Bouwvak-vakantie slecht van start Wijzerplaat N.H. kerk IJlst heeft verlichting SNEKERfefKOERIER Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en CURSISTEN VAN KREKT OER 'T WETTER VOERDEN VOSSEJACHT-OPDRACHT UIT IJLST JUT Dirigent W. Valkema Wielercomité Balk organiseert zaterdag toeristische tocht „We gokten verkeerd" i de GESLAAGD J W SNEEKER NIEUWSBLAD ■'I BHA - SNEEKER NIEUWSBLAD 1 7 7 3 KERKRADE BELOOND MET EEN FRAAIE TWEEDE PRIJS CAMPING-GASTEN VER MAKEN ZICH NU NOG MAAR OF DAT ZO BLIJFT? IIMIIIffllIlllllllBIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIW Fr. het zo Een groepje cursisten van de zeilschool „Krekt oer ’t wetter” Oppenhuizen-Uitwellingerga uit had maandagmiddag door het slechte weer de zeilboten aan de wal laten liggen en bij wijze van tijdverdrijf een vossejacht op touw gezet. Onder de verschil lende opdrachten, die de jongens meisjes moesten uitvoeren, en was ook het in bed lezen van kranten of tijdschriften in de eta lage van Wester’s Interieurver zorging aan het Grootzand te Sneek. Tot algehele hilariteit van de beide slachtoffers Jan Beens die het tafereeltje met open mond stonden te aanschouwen. (foto Studio Ger Dijs) 1 uit Bussum (voorgrond) en Roe- landa Posthumus uit Noordwijk 1 3 3 Verschijnt: maandags en donderdags De raad ging er mee akkoord het be nodigde geld hiervoor beschikbaar te stellen en vorige week is door de fir ma IJsbouts uit Asten (Noord Bra bant), die ook de nieuwe klok destijds heeft geleverd, deze affaire ten uit voer gebracht. Er zijn nieuwe wijzers aangebracht en de verlichting van het geheel is thans klaar. Alleen moet er nog een elfectrische kabel aangelegd worden, de uitvoering daarvan kunnen we binnenkort tegemoet Zien en dan zal de toren ’s avonds meer functione ren dan in het verleden. Door de fa. Heeringa is het benodigde schilder werk aan plaat en omlijsting verricht, een opknapbeurt die in ’t oog valt. a Bovendien zijn er bij de drie bruggen over de Ee reddingsmiddelen aange bracht, dii)t in verband met het vrij diep uitbaggeren van de Ee, dat on langs is gebeurd. Gaasterland zit propvol, zo vertelde de heer B- C. P. Vroomans, eigenaar van de camping het Hop in Wijckei. Zo’n honderd tenten en caravans bevolken zijn terrein. Voor de kinderen worden zoveel mogelijk activiteiten in het re- creattegebouw georganiseerd. De stem ming is nog steeds opperbest. Of dit Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN M :t i; a EERSTE OPTREDEN E.M.M. tijd geleden in het college de opmer king geplaatst: het zou het geheel ten goede komen als we ’s avonds ook nog eens konden zien hoe laat het is. Dinsdagmorgen kregen de mensen van het Fries Scheepvaart Museum de schrik van hun leven. Toen de deur om tien uur geopend werd, stonden er een vijftig bezoekers te wachten om binnen gelaten te worden. Rondleidin gen worden er niet gehouden, zo vertel de O. Steinfort, de man die voor het toezicht verantwoordelijk is- „Wij moe ten bij de deur blijven om kaartjes te verkopen.” Maandagmiddag kreeg het museum een ongekende stroom bezoe kers te verwerken. Vorige week bleek het bezoek al groter dan in voorgaan de jaren. De fototentoonstelling blijkt één van de trekpleisters te zijn. blijft hangjt natuurlijk van weer af. De meeste mensen zijn nog maar net aan hun vakantie begonnen en kunnen nog wel een stootje velen. Wateroverlast heeft de camping niet te verduren gehad: de grond in Gaas- terlaind is wel zodanig dat het water vlot wegtrekt in de bodem. Ook het recreatiecentrum De Pot ten in Offingawiier hoeft niet over ge brek aap belangstelling te klagen. Het weer was wel slecht, maar de gasten vermaken zich volop in het recreatiegebouw, waar een team van recreatielfeiders zorgt voor de nodi ge afleiding. Tot en met de Sneek week zit de camping, waar zo’n dui zend mensen terecht kunnen, vol. Men heeft zelfs al mensen die op de bon nefooi een plaatsje zochten, moeten afwijzen. prijs kunnen bemachtigen. De laatste weken hebben we vooral dat laatste muziekstuk gerepeteerd. Het wil trou wens helemaal niet zeggen, dat we niet tevreden zouden zijn met het behaalde resultaat. Integendeel, we zijn er juist bijzonder content mee,” aldus de heer Valkema. Na het overweldigende succes, dat het Wielercomité Balk het vorig jaar tij dens de Balkster wielerronde ten deel viel, hebben Jappie van Dijk, Jan Vo gelzang, Johannes Visser en Jappie Lootsma besloten ook dit seizoen en kele fietsevenementen op touw te zet ten. Het eerste gebeuren vindt zater dagmiddag plaats. Er zal dan een toe ristische fietstocht worden verreden, waarvoor om één uur bij hotel Teern- stra in Balk het startsein wordt gege ven. Er kan trouwens naast dit punt ook gestart worden bjj hotel Agricola in Oudemirdum. De aanvangstijd is flexibel gehouden, men heeft tot onge veer drie uur de tijd om zich naar één van beide hotels te spoeden. De toren van de Nederlandse Her vormde kerk is eigendom van de ge meente IJlst. Nu de reconstructie van de binnenstad is voltooid werd enige Geslaagd voor het examen Civiel Inge nieur de heer Romke J. v. d. Wal wo nende te Oppenhuizen. Het examen werd afgenomen te Delft. VEEL MUSEUMBEZOEK Maandagmiddag was het in Sneek bij zonder druk. Files auto’s, niet alleen op de bekende knelpunten, maar ook in de binnenstad. Zo stond het Groot zand op een bepaald moment dicht, terwijl het verkeer uit de Nauwe Burgstraat bijna niet weg kon komen, richting Kruizebroederstraat viel nog mee, maar de stoplichten op de hoek Oosterdjjk-Ged. Pol-Wijde Burgstraat zorgde voor het nodige oponthoud. Het bezoek van watersporters aan IJlst is ook groot. Hulp-brugwachter P. Briinksma is constant in de weer. Er zijn veel mensen die in het stad je aan de Geeuw blijven liggen en ’s avonds hun vertier zoeken in het „Wapen van IJlst”. Het is lekker druk, zo vertelt men daar. Ook gaan verschillende mensen niet onder het dekzeil de maaltijd bereiden, maar laten zich vertroetelen door de kok van het hotel. Of het drukker is dan in voorgaande jaren kan men nog niet beoordelen. WOENSDAG 17 JULI 1974 129STE JAARGANG No. 57 De camping De Domp iin Sneek werd door de beheerder als gezellig druk gekarakteriseerd- Het is er niet vol gepropt. De bodem is wat drassig. De gasten blijven voor hun vertier niet op de camping. Het is maar een kleine camping en recreatieve voorzieningen behoeven er door de zuigkracht dïe de ontspanningsmogelijkheden in Sneek uitoefenen, niet getroffen te worden. De fietslustigen kunnen zich aanmel den voor twee afstanden, te weten voor twintig en voor veertig kilome ter. De inschrijving geschiedt vlak voor de start, een voorinschrijving heeft men ditmaal niet ingesteld. Verwacht wordt dat er zo’n tweehon derd fietsers zaerdtag door de bos sen van Gaasterland zullen pezen. Na afloop ontvangt een ieder die de tocht heeft volbracht een fraaie me daille. "t Inschrijfgeld bedraagt voor kinderen tot en met veertien jaar 1,50 en voor de ouderen 2,50. Op vrijdag 30 augustus, tijdens de zogenaamde Balkster Lichtweek, or ganiseert het wielercomité opnieuw de nu al befaamd geworden wieler ronde. De te rijden afstand voor de amateurs zal hoogstwaarschijnlijk wederom veertig kilometer bedra gen, Eendracht Maakt Macht had zaterdag als verplicht nummer het Preludio Marziate van Frank Wright, terwijl de jury, bestaande uit de heren J. Pier re Larooy, Erik Ball (Engeland) en Paul Huber (Zwitserland), in de keu- zegroep haar blikken het vallen op het stuk Scherzo van Meindert Boekel. Enigszins een tegenvaller, zo gaf na afloop de heer Wiebren Valkema, lei der van het korps, toe. „Want we had den in stilte gegokt op het stuk Diver timento Festivo van Frederik Otto Ket- ing. Wanneer dat wél gebeurd was, hadden we zonder méér een eerste Het was de eerste maal dat EMM op het internationaal muziekcon cours in Kerkrade optrad- Tijdens haar optreden, waren meer dan vijf tienhonderd toekijkers aanwezig. Na deze uitvoering gaven de Oudega- sters nogmaals een show ten beste, maar dan in de binnenstad van de ze Limburgse plaats en wel tegenover het fraaie stadhuis. Hier gaven on geveer duizend muziekliefhebbers ac te de presence. Een en ander werd door de NOS opgenomen en later uit gezonden. Pld! *>- I. I>f« «raomuim - «n eagrar.-. «H.-V --- -———HIIOWII8 Het Oudegaster fanfare-korps „Een dracht Maakt Macht” heeft zaterdag tjjdens het muziekconcours in Kerkre de een uitstekende prestatie geleverd door met 281 punten een tweede prijs in de wacht te slepen- Een Zwitsers en een Amerikaans korps haalden de eis van 288 punten om in aanmerking te komen voor een eerste prjjs en ein digden aldus nog juist boven de rie- zen. In totaal namen aan die catego rie, waarin ook EMM uitkwam, die dag acht korpsen deel. Over het hele concours gemeten, streden er zo’n twin tig binnen- en buitenlandse fanfares. Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD aan Zee en diverse toekijkers, UITGEVERS.- Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 1,235, 221,7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jéllema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De bouwvak is niet al te florissant begonnen. Regen en nog eens regen hebben de afgelopen dagen het verblijf in een tent of caravan niet tot een pretje ge maakt. Vorig jaar troffen de vakantievierders het in deze dagen beter. Toch vermaken de mensen zich op ’t moment behoorlek, zo is de indruk die uit gesprekken te krijgen is. De campinggasten trekken naar de recreatiegebouwen of zoeken de gezelligheid in de horecabedrijven. te u.‘!“ ,a.-r r (St !|A L - - 'T

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1