LANGS DE WEG „Bij in oar tril ik mij dea Sterk bezette driekamp leverde Horror nauwelijks problemen op 1 L. G. WIARDA EERSTE BIJ HEREN C Soolsma en Van Seijst dit weekend erg sterk Stereoradio uit model woning verdwenen S. T. Velds wint vrije klasse op Usselmeer Samenstelling teams in de Sneek-week 1 BURGERLIJKE STAND WYMBRITSERADEEL Oppenhuizen-Uitwellingerga '1 o 05150 PARKSTRAND DE POTTEN Offing awier 7UZJ - 5205 1 start er nog niet is. Vorig voor een actie inge- j- ^,1 de „Zevenwouden” uit Lemmer, dat in het verleden zulke uitstekende verdiensten leverde, weer als finishschip fungeren. En daar zijn de organisatoren van de Sneekweek blij mee. IV Pagina 6 SNEEKER NIEUWSBLAD Maandag 22 juli 1974 Safe rijder” zorgt S. van B. uit Bolsward mag dan wel door zijn schoonvader en stadgenoot de poging deed van 4,48. Eva de Wilde bezette bij de meisjes Op donderdag 25 juli is er fierljeppen en perscon- dinsdag, woensdag en donderdag. wor- Van f opschudding mar by him ha’k nergens lést fan”), maar wat schoonzoon ’s middags om een uur of zes op de men vernamen wij, dat die Sneek week (in 1975) veelbelovend zal zijn. de verdere er marktplein wordt een druk gebruik gemaakt. Dat is natuurlijk ook de be doeling, maar het nare is dat ieder een, de goede niet te na gesproken, c I t i die zitbanken op het Schaap- Van 12-7 t.e.m. 19-7-74 j Ar Bij de foto: De 13-jarige Jettie Sipma en de 11-jarige Rudie Dam hebben een „stand” ingerrcht in de Peper straat, waar zij respectievelijk rook artikelen en „warme” bakkerswaren verkopen. De verkoop is tot dusver nieuwtjes uitstekend. Ze hebben veel aanloop de klanten vinden het prettig bij Vooral deze zowel enorm waren ste zitbanken. Het wachten is i de bomen, die geplant zullen den. en hen de artikelen te kopen, veel toeristen maken van „marktverkoop” gebruik. En Jettie als Rudie hebben er plezier in. En ze weten hun aan te prijzen! Foto Studio Ger Dijs Maar dat hoort u dan nog wel. De Sneekweek in 1974 begint op zater dag 2 augustus. Het is maar dat u het weet. rate handelen van De Vries te dan ken, dat een catastrofe voorkomen kon worden. De Sneker week naar rechts uit en had daarbij het geluk aan die kant precies op tijd een parkeerstreek aan te treffen. De duistere tegenligger de man stopte na het voorval niet en bleef derhalve onbekend ging op zijn of haar beurt eveneens naar rechts en hobbelde wat moeizaam door de berm. Van B. was de enige, die ner gens last van had en onverminderd kon doorstuiven richting Bolsward. en J. Doevendans als grensrechters fungeerden, eindigde in een 22 stand, De voetballende sküitsjesilers moesten uiteindelijk: door middel van straf-, schoppen uitmaken wie de „Cup fan de Greate Seilen” in triomf mee mocht voeren. Het werd het team van Rienk Zwaga, de bekwame do el verde diger, de westfriezen die verscheidene pengefe wist te keren. De vrijdag daarop vindt de slotwed strijd plaats van het skütsjesilen 1974, dat dit jaar toch wel een groot sukses de twaalfde plaats: is geweesPen waarbij Jan van Akker van de Sneker Pan zich tot dusver uit stekend weerde. Hoe de einduitslag vrijdag zal zijn, is op dit moment niet bekend, maar dat hij in de kopgroep eindigt is wel zeker. werpen 27.76, discuswerpen 33.20. L. G. De motor- en autoclub „J. C. Visser” in Sneek organiseert zaterdag 27 juli ajs. een oriëntatierit in Oudega (W.). De start is om twintig uur in Hotel Aldegea aan de Breksdyk. Op het moment dat de door Van 'B. bestuurde Citrioën Diane langszij de personenwagen van J. H. de Vries uit Sneek kwam, sloeg alle betrokkenen (behalve schoonvader, die verklaarde later zich het hele geval niet te kun nen herinneren) de schrik om het hart. Plotseling dook uit het niets een tegen ligger op, zander verlichting maar zich wel houdend aan de maximum snelheid van tachtig kilometer per uur. In ieder geval was het alom angst en beven en was het vooral aan het accu- Mieke Mulder had de pech dat deze loopdriekamp tijdens haar optreden ge deeltelijk verviel. Zowel de tweehon derd als de vierhonderd meter was komen te vervallen. Desondanks start te Mieke Mulder op alle afstanden. De honderd meter liep ze toen in dertien seconden rond, terwijl ze op de mid delste afstand zowaar een nieuw club- E. S- de Jong als een „safe ryder” betiteld worden („Bij in oar tril ik my dea, i... u. i i. - - -februari weg tussen Workum en Bolsward pres teerde, was toch wel alles behalve veilig te noemen. Met nog een kilometer record vestigde door een tijd te laten noteren van 26.5, daarmee het record van Tjissie Dijkhuis ovemetmend. De laatste afstand ging in 64 seconden, eveneens een nieuw clubrecord. Ingeval deze nummers niet waren komen te vervallen, had Mieke Mulder bij de dames B een tweede plaats in de wacht gesleept. In deze categorie was het Sandra de Jong die met een pun tentotaal van 1651 een zesde plaats wist te bezetten- Op de honderd meter noteerde ze een. tijd van 13.7, bij het hoogspringen reikte ze tot 1.35, ter wijl ze bij het verspringen een geslaag- Breng een bezoek aan het mooiste parkstrand van Friesland. de op voor Ronde- en Platbodem Jachten, kleine vrije en grote vrije-klasse, de Neder landse Kruiser-klasse en de YORC-klas- sen 4 en 5 en 6, 7 en 8. Er was een mooie route uitgezet, die globaal liep van de start by Staveren naar de Wieringermeerpolder, terug naar het Vrouwenzand, dan richting Enkhuizen en weer naar Staveren. De lengte van de baan bedroeg ongeveer 45 kilome ter. in Hemeluim. Gaat uit van de Fryske Fieri j epp ersboun ■ft Het kruispunt Oude Koemarkt-Hoog- end blijft een probleem, vooral wan neer de Lemmerwegbrug voor de zo veelste keer weer omhoog is gegaan, om watersporters doorgang te verle nen. Verkeerslichten zouden mis schien niet overbodig zijn, maar mis schien brengt de straks in gebruik te nemen zuidelijke rondweg wat „op luchting”. man behaalde een puntentotaal van 2026 door de honderd, tweehonderd en vierhonderd meter achtereenvolgens af te leggen in 13.4, 27.02 en 60.7. Geboren: Beitske Sietske dv Sjirk Dui ker en Hendrina Schengenga te Hom melis: Auke Hiskia zv Hiskia Osinga en Ytje Nauita te Jutrijp; Mirjam Es ther dv Albert Theo Vlagsma en Taek- je Bruinsma te Heeg; Harmen zv Franke Bauke Gaossen en Ittje Terp- stra te Jutrijp; Ymkje dv Klaas Ab- ma en Hiske van der Veen te Abbega. Gehuwd: geen. v In de Ronde- en Platbodem-klasse ar riveerde als eerste bij de finish J. Pon uit Amersfoort; als tweede kwam aan H. Franken uit Amsterdam ge volgd door S. Bakker uit Schagerbrug. In de kleine klasse werd J. Klaver Uit Leeuwarden als eerste afgeblazen, gevolgd door W. Dekker uit Amster dam en J. Klein uit Hoorn. De Neder landse Kruiser Klasse had als eerste en tweede binnenkomende M. Bergsma uit Sneek en G. J. Nienhuis uit Am sterdam- De grote vrije klasse had als eerste aankomende de heer S. T. Velds uit Sneek, gevolgd door B. Post Leeuwarden en L.' J. M. Simons uit Ba am. In de YORC-klasse 4 en 5 wa ren de eerste drie die de finishlijn passeerden C. de Vreede Aerdenhout, J. Romangesko Amsterdam en M- G. L. van der Pol Arnhem. Tijdens de komende Sneekweek wor den teamwedstrijden gehouden in de 16 m2-klasse en de Regenboogklasse. In de 16 m2-klasse worden deze wed strijden op zondag, maandag en dins dag gehouden, de Holland-Friesland- wedstrijden in de Regenboogklasse op Op de vorige week gehouden pc~ccr. ferentie over de Sneekweek 1974 werd medegedeeld, dat het nieuwe en finishschip jaar werd daar zet. Dit jaar zal de De heer De Vries, politieagent van beroep, kon zoiets niet over zich heen laten gaan en noteerde prompt het nummer van de Bolswarder. Vrijdag was het dan zover dat de feiten eens keurig op een rijtje konden worden ge zet- Van B.’s belangrijkste troefkaart, namelijk het onverlicht rijden van de tegenligger, werd gelijk de grond inge boord door de verklaring van De Vries, dat hij de tegenligger wél had zien aankomen. Kantonrechter mr. J. H. Gieten haakte hier meteen op in: „De heer De Vries heeft de auto wel gezien, dan had u hem ook moeten zien. Of de tegenligger op dat tijdstip wel dan niet verplicht de lichten had moeten ontsteken, op die vraag wil ik hier niet ingaan. Bovendien moet men altijd rekening houden met een moge lijke fout van een ander.” CLEMENT A.H., verzekeringsagent uit Sneek, zocht enkele maanden geleden een leuk plekje voor zijn caravan en een oude wagen om fijn met het hele gezin rus tig te kunnen recreëren. Geen makke lijke opgave, maar uiteindelijk vond Johan van Seijst en Flip Soolsma zijn dit afgelopen weekend wel bijzonder succesvol geweest. Beiden maakten zo wel zaterdag als zondag deel uit van een winnend partuur. Allereerst ge beurde dat in Makkum op de daar gehouden uitnodigingspartij, waaraan acht parturen deelnamen. Met Gerrit de Jong uit IJsbrechtum behaalden ze de eerste prys. In de finale schakel den Van Sejjst c.s. Sj. de Boer Ex- morra, B. Rinia (Makkum) en L. Breuker (Marssum) uit. De derde prijs viel in handen van R. de Groot uit Leeuwarden, W. van Wieren, Mars sum, en J. Faber uit L. Vrouwen Pa rochie. Het trio Tj. Wallendal, St. Ja- cobie Parochie, T. Velstra, Baard en G: v. d. Heide uit Harlingen tenslotte eiste de vierde plaats voor zich op. Wiarda liet de achtereenvolgende con currentie de hakken zien door bij de heren C een eerste plaats te bezetten. Diens prestaties waren: kogelstoten 9.69, speerwerpen 29.02, discuswerpen 2668, een puntentotaal van 1150. De gisteren in Leeuwarden gespeel de Rengerspartij, waarvoor zich 24 spelers hadden laten inschrijven blonk niet uit door erg hoogstaand spel. Uiteindelijk waren het Van Seijst en Soolsma die weer eens in de prijzen vielen. Dit met teamge noot J. Westra uit Britsum. Het par tuur S. de Boer, B. Rinia en A. Roo- senburg uit Leeuwarden behaalde een tweede prijs, terwijl Tj. Wallen dal (St, Jac. Par.), K. van Wieren (Beriikum) en J. Halbesma (Harlin gen) de derde plaats innamen. Het trio J. van Wieren uit Driesum, W. van Wieren en Jan van Sinderen uit Temaard moest zich ditmaal tevre den stellen met een vierde prijs. Sool sma werd uitgeroepen tot koning •ft Overigens Het Schaapmarktplein binnenstad is nu gereed. Het ziet allemaal keurig uit, en vooral door de „antieke” lampen en de geplaat- ---- nog op in de zogenaamde Molenstraten in het uitbreidingsplan „Tinga” zijn vorige week de tien eerste huizen vrijgege ven en die zijn intussen ook al be woond. Binnenkort wordt nog een aantal voor bewoning vrijgegeven en verwacht mag worden, dat in de loop van dit jaar de ruim 160 in aanbouw zijnde woningen bevolkt zullen zijn. De samenstelling van de teams in de 16 m2-klasse is als volgt: Groningen: J. A. Helder, Jaap Helder en J. Hel der jr., allen uilt Paterswold'e, D. G. Klein Wassink Groningen en H. K, Beek Paterswolde. Reserve is E. J. Hinrichs Steendam; Holland: J. Vis ser ’s Graveland, S. van der Zee Ha- zerswoude, M. Heineke Loosdrecht, J. de Ruyter Capelie a. d. IJssel, J. N. Bodegraven Nieuwkoop, reserve is A. op de Weegh jr., Rottendam; Overijs sel: D. H. Kuiper Groningen ,J. H. F. Resink Almelo, Z. de Leeuw Genemui- den, P. J. Bergsma Zwolle, R. Sie- brand Kampen, reserve C. Reijnen Zwolle; Friesland: Th. de Haan Sneek, R. de Jong Wolvega, H. Olde Agter- huis Heerenveen, W. B. Kort en W. Jonker beiden te Grouw, reserves R. Zaadstra Drachten en A. Swart Jou- re. In de Regenboogklasse zijn de teams eveneens samengesteld. Voor Hol land komen uilt H. C. de Goederen Wad- dinxveen, P. A, Booy Koog aan de Zaan, J. Metselaar Woubrugge, R. van Asten Helmond, B. R. de Vries Rijn- saterwoude, P. j. Kempeneers Lei den; Friesland: A. A. ter Beek Almelo, H. de Vries, Harry Amsterdam en J. de Wilde allen te Sneek, L. Hof Hee renveen, U. Jager Lemmer, reserve J. Hettinga Sneek. Donderdagavond werd in Langweer de jaarlijkse wedstrijd tussen de beman ningsleden van de skütsjes uit West en uit Oost Friesland gehouden. Er was veel belangstelling op het terrein van de v.v. Langweer. De wedstrijd, die on der leiding stond van scheidsrechter Fians Perks en waarbij H. Bouwhuis Vandaag zijn op het Sneekermeer de nationale kampioenschappen in de Stemklasse begonnen. Deze zeilwed strijden duren tot en met donderdag a,s. Ze worden gehouden onder auspi ciën van de Sneeker Ziel Club. Donderdagavond was er op het Lytse Südein in Uitwellingerga weer volop aktie. In de zomermaanden juli, augustus en september orga niseert de Rekreatie Stichting Oppenhuizen-Uitwellingerga diverse festiviteiten voor de plaatselijke bevolking en de daar neergestreken toeristen en vorige week werd dan iedereen in de gelegenheid ge steld zijn of haar krachten te meten bij het steltlopen en een in alle opzichten geslaagde stoelendans. Aan het eerste onderdeel namen ongeveer vijftig dames en evenveel heren deel, terwijl bij het „stoel- dansen” bijkans alle beschikbare stoelen uit de beide dorpen te voorschijn moesten worden gehaald om een ieder aan zijn trekken te laten komen. (foto Studio Ger Dijs). heerlijk strand beveiligde zwemgelegenheid kleuter- en kinderspeelplaatsen sport-, speel- en ligweiden midget-golf picknick plaatsen hengelsport 1 Vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag is uit de modelwoning in het plan De Grachten in Oppenhuizen- Uitwellingerga een stereoradio van ongeveer 1400,gestolen- De radio was eigendom van de firma De Boer Licht in Sneek. Hoe de dader binnen is gekomen, is nog niet duidelijk. De rijkspolitie groep WymbritseradeeT heeft de zaak in onderzoek. Ook dit jaar heeft weer een aantal Snekers de Vierdaagse van Nijme gen tot een goed einde weten te bren gen. De tocht die van. 16 tot en metl9 juli werd gehouden werd voor die 58e maal door de Koninklijke Nederland se Bond voor Lichamelijke Opvoeding op touw gezet. De volgende Snekers liepen deze internationale vierdaagse uit: W. G. Adema (13e maal), H. Blom (1), Y. Komelis (7), W. J, Teensma (18) en A. J. Zweere (30). Allen konden de marsen zonider noe- menswaardige moeilijkheden te onder vinden volbrengen. Tijdens de Sneekweek is er een enor me toename van de bevolking. „Wij moeten met elkaar zorgen dat Sneek een prettige naam krijgt,” aldus de voorzitter van het Sneekweek-comi- té, notaris E. K. Hoekstra, die ver volgde, dat „Sneek-promotion”, daar geweldig aan meewerkt- C meenden wij dat Sneek in water- sportkringen reeds een gunstige naam heeft. Maar als het nog beter kan, waarom dan niet? Nog even over die Sneekweek: vol gend jaar is het de veertigste, die gehouden wordt en achter de scher- De 39ste Sneekweek wordt geopend op vrijdagavond 2 augustus acht uur in het stadhuis van Sneek. Elders in dit blad kunt u lezen, wat er op die avond nog meer te gebeuren is. Onder meer is er om negen uur een vloot- schouw, waarbij de Commissaris der Koningin in Friesland, mr. H. Rijpstra aanwezig zal zijn. De Sneker atletiekvereniging heeft zich gister in Krommenie bijzonder verras send geweerd. Met name op de werp- driekamp zorgden verschillende Sne kers voor de nodige opschudding. Ui teraard was daar ook de verrichting van Bea Wiarda by, die zowel bij de meisjes B als by de meisjes A een eerste plaats in de wacht sleepte. Ze kwam tot een puntentotaal van 2022, bijeenvergaard door de discus 41.50 meter ver te werpen, bij het speerwer pen een prestatie af te leveren van 2798 en de kogel 11.80 meter ver te stoten. Ook de verrichting van Afke Veldman was zondermeer opvallend. Zij reikte gister tot een fraaie tweede plaats, in dit sterk bezet veld, onge- te gaan, naderden Van B. en diens schoonpa Bolsward. Blijkbaar zat het duo te popelen van ongeduld het stadje zo snel mogelijk binnen te rijden, want vlak voor de laatste bocht met auo’s voor en acher zich besloot Van B. te gaan inhalen. Een gevaarlijke onderneming, die wonder boven wonder toch nog goed zou aflopen Afgelopen weekend organiseerde Koninklijke Zeilvereniging Sneek het IJsseimeer zeilwedstrijden twijfeld een topprestatie. Afke Veld- B een achtste plaats (1379) door bij het kogelstoten, speerwerpen en dis cuswerpen de volgende prestaties af te leveren: 8.41, 28.88 en 20.82. Bij de heren C verbeterde Minne Zijlstra op de 200 meter het clubrecond en bracht het op 23.9. Het record op de honderd meter evenaarde hij: 11.5, terwijl de 400 meter met 57 sec. veel te lang zaam ging. Hierdoor tuimelde hij van de vijfde naar 1871. Wïetse Leistra verzamelde 1245 punten, een vijfde plaats. Dit eveneens bij de heren C, maar dan op de werp- driekamp. Leistra’s verrichtingen wa ren als volgt: kogelstoten 9.23, speer- Van B. sputterde nog wel even tegen door te zeggen, dat hij ónmogelijk de wagen had kunnen zien, omdat er hin derlijk tegenlicht ontstaan was (ach ter donker, van voren lichter), maar schikte zich snel toen de officier, mr. I. F. Rijnschot, twee geldboetes eiste 5-U!den’ resP®c" i derzetting en sommeerde de familie H. vic ie pak'bm. H. wilde dat wel doen, maar vonu iders niks van zijn gading en bleef zitten waar ie zat. Een tweede politioneel bezoekje volgde, in clusief een proces-verbaal. Intussen had H. zich in verbinding gesteld met het gemeentebestuur van Wymbritseradeel om to mogelijk een vergunning los te peuteren. Het ziet er nu naar uit dat H. die inderdaad straks krijgt, maar dat deed van het eerdere, strafbare feit niets af en dat vond mr. Rijnschot ook: vijfenzeventig gulden onvoor waardelijk en een zelfde boete voor waardelijk. Mr. Gielen toonde enige clementie en vonniste achtereenvol- gens vijfentwintig en vijftig gulden. het afval neer gooit, waar het echt niet hoort. Het komt er op neer: houd de binnenstad schoner en de poneer niet alles op straat of in het toch al nidt te schone water van De Wip! I hij dan toch waar hij zo naarstig naar had zitten zoeken en wel ergens langs een vaarwater vlak onder de rook van het zo rustiek gelegen Oudega (W), Maar dat mocht niet. Het duurde dan ook niet lang of de gemeente politie van Wymbritseradeel ontdekte de ne- tievelijk voor het niet tydig vergewis- I de biezen te sen van één en ander en het gevaar- lijk inhalen. Ook mr. Gielen verbaas de het geëiste blijkbaar een beetje, „want,” zo zei hij, „meestal worden voor dergelijke overtredingen zware straffen uitgedeeld.” Hjj vonniste ten slotte conform de eis.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 6