Trieste dag voor Sietse Hobma: averij 1974 Ulbe Zwage in laatste kruisrak geklopt Harde wind en kleine route bij Elahuizen fi Langweer brengt tweede zege voor Tjitte Brouwer I IIP gg i c? Als Tjitte Brouwer met het Heerenveenster skütsje ,.De Ger ben van Manen" dit jaar kampioen wordt, dan is dat zonder meer verdiend. Die zegepraal zit er heel dik in gezien zijn eie- lijst tot en met zaterdag: drie eerste, een tweede en een derde prijs. Zaterdag tijdens de wedstrijd op de Fluessen bewees Brouwer weer zijn klasse. Gestart in de middenmoot wist hij halverwege de race op te klimmen naar de tweede plaats en in de vierde"ronde moest Ulbe Zwaga zich de meerdere erkennen in zijn zwager. Bk t Pagina 3 NIEUWSBLAD SNEEKER Maandag 22 juli 1974 was (vervolg op pagina 5). f Het werd het laatste. Al snel werd dui delijk dat de Sneker Pan scherper aan de wind kpn varen dan It Doarp Grou. De stuurboordslag beviel Zwaga blijk baar niet, want hij draaide door de wind, ging over bakboord, in de rich ting van het grootscheepvaartwater en de Roekoepólle en bleek zich daarop verkeken te hebben, want in één slag draaide Jan van Akker ruim voor hem langs de boei. De zaak was bekeken. met verkeek Er waren ook de nodige protesten in deze wedstrijd. Zo zette Hat- tum Hoekstra vrij snel na het be gin van de strijd de rode vlag in het want om aan te geven dat hij het met de handelswijze van Bienk Zwaga van het Südwesthoeksküt- sje niet eens was. De laatste had zich buiten de SKS-boeien bege ven. Het protest werd toegewezen. deze twee dan ook van plaats ge- ...Id. Ook voor Tjitte Brouwer ~t Hobma het hoofd buigen. Ge- de afstanden tussen de sche- leek in ieder geval een klasse- de vierde of vijfde plaats, Jan van Akker wint glorieus op Sneekermeer bij Terhorne De uitslag was als volgt: 1. Jan van Akker Sneek, 2. Ulbe Zwaga Grouw, 3. Tjitte Brouwer Heerenveen, 4. Keimpe van der Meulen Woudsend, 5- Sietse Hobma Lemmer, 6. Siete Meeter Bolsward, 7. Hattum Hoek stra Drachten, 8. Andries Tjerkstra Joure, 9. Durk de Jong Langweer, 10. Bienk Zwaga Zuidwesthoek, 11. Teake Brouwer Philips Drachten, 12. Jacob Zwerver Eemewoude, 13. Al bert van Akker Leeuwarden. Lode- wijk Meeter Huizum staakte de strijd wegens averij. vlakbij rijksweg 43) had hij nog steeds dezelfde positie, maar bij het voor de tweede maal ingaan van het kruisrak bleek hij uit de kop verdwenen te zijn en hij passeerde als zevende. Uiteinde lijk wist hij zich nog terug te vechten naar de derde plaats. Maar terug naar de wedstrijd. Ulbe Zwaga, Jan van Akker, Tjitte Brou wer en Sietse Hobma namen duidelijk afstand van de rest van het veld, waar in Siete Meeter moeizaam probeerde om de goede uitgangspositie, hij kwam als tweede door de start, terug te ver overen. Hij slaagde er echter niet in. Het Bolswarder skütsje met zijn ho ge mast bleek teveel doek, ondanks de verschillende reven, te hebben om zich in Terhorne als in Elahuizen moest de Sneker schipper opboksen tegen een behoorlijk stevige wind en voortdu rend was hij bij de eerste drie te vin den. In Terhorne slaagde hij woensdag er zelfs in om Ulbe Zwaga achter zich te laten en als eerste te finishen. Gecompliceerder was de zaak tussen Ulbe Zwaga, Teake Brouwer en An dries Tjerkstra die ook ditmaal het Jouster skütsje stuurde. Zwaga kwam over bakboord naar de boei bij de Langweerder vaart. Brouwer en Tjerk stra hadden de zeilen over stuurboord. Dat betekende dat beide schepen voor de Grouwster schipper moesten draai en. Brouwer wou wel maar kon niet omdat Tjerkstra niet door de wind ging. Het werd een aanvaring en twee protestvlaggen gingen in het want. Het protest tegen Andries Tjerkstra werd toegekend; dat tegen Brouwer af gewezen, Dat betekende voor Jan van Akker een plaatsje verder naar voren. Hij had toen Siete Meeter en broer Albert van Akker nog voor zich. Siete nog te pakken was een moeilijke zaak, maar Albert met zijn Leeuwarder skütsje behoorde tot de mogelijkheden. Het lukte Jan van Akker bij het uitkomen van het laatste kruisrak- Albert van Akker kwam over bakboord bij de boei draaide er iets te ruim omheen en Jan stuurde de Sneker Pan precies in het gat tussen het Leeuwarder skütsje en de ton. Er ontstond nog enige pa niek bij het wedsitrijdcomité over de wijze van finishen. De mannen van het Heerenveenster schip meenden dat zij na de passage van het startschip, dat tevens als finishschip fungeerde de zeilen konden strijken. Een snelle speedboot werd op de schepen afge- lijk te maken. Tjitte Brouwer in de laatste ronde. De Huizumer schipper was met. een be hoorlijke voorsprong het kruisrak inge gaan, maar hij werd steeds dichter be naderd door Brouwer. Er ontspon zich een pittig duel. Beide schepen voeren op stuurboord naar de oranje SKS-boeien, de markering van het „speelveld”. De Gerben van Ma nen had het voordeel op dat moment onder de zeilen van het It doarp Hu- zum te zitten. Meeter ging door de wind, Brouwer volgde. Meeter wou te rug naar de stuurboordslag maar dat lukte niet orrfdat Brouwer zijn koers bleef volhouden en door het zeilen over bakbord het recht van de weg had. Maar voor Lodewijk Meeter waren de problemen nog niet afgelopen. Door het loef duel met Tjitte Brouwer was zijn schip alle vaart kwijt geraakt en tot stomme verwondering van het pu bliek langs de wal, dreef het Huizu mer skütsje onafwendbaar naar de boei. Uiteindelijk slaagde Lodewijk er in het schip weer wat vaart te laten lopen en toen doemde er een nieuwe zorg op. Broer Siete was in aantocht. De uitslag: 1. Tjitte Brouwer Heeren veen, 2. Lodewijk Meeter Huizum, 3. Siete Meeter Bolsward, 4. Jan van Ak ker Sneek, 5. Albert van Akker Leeu warden, 6. Ulbe Zwaga Grouw, 7. Durk de Jong Langweer, 8. Hattum Hoekstra Drachten, 9. Teake Brouwer Philips Drachten, 10. Keimpe van der Meulen Woudsend, 11. Jacob Zwerver Eemewoude. Sietse Hobma Lemmer staakte de strijd wegens averij. Bienk Zwaga Südwesthoek en Andries Tjerk stra Joure werden gediskwalificeerd. Mes op. Dat had Brouwer bijzonder goed door en toen hij zag dat Zwaga ree ging, gooide hij het Heerenveenster skütsje op de stuurboordboeg om de boei aan te lopen- Zwaga kon niet on middellijk terugvallen op de oude koers, moest snelheid hebben en dat kwam uiteindelijk voor hem neer op tweemaal draaien, dus tweemaal na deel. Tjitte Brouwer zat op rozen. TERUGVAL Siete Meeter had een zeer onfortuin lijke race gevaren. Hij maakte na Siet se Hobma en Lodewijk Meeter de bes te start en draaide als tweede om de eerste ton. Bij de voormalige trambrug (tegenwoordig de Noorder Oudeweg, Het eerste kruisrak is achter de rug. Jan van Akker met de Sneker Pan ont worstelt zich op het Snekermeer aan zijn naaste belagers Teake Brouwer met de Halve Maen en daarachter met de donkere zeilen Hattum Hoekstra van het Drachtster skütsje. Siete Meeter gaat de boei ronden terwijl Durk Jong van Langweer en Albert van Ak ker van Leeuwarden op weg zijn naai de boei. Het klassement na vijf wedstrij den is als volgt (tussen haakjes de slechtste wedstrijd; deze is aftrekbaar): 1. Tjitte Brouwer Heerenveen 7,7 pnt. (3), 2. Ulbe Zwaga Grouw 16 pnt. (6), 3. Jan van Akker Sneek 17,9 pnt (7), 4. Siete Meeter Bolsward 22,9 pnt. (8), 5. Lodewijk Meeter Hui zum 30 pnt. (13), 6. Sietse Hob ma Lemmer 36 pnt. (13), 7. Durk de Jong Langweer 39 pnt. (9), 8. Keimpe van der Meulen Wouds end 40 pnt (10), 9. Hattum Hoek stra Drachten 42 pnt. (12), 10. Rienk Zwaga Südwesthoek 48 pnt. (12), 11. Teake Brouwer Philips Drachten 51 pnt. (11), 12. Albert van Akker Leeuwarden 55 pnt. (14), 13. Hylke de Vries/ Andries Tjerkstra Joure 55 pnt. (13), 14. Jacob Zwerver Eerne- woude 61 pnt. (13). goed te kunnen handhaven- Vooral bij de gijpboei onder de wal tracteerde Siete Meeter het publiek op spectacu laire momenten. BROUWER OP ROZEN De werkelijke strijd speelde-zich voor in af. Tjitte Brouwer had in eerste in stantie Jan van Akker al weten te pak ken. Het Heerenveenster skütsje sneed door het kruisrak, liep veel hoger dan de andere schepen en was niet te stui ten. Dat ondervond ook Ulbe Zwaga. Terwijl Jan van Akker en Sietse Hob ma hevig duelleerden om de derde plaats, zag Ulbe Zwaga in de vierde ronde Tjitte Brouwer angstwekkend dichterbij komen. Het Grouwster skü tsje kwam steeds over stuurboord op de boei af, terwijl Tjitte Brouwer dit maal de bakboordslag verkoos. Na het volgende kruikrak leken de po sities ongewijzigd al waren toen de verschillen in afstand tussen de drie koplopers kleiner geworden- In de der de route had Keimpe van der Meulen de spiegel van de Sneker Pan voor zich. Alle aandacht concentreerde zich toen op het duel tussen Ulbe Zwaga en Jan van Akker. Wat zou de veteraan, de kampioen van vele jaren doen? Zocht hij het weer in de slag in de richting van het Kolmarslan of zou hij Jan van Akker onder de zeilen proberen te hou den in de richting van de pier? Zo sterk als Jan van Akker woensdag in Terhorne voer met name in de kruisrakken, zo verkeek hij zich in stuurd om de juistt procedure duide- Langweer in eerste instantie op de te maken slagen. De start van de Pan was niet al te best. De Sneker schip per passeerde in de achterhoede de meet. Na het eerste rak had hij al ze ven plaatsen opgehaald en kwam hij als vijfde door. Na het passeren van de boei bij rijksweg 43 was hij ech ter afgezwakt naar de achtste plaats en dat was zijn eer te na. Het was duidelijk dat Zwaga door de wind zou moeten wanneer de Gerben van Manen vlak bij hem zou komen. En inderdaad, hij moest zijn concur rent ter wille zijn. Iedere draai kost snelheid en levert scheepslengtenver- Glunderend stond de kleine schipper tussen zijn collega’s en trots blikte hij de propvolle „Buorkerij” in Terhorne in toen SKS-voorzitter A. Brinksma hem woensdagavond de Crackstate-bokaal overhandigde. Jan van Akker, schipper van de Sneker Pan, kampioen in 1973, had volkomen terecht deze onderschei ding verdiend. In een fantastische race aan de’Terhornster kant van het Snee kermeer had hij voortdurend zijn positie verbeterd- Bij de start lag hij tien, na het eerste kruisrak zes. Na het laveren in de derde route rondde hij als dede de boei. Wederom bracht het kruisrak hem voordeel: vlak achter Ulbe Zwaga stoof de Sneker Pan op de boei bij de pier af. En in de laatste ronde gebeurde het. De oude veteraan, de man van wie je een dergelijke fout niet verwacht, Ulbe Zwaga, liet zich in de luren leggen en moest toezien dat Jan van Akker voor hem het halfwindse rak naar de finish inging. EXTRA RONDE De rouite die de kommissie Elahuizen op de Fluessen had uitgezet, bleek met name bij deze Wind een teleur stelling te zijn. Er zat een veel te kort kruisrak in en ook verder was er weinig gelegenheid tot strijd. Na de eerste ronde bleek men zelfs een ex tra vlaggetje op het startschip gehe sen te hebben, iets wat in strijd is met de reglementen, maar het was nodig om de wedstrijd voor het publiek nog wat aantrekkelijk te maken, want de skütsjes draaiden gemiddeld in 12,5 minuut hun rondjes. Zaterdag heeft dat er niet in gezeten. De Sneker Pan maakte zijn mooiste start tot nu toe en kwam als eerste over de lijn. Ulbe Zwaga verkoos bij de verste boei te starten, vrij van de rest van het veld en dat bleek een goe de keus te zijn, want hij rondde als eerste de boei aan het eind van het kruisrak, direkt gevolgd door de Sne ker Pan, Tjitte Brouwer en Sietse Hob ma. Het kan niet op dit jaar. Na een verregende eerste dag in Grouw en de afge lasting op de Veenhoop hebben de skütsje-liefhebbers de schepen alleen maar onder ideale omstandigheden in aktie kunnen zien. Ook donderdag in Langweer dat het geval. Er stond een stevige bries uit noordwestelijke richting. Die windrichting had als nadeel dat er maar een klein kruisrak uitgezet kon wor den, van de boei bij het dorp tot de ton bij de Langweerder vaart, Jan van Akker heeft zijn overwinning te danken aan het bijzonder sterk zei len met name in de kruisrakken. Al leen in de aanloopronde ging hij over bakboord verder het Sneekermeer in, maar hij had snel door dat deze slag hem geen voordeel op kon leveren. Daarom zocht hij in de andere routes zijn heil in de richting van de Ter- hornster pier. Daarmee passeerde h(j eerst Sietse Hobma, Andries Tjerkstra en Lodewijk Meeter. Keimpe van der Meulen had toen ook zijn positie kun nen verbeteren en bevond zich tot ver rassing van vriend en vijand op de tweede plaats. ,Wy binne der o sa wiis mei,” aldus van de Sneker ,In aide rót as Ulbe pak jo sa t en Desondanks was er veel strijd. Bij zonder enthousiast, ja bijna lyrisch, konden de belangstellenden zijn over het gevecht tussen Lodewijk Meeter en Maar er was nog iemand die met een sprookje afrekende. Jan van Akker, vorig jaar kampioen, had meermalen te horen gekregen dat hij dit was ge- de worden omdat hij een typische licht- weer-zeiler was. Nu, in de afgelopen races bewees hij het tegendeel. Zowel KEIMPE VAN DER MEULEN STERK Er werd overigens fel gestreden en dait niet alleen door de mannen in de kopgroep, die zich na de tweede ron de duidelijk manifesteerde. Toen lagen vijf schepen ver voor op de rest van het veld. Daarbij waren twee verras singen. Keimpe van der Meulen, dit sei zoen voor het eerst aan het roer van een skütsje, bevond zich lange tijd dicht in dé buurt van koploper Ulbe Zwa ga, terwijl ook Sietse Hobma, een ron de lang nog als tweede passerend, het Lemster skütsje bij de eerste vijf wist te houden- Hij finishte uiteindelijk als vijfde en dat kwam voornamelijk door het zeer sterke zeilen van Tjitte Brouwer, de schipper die met zijn Heerenveenster skütsje het klassement na twee da gen aanvoerde. Brouwer had een sterke race achter de rug toen hij zich bij de eerste vier voegde. Hij maakte een niet al te beste start, het leek even als zou het een indningstart worden, maar door tijdig af te- vallen voorkwam hij dit. Bij het ingaan van de eerste offi ciële ronde, in verband met de inde- windse start, werd eerst nog een stuk gevaren dat uiteraard wel meetelde voor de wedstrijd, maar nog niet voor het aantal ronden, lag Brouwer nog in de staart van het veld. Maar in één kruisrak presteerde hij het om op te rukken van de elfde naar de vijfde plaats. Daarom probeerde Lodewijk Meeter het op een andere man>er. Hij begon een loefpartij en even leek het erop of hij in zijn opzet zou slagen en het Heerenveenster schip op de andere boeg kon dwingen. Het lukte hem niet. Tjitte. Brouwer slaagde erin snel heid te behouden en als eerste bij de boei te arriveren. Daarmee had hij de wedstrijd zo goed als gewonnen, omdat een ruimwinds en een half winds rak nog volgden. Er was veel publieke belangstelling en de bezoekers van de wedstrijd heb ben volop kunnen genieten. De pier stond vol, tjokvol zelfs en de wedstrijd- baan werd omzoomd met plezierboten, waarvan een aantal geen skütsjewim- pel voerde. Het was overigens opval lend dat een fiks aantal opvarenden van plezierbootjes zich niet wenste te houden aan de aanwijzingen van de mannen van Provinciale Waterstaat. Regelmatig probeerden scheepjes door het cordon te breken- In de vloot die vrijwel geheel over bakboord de startlijn passeerde, be vond zich een nieuwe schipper. Zoals wij reeds meldden kon Hylke de Vries van het Jouster skütsje als gevolg van een gekneusde rib niet langer het helmhout bedienen en als zijn opvol ger (voor hopelijk een paar dagen) was aangewezen Andries Tjerkstra, in het dagelijks leven werkzaam bij Pro vinciale Waterstaat en schipper van het Statenjacht. Hij deed het overi gens lang niet gek, lag lange tijd in de voorste linies, kwam zelfs een keer als derde door, maar finishte tenslotte als achtste. Wie niet de eindlijn passeerde was Lo dewijk Meeter. Lange tijd vocht hij sa men met broer Siete en de sterk va rende Hattum Hoekstra van Drachten, prachtige loefduels uit, maar in de derde ronde zag men plotseling het zeil van „It Doarp Huzum" omlaag gaan. De fok klapperde in de harde wind heen en weer. Achteraf bleek dat de lasnaad op het blok van de fokke- schoot kapot gegaan was en daardoor moest Meeter, die toch op de zevende plaats lag, de strijd staken. V» J VA de tevreden schipper Pan. „In aide rot «o direkt net- Mar hy draeide earst dweilde fuort. Én doe hiene wy him.” Het was de tweede overwinning in successie voor Jan van Akker en zijn mannen op het Sneekermeer bij Ter horne, want ook vorig jaar lieten zij zich voor de pier als eerste afschie ten. Het snelle einde overrompelde de kommissie zelfs. Zij was niet tijdig in de gelegenheid om de kaartverko pers te waarschuwen. Het gebeurde dan ook dat verschillende mensen nog entree en parkeergeld moesten betalen terwijl het laatste skütsje de finish al was gepasseerd. Er waren overigens al meer communicaitiestoringen ge weest. Zo moesten enkele echtgenotes van schippers, die inkopen hadden ge daan in Elahuizen, entree betalen om bij hun schepen te komen. Het laatste woord over deze affaire is nog niet ge sproken. Het was woensdag een bijzonder mooie zeildag, al stond er wat te veel wind om voor vol zeil te varen. Slechts twee van de veertien sküt sjes hadden geen reef gezet en daar was ook de Sneker Pan bij. Ondanks die verkleining van het zeilopper- vlak gingen de schepen meermalen met het water in het gangboord door het kruisrak, dat liep van de boei bij het Heerengat tot die ter hoogte van de Roekoepólle. Van de ze boei naar de pier was een half winds rak uitgezet, terwijl het laat ste stuk ruimwinds gezeild diende te worden. het noodlot sloeg in de ronde toe. Plotseling brak het blok waarmee het grootzeil wordt gehesen en het doek kwam met gaf fel en al naar beneden. Een deuk in het dek van het Lemster skütsje herinnert nog aan de klap. In die derde ronde kwam de grote teleurstelling voor de Lemsters. Het was duidelijk dat zij de koppositie, direkt na de start veroverd, niet zouden behouden tegenover de crack Lodewijk Meeter. Nh één ronde wa ren u wisseld. moest 1 zien pen ring op zelfs wel de derde, voor hem wegge legd. Maar derde Het Sneker skütsje begon verbeten zich weer naar voren te worstelen. En in het begin van de derde route was hij al weer op de zesde plaats te sig naleren al moet gezegd worden dat de Südwesthoek hem na op de hielen zat. Op dat moment verkeerden Sietse Hobma en Albert van Akker van het Leeuwarder skütsje (een bijzonder goede prestatie van de laatste) nog bij de eerste vijf. Tjitte Brouwer rekent vol ledig met Ulbe Zwaga af Ar

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 3