w s t I 1375.- 1 i burgerlijke 2. een jeugdige mnl.lvrl. kracht 3. een jongeman p i ^Staal 1een meisje F te te i I te A W sip? I STAND SNEEK BOCREANA CV M©bïl <Sel} ^Service - Bi Jeugdcircus in IJlst Sta achter hem die er alleen voor staat p: Zwaailichten op brede andbouwvoertuigen s verplicht Burgerlijke stand Gaasterland lii Ws I SS I J INGEZONDEN MARKIEZEN ROLSCHERMEN LUXAFLEX 1 Feike Asma concerteert in Bolswarder Martinikerk Jongens schopten in Sneek straatverlichting uit Cobi Doevendans exposeert op zomertentoonstelling van Friese kunstenaars in Groningen Imposant rundleren bankstel 2.395.- Bijbehorende fauteuil 695 W Salontafel 350.- slaapkamer 595.- Bevredigend resultaat bij Bondsspaarbanken WW Jagers- hoekje 598.- Zwaar rustiek eiken wandmeubel 1.375.- Eiken eetkamer 795.- cWi o St Pagina 7 NIEUWSBLAD SNEEKER Maandag 22 juli 1974 ons 19 Boersma Fetje Nationale Reclassering actie WIJ ZOUDEN GRAAG KENNIS MAKEN MET: O sa- deze Ink: WORP TJAARDASTRAAT - SNEEK - TEL. 05150-6806 i toen de terugbetalingen er voor voor de zondagen. Ook deze kracht moet in staat zijn zelfstandig te werken. uit een autoklas L.T.S., die in zijn vrije tijd iets bij wil verdienen. Zwaar massief eiken met origineel rundlederen bekleding. Als kombinatie m twee- en driezitsbank 2.395.- Getrouwd: Saco Eekma 23 j. en Jen- dina de Boer 19 j-; Jacob Luink van der Ploeg 21 j. en Veronica Brigitta Boudlina Flapper 20 j. t 17 juli Gaasterland de volgende Sneek, Leeuwenburg 6, tel. 05150-3963 Deersum, Rijksweg 3. tel. 05152-244 kamer. Fraaie boutstruktuur. Prachtige kombinatie van groen/zwarttransparantlak. Eveneens leverbaar bijpassende 3-deurs hanfl/iegkast. In de serie zomeravondconcerten die onder auspiciën van de Stichting Or- gelcentrum in de Martinikerk te Bols- ward plaats vinden, wordt op dinsdag 30 juli a.s. een concert gegeven door de organist Feike Asma. Het pro gramma dat zal worden uitgevoerd is gewijd aan de nagedachtenis van Jo hann Sebastiaan Bach, die op 28 juli 1750 overleed. De gemeentepolitie van Sneek heeft gisteravond proces-verbaal opge maakt tegen drie jongens, die in de Stationsstraat in Sneek bezig waren de straatverlichting uit te trappen. De baldadigheden vonden plaats om een uur of elf. Zwaar massief eiken met origineel rundlederen bekleding. Als kombinatie m twee- en driezitsbank 2.395.- waar jagers hun moede benen «;A onbekommerd op mogen uitstrekken 350.- Uit het ontzagwekkende oeuvre van de „Thomas-cantor” worden een aantal van zijn meest bekende werken uitge voerd: Preludium en fuga in Es; orgelconcert in d (nach Vivaldi); pre ludium en fuga in e; de koraalvoor- spelen „O Mensch, bewein’ dein’ Sün- de Gross”; „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend”; „Erbarm dich mein, O Herre Gott”. Besloten wordt met de Toccata en Fuga in D. Aanvang 20.00 uur. Wat men noemt jagersgeiuk. deze slaap- Het reclasseringswerk is we behoe ven het u niet te zeggen bijzonder moeilijk. Lang niet eenvoudig om men sen, die met de strafrechter in aanra king zijn gekomen, de juiste helpende hand te bieden om zich in onze samen leving te handhaven. Is dit opzichzelf al een moeilijke taak, nóg moeilijker is het. omdat dit wenk vaak de sym pathie van de bevolking mist en om dat er veel kritiek is op alles wat met de strafrechtstoepassing en ons werk te maken heeft. Hoe dit ook moge zijn, er zijn ook lichtpunten. Velen hebben door hun fi nanciële steun getoond achter ons werk te staan. Zij hebben daarmee ook Van 13 t.e.m. 19 juli Geboren: Andries Ypke zv Gosse Sme ding en Agnes Agniszka Hogeboom; Boukje dv Pieter Bouma en Rinske Vermaning, van Zwolle; Pieter Bet ting zv Binne van der Veer en Jacoba Adriana Kroese, van Bolsward'; Mi chel Serge zv Jiitze Floris en Wilhelmi na Maria Kuipers, van Oosthem; Freddy zv Wiebren Oenerna en Bauk- je Nijdam, van Joure; Tjitse Otto zv Jelle Schilstra en Sietske Marie Rui ter van Exmorra; Ulkje dv Pieter de Jong en Grietje Antje Grijzen, van Nijemirdum; Vera Leonae dv Hendri- kus Johannes Steneker en Hijlkje van der Meulen, van Sint Nicolaasga; Ger rit zv Cornells Alkema en Janke van der Meulen, van Joure; Hendrika Pe- tronella Hendrikje dv Thijs Gurbe Har der en Hendrika Gnodde, van Lem mer- Ondertrouwd: Sijbren Kroles 22 j. en Willy van Beek 21 j.; Roel van den Bosch 23 j. en Cornelia van den Berg 23 j.; Hendrik Jacob van der Goot 26 j. en Tietje van der Goot 20 j.; Pau lus Stoelwinder 22 j. en Aaltje Antje Remmers 23 j. Motorvoertuigen, bestemd voor bruik buiten de wegen, moeten het rijden op de weg een geel knip per- of zwaailicht voeren indien deze voertuigen met inbegrip van de lading breder zijn dan 2.60 m. Dit voorschrift betekent dat zelfrijdende landbouwma chines, zoals maaidorsers, bietenrooi ers e.d. die breder zijn dan 2,60 m. (en waarvoor dus een ontheffing no dig ik om ermee op de weg te mogen rijden) één zwaailicht of, als dat niet uit alle verkeersrichitingen voldoende zichtbaar is, twee zwaailichten moeten voeren. De zwaailichten moeten, als ge zegd, geel van kleur zijn. De geldende voorschriften geven men de volgende mogelijkheden en ver plichtingen: rijdende landbouwvoertui gen (bijv, trekkers) die niet sneller dan 16 km. per uur rijden, mogen knippe rende waarsehuwingslichten voeren zelfrijdende landbouwmachines die bre der zijn van 2.60 m. (bijv, maaidor sers) moéten bij het rijden op de weg een geel zwaailicht voeren. Nu we aan het begin van de oogsttijd staan en er binnenkort weer veel land bouwmachines en trekkers op de weg komen, is het gewenst dat landbou wers en loonwerkers van deze regels goede nota nemen, zij moeten in het be lang van de verkeersveiligheid zowel de knipperende waarsehuwingslichten als-de gele zwaailichten toepassen. In het Provinciehuis, Martinikerkhof te Groningen, waar geregeld in de gan gen tentoonstellingen worden gehoud en, wordt tot 31 augustus ’74 de Zomer tentoonstelling gehouden. Hiervoor is werk gekozen van zeven kunstenaars uit Friesland, n.l. Judith de Boer, Bols ward; Cobi Doevendans, Sneek; Frits Drent, Leeuwarden (voorheen Bir- daard); Chris Fokma, Leeuwarden; Jentsje Popma, Leeuwarden; Jan van Tuinen, Hommerts; Cor Wassenaar, Leeuwarden. Hun werk werd gekozen naar aanleiding van hun inzending op de Kunstweek-Kunstmarkt in novem ber 1974 te Leeuwarden. Voor het laatste concert door Feike Asma op 27 augustus a.s- kunnen reeds verzoeknummers worden opge geven. Overleden: Baukje Bekius 69 j. van Minnertsga; Lamberta Mandemaker 77 j. e.v. Gerlof ten Wolde, van Sta veren; Maria Sophia Theodora Hotho 62 j. e.v. Comelis Johannes Faber; Geertruida Swierstra 81 j. w-v. Durk Boelens, van Rien; Akke de Boer 67 j. w.v. Anne van der Sluis, van Blauw huis; Akke Blaauw 78 j. w.v. Jan van der Noord, van Koudum; Frederik Al bert Beinitema 62 j. e.v. Petronella Waalkes, van Hilversum; Comelis Jel- lesma 83 j. e.v. Froukje Rijpkema, van Sint Nicolaasga. Hijum te Balk; Bauke J. Geertsma te Wijc- en J. van minimaal 18 jaar, die in staat is zelfstandig als assistente! kassier e in ons moderne bedrijf te werken. Haar taak zal bestaan uit kassa- en licht administratieve werkzaamheden. Wij bieden een goed salaris, en goede vooruitzichten. Zondags vrij. Werktijden in overleg. Donderdag en vrijdagmiddag stond op het terrein voor de Oranje Nassau- laan een grote tent opgesteld, waarin het jeugdcircus „Arena” voorstellingen gaf, speciaal samengesteld voor het jongste volk van IJlst. De belangstel ling was donderdagmiddag groot, de tweede dag iets minder, maar toch nog wel op peil. De kinderen hebben echt genoten; het was een mooie ontspanning zo mid den in de vakantie. Een wedstrijd tus sen vier jongens en vier meisjes ein digde in een overwinning voor de meisjes (40—0). Het ezeltjerijden was voor de kleuters een geweldige in spanning, je kon het van de gezichten aflezen, maar eenmaal weer op eigen benen, waren ze de held van het ogen blik in eigen ogen. De twee clowns deden hun uiterste best, het jonge volkje had veel plezier en daar ging het om. Fr. bewezen de noodzaak ervan te begrij pen en daar zijn wij erg dankbaar voor. Van harte hopen wij, dat bij de dui zenden, die voor ons werk begrip heb ben getoond dit jaar ook u zich wilt scharen en dat ook u een bijdrage wilt overschrijven op postrekening 305060 t.n.v. Nationale Reclasseringsactie Den Bosch. Bij voorbaat hartelijk dank, mede na mens de reclasseringsinstellóngen, die dit werk namens u verrichten en me de namens hen, aan wie uw bijdrage vaak weliswaar indirect ten goe de komt. In de periode van 3 juli tot vonden in C- mutaties plaats: Geboren: Martha Tjitske dv U. Hoek stra en F. Wijnia te Balk; Sieger zv P. Boersma en A. van den Bosch te Oudemirdum; Jan Jacob zv N. Miede- ma en A. van 1 zv A. Visser en kei; Bauke zv B. Folkertsma Samplonius te Oudemiirdum. Ondertrouwd: Sake Sjonter 24 jaar te Friens en Geeske van der Veen 21 jaar te Balk; Pieter Hoen 23 jaar te Langenzwaag en Fetje Boersma 19 jaar te Balk. Getrouwd: Wietze Vellinga te Follega en Doedtje Lootsma te Oudemirdum. Overleden: Marijke van der Wal wed. van J. Bosma te Bakhuizen. Bij de Bondsspaarbanken werd in ju ni 1974 een bedrag van 1.480 mil joen ingelegd en 1.385 miljoen terug betaald. Het spaaroverschot in deze maand bedraagt 95 miljoen. In juni 1973 resulteerden de spaar- transacties in een overschot van <4 miljoen. De inlagen beliepen toen 1.248 miljoen en de terugbetalingen 1.174 miljoen- Het totale spaaroverschot over het eerste halfjaar van 1974 bedraagt 255 miljoen tegenover 502 miljoen in de vergelijkbare periode van 1973. Aan het einde van de maand juni 1974 stond een bedrag van 11.618 miljoen bij de Bondsspaarbanken uit. 1 SNEEK OOSTERDIJK 7 9, TELEFOON 6225 Authentiek eiken stoelen met biezen zitting. Gezellig ronde tafel. Kan tegen een stootje. Een prachtige aanwinst voor elk interieur. Voorzien van veie luxe extra's, zoals bar en ruime laden. Voor wie er de ruimte voor heeft (308 cm breed x218 cm hoog) is het- een geweldige aanbieding. Kapitale eetkamer, uitnodigend tot grootse maaltijden. Ruim plaats aan de tafel met schuifbladen. Lekker zittende stoelen met biezen zitting. Kompleet 795.- 'U ’’w Ks-O Im-iZ w üB’" - i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 7