaakt in de richting van de Houkesloot achter de Gravinneweg. De huidige situatie in de Domp blijkt er uit. Rechts de reeds betrokken woningen, op de voorgrond de beginfase van nieuwe woningen en op de ach tergrond terrein dat bouwrijp wordt gemaakt. In de verte het silhouet van de rest van Sneek. Verschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 15 JULI 1974 129STE JAARGANG No. 56 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN m dozen nog eens te onderzoeken. Het college had deze opdracht uitgevoerd en was tolt dezelfde conclusie geko men: wel leerlingen sets en een leer- middelenkast, maar geen letterdo zen en geen sitencilapparaat. Wederom kwam donderdagavond het voorstel om medewerking te verle nen aan de Vereniging voor Protes tants Christelijk Basisonderwijs in verband met de aanschaf van leerlin gensets, letterdozen, een elektronisch stencilapparaat en een leermiddelen- kast aan de orde. De raad had in een vorige vergadering het college verzocht om het punt van de letter- Meer meisjes dan jongens van dezelfde leeftijd gaan roken I Nog even en het skütsjesilen 1974 gaat beginnen. Traditie-getrouw worden de schepen naar de start op de Wijde Ee gesleept. Achter de sleepboot Jenny de skütsjes van Leeuwarden, Sneek, Lemmer en Drachten, oftewel Albert van Akker, Jan van Akker, Sietse Hobma en Hattum Hoekstra. Ondanks de windstilte en de regen die aan de wedstrijd vooraf gingen en die vele bezoekers er van weerhiel den het strijdverloop in de gaten te houden, werd het een succes volle ouverture. Meer nieuws over deze wedstrijd elders in dit blad. UAWUIU «OHOC BH OKBTMB» GEEN EXCESSEN Maar tegen deze nieuwe bepaling had hij zo zijn bezwaren, al deelde hij di- rekt mee dat hij niet tegen zou stem men. Hij vond het echter een vreem de zaak dat het college zou uitmaken wat voor materiaal er gebruikt ging worden. Met het verbouwen van een woning of met nieuwbouw lag de zaak vrijwel overeenkomstig, zo verduide lijkte de voorzitter. De heer Zijsling pleitte er voor diat de bepaling met soepele hand zal worden toegepast. Niet op iedere slak zout leggen, waar schuwde hij. Hij was het echter met het college eens dat er geen excessen getolereerd konden worden. Op verzoek van de hoofdleidsters wer den vorig jaar 65 kinderen bekeken op schoolrijpheid. In 20 gevallen bleek die nog niet aanwezig te zijn. In het me rendeel der gevallen werd, na over leg met de betrokken hoofdleidster, geadviseerd het kind nog een jaar op de kleuterschool te laten. In samen werking met de hoofden der scholen voor individueel onderwijs in Sneek werden twaalf leerlingen getest. Een gedeelte werd verwezen naar deze scholen, terwijl de rest doorverwezen kon worden naar de commissie van het LOM-onderwijs of op de basis school moest blijven. Als een groot be zwaar vor de Zuidwesthoek blijft gel den dat plaatsing op een school in Sneek vaak lastig is door de moeilijke reisgelegenheid.. De heer Zijsling had zich geërgerd aan de toon van de brief. „Myn frysk- sinnigens is bikend, mar dit easkjen giet my to fier.” Er bleken nogal wat verschillende me ningen te bestaan over de inhoud van het nieuwe artikel in de Algemene Po litie Verordening van MIst waarin het gemeentebestuur de gelegenheid wordt geboden ook vooraf een oordeel te vormen over hoe de hekjes tussen de openbare weg en de tuintjes langs de gracht in MIst er uit komen te zien. De heer Rijpma proefde er een ster ke beknotting van de vrijheid van de mensen die hun tuintjes niet aan de gemeente hebben verkocht, uit. Hij zaïg er een stuk wantrouwen tegen de burgers in. Volgens burgemeester H. W. F. Mumsen kun je de hele politie verordening dan zo zien, iets waarin de heer Rijpma wel kon meegaan. Bij onderzoek werden in hun boot nog meerdere verkeers- en aanduidingsbor- den aangetroffen en wel uit de gemeen te Lems’terland. De Twentenaren ver klaarden de borden als souvenir uit Friesland mee naar huis te willen ne men. Als herinnering kregen zij echter een proces-verbaal terzake diefstal en vernieling mee. De bolden dienden zij uiteraard op het bureau achter te laten. Het Schaapmarktplein dat in oude lui ster is hersteld, trekt niet alleen men sen die hiervan willen genieten. In de nacht van vrjjdag op zaterdag namelijk werden een aantal rjjwiel- standaards met betonblokken en al uit de trottoirs getrokken, terwijl de lan taarnpalen van gloeilampjes werden beroofd. Bij de jongens is er een daling te con stateren in de groep van vijftienjari gen (van 32 naar 27 procent). In de overige gróepen variëren de stijgingen van 4 tot 8 procent, waarbij de der- tienjarigen voor de grootste stijging te kenen. De percentages niet of zelden rokers stijgen bij de meisjes in de groep van veertien jarigen en bij de jongens in die van de dertienjarigen, De dienst heeft in 1973 49 procent van de kinderen (3654) volledig onderzocht. Op de lagere scholen waren dit de leerlingen uit de eerste, derde en zes de klas, op de vervolgscholen die uit de tweede en indien aanwezig de vier de klas. De beide scholen in Scharne- goutum hebben echter geen beurt ge- Donderdagavond hebben jongens een grote ruit van een der autobussen van Sijpersma Touringcarbedrijf in Sneek stukgegooid. De schade bedraagt onge-r veer duizend gulden. Er werd minder lang over gesproken dan de vorige maal en dat kwam door dat mevrouw J. Nooitgedagt-Oranje (A.R.) ditmaal afwezig was, Zij had in de junivergaderinig uitgebreid ge pleit voor de aanschaf van de letter dozen. De heer Rijpma stelde nu een compromis voor. In het advies van de inspecteur van het lager onderwijs had hij gelezen dat wanneer er een ver zoek om twee letterdozen zou komen, hij daar geen bezwaar tegen zou heb ben. „Wy moatte der net in kat en müs-spultsje fan meitsje.” Burge meester Mumsen meende dat het schoolbestuur die twee dan maar aan moest vragen. had omdat de onderzoekkiamer in de verbouwde lagere school nog niet klaar was. Daartegenover stond echter het feit dat de kleuterschool „De pad destoel” twee keer bezoek kreeg van de schoolarts, de heer K. Hornstra. Het aantal scholen werd met één Uilt- gebreid door de nieuw opgerichte kleuterschool in IJsbrechttium. Het aantal kleuterschoolktaderen die verwezen werden naar de huisarts steeg met 21 (van 140 naar 161). Daarvan had 35 procent een oogaf wijking, 62 procent een neus-, keel- of ooratfwijking en 3 procent een an dere afwijking. In de groepen van de basis- en de vervolgscholen daal de het percentage. De ontknoping van deze reeks bruta le diefstallen kwam donderdagavond. Omstreeks elf uur wandelde in de Kruizebroederstraat een vakantiegang- ster uit Heemstede met haar man over de stoep toen het duo aan kwam rijden. De 17-jarige N. J. trachtte het tasje van de schouder van de vrouw te rukken, maar dit mislukte en zij kwam te vallen. De onmiddellijk ge alarmeerde politie slaagde erin de knapen, die op een gestolen brom fiets reden, op de Oppenhuizerweg te grijpen. De bestuurder van de brom mer bleek de 20-jarige H. G. te zijn. Naderhand bleek dat N. J. zich in de loop van de laatste twee weken vijf maal aan een beroving of poging daartoe had schuldig gemaakt. Daar bij werd hij wel eens geholpen door de 17-jarige B. de K. uit Sneek of door de 18-jarige Mister T. R. Alle knapen zijn voor verder onderzoek ingesloten. In de nacht van woensdag op donder dag is een in de Houkesloot gemeerd liggende kruiser van de heer J. Schuit maker uit Sneek uitgebrand. De ge meentepolitie van Sneek verzoekt ge tuigen die iets van deze brand gezien hebben, zich te melden aan het bureau van politie, tel. 3000. De gemeentepolitie van Sneek hield in verband hiermee de 17-jiarige scho lier O. H. M. uit de Waterpoortstad en zijn beide Leeuwarder kornuiten V. de R. (18) en S, J. (15), aan. Zij bekenden zich aan vandalisme te hebben schul dig gemaakt. Ee rijwielstander was in de Wip gegooid terwijl de gloeilampjes op straat waren stuk gegooid. Zij zijn na verhoor in de loop van zaterdag naar huis gestuurd. Er schijnt onder de raadsleden van Ijlst toch een beetje angst voor akties van de Fryske Organisaesje foar Kulturele Autonomy te heersen. Een punt dat in andere gemeenteraden zonder meer ter kennisgeving wordt aangenomen, be woog de heer R. Rijpma (Vrije Kiezers) en J. Zijsling (PvdA) donderdagavond tot het plaatsen van enige opmerkingen. De heer Rijpma vroeg zich af hoever de Fokamensen, die indertijd plaatsnaamborden hadden beklad in een aantal gemeenten, zouden gaan. Hij was geen tegenstander van de Friese cultuur maar hij meende wel dat er een bepaalde grens aan het fanatieke streven van de FOKA moest zijn. De diefstallen van schoudertasjes van wandelende dames in Sneek zijn op gelost. Zoals bekend opereerden de daders in groepjes van twee op een Afgaande op zijn gegevens moet hij constateren dat er in zijn rayon, dat verder de gemeenten Staveren, Heme- lumer Oldeferd en Bolsward omvat, vier kleuterscholen en drie basisscho len genoodzaakt onder te brengen in een lokaliteit diet slechts provi sorisch wat geschikt kon worden ge maakt voor het geven van onderwijs. Over het algemeen was de situatie in Wymbritseradeel positief te noemen. Alleen moest de basisschool in Hom- merts een klas onderbrengen in het dorpshuis, een zelfde situatie doet zich voor in Woudsend en in IJsbrechtum. Het feit dat de kleuters in Oudemir- dum en in Sonidei in houten noodscho ten zijn ondergebracht acht de school arts een toestand waaraan toch ook wel eens een einde mag komen. CIJFERS VRIJWEL GELIJK Bij de tandheelkundige behandeling werd de kinderen steeds gevraagd of ze de eigen tandarts wel regelmatig bezochten. Het bleek dat de percenta ges voor het kleuteronderwijs en het basisonderwijs vrijwel gelijk zijn ge bleven (resp. 61 en 59 procent). De indiruk bestaat dat er in 1973 wat va ker een kleuter gecontroleerd kon wor- worden waarbij nog niets aan het ge bit mankeerde hoewel er, zo meldt het jaarverslag, helaas nog grote uit zonderingen zijn. Bij het periodiek on derzoek kregen de kleuters als propa ganda een tandenborstel, een tube tandpasta en een folder „Verstandig snoepen” mee. Als het enthousiasme waarmee het materiaal geaccepteerd werd maatgevend is voor de intensi teit waarmee geborsteld wordt, aldus het verslag, dan kan zeker worden' ge sproken van een geslaagde propagan da. Van de leerlingen van de vervolg- scholen kon bepaald worden dat ruim een kwart van de particuliere patiën ten niet zorgt voor een geregelde con trole, terwijl dit voor de ziekenfondsle den één-tiende deel bedraagt. Ruime aandacht wordt in het verslag ook besteed aan de sportgewoontes op de vervolgscholen. Bij de jongens bleek er een stijging te bestaan in de cate gorie dertien en veertienjarigen, terwijl er een daling optrad bij de vijftien en zestienjarigen. Dit wat betreft het lid zijn van een sportvereniging. Alleen in de groep van de veertienjarigen bij de meisjes viel er een stijging van 3 pro cent op te merken. Over de hete linie genomen nam het aantal bezitters van een zwemdiploma toe. In zijn jaarverslag over 1973 neemt de schoolarts van het Dienst Genees kundig Toezicht, waaronder Gaaster land en Wymbritseradeel resorteren, de huisvesting van de scholen onder de loep. Opvallend vindt de heer K. Hornstra het dat er nog zo veel scho len met ruimtegebrek zijn. De gemeentepolitie van Sneek heeft in de nacht van donderdag op vrijdag vier scholieren uit Enschede, in de leef tijd van zeventien en achttien jaar, aangehouden. De knapen verbleven met een gehuurde zeilboot in Sneek. Zij hadden een aantal verkeers- en aanduidingsborden van palen op de kruising Leeuwarderweg-Sietsinga- wiersterleane gedemonteerd. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4-34 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Het roken door meisjes tussen de dertien en zestien jaar neemt sterker toe dan bij jongens in dezelfde leeftijdsgroep. Dit concludeert de schoolarts van het Geneeskundig Schooltoezicht, de instantie die het beheer heeft over het geneeskundig- en tandheelkundig schoolonderzoek in de gemeenten Bolsward, Gaasterland. Hemelumer Oldeferd, Staveren en Wymbritseradeel. In de groe pen van 13, 15 en 16 jaar zjjn de percentages in 1973 gestegen met respectie velijk 7, 6 en 7 procent. Het hoogste percentage is te vinden in de groep der zes tienjarigen, namelijk 67 procent. Alleen in de groep van veertienjarigen daalt het percentage van 15 naar 12 procent. bromfiets. De bestuurder bracht de brommer vlak langs de wandelaar- sters waarna de duopassagier de tas van de schouder rukte. In alle geval len blijkt dit dezelfde knaap te zjjn. -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1