gfc OP GEITENKEURING IN RIJS: Jongens- en Meisjesstad 1974 be sloten met optocht en feestavond Open zeilwedstrijden met veel deelname op Goïngarijpsterpoel TOERISTISCHE WIELERTOCHT DOOR GAASTERLAND MOET VERVOLG KRIJGEN Zeilende vrouw getroffen door ijzer op het Sneekermeer Zet fietsen op slot Verkeersmaatregelen skutsjesilen Woudsend ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner. HOTEL HANENBURG - SNEEK iüi niNiiiaiaiiHBiiB IIIIBIIlölllllllllllllffilllllllllllllllllW TELEFOON 2570 Paardenfokvereniging „Sneek en omstreken” houdt dit jaar in Workum de fokdag I I Pagina 4 SNEEKER NIEUWSBLAD Maandag 22 juli 1974 geboren voor Joukje van Frans Smits stak met kop en schouders boven alle concurrentie uit Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook direktie/„baas” in óns huis Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. Trots poseren Frans en Sternen Smits (links) bij hun kampioensgeiten. Frans heeft Joukje, die zaterdag in Rijs tot algemeen kampioen werd uitgeroepen, bij de kop, terwijl Sternen de een-jarige Toggenburger Yloid aan het touw heeft. Vooral de kinderen die hier meedin- gen om de prijzen met hun pony, is deze dag een groot feest, maar ook als toeschouwer kan het als het weer walt meewerkt een mooie dag worden- Rubriek 6, 4-jarige geiten en oudere geiten: Saskia St. Visser Ypecolsga If, Lieske Koudum 3, Sippie gebr. Haarsma Bak huizen 2, Wilma Pieter Deiinum Wij- ckel 3. 1-jarige Toggenburgers: Grietje P. Terpstra Harich 2b, Yloid Fr. Smits Lemmer la (beker), Riet je R. van Leeuwen Hemelum 3, Mek- kie J. Breimer Oudemirdum 2a, Jetta Hilda Lammers Lemmer 3 Hilda Fol kertsma 3. Rubriek 3, 1-jarige geiten: Nicolien 2 H. Akkerman Brekkenpol- der 3, Pandora 4 mej- Sandra Zijlstra Rutten 3, Dora 4 B. Bouma Harich 2, Sneeuwwitje 5 H. H. Kok Lemmer 1b (kampioen), Pandora 3 G. Bakker Lemmer 2, Nynke dames Stoffelsma Ypecolsga 1, Christina KI. Koopmans Harich la (reserve kampioen), Miran da St. Visser Ypecolsga 1, Pietje mej. Sj. Barvgma Nijemirdum 2, Evelientje Durk Dooper Rijs 3, Anoeska L. Walin- ga Oudemirdum 3, Annie T. Tijben He melum 1, Sietske gebr- Altenburg Ou demirdum 3, Doutsen dames de Vries Harich 3, Marianne H. Joh. Haanstra Aan het slot van deze avond sprak de heer Fijlstra nog een woord van dank uit: hij bedankte iedereen, die aan Jongens- en Meisjesstad 1974 had mee gewerkt, en reikte bloemen uit aan hoofdleiding en leiding. Rubriek 5, 3-jarige geiten: Foekje dames Ottema Nijemirdum 1b, Sneeuwwitje 4 Jac. Brouwer Brekken- polder 2a, Zwaantje 4 Meine van Dijk Harich 3a, Ester P. Terpstra Harich la. 3. F. van der Werf Drachten 2108 pnt, 4. R. Damen Laren 1807p., 5. Van der Wagen Leeuwarden 1710 pnt. Vrijheids- klasse: 1. R, Postma Joure 1600 pnt, 2. A. G. de Jong Joure 1123 pnt. Flying Juniorklasse: 1. E. Derksen Enschede 2008 pnt, 2. J. M. de Boer Doorwerd 1054 pnt. Laserklasse: 1. J. Suwijn IJs- brechitum 2110 pnt, 2. KI, Polet Sneek 1332 pnt, 3. M. Tromp Sneek 1110 pnt. O.K.-jollenklasse: 1. S. Hoekstra Lang weer 703 pnt. Flitsklasse: 1. R. Post ma Grouw 3064 pnt, 2. J. Rijkenberg Heerhugowaard 2763 pnt, 3. H. de Jong Opmeer 2110 pnt, 4. A. D. Veen- stra Sneek 1888 pnt, 5. R. Polet Sneek 1617 pnt. Pampusklasse: 1. H. Jonge- jans Sneek 2316 pnt, 2. P. de Jong Sneek 1883 pnt, 3. H, Donker Sneek 1584 pnt. Vauriënklasse: 1. J. Kooistra Leeuwarden 2626 pnt, 2. Verhoeven Drachten 2060 pnt, 3. Bos Drachten 1884 pnt, 4. mej. A. Geveke Heerenveen 1455 pnt. Sternklasse: 1. E. Vitter Al- phen a.d, Rijn 2110 pnt, 2. Dirk Zwart Sneek 1633 pnt, 3. mej. Smit Sneek 1508 pnt. Regenboogklasse: 1. B. ter Beek Almelo 2202 pnt, 2. H. Amster dam Sneek 1901 pnt, 3. H. van Dijk Bolsward 1600 pnt. Gedurende twee weken hebben ongeveer 175 jongens en meisjes uit Sneek zich weer op een uitstekende manier vermaakt in Jongens- en Meisjesstad, een gebeuren, waarvoor ieder jaar weer de Commissie Vakantie Ontspanning Sneek, de fundamenten legt. Vrijdag werd dit evenement afgesloten met een optocht door Sneek en een feestelijke slotavond in de Sneker Sporthal. De verwachte drukte voor het skutsje silen in Woudsend heeft geleid tot een aantal verkeersmaatregelen. Zo wor den de Yndyk en Ypecolsga afgesloten. Verder zullen op een aantal plaatsen parkeer- en/of wachtverboden gelden. Het verkeer zal worden afgevoerd via Balk omdat zeer waarschijnlijk er zeer veel scheepvaartverkeer de brug in Woudsend wil passeren. De totaal uitslag na aftrek van de slechtste wedstrijd volgens de Oosten rijkse puntentelling luidt: 470-klasse: 1. P. Tans Sauwerd 703 pnt, 2. M. Bot ter Sideburen 402 pnt. Valken: 1. P. v. d. Zwaag Borger 2202 pnt, 2. Tj. Schuurmans Sneek 1901 pnt, 3. F. Fok- kema Wolvega 1248 pnt. 16 m2-klasse: 1. T. de Haan Sneek 2662 pnt, 2. J. Schraa Oppenhui’zen 1759 pnt, 3. Gebr, Hofstra Grouw 1908 pnt, 4. P, Boom- sma Drachten 1583 pnt. Schakelklasse: 1. B. van der Pal Grouw 2886 pnt, 2. D. Dijkstra Schellingwoude 2585 pnt, Frans Smits, de zoon van de nijvere voorzitter van dte organiserende vere niging, J. Smits, beleefde eergisteren wel een bijzondere sensatie door naast het algemeen kampioenschap ook nog een knappe eerste prijs (en beker) te behalen bij de eenjarige Toggenbur gers. Yloid ontliep haar tegenstanders zoveel dat na deze la prijs er pas een 2a prijs toegekend kon worden. Ook de rubriek Toggenburgers was een pri meur voor deze geitenfokverenïging. Een zaak, die zeker aanbeveling ver dient, vooral omdat dit type geit in Friesland voorheen ten onrechte on dergewaardeerd werd. Door een Tog genburger bok uilt Drente te kopen en die voor alle leden van de vereni ging ter dekking te laten staan, tracht men wat meer animo te kweken voor deze bonte geit. De eerste tekenen wa ren zaterdag reeds waar te nemen. De gedetailleerde uitslagen van dit vlot verlopen keuringgebeuren zien er als volgt uit: „Een dergelijke belangstelling hadden we niet verwacht”, zei initiatiefnemer Jan Vogelzang, na afloop van de zaterdag in Gaasterland gehouden toeristische wielertocht. Daar zat zeker geen woord Spaans bij, want het organiserende wielercomité Balk, naast Vogelzang bestaande uit de heren Johannes Visser, Jappie Lootsma en Jappie van Dijk, had „slechts” honderdvijftig medailles in huis en dat bleek, toen de inschrij ving 's middags om drie uur sloot, veel en veel te weinig. Maar liefst 371 fietslustigen meldden zich aan hetzij voor de twintig hetzij voor de veertig kilometer, waardoor noodgedwongen meer dan de helft met lege handen naar huis moest worden gestuurd. Geen nood, kondigde het comité aan, want alle mensen zijn genoteerd en krijgen binnenkort het fraaie kleinood over de post toegezonden. Onder meer startten bejaarde dames van ver boven de zeventig, maar ook een jongetje van slechts zes jaar. Heel keurig reden dezen de tocht uit, iets dat achttien deelnemers hen niet nadeden. Die vielen uit. Zeker niet omdat de tocht hen niet aanstond, want die was tot in de perfectie geregeld, getuige uitspraken van tientallen rijders. „Volgende week meteen maar weer”, meenden velen. Dat zal helaas niet geschieden, deze enthousiastelin- flen zullen moeten wachten tot volgend jaar. Want dat deze tocht een vervolg krijgt, staat buiten kijf. Rubriek 4, 2-jarige geiten: Martje 2 H. H. Kok Lemmer la, Ma rijke H. Boersma, Nijemirdum lc, At- sje St. Visser Ypecolsga 2, Jolanda R. J. Schilstra Oudega 3, Gretha gebr. Al tenburg Oudemirdum ld, Amarilla gebr. Stoffelsma Smallebrugge 3, Klifster Hieke 10 P. Terpstra Harich 2, Tietsje Jan Beuckens Nijemirdum lb (beste uier). Onder prachtige omstandigheden zijn zaterdag en zondag op de Goingarijp- sterpoel open zeilwedstrijden gehouden, georganiseerd door de zeilvereniging Goingarijp. In tegenstelling tot wat normaal is bij wedstrijden die over twee dagen worden gehouden, besloot de organiserende vereniging alle drie de races te laten tellen voor één prijs, waarbij als compensatie voor het niet kunnen starten door werkzaam heden op zaterdag,de slechtste wed strijd mocht worden afgetrokken. „Men. kan zeggen, dat „Jongens- en Meisjesstad 1974” een zeer geslaagd evenement is geweest. Dit is vooral te danken aan de uitstekende voorberei ding van de Commissie Vakantie Ont spanning Sneek en de hoofdleiding. Toch moeten we ook de leiding niet vergeten; om zoveel verschillende kin deren bezig te houden is geen kleinig heid”, aldus de heer Fijlstra. Toch zal er in de toekomst een zeke re integratie van hoofdleiding en lei ding moeten optreden om dan diverse ervaringen uit te wisselen en te spre ken over diverse pedagogische proble men, die zeer zeker bij zo’n evenement aan de orde komen. Op deze wijze krijgen ook de leiders meer inzicht op het geheel. De paardenfokvereniging „Sneek en omstreken” houdt haar jaarlijkse fok dag, (de negenentwintigste) dit jaar te Workum, en wel op 31 juli, op het Strên, aanvang 9 uur. De aangifte is weer groter dan voorgaande jaren. Er zijn ongeveer 250 paarden voor deze fokdag aangegeven. De meeste zijn de paarden van het WPN, n.l. 165- Insi ders weten dat WPN-paarden, de ge wone, vroeger de Bovenlandse- of warmbloedpaarden zijin. Dus geen Frie se paarden. Die houden de fokdag el- 'ers, namelijk in Blauwhuis. ndere 85 zijn pony’s van het New st en het Wels pony stamboek. In '.e morgenuren worden deze dieren ;?.n de hand gekeurd voor de pre mies en ook veel voor opname in het Stemboek. Om 13.00 uur begint de kampioenskeuring van de grote paar den en de show van de pony-kampioe- nen. Daarna de strijd om de prijs voor e beste rijpony, demonstratie van tuigpaarden in éénspan en dubbelspan, en het uitzoeken van de beste fokmer- ries en rijpaarden onder zadel, voor de centrale keuring te Leeuwarden. Om zeven uur ging de grote schare door Sneek, een vrolijk gezicht. De kinderen van Jongens- en Meisjesstad hadden zich erg leuk verkleed; sommi gen als piraten, anderen weer als oliesheiks, het Nederlands Elftal, „Mash” en als „Heli’s Angels”. Het was een vrij lange optocht, die werd voorafgegaan door het tamboer-, lyra- en majorettenkorps „Rhythm Stars”. Dit korps voerde hierbij nog een leuke show op. Tijdens deze optocht stonden er tientallen mensen langs de weg, die de optocht aanschouwden. SLUITINGSFEEST Nadat deze optocht bij de Sneker Sporthal was aangekomen, startte de jaarlijkse feestelijke slotavond. Na het openingswoord van mevrouw M. A, de Vries-Lagrand, hoofdleidster, kondigde mejuffrouw M. Minkes, eveneens hoofid- leidslter, de eerste „artisten” van deze avond aan. Er werden grotendeels lied jes en dansjes ten tonele gebracht. Sommige kinderen hadden zelf een lied je over Jongens- en Meisjesstad ge schreven, hetgeen erg leuk klonk. Na het optreden van enkele kinderen, werd er ook nog iets door enige lei ders ten tonele gebracht: Heinze Reit- sma en Jan Zeilsitra vertelden „de ge schiedenis van Jelle Sipke Fluitema”. Ter afwisseling van het geheel, trad „De Band of Jongens- en Medsjesstad” op; dit was een orkest, dat gevormd was door een aantal leiders van Jon gens- en M'eisjesstad. Ook werd er op deze avond de trek king van de loterij ten bate van Jon- 2-jarige, 3-jarige en oudere Toggen burgers: Veronica 2 jaar B- Buma Wijckel 2, Rosita H. Folkertsma Molkwerum la, Betty 5 jaar Folkert- sma 2, Antje 5 jaar Folkertsma 1. Bok Theo fokver. Gaasterland etn O. 1. Rubriek 2, lammeren geboren na 14 april 1974: Nienke Sandra Zijlstra Rutten 1, Ca ra 2 H. Westra, Heidenschap 2, Sijlly H. Akkerman Brekkenpolder 1, Marie Akkerman 2, Tiny Durk Dooper Rijs 3, Julia T. Tijben Hemelum 3, Hende- rika 2 Meine van Dijk Harich 2, Lies- beth H. Joh. Haanstra Koudum 1, Trix mej. W. v. d. Goot Smallebrugge 1, Margje J. Beuckens Nijemirdum la (beker), Marhin G. Dijkstra Molkwe- rum 2, Jftntje 7 J. de Jong NOP 1. Pampusklasse: P. Vauriënklasse: J. Joukje, de vijfjarige geit van Frans Smits uit Tacozijl, is zaterdag de alge meen kampioen geworden van de zaterdag in Rijs door de Geitenfokvereniging Gaasterland en Omstreken gehouden keuring. Een volkomen terechte zaak, waait het dier stak met kop en schouders uit boven de concurrentie. Toch had den de heren keurmeesters (J. Huitema, K. de Jong, O. Tj. de Boer en P- Post ma) kennelijk meer moeite met het nemen van een beslissing, want in de eind strijd dubde men minutenlang tussen Joukje en Martsje van H. H. Kok uit Lemmer, die even daarvoor uitgeroepen was tot de geit met de beste uier. Uit- eindeljjk koos men dan toch voor Joukje en daar kon het talrijke kijkerspubliek toen best vrede mee hebben. Martsje werd als de reserve-kampioen aangewe zen. Het was overigens voor de eerste maal dat deze Gaasterlandse geitenfok vereniging een algemeen kampioenschap had ingesteld. Iets dat door verschil lende keurmeesters haar nu niet direkt in dank werd afgenomen, omdat, zo zei men een beetje gekscherend, het een uitermate zware opgave is een een jarige geit met een vijfjarige geit te vergelijken. Lammeren Toggenburgers 1974: Marjan 24 mei Fr- Smits Lemmer la (beker), Jelta Hilda 2 6 april Lam mers Lemmer 2a, Jelta Hida 3 6 april Lammers 3, Joukje 27 maart B. Bou ma Harich 2d, Geeske 27 maart Bou ma lb, José 6 mei H. Folkertsma Molkwerum 3, Bontje II april R. van Leeuwen Hemelum 3, Toetje II april van Leeuwen 3, Grietje 2 18 april Jo han Demmer Harich 2, Titia 5 april gebr. Doorenspleet Elahuizen 3, Anne ke 5 april Doorenspleet 2b (beste lam, beker). Zaterdag klasseerden de volgende zei lers zich als eerste: Valkenklasse: Tj. Schuurmans Sneek, Schakelklasse: D. Dijkstra Schellingwoude, 16 m2-klasse: T. de Haan Sneek, Vrijheidsklasse: R, Bosma Joure, Sternklasse: J. Vitter Alphen aan de Rijn, Flying Juniorklas se: A. Epema Woerden, OK-jollenklas- se: S. Hoekstra Langweer, Laserklas se: zeven gestart, niemand gefinisht, Flitsklasse: Jos Rijkenberg Heerhugo waard, Pampusklasse: P. de Jong, Sneek, Vauriënklasse: J. Kooistra Leeuwarden, Regenboogklasse: B. ter Beek Almelo. Rubriek 1, lammeren, 15 april 1974: Jantje H. Boersma Nijemirdum lc, Sjoukje Fr. Smits Tacozijl 2c, Klaske Fr. Smits la, Jeltje Fr. Smits 2b, Pan dora 5 G. Bakker Lemmer 2d, Sneeuwwitje 6 H. H. Kok Lemmer le, Esmiralda mej. A. Bosch Koudum ld, Monica St. Visser Ypecolsga 2, Mar jan Visser 2, Dian Visser 2, Sikkie dames Ottema Nijemirdum 2a, Marij ke Ottema lb, Trienke gebr. Dooren spleet Elahuizen 2. Vrijdagmiddag is mevrouw D. Douma- van Dijk, echtgenote van de directeur van Douma’s Ijzerhandel, ter hoogte van de Gauwster Hoppen in het Snee kermeer aan haar rug gewond ge raakt. Mevrouw Douma die ongeveer vijftig meter uit de wal met haar man aan het zeilen was, werd getroffen door een stuk ijzer dat afkomstig was uit een cyclomaaier. Hiermee was de heer Tj. de Boer uit Speers aan het werk. Vermoedelijk raakte de maaier een steen, waardoor het stuk ijzer af brak en weg schoot. Mevrouw Douma werd door de rijkspolitie te water bij het paviljoen aan land gebracht waar een inmiddels gealarmeerde ambulan ce gereed stond om haar naar het ziekenhuis in Sneek te brengen. gens- en Meisjesstad verricht. Dit ge beurde door de heer H. Fijlstra, voor zitter van de Vereniging Vakantie Ont spanning Sneek. Na een toneelstukje van de groepen PTT en Bitterballen, werden de prijzen van de voetbal- en hanidbalcompetitie uitgereikt. Bij het voetbal hadden de Spinazie-eters de eerste prijs en bij het handbal de Eci- klikktaktoriktontjes. Deze prijzen wer den uitgereikt door mevrouw M. A, de Vries-Lagranid. Bij bezoek aan zwembaden en andere rekreatiegetegenheden wordt, zoals in de praktijk blijkt vaak verzuimd de fiets op slot te zetten. Met alle narigheid vandien want de zwijntjesjagers zijn aktief. Zet uw fiets steeds op slot, ook als u even ergens naar binnen moet wippen om een bood schap te doen. In de fietsenhandel zijn degelijke fietssloten te koop. Nood zakelijk voor iedere fiets en in zeer veel gemeenten is het afsluiten van de fiets ook bij politieverordening voor geschreven. Rubriek la, lammeren geboren voor 15 april 1974: Mathilde mej. M- Bult Bakhuizen 2, Thea 2 Botte de Boer Woudsend 3, Pieltje H. Boersma Nijemirdum la (be ker), Geeske Boersma lb, Wiep KI. Koopmans Harich lc, Anke Stoffel- sma-van Netten Ypecolsga 3, Saskia gebr. Altenburg Oudemirdum 2a, Elske Altenburg 2c, Marijke Altenburg 2b, Atsje gebr. Boekema Brekkenpolder ld, Zwaantje 6 Meine van Dijk Ha rich 2, Betty Pieter Deinum Wijckel 3 a. mej. A. Bosch Koudum lc, Dora 3 B- Bouma Harich 1, Cara H. Westra Hei- denschap lb (reserve kampioen en beste uier), Joukje Fr. Smits Tacozijl la (kampioen en algemeen kampioen) Kitty Stoffelsma-van Netten Ypecolsga le, Margriet gebr. Altenburg Oude mirdum 1, Marijke gebr. Boekema Brekkenpolder 2, Antje Folkertsma 2. Bok Peter 2 fokver. Gaasterland en O. 2. V,.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 4