Het wordt dringen om de tweede of derde plaats Jan van Akker: As it waer sa bliuwt dan wurdt Tjitte Brouwer kampioen Dolle Dries, alias „De Slimmerd van ’t Klif” 19 ;?3ek heeft grote betekenis voor watersport Hevige strijd tussen Jan van Akker en Hobma op Fluessen Groot aantal evenementen kermis op Kolmarslan 1 s en H Jan van Akker is een tevreden man. Tot nu toe gaat het met zijn skütsje de Sneker Pan voor de wind. Op het moment dat het interview gemaakt werd aan boord van het skütsje (op de rustdag bij de Galamadammen) had hij als slechtste klassei ing een zevende plaats in Grouw en verder een derde, een cei ste en een vierde plaats behaald. Het schip loopt prima. Na de wed strijd in Grouw is er iets veranderd aan de plaats van de zwaar den en het was in Eernewoude duidelijk dat het een hele ver betering was. LA i pagina 5 NIEUWSBLAD S N E E K E R Maandag 22 Juli 1974 (vervolg van voorpagina) (vervolg van pagina 3). k T I h- Het parkeren van auto’s vindt dit jaar plaats op het dagrecreatiecentrum .,De Potten”, hetgeen een gulden per per auto kost. Het overzetten het starteiland kost heen en te- in totaal 1,50, kinderen tot V(jf- De overwinning in Terhome vond hij tot nu toe de mooiste. Pas in het laat ste kruisrak pakte hij Ulbe Zwaga. Het had al even eerder kunnen gebeu ren, ware het niet dat een schijf van een blok uit het dek raakte en de re paratie pas in het voordewindse rak kon geschieden. Het betekende dat de overwinning des te glorieuzer was. SNEEK BIJNA VOOR GROUW Even leek heit erop dat Hobma de Sne- ker Pan voor zou komen, maar door de te kleine rakken lukte het niet. Jan van Akker loefde op, Hobma moest mee omhoog, maar verkoos af te vallen om niet in moeilijkheden te komen bij de boei. Het zag er zelfs nog even naar uit dat Jan van Akker in de zesde ronde U”be Zwaga nog achter zich zou laten. Hele gezinnen, zelfs hele families, be leven de Sneekweek gezamenlijk. Het geheel, de entourage, is hier vol ledig op berekend. Hoe gezellig is het immers ’s avonds niet in Sneek! Ook de wedstrijdzeiler in hart en nieren komt aan zijn trekken- Er is voldoende open water met weinig begroeiing aan de oevers en geluk kig oevers zonder grote flats of an dere bebouwing die de wind beïn vloeden. De banen bieden bij vele windrichtingen goede in de windse rakken. De grote drukte door de ve le deelnemende jachten vraagt het uiterste aan taktiek. Men merkt dan ook hier steeds dat nationaal beken- KERMISATTRACTIES Dit jaar zal een vijftal kermisat tracties worden opgesteld op het Kol- marslan, namelijk een draaimolen, een zweefmolen, een gebakkraam, een ka- nalenspel en een schiettent. Hiermee wondt een oude traditie hersteld, zoals het vroeger was op de Roekoepölle, De Sneekweek eindigt op acht augus tus met dit jaar voor het eerst een zeibnacht in het Amicitiatheater, die om half negen begint. Hier zullen de hoofdprijzen worden uitgereikt, waarbij de voorzitter geholpen zal worden door Ciska Peters en Rienits Gratama. Na dit officiële gedeelte zullen drie orkes ten optreden, die de belangstellenden „efkens fan de flier gean hitte”. Nog even wat kille cijfers: de begro ting voor de komende Sneekweek is geraamd op 80.000,De gemeente Sneek draagt hierin bij voor 9000, de Vereniging van Sneker Zakenlieden is goed voor 40.000,evenals het bedrijfsleven en de provincie Friesland heeft 3500,— toegezegd. Ongeveer de helft, 40.000,—, komt uit de in- De Sneker schipper leeft voor het skütsjestilen. Al meer dan dertig jaar is hij in de wedstrijden te vin den. Op een bepaald moment wou hij er mee stoppen. Hij verkocht zijn skütsje aan de commissie Sneek en stapte eraf. Het was in de tijd dat de meeste schippers ook ei genaar van de skütsjes waren en de ■wedstrijden niet in de bouwvakva- kantie werden gehouden- Ze hadden meestal zand of grind als lading in. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het jaar na de verkoop werd hij benaderd om weer als schip per te gaan varen en na overleg met zijn echtgenote stapte hij weer naar het helmbout. ken in het reddingswezen en om het feit dit te stimuleren. Daarbij worden, zoals werd medegedeeld, op de avon den van de Sneekweek op het Schaap- marktplein openluchtfilms gedraaid. Overigens wordt de opening van de Sneekweek op vrijdag 2 augustus, be sloten met een denderend vuurwerk, dat boven de Kolk wordt af gestoken. Er wordt nog niet op het scherpst van de snede, oftewel met het mes in de mond gevaren. Bijzonder lakoniek ver telt Van Akker waarom hij in Lang weer, waar het bijzonder moeilijk zei len is voor de skütsjes omdat de zwaarden niet diep genoeg kunnen wor den gestoken, geen protest indiende na de bijna-botsing tegen Jacob Zwerver, de schipper van het Eemewoudster schip. Hij had de Pan misschien niet op tijd gezien, en wij hem ook niet, aldus Van Akker, en er kwam geen averij van. De zes prijzen, die nog waren wegge legd voor het achtervolgende peloton, dat bijna een halve ronde achterstand incasseerde, werden opgeëist door een jachtgroepje van precies zes man, die de grote groep afvallig waren geraakt. De gedetaillerde uitslag van deze wie- Ir. J. Vollebregt, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Watersport Ver bond, was vorige week aanwezig op de persconferentie, tijdens welke nadere mededelingen werden gedaan over de komende Sneekweek en er tevens een uit eenzetting werd gegeven over de belangrijkheid van Sneek-Promotion en de komende activiteiten daarvan. En dat zijn er heel wat, hetgeen elders in deze krant blijkt. Uiteraard in samenwerking met het Sneekweek-comité. -De heer Vollebregt zei ondermeer: Friezen hebben de eigenschap om van iets ongemerkts een traditie te maken- En dan niet zomaar een traditie, maar één, die nationale belangstelling wekt- Twee duidelijk sprekende voorbeelden hiervan zijn ’s winters de Elfsteden tocht en ’s zomers de Sneekweek. Dit zeilevenement, dat zowel zeilers als niet-zellers in toenemende mate blijft boeien, heeft de laatste jaren het aan tal deelnemers tot over de duizend zien stijgen, een waarlijk uniek Neder lands record. Dit is mometeel zeker tweemaal meer dan men elders in Ne derland aan de start ziet verschijnen. De vraag ligt nu voor de hand: Hoe komt het dat het aantal deelnemers hier in Sneek zo toeneemt? Van de ve le faktoren die hierin een rol spelen, wil ik er enkele noemen: Allereerst moeten wij dan denken aan het water rijke Friesland, waar zowel de water- recreatie als de wedstrijdzeilsport spe cifieke mogelijkheden geboden worden. De Sneekweek is van oorsprong een duidelijk Fries gebeuren, waarin ’n ie der betrokken is van jong tot oud, watersporter of niet-watersporter. Hier van getuigt o.a. ’t feit dat tijdens de wedstrijden het aantal toeschouwers ontelbaar is. Een beeld uit het begin van de tachtig kilometer lange Ronde van ’t Klif. Tot op dat moment, er was toen ongeveer een half uur gefietst, was er, op een enkele schermutseling in de kop van het peleton na, nog niet veel schok kends voorgevallen. De werkelijke strijd ontbrandde pas later. kansen de beste sprinter uit dat veld, Her- Snoeyinik, met de kilometer ste gen. Todh zou het allemaal anders uit vallen dan veilen dachten. voor het overlijden van de schipper uit Woudsend. De laatste zou op be zoek bij kennissen, onaangekondigd, en zij waren niet aan boord. Zo kwam hij bij Jan van Akker terecht. Er is niet gesproken over wat er voorgeval len was, alleen Van Akker heeft Van der Meulen toen de raad gegeven om met zeilen te stoppen. De volgende dag overleed Van der Meulen in de wed strijd aan het roer van zijn schip- De verhoudingen tussen de schippers van de skütsjes zijn prima. Van Ak ker heeft al weer vele jaren zijne werk aan de wal, hij woont in Sneek. en dan zie je de mannen niet zo vaak. Maar wanneer dan in Grouw de ploeg bij el kaar is, dan leeft hij weer op. Het skütsjesilen heeft zijn hart gestolen. Hij vindt het ook helemaal niet erg wanneer er een vrije zaterdag aan op geofferd moet worden' om het een en ander aan de Sneker Pan te verhap stukken. Twee kilometer voor de finish ging Dries van Wijhe er alleen vandoor en daaraan konden verwoede pogingen van de goed rijdende Bolswarder Lolkema on Hulzebosch niets meer veranderen. Toen hij zijn skütsje verkocht had, kwamKlaas van der Meulen als schipper op het boltsje. Zij waren goe de vrienden en zij zijn dat vele jaren gebleven. Tot voor twee jaar toen er tussen de twee oude ratten in het schippersvak zich een meningsverschil over een zeiltechnische kwestie voor deed. Bijna een jaar lang spraken ze ntet meer met elkaar, tot de vrijdag In de vlootschouw vaart ook mee de Lemster reddingsboot „Jiansje Baart”, die de vrijdag na de Sneekweek be noemd zal worden als boot van het jaar. Dit in verband met het feit dat deze boot veel aandacht heeft getrok- Hartstochtelijk toegejuicht door een flinke schare toekijkers reed het drie tal zich na een veel krachten vergen de jacht naar de leidende groep, die naast het eerder genoemde kwartet bestond uit Helmut Ritterfeld, Ger rit Brokelman, Ruud Haller, Jans Vlot, Lucas Hulzebosch, Emi Nieuwenhuis, Anne Koster en Hans Langerijs. Er volgden nadien, met uitzondering van enkele plaagstootjes van de latere winnaar Van Wijhe, weinig opzienba rende demarages, waarop de van man 1. Dries van Wijhe Kerkdorp 1.56.13, schrijfgeldén. 2. Wicher Vlot Wanneperveen, 3. Herman Snoeyink Denekamp, 4. Piet Hoekstra Dokkum, 5, Lucas Huize- bosch Beilen, 6. ^Gerrit Brokelman dag naar rug tien jaar hebben gratis toegang. de zeilers duidelijk in de voorhoede meedraaien. In de loop der jaren heeft de Sneek week een grote vaste kern van deelne mers gekregen. Zeilers die steeds weer terugkeren naar het Sneeker- meer. Het zijn leden van watersport verenigingen in het gehele land, die dan weer clubgenoten enthousiast ma ken om ook een keer mee te doen, wat als een sneeuwbal gaat werken. De organisatoren slaagden er zonder hearings e.d. toch steeds in de me ning van de deelnemers te peilen om aan de hand daarvan de plannen voor het volgende evenement weer aan te passen. De zo ontstane wisselwerking tussen zeilers en comité is zeer be langrijk voor het slagen van de Sneek week- „Het jaar 1975 wordt overigens een bijzonder jaar, want de Sneekweek 1975 zal de 40ste zjjn en wat ik daar over zo achter de schermen heb opge vangen is veelbelovend. Behalve de voorbereidende organisatie is er tij dens de Sneekweek de wedstrijdlei ding en resultatenverwerking. Op dat gebied heeft men baanbrekend werk verricht, want ondanks het grote aan tal deelnemers, verloopt alles vlekke loos”. De heer Vollebregt zei tot slot het vol gende over de bevordering van de zeil- sport in de breedte: „Dit evenement „De Sneekweek” is namelijk voor veel jonge zeilers de doop van hun wed- strijdcarrière. Op het Sneekermeer leren zij voor het eerst wat het bete kent aan een wedstrijd mee te doen. Meer dan de helft van de deelnemers aan de Sneekweek zijn van die jonge ren en juist hierin schuilt het geheim van dë groei van de Sneekweek. Uit deze gelederen kunnen op wat langere termijn o.a. via het wedsjrijdcentrum van het Koninklijk Nederlands Water sport Verbond in Medemblik de goede zeilers voortkomen. Wat voor de toe komst van de Nederlandse zeilsport van essentieel belang is een breed front van waarachtige zeilers.” „Begin op het Sneekermeer en eindig op het Olympisch podium” is een bou te bewering, maar het zou heel goed toch kunnen gebeuren. Ondertussen had Jan van Akker alle moeite om helt Lemster skütsje voor te blijven. Bij het uitkomen van de kru'israkken leek er voldoende afstand tussen deze twee geschapen te zijn, steeds kwam Hobma in de half- en ruimwindse rakken naderbij. Het leek of de Sneker Pan ondanks dat het zwaarweerzetil gehesen was nog over te weinig doek beschikte. Zelfs moest er nog een reef uitgehaald wórden om het Lemster skütsje voor te blijven. Van Akker is een hulpvaardig man. Dat heeft hij onder meer overgehou den uit de tijd dat hij nog als parti culier meedeed aan de wedstrijden. Aan het einde van het gesprek voer een skütsje van een pleziervaarder op het schip af. „Biinne jo dat Van Akker, fan Snits?” Hij antwoordde bevesti gend. „Soetne jo üs efkes helpe kinne, Wy kinne de fok der net goed by krije.” Het bleek het skütsje van Be rend Mink, die momenteel deel uit maakt van de Minwaerrie, te zijn ge weest. Van Akker knikte. „En ek it skip van Ale Pietersma, dat wie myn omke.” Welke oudgediende in de sküt- sjesilerswereld zou de naam van Pie- tersma niet kennen. Het schip werd naast de Sneker Pan afgemeerd- En Jan van Akker stapte, op zijn rust dag, over om de fok goed te bevesti gen. - Uiteraard hoopt de schipper van het Sneker skütsje dat de Pan dlit jaar weer hoog in het klassement eindigt. Maar hét hoeft voor hem niet. Het liefst had hij dat een schipper die al jaren mee vaart en nog nooit op de laatste dag de vlag in top heeft kun nen hijsen, dit jaar als uiteindelijke winnaar uit de strijd zal komen. Zoals bijvoorbeeld zijn broer Albert, de man die op het Leeuwarder skütsje de baas is. Maar als de wind zo blijft, dan ziet hij Tjitte Brouwer wel kampioen wor den- En, naar zijn mening, wordt het dringen om de’ tweede en derde plaats. lerronide, die gehouden werd door de Recreatie Stichting Oudemirdum in samenwerking met de wielervereni ging „Olymphia” uit Heerenveen, ziet er als volgt uit: gen. Siete Meeter zette zelfs na een aainvarinkje met Rienk Zwaga de pro- testvlag, maar een half rak verder was heit rode lapje weer uit het want ver dwenen. Maar nog geen ronde later wapperde het rode dundoek bij het Südwesthoek skütsje in het want. Uit eindelijk diende Rienk Zwaga het pro test echter niet in. P" laatste voer nogal ver door in het srak, zich te veel concentrerend op te Brouwer- Nog juist op tijd ging mrp Grou overstag en nog geen derd meter voor de Sneker Pan boei gerand. Ook in het mid- was er dfe nodige aktie te zien. •~v vrij dicht bij elkaar c i1 had tot gevolg dat er soms wat mco'lijkc situaties ontstonden, waar- b 'te krachttermen over en weer vlo- Hardenberg, 7. Domien Lolkema Bolsward, 8. Gerard Schalk Assen, 9. Anne Koster Leeuwarden en 10. Helmut Ritter Reydt (W.Dld). Andries Tjerkstra, de invaller voor Hylke de Vries op het Jouster sküt sje, komt in aanmerking voor de prijs voor de schipper met de meeste pech. In Langweer werd hij uitgesloten en zaterdag verliet hij met averij de race. Het schootblok aan de giek was half afgeknapt en daardoor kon in het kruis rak de bakboordslag niet gevaren wor den, omdat het gevaar van kapseizen niet denkbeeldig was. De schoot werd namelijk bij het varen over deze boeg vastgeklemd. De uitslag: 1- Tjitte Brouwer Hee renveen, 2. Ulbe Zwaga Grouw, 3. Jan van Akker Sneek, 4. Sietse Hob ma Lemmer, 5. Lodewijk Meeter Huizum, 6. Keimpe van der Meulen Woudsend, 7. Durk de Jong Lang weer, 8. Siete Meeter Bolsward, 9. Rienk Zwaga Südwesthoek, 10. Hat- tum Hoekstra Drachten, 11. Teake Brouwer Philips Drachten, 12- Al bert van Akker Leeuwarden, 13. Ja cob Zwerver Eernewoude. Andries Tjerkstra Joure staakte de strijd met averij. Naast bijnamen als „De Boemerang” of „Dolle Dries” kan de Kerkdorper Dries van Wijhe nog één toevoegen en wel die van „De Slimmerd van ’t Klif”. De Gelderlander stoof in tegen stelling tot waar men hem tot nu toe voor hield (een soortement kruising tussen Tiemen Groen en Johnny Kraaykamp) als een uitgekookte prof- renner bij het ingaan van de laatste ronde uit de kopgroep en won donder dagavond aldus de Oudemirdumer Ronde van ’t Klif. Ook Wicher Vlot uit Wanneperveen en de uit de Tour de l’Avenir verdwenen Herman Snoe yink uit Denekamp konden dit geweld niet tot staan brengen. Vlot finishte als tweede, Snoeyink eiste de derde plaats voor zich op. Vooral Wicher Vlot moet de zege van Van Wijhe zwaar op de maag heb ben gelegen, want hij was het met na me, die gedurende vrijwel de volle tachtig kilometer in de slag ging. Na ruim vijftien kilometer was hij het ge weest, die met behulp van Gerard Schipper, Dries Schuurman en Tjai ling Udding, voor de eerste opschud ding zorgden. Het langgerekte peloton wend uiit elkaar gescheurd, waarop zich na een klein half uur elf renners bij het reeds bestaande kopgroep je voegden. Toen zich dat voorgedaan had, was de strijd ogenschijnlijk wel beslist. De slag is gevallen, zo wisten de insiders te melden. Maar niet heus, want de veertien man, die intussen een gat hadden geslagen van meer dan dertig seconden, hadden buiten de waard (lees: Dominions Lolkema. Piet Hoekstra en Gerard Schalk) gere kend. -W '.-c;■jv.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 5