Sneek-'week 1974 telt 1038 deelnemers Voor het eerst teamwedstrijden in de 16m2-klasse IJLST Vijf verdienstelijke Snekers zijn geëerd met Waterpoortersschap 'W SNEKERt^KOERIER 1 Mn de gemeenten SNEEK, WYM BRITSER A DEEL Officieel Orgaan en van Jas- - SP I Windbuksen verdwenen na inbraak in Sneek Bij inbraak in leder zaak voor f 12000.- aan goederen buitgemaakt Gestolen goederen wachten op eigenaars PROVINCIALE SUBSIDIE VOOR SNEEK-WEEK -I t SNEEKER NIEUWSBLAD Groot aantal evenementen en kermis op Kolmarslan een dat (vervolg op pagina 5). li (foto Studio Ger Dqs). Het skütsjesilen 1974 is tot nu toe een groot succes, niet alleen voor de schippers, maar ook voor de organisatoren en het pu bliek. Het mooiste, het meest ideale weer troffen deze drie in Langweer, waarvan onderstaande foto een indruk geeft. Het is een beeld van de situatie vlak na de start. Van links naar rechts Jan van Akker met de Sneker Pan, Durk de Jong Lang weer, gedeeltelijk zichtbaar Hattum Hoekstra Drachten, Keimpe van der Meuten Woudsend. Siete Meeter Bolsward en Rienk Zwaga Südwesthoek zijn de boei al gepasseerd. Vandaag wordt de wedstrijd gehouden bij Staveren op het Ijsselmeer. Morgen is Woudsend aan de beurt, woensdag en donderdag kan men de strijd van de skütsjes bewonderen bij Lemmer, terwijl vrijdag op het Sneekermeer de slotwedstrijd wordt gehouden. (foto Studio Ger Dijs). Verschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 22 JULI 1974 129STE JAARGANG No. 58 De 22 m2-Jdasse liet het wat zitten, want die daalde van zestien naar ne gen. Van de Sternklasse kan hetzelfde gezegd worden, want die kwam niet hoger dan 57, tegen vorig jaar 73. De Vrijheidsklasse bleef met 63 dfeelne- vloot- Sta- Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN m de wa de Het zijn allemaal heren die de onder scheiding door een vrouw kregen op gespeld en een oorkonde mochten ont vangen. In het historische vlak moch ten de heren H. Halbertsma en Th. W. Van links naar rechts de vijf Wa,tempoor ters dé heren J. Tj. Bootsma, J. Doeven dans, H. Halbertsma, D. van der Werf en Th. W. Zandstra allen getooid met de versierselen en in het bezit gesteld van de oorkonde door loco-burgemees- ter mevr. D. Y. W. de Graaff-Nauta. de Schipper in de Orde van de Sne ker Pan plaats in de grote raadzaal van het stadhuis. Er zullen rondom de Sneekweek heel wat evenementen worden gepland en dat is vooral te danken aan „Sneek- promotion”, waarvoor de acte dinsdag officieel wend getekend. Sneek-promo- tion is vorig jaar als werkgroep van start gegaan, maar bestaat dus nu of ficieel en het gaat direct „hurry-up”. eerste Waterpoorters. Dit gebeurde in het bijzijn van een groot aantal be langstellenden. i weer, de harde wind (vorig jaar kon er mers stabiel. In de Randmeerklasse is echter een opmerkelijke opleving te bespeuren, want die groeide van 22 tot 32. Er zullen 45 starts per dag zijn en het klapstuk van de Sneekweek zal ongetwijfeld de start van 28 regenbo gen in één klasse zijn. Kan het pu bliek genieten. Opvallend is wel dat de Topklasse dit jaar niet in het pro gramma voorkomt, want er waren slechts twee inschrijvingen. Begin vorige week is er ingebroken in de schoenen annex lederzaak van de firma Kejjzer en Prins aan het Grootzand in Sneek. Er is een partij lederen en suède jasjes ontvreemd met een totale waarde van ruim 12.000 gulden. Zandstra zich op het eerste Water- poortersschap beroemen, terwijl de he ren J. Doevendans en D. van der Werf geëerd werden voor het vele werk dat zij tot nu toe gedaan heb ben onder meer in de vereniging van Sneker Zakenlieden, het organiseren in voorbije jaren van wipfeesten en der gelijke. J. Tj. Bootsma maakte zich zeer verdienstelijk voor de padvinderij en voor de Sneekweek. In de nacht van vrijdag op zaterdag zjjn drie windbuksen gestolen uit de winkel van Geertsema’s Ijzerhandel in de Grote Kerkstraat. Men kwam binnen door een ruitje in te drukken. Verder kwam er een aangifte bij de Sneker politie binnen van de diefstal van een 15 pk Yamaha buitenboord motor. Deze motor plus visgerei ver dween uit de boot van de heer Pie- terse uit Amsterdam, welke afge meerd lag in de Geeuw. De grootste klasse is opnieuw de Schakelklasse met 120 deelnemers tegen 145 vorig jaar. Dan komen de 16 kwadraters met 112 (123), en de Vauriëns met 98 (104). Opmerkelijk is de vooruitgang van de Laserklas- se, die met 58 deelnemers op het Sneekermeer komt. Vorig jaar wa ren het er maar zestien. In deze klasse wondt gezeild in een eerste en tweede klasse en niet, zoals ge bruikelijk, in een A- en B-klasse. Er zijn 81 Valkenjachten, dat is veel, maar dat was te verwachten, om dat in deze klasse in de week vóór de Sneekweek, de nationale kampi oenschappen op het Sneekermeer verzeild zullen worden. Grote winst boekte ook de Flitsklasse, die van vijftig naar 67 gingen en dat is al leen maar verheugend. Misschien is dat ook te danken aan de Flitsclub Sneek? Die is namelijk zeer actief in de Waterpoortstad, De locoburgemeester mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta noemde het Waterpoortersschap ’n eerbetoon voor diegenen die voor de andere Water- poortstadbewoners bezig zijn. Poorters zijn burgers, zo had zij in de historie gevonden, en wij zijn alle maal Waterpoorters. De onderschei- denen hebben zich niet op de voor grond willen plaatsen toen zij bezig waren voor de gemeenschap, daarom is het goed dat tijdens de bijeenkomst op de Waterpoort deze vijf mannen op de voorgrond geplaatst werdén, aldus mevr. De Graaff-Nauta. Penningmeester J. M. Alkema meldde in zijn welkomstwoord waarom de on derscheiding was ingesteld. Het doel van Sneek Promotion is Sneek en om streken verder bekend te maken en omhoog te stuwen, Ai voordat stichting haar activiteiten startte, j-en hier mensen mee bezig. In stichting gaan de activiteiten gebun deld verder. Vijf Snekers die zich in de afgelopen jaren belangeloos hebben ingezet voor de stad Sneek en daarmee een soort voorboden van de stichting Sneek Pro motion zjjn geweest, zijn vrijdagavond door deze stichting gehuldigd. Op een koude en winderige Waterpoort instal leerde de loco-burgemeester mevr. D. Y. W. de Graaff-Nauta hen tot de De politie van Sneek heeft momenteel op het bureau liggen een grote partij visgerei, stootkussens, een roer van een houten bootje en andere kleinighe den welke goederen in de loop van de laatste weken zijn gestolen uit boten, gelegen in de Geeuw of omgeving. De genen die soortgelijke goederen mis sen kunnen zich bij de politie vervoe gen. VLOOTSCHOUW Zo zal na de opening van de Sneek week op vrijdag 2 augustus in het stadhuis, die om acht uur begint, een vlootschouw worden gehouden door de stadsgrachten van Sneek, die in de Kolk bij de Waterpoort, begint. Men heeft mr. H. Rijpstra, cofcnmissaris van de Koningin in Friesland, bereid gevonden als vlootvoogd van de Sneek week te fungeren. Die vlootschouw wordt gehouden door alle 23 deelne mende klassen en met medewerking van twee Advendogroepen en het inter- kerkelijk mannenkoor „Edoza”. Voor af vindt uiteraard de benoeming van De 39ste Sneekweek, die dit jaar van 3 tot en met 8 augustus gehouden wordt zal een groots gebeuren worden. Het aantal deelnemers, dat vrijdagmiddag bekend was, bedraagt 1038 en dat is iets minder dan vorig jaar, toen er 1076 deelnemers waren. Onder de deelnemers bevinden zich Duitsers en Belgen en zelfs een Italiaan. De Sneekweek heelt dus weer een internationaal tintje. Verwacht werd een aantal deelnemers van ongeveer 1200, maar volgens de voor zitter van het Sneekweek-comité, notaris E. K. Hoekstra is het kleinere aantal deelnemers te wijten aan het slechte °P een dag niet worden gezeild) en ook dit jaar laat de wind het tot dusver niet zitten. Al met al toch een grote deelname aan deze 39ste Sneekweek, die toch nog altijd als het grootste zeil- evenement in Europa geldt. Dat blijkt ook uit het feit dat er be langstelling voor de Sneekweek is ge toond in Engeland. Voorts heeft de Kieler Woche inlichtingen gevraagd over het elektronische terugroepings- systeem een ontwerp van de heer S. Joma van Elektronisch Bureau Hiemstra in Sneek dat in zeilers- kringen bijzonder veel waardering heeft gekregen. „Er ligt nog een gro te taak op je te wachten, meneer Joma”, aldus de voorzitter van de persconferentie (die in het stadhuis werd gehouden), de heer E. K. Hoek stra. Gedeputeerde staten van Friesland hebben een subsidie van 3500,be schikbaar gesteld voor het Sneekweek- comité. De subsidie is bestemd voor de dekking van een eventueel tekort in de exploitatie van de Sneekweek en wordt in dat geval verstrekt uit de post „evenementen”. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 11, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2241 Gironr. 932130 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 11, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3119, L. Jellema, redakteur EOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De Commissaris neemt de schouw af aan boord van het tenjacht, dat afgemeerd wordt bij de Waterpoort in De Kolk. De vloot voogd en de twee voorzitters van de zeilvereniging in Sneek zullen van hieraf de vlootschouw kunnen vol gen en de groet van de deelnemers in ontvangst nemen. In verband met verkeersopstoppingen zal een zestal deelnemende schepen de vlootvoogd passeren. De vlootschouw wordt ge sloten door de Sneker Pan, het skütsje, dat vorig jaar kampioen werd, met aan boord onder meer „Edoza”. Men is het pand binnengedrongen door het forceren van de sluiting van de winkeldeur. De indringers, men is bij de politie er niet zeker van of het er een of meer zijn, hebben waarschijn lijk haast gehad want men liet meer dere jasjes liggen. Het pand van Van Gend en Loos op het spoorwegemplacement in Sneek werd in dezelfde nacht met een be zoek vereerd. Hier kwam men binnen door het vernielen van een ruitje van het kantoorvertrek. Geld was niet aan wezig. Wel werden een gebruikte boor machine en een Moulinëx-grill ont vreemd. Dit jaar zullen voor het eerst geen groepswedstrijden in de 16 m2-klasse tussen Friesland, Holland, Groningen, Overijssel en Gelderland worden ge-- houden, maar teamwedstrijden, die be halve op zondag en maandag nu ook op dinsdag zullen worden gehouden. Er wordt voor teamwedstrijden een ander systeem toegepast dan in voorgaande jaren toen er sprake was van groeps wedstrijden. Elk team zeilt per dag één wedstrijd en na afloop van de 3 zeildagen worden de punten geteld. Dit betekent ondermeer dat op dins dag 6 augustus, de eerste dag, waar op de KZVS de scepter op de start- toren zwaait, de zestienkwadraters vroeg van start moeten gaan, omdat direct daarop de teamwedstrijden in de Regenboogklasse tussen Holland en Friesland aan bod komen. Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de J 1 O lü'aliMMMl |jS te ItpWr o-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1