DIT WERELDTSJE VAN ONS ■F Verladen i I I w KAPPIE EN DE BOZE HOOGLANDERS wa te r poo rtst ad Wijkindeling Sneker huisartsen I KW 1/ HOME'S HUWELIJKS VAKANTIE I Historische historie RONO PROGRAMMA ZEEPOST N llllllllllllffllllllfflllllllfflllllffl ’iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ ^^■B in-en-om de, I) ^B 1 i NIEUWSBLAD Maandag 22 Juli 1974 S N E E K E R Pagina 2 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•a „nou van stem vwuwuvuuuuwwwwuw waar juli); heen overja- en en Wal”. it sküt- te O te- 20.00 Bei- n°g ver- i iedere keer weer opnieuw begeert. Voor al uw benodigdheden op muziekgebied naar t Huis met de Notenbalk. WIJK 3: J. Nauta, arts, Stationsstraat 27, tel. 2555 Gitaren, tambourijnen, mondorgels, blokfluiten, muziekboeken, Fo- en kan niet WIJK 5: H. Ubbens, arts, Stationsstraat 27, tel. 2555 Het gebied begrensd door de Houkesloot, de stadsgracht en de Woudvaart het Sperkhem tevens Oppenhuizen en Uitwellingerga. WIJK 6: J. P. A. M. van Wayenburg, arts. Singel 38, tel. 2624 Het gebied begrensd door de Woudvaart. de stadsgracht en de Geeuw Lemmerwegwijk Oost. West en Selfhelp) Boodschappen vóór 8.30 uur bij de betreffende arts WIJK 2: W. Lofvers, arts, Stationsstraat 24, tel. 3155 Het gebied begrensd dooi de Franekervaart en de spoorlijn naar Leeuwarden. (de Noorderhoek) onder de beneden, dat als Dinsdag 23 juli 18.00-18.30 Rono radiojournaal 18.30-19.00 Drents programma Eindredaktie Hitjo D. Schuth 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Rjochtstreeks forslach fan sjesilen to Waldsein 19.00-19.30 Groninger programma Eindredaktie Gerard F. Beukema 19.30- 20.00 Ekstra Eindredaktie Lieuwe Hoekstra uur met uur zelf om- leermeeste- Geschiedenis- ge- uur 22.45 - - ,1 I II."Ww—K iii.ii.IJi. .H I -- slotwed- na afloop prijsuitrei- de overkant en wat we WIJK 1: W. L. Bogtstra, arts, Singel 38, tel. 2624 Het gebied begrensd door de stadsgrachten, de Geeuw en de Franekervaart (de bin nenstad, omgeving Bolswar derweg en de Stationsstraat) Het is teveel om op te noemen! Of als u nadere informatie wilt hebben, loop eens binnen bij 't Huis met de Notenbalk Wijde Noorderhorne 15, Sneek, telefoon 05150-2279. Donderdag 25 en vrijdag 26 juli Folsgare: dorpsfeesten „Dat is sterk,” mompelde hij, heb ik het ineens weer!” „Goed zo jong” klonk de stem van Kappie. „Vooruit! Gooi die ongeschil de mast maar eens een sappig eindje weg! Laat zien, wat een zeeman kan.” De stuurman gehoorzaamde. Het volgende ogenblik zag een piloot, die over de hooglanden vloog een boomstam langs zijn toestel snorren. „Oei,” mompelde hij, „de Mac Bang Clan is weer bezig. Laat ik zorgen, dat ik uit de buurt kom!” I door Henk v. Heesvvijk Het gebied begrensd door de spoorlijn naar Leeuwarden, de stadsgrachten en de Zwette (Klooster- en Staatsmansstra- ten) Donderdag 25 juli 18.00-18.30 Rono radiojournaal 18.30-19.00 Groninger programma Eindredaktie Gerard F. Beukema 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Rjochtstreeks forslach fan it sküt- sjesilen op ’e Lemmer 19.00-19.30 Drents programma Eindredaktie Hiitjo D. Schuth 19.30- 19.45 Landbouwjournaal Eindredaktie Gerard F. Beukema 19.45-20.00 Dier en plant in Rono-Iand Opgaven voor deze rubriek voor de krant van maandag tot uiterlijk vrij dagmiddag 12 uur en voor de krant van donderdag tot uiterlijk dinsdag middag 12 uur WIJK 4: C. J. Overdijk, arts, Stationsstraat 2, tel. 2526 Het gebied begrensd door de Zwette, de stadsgrachten en de Houkesloot omgeving Leeuwarderweg, de Stadsfen- ne, de Domp en het Eiland) Uitsluitend bestemd voor de patiënten van J. Dethmers en C. P. Dros, artsen, die van 21 juli tot 11 augustus afwezig zijn. daarbij vanzelfsprekend om het he den, dus om de toekomst. We weten, dat veel van wat de jeugd beweegt een bewegen is naar een toekomstbeeld. Een beeld dat ze verwachten van de ouderen, van de „oude” en de „mid delbare” generatie. Een beeld, dat ze misschien zullen aanpassen of verwer pen, maar dat ze eerst nodig hebben, erg nodig hebben. B. Maandag 22 juli 18.00-18.30 Rono radiojournaal 18.30- 19.00 Overijssels programma Eindredaktie Alex Jan v. d. Worp 18.30- 19-00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker 19.00-19.30 Gelders programma Eindredaktie Henk Krosenbnink 19.30- 20.00 Kerk en Samenleving Eindredaktie J .F. A. Griepink F. Mooi Samenstelling David G. W- IVtol Woensdag 24 juli Amiciitia: 14.30 uur film „Tarzan, de onoverwinnelijke”; 20.00 uur film „Op de Hollandse toer”; 22.45 uur film „M.A.S.H.” Jutrijp-Hommerts: dorpsfeesten Lemmer: 14.00 uur skütsjesüten IJLST van 18 tot 25 Juli. Gebo ren: Hendrik zv Sibbele ten Kate en Martha Riemersma- Gehuwd: Haring de Jong 25 j. en Trijntje van dfer Wal 24 j. ADVERTENTIëN. Gevraagd gen 1 September of iets later in deftig Friesch gezin in Amster dam net MEISJE als tweede Werkmeisje. Zonder goede getui gen aanmelding onnoodig. Een heerlijk, fijn genot wordt u verschaft door een kopje Zijl- Stra-thee. Thee drinken moet meer zijn dan een gewoonte. Het moet zijn een aangenaame ver- poozing, die een prettige gezelli ge stemming in uw huiskamer brengt. Zijlstra thee is machinaal in ’t gebruik. Ze onderscheidt zich door haar verrukkelijke geur. Een wonder-fijne theemelange. Zijlstra kruidenierswinkels door geheel Nederland. Sneek, Leeu wenburg 9, Oosterdijk 87. in de i „Li- Woensdag 24 juli 18.00-18.30 Rono radiojournaal 18.30-19.00 Gelders programma Eindredaktie Henk Krosenbnink 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring' Eindredaktie Heinze Bakker Rjochtstreeks forslach fan it sküt- sjesilen op ’e Lemmer 19.00-19.30 Overijssels programma Eindredaktie Alex Jan v- d. Worp 19.30- 20.00 Prisma Eindredaktie drs. P. J. Huizinga Uit de Nieuwe Sneeker Cou rant van Woensdag 23 en Zater dag 26 Juli 1924, vijftig jaar ge leden dus. Het herstel van de St. Martini kerk: Maandag had in het Geb. van Chr. Belangen de stemming plaats over de machtiging door Kerkvoogden van de Ned. Herv. Gemeente alhier van de leden der gemeente gevraagd, „tot het ver- koopen van kerkelijke ongebouw de eigendommen en schuldbrie ven” zoover noodig om van de opbrengst de buitengewone her stellingskosten der kerk te beta len. De uitslag der stemming is als volgt: Uitgebracht werden 616 stemmen. Van onwaarde 17 stem men- Alzoo 599 geldige stemmen. Vóór de machtiging tot verkoop verklaarden zich 290 stemmen. Tegen verkoop verklaarden zich 309 stemmen. Zoodat H.H. Kerk voogden de machtiging niet heb ben verkregen en dus niet tot verkoop van de kerkgoederen mo gen overgaan. Verslag 1923 toestand der Ge meente Sneek: Verschenen is het verslag van den toestand der ge meente Sneek over het jaar 1923. Van de hand van den heer Sikkes, Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data, waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet staan, tussen haakjes, van het schip ver- Vrijdag 9 augustus Sneker Sporthal Almastraat: 20.00 uur concert Ovieda High School Band uit Florida (U.S.A.) o.l.v. R. A. Tem-, berg Bar-Dancing De Lichtboei: in juli de topformatie „Daily Mail” Luda Bar-Dancing: in de maand juli Top-deejee André de Groot Bar-Dancing ’t Singeltsje: ieder week end in juli het duo Hans van Dijk Bar-Dancing „De Sneker Pan” i maand juli: de populaire groep berty” Scotch Inn: iedere avond dansen Jongerencentrum ,De Meerpaal’, Klei ne Palen een ontmoetings-mogelijkheid voor jongeren van donderdag tot en met zondag vanaf 17.00 uur- Trimmen maandag en donderdag in Rijksscholengemeenschap. Almastraat en dinsdag en woensdag in de „C. daam. Ik zou niet weten, hoe ik thee moest zetten. Nee, snoes, dat is nu éénmaal jouw werk. Ieder heeft zijn taak: ik zorg voor de centen, jij voor het huishouden”. Dat was in feite haar eerste teleur stelling geweest. Maar ze had er zich, al spoedig mee verzoend. Zulke dingen kon je niet dwingen. Het zat in een man of het zat er niet in. Haar va der stond elke morgen het eerste op, maakte alles klaar en bracht mam thee en beschuit boven. Dat was iets vanzelfsprekends. Zondagsmorgens was het precies andersom en kreeg papa zijn ontbijt op bed. Het tweede incident ontstond een paar weken later. Terwijl ze in de keuken met de afwas bezig was, riep ze naar de kamer: „Hé Flip, je kon eigenlijk wel eens helpen afdrogen. Des te gau wer ben ik klaar.” Er was niet eens commentaar op ge volgd. Flip was onverstoorbaar in zijn krant blijven lezen. Met de afdroog- doek in haar hand was ze naar de ka mer gegaan en gezegd: „Hé, ben je ineens doof geworden? Help-es afdro gen. Of mankeert er wat aan je han den?” Op kalme wijze had hij zijn krant dichtgevouwen en geantwoord: „Snoes, nu moet je eens goed luisteren: met het huishouden bemoei ik me niet. Dat is jouw domein. En af drogen heb ik nog nooit gedaan, stel je voor! o Vrijdag 26 juli Sneekermeer: 14.00 strijd skütsjesilen, ’s avonds om 20.00 king achter het stadhuis Dinsdag 23 juli Amicitia: 14.30 uur film „Tarzan, de onoverwinnelijke”; 20.00 uur film „Op de Hollandse toer”; 22.45 uur film „M.A.S.H.” Jutrijp-Hommers: dorpsfeesten Woudsend: 14.00 uur skütsjesilen Bolsward: 20.00 uur Martinikerk: or gelconcert Piet van Egmond De tien dagen in Luxemburg waren één eindeloze droom gewéest. De P. Sikkes, gemeente-secretaris, bevat het o.a. een beknopte sa menvatting van de voornaamste in onzen raad behandelde onder werpen. Bedroeg de schuld onzer gemeente in 1917 bij een inwoner tal van 13715 746000, welk be drag in 1921 gestegen was tot 1.134.500 bij een inwonertal 'ifilllll'lfM FEUILLETON Bar-Dancing-Discotheek „d’Ald Heeg, iedere avond disco bal Leeuwarden: Wetswinkel Westerplanta- ge 15, geopend donderdagsavonds van 19.30- 21.00 uur Chr. Ouderensoos „lepenhof” Lemmer weg en Omstreken elke eerste en der de woensdagmiddag van de maand bijeenkomst in de Lucas Fockeensschool hoek Kaatsland—Scherhemstraat aan vang 15.00 uur Fries Scheepvaart Museum, Kleinzand 12-16: tentoonstelling World Press Fo to, geopend van 10.00-12.00 en van 13.30- 17.00 uur, op zon en feestdagen gesloten „De Poarte” Hoogend 1 bij de Water poort expositie wandkleden - macramé Yvonne Eeltink en Marrigje van der Brug. Geopend tot 3 aug. op maandag van 13.00 - 18.00 uur en van dinsdag t.e-m. zaterdag van 9.00 - 12.00 en 13.30 - 18.00 uur 13613, het bedroeg 31 Dec. 982.500 bij een bevolkings- 87-100. Bezorgd zagen Kappie en de meester, hoe de maat bezig was de Hooglandse driekamp te verliezen. „Deksels nog er es an toe, wat een zielige vertoning,” zuehtte Kappie, „kijk me daar toch eens die klont. Hij staat gewoon te kauwen van de ze nuwen! Waar is opeens zijn kracht gebleven?” De meester schudde het hoofd met de sombere voldoening van de pessimist, die weer eens gelijk heeft gekregen. „Ik wist wel, dat die krachtpatserij 82 te Westhem; Joris Wijnja 57 j- echtg. van Ids'- ke Rusticus eerder wedn. van Jeltje Elzinga te Wolsum; Lijke- le Postma 18 j. ongeh. te Fols gare overl. te Appelscha; Dirk van Ketel .79 j. echtg. van keltje Waringa te Nijland Trijntje IJpma 85 j. wed. van Pieter Kuipers te Scharnegou- tum. Donderdag 25 juli Lemmer: 14.00 uur skütsjesilen Hemelum: fierljeppen 19.00 uur Sneek Martinikerk: 20.00 uur aardbespeling Dirk S. Donker Nee, dan kegelen! Dan bleef je fit en gezond! Dat er op zo’n kegelavond tamelijk gedronken werd, bleef buiten de conversatie. Dat het levensgevaar lijk was om tegen middernacht pi nog later in de auto te stappen en het kwartiertje rijden naar het winkelcen trum te volbrengen als je halfvol gela den bent met alcohol, verzweeg Flip eveneens- Al bemerkte Hannie het wel, als hij in bed stapte. Ze hield zich dan slapend, maar inwendig gruwde ze van de dranklucht, die hem om zweefde. Hou’ dus maar op over „ge zonde sport”, maar daarom gunde ze hem zijn kegelavond best. Waarom niet? Een man moet op z’n tijd een verzetje hebben. Ze was al blij, dat hij niet, zoals zovele mannen, zondags middags naar hef voetbalveld ging. Ja, die zondagen! Dan sliepen ze bei den uit tot een uur of half elf, waar na, zoals elke andere morgen, het ge bruikelijke ritueel plaatsvond. Met dit verschil, dat Flip zich pijnlijk precies kleedde, want hij wilde er zeker op zondag volmaakt uitzien. Een paar maal, in het begin van hun huwelijk had ze geopperd: „De hele week sta ik 's morgens voor je op en zorg ik voor het ontbijt, mij dunkt, jij kunt het zondags wel eens doen. Ik wil twee beschuiten met suiker en niet te sterke thee”. Maar Flip had haar vierkant uitgelachen. „Waar zie je mij voor aan. Hannie? Dat is mijn werk niet- Ik heb het trouwens nooit ge- van 1923 cijfer van 14319. De uitgestrektheid onzer gemeen te bedraagt 886.74.— H.A., waar van ca. 710 wei-, hooi-, en bouw land. Wegens huur van landerijen werd ontvangen 31660.86*/a, van tuingrond 2675.93. i hc Sint Anio.iiuszlekenhuis werden in ’23 verpleegd 603 pa tiënten met 17212 verpleegdagen, er werden 330 groote en 63 kleine operaties verricht, in de barak voor besmettelijke ziekten wer den verpleegd 8 patiënten met 126 verpleegdagen. Het aantal zusters bedroeg 25, terwijl voorts in dienst waren 5 dienstboden en één huisknecht. De zuster belast met de wijkverpleging bracht 1950 be taalde en 1679 gratis bezoeken. 27 onvermogende krankzinnigen wer den op kosten der gemeente in diverse gestichten verpleegd. Af gebrand: Te Wyckel is tenge volge hooibroei afgebrand de ka pitale boerderij bewoond door C. Kingma en eigen aan de R.K. kerk te Balk. 100 voer hooi ging mee in de vlammen op. Alles was laag verzekerd. De nek gebroken: De heer mr. F. W. Booy, adjunct-lnspecteur bij de Ned. Spoorwegen, is, naar het U.D. meldt, enige dagen gele den in de Loosdrechtse zwemin richting om het leven gekomen- Hij was gaan duiken in water van ongeveer één meter diepte. Hij kwam daarbij zo ongelukkig met het hoofd op den bodem te recht, dat hij den nek brak en het ruggemerk ernstig beschadigd werd. Prof. Qiux, die toevallig ter plaatse was, verleende nog ge neeskundige hulp, maar de ver wonding was van te ernstigen aard, dan dat déze hier kon ba ten. De heer Booy overleed spoe dig daarop. Het misdrjjf te Chicago: De twee miljonairszoons, Richard Loeb en Nathan Leopold, die be schuldigd worden van de ontvoe ring van en moord op den 13 ja rigen Robert Fran.-:. event m kind van een miljonair, hebben thans hun afschuwelijk misdrijf bekend. Deze wending in de zaak zal het standpunt van het O.M: dat aanvankelijk nog rekening had willen houden met ontoereke- nlngs/'.tbaa;h I ~n. Men heeft nu nog slechts af te wachten, of de beide jonge men- schen voor hun misdrijf ter dood of tot levenslange gevangenisstraf zullen worden veroordeeld. Een bandiet in een boot: Uit Boekarest wordt gemeld dat de Roemeense overheid troepen heeft uitgestuurd om een bandiet on schadelijk te maken, die zich met een boot, welke hij met een ma chinegeweer bewapend heeft, ver borgen houdt in de uitgestrekte rietlanden in de omgeving van Galatz- Nog enige dagen geleden werd door dit gevaarlijk heer, die Terento heet, een tweetal ba dende meisjes gevangen genomen, die eerst tegen losgeld zijn vrij gelaten. BURGERLIJKE STAND SNEEK van 19 tot 25 Juli. Geboren: Hendrik zv Paul Bruggenkamp en Hendrikje Bijlsma; Albert zv Sijt- ze van der Zijl en Anna Hout man; Louise dv Hartog van Dam en Magda Hes; Sijtske Antje dv Hendrik Terpstra en Rinske Zel- denrust; Elizabeth dv Willem Ha ga en Jeltje Hoekema; Geertje dv Kier Kracht en Jantje Ver beek. Overleden: Johannes Postma 82 j. wedn. van Bottje Boschma; Haring Martens Modderman 5 mid. Gehuwd: Willem Beima 41 j. en- Antje Zijlstra 36 j. Jacobus Log man 31 j. en Cacilia Tuinsma 24 j.; Jelte Wijbenga 24 j. en Aaltje van Winden 27 j. uur toer”; 22.45 Tjeerd niet blijvend kon zijn,” merkte hij op. „Hij is er technisch niet voor gebouwd.” „Geef je het op?” vroeg de hertog aan zijn ingezakte tegenstander. De maat slikte iets door en greep in een laatste wanhopige poging naar de boomstam Het honend gejoel rondom verstomde, toen het gevaarte van de grond ging, alsof het een veertje was. De maat zelf was misschien nog het meest ver baasd van allen. Nu, na vier maanden huwelijk begon ze te vrezen, dat het een strovuur was, dat terstond fel oplaait, maar even snel dooft, als het uitgebrand is- De passie, die ook bij haar in aiie hevigheid tot uitbarsting kwam, als ze verenigd in eikaars armen lagen, leek plotseling verdwenen. Als Flip nu eens een voor zijn doen dolverliefde bui had, liet ze het passief over zich heen gaan. Het doet me nauwelijks nog iets, wist ze. Want het is enkel een strovuurtje geweest. Waarom verdiept onze liefde zich niet? Waarom blijft Flip de hele dag, vanaf het beschuitje tolt aan zijn laatste borrel de pijnlijk keurige meneer Boerée, eigenaar van het filiaal Boerée in het nieuwe win kelcentrum? De correcte echtgenoot, die zijn vrouw automatisch een kus geeft als hij thuiskomt en even auto heerlijke uren in d'e intimiteit van matisch nog één, als hij weer ver- hun hotelkamer, het op bed gebrach- trekt? Waarom neemt hij me niet te ontbijt door het blozende kamer- weers eens heftig in zijn harde armen, meisje, dat niet enkel Duits en Frans zo midden op de dag? Waarom hebben sprak, maar ook tamelijk goed Neder- we die verdomde vitrage in de salon, lands. Het in bed ontbijten om daarna zodat iedereen opnieuw in eikaars armen te vallen. Het bewonderen van zijn gespierde li chaam, als hij uit bed stapte om naar de badkamer te gaan. Omgekeerd we tend zijn bewonderende blikken als ze naakt naar het bed kwam. Dan zag ze het verlangen in zijn ogen branden en wist ze: ik ben een i zich langzaam los en zei enkel: „Denk om m’n kleren”. Of: „pas op, ik heb net een schoon overhemd aan.” Of: „Nu ben ik genoodzaakt mijn haar opnieuw te kammen en ik moet nodig naar beneden Ze knikte, met haar hoofd handen, enkele malen. Ja, daar leeft Flip Boerée, de zakenman, die schoenen verkoopt. De zaak is hem alles- Hoe vaak gaat hij ’s avonds na sluitingstijd nog een uurtje naar bene den om op te ruimen of uit het maga zijn nieuwe dozen met schoenen te ha len, zodat de rekken de volgende dag Weer geheel gevuld zijn? Hier, boven is hij om te eten, te drinken en de krant te lezen. Naar de televisie kij ken en een borreltje drinken. Maar een leuk gesprek, zoasl ze samen voerden, toen ze nog verloofd waren, was er te genwoordig niet meer bij. Het man keert er nog maar aan, dat hij ’s avonds in zijn stoel in slaap valt. Eens in de week had hij zijn kegel avond. Dat had hij voor zijn huwelijk verteld en Hannie had het als van zelfsprekend gevonden, dat hij die ke gelavond ook na zijn huwelijk hield. Want kegelen was eigenlijk zijn enige liefhebberij. Voetballen interesseerde hem nauwelijks en een interland- of cupwedstrijd zette hij nooit aan. Voet bal was in zijn ogen geen sport meer, maar commercie, harde zakelijkheid. Dat moesten de clubs zelf weten, maar sport kon je het zo niet meer noemen. Maandag 22 t.e.m. donderdag 25 juli Sneekermeer: nationale kampioen schappen Sterniklasse De geschiedenis was een res voor de toekomst, onderwijs was dus pragmatisch, richt op beheersing van de toekomst. Grolte tijden zestiende eeuw wa ren modél voor onze tijd. Het nationa lisme én de emancipaties vonden hun model in de geschiedenis. De katho lieken trokken zich op aan de middel eeuwen, de reformatorische christenen aan de zestiende eeuw. In onze dagen zijn wij aan de kwali teiten van onze leermeesteres gaan twijfelen. We hebben deze tante als een eigenwijze albedil leren kennen. Een tante, die als een matriarchale schoonmoeder het huis van haar kinde ren en kleinkinderen tot in de kleinste bijzonderheden wil besturen en wil in richten, liefst op de wijze waarop bij haar alles ingericht was. Maar deze leermeesteres, en dat is nog het ergste, bestaat niet als een vrouw van vlees en bloed. Zij is enkel een fantoom, een fantasiebeeld, waar mee de oude meesters zich vermaken, om zó met een beroep op een overja- 'rige anima de eigen zin en de eigen plannen op haar brede rug te schui ven. Als de geschiedenis van het een of ander de meest treurige bewijzen geeft, dan bewijst dat enkel dat pessi misten de historie op de rug gelegd hebben en misbruiken om allen te waarschuwen toch niet te doen, wat zij niet gedaan willen hebben: de historie bewijst dan wel, dat dat slecht is- Soms is het nog erger: De geschiede nis als wetenschap of semi-wetenschap is erg jong. Taalwetenschap, natuur wetenschap, wiskunde zijn allen veel ouder. In de vorige eeuw, iin de ro mantiek, zijn er twee dingen gebeurd: het onderwijs is veralgemeend en dé geschiedenis is in dat onderwijs opge- nomen. En men heeft de toen nog jon ge leermeesteres blindelings nagelopen: walt historisch geacht werd, was zon der meer goed. In deze romantische tijd en mentali teit zijn vele vrome gemeenschappen opgericht met een zeer praktisch doel. Dat praktische doel Stond bij de wijze heren primair, maar de vroomheid was een goed en goedkoop lokmiddel, om werkers te krijgen in der heren wijngaarden. Vroomheid als leefpro- gram haalde men uit het verleden. Toen diende het weliswaar niet als onder grond voor actieve gemeenschappen, maar voor vrijgestelde monniken „ohne sonstige Beschaftigung”, maar dat mocht hen de kap niet drukken. Als iemand in een middeleeuws hand schrift ontdekt, dait kartuizer-novicen vóór het ontbijt languit op de grond moesten liggen, een kwartier, dan moet opeens de hele congregatie voor elke maaltijd een half uur plat. Want dat is een oud gebruik, en dus goed. Zó verstaan, is de geschiedenis een verstikkende kracht, waarbij alles, wat opgediept wordt uit het verleden, zon der meer wordt ingeschakeld in het ge- dragspatroon van vandaag- Het gaat WYMBRITSERADEEL van 14 tot 21 Juli. Geboren: Jiskje dv Lolke Wiersma en Janneke van der Veen te Oosthem; Tjitze zv Tjerk Doting en Aaltje Meesters en Wij- bren zv Sjoerd Punter en Elisa beth Gerbrigje Lenos, beiden te Gauw; Tjitte zv Douwe van der Bos en Antje Brattinga te West hem; Augustina Johanna dv Ni- colaas Bonekamp en Fettje Pot en Alida Martina Maria dv Corne lls Wilhelmus Caspers en Johan na Jozina Maria Bronswijk bedden te Heeg; Uikje dv Pier Santema en Akke van Dijk te Loënga; Cornells zv Jan Boersma en Froukje Stallinga te Sandfirden. Gehuwd: Sjoerd Coehoom 27 j. te Lemmer en Hütje de Jong 26 j. te Heeg; Komelis van der Vel de en Anna Groenveld te Jutrijp; Huite Schilstra te Woudsend Wytske IJpma te Loënga. Overleden: Sjuttje Brattinga j. wed. van Meije Hoekstra Greonterp overl. te Maandag 22 juli Amicitia: 14.30 uur film „Tarzan de onoverwinnelijke”; 20,00 uur film „Op de Hollandse toer”; 22.45 uur film „M.A.S.H.” Staveren: 14.00 uur skütsjesfilen Woudsend: De Driuwpölle 20.00 uur zeilersbal dinsdag en woensdag Kan”-sporthal Noorderhoek Midgetgolfbaan bij jachthaven Domp dagelijks open uur IJsbrechtum Bar Old Vic, iedere vrij dag- en zaterdagavond in juli, enter tainer John van Doom De van 9.0022.00 aan zien wat we doen doen? Som: was ze zwaar geladen van langen naar een liefkozing, pen passie volle kus of zijn handen over haar li chaam. Een enkele keer had ze het initiatief genomen en hem gelukkige i kneld met haar volle armen, haar lip- vrouw, want ik heb een man, die me pen op de zijne geperst. Maar dat stond Flip niet aan. Dan maakte hij - zijn bezorgd, s- o I achter de naam meld. Australië: ms „Moreton Bay” (24 ju li); Canada: ms „C. P. Trader” (24 juli); Chili: ms „Ceres” (22 juli); In donesië: ms „Holsatia” (22 juli); Is raël: ms „Palmah” (24 juli); Japan: ms „Kurama Maru” (26 juli); Kenya, Oeganda, Tanzanië: ms „Rhoen” (24 juli); Ned. Antillen: ms „Aristoteles” (23 juli); Nieuw-Zeeland: 2 x per week i via Engeland; Suriname: ms „Aristo- J i teles” (23 juli); Verenigde Staten van Amerika: ms „S. L. Mc Lean” (24 iljuli); Z.-Afrika (Rep.) m-i.v. Z.-W.- Afrika: ms „City of Ripon” (22 juli). S 8 t5.Wij

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 2