Woudsender skütsje met nieuwe schipper H Dorpsfeesten in Folsgare vandaag van start gegaan a van Officieel Orgaan en de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST snekerWkoerier •J Wi WATERKRUIWAGEN- EN HANENTREDRACES „Uit de Marktstraat" Advendo naar Kerkrade zonder blessures f Of .W| asta NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD de wiiiiiiiBiiiiffliiiiiiiiiiiiiiiin GESLAAGD ft ssq In dit nummer is als bijlage opgenomen (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). f GESLAAGD r -t "L- zanggroep ij 1 Ss 1 DONDERDAG 25 JULI 1974 129ste JAARGANG No. 59 Verschijnt: maandags en donderdags het Woudsender skütsje, de „Klaas van der Meulen”, komt eerlijk voor zijn gevoelens uit. DK blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls h» GAASTERLAND, SLOTEN ex> Dinsdag zeilden de skütsjes op het Heegermeer bij Woudsend. Het werd een prachtige zeilerij, waarbij Tjitte Brouwer van het Heerenveenster skütsje een grote domper kreeg, omdat hij door een protest enkele plaatsen 4n ’t klassement daalde. Een prach tige foto, die gemaakt Is door Foto Studio Ger Dijs. De Sneker Pan (derde van links) eindigde als derde. f SNEEKER NIEUWSBLAD Aan de Fotovakschoal te Apeldoorn slaagden de heren C. v. Dalen en E. Hesmerg, beiden te Sneek. weer in alle hevigheid losgebarsten, wel om half twee in een speeiaal voor De vereniging Dorpsbelang na Met plezier denkt Van der Meulen terug aan de wedstrijden die hij met zijn vader in al diet jaren heeft gevaren. Met name het aller eerste kampioenschap dat op de Langweerder Wielen op Uiibe Zwa- ga werd veroverd. Het was muisstil langs de kant. Aan de wedstrijd- Morgenmiddag reist de drum- en showfanfare „Advendo” uit Sneek af naar het Limburgse Kerkrade om daar zaterdag op het Internationale Muziekconcours zo hoog mogelijke ogen trachten te gooien. De secreta ris van de band, de heer C. T. Dijk stra, liet ons weten met een volle dige bezetting te zullen kunnen aan treden, iets waarover kont geleden nog enige onzekerheid bestond om dat vakanties en ziektes de nodige problemen veroorzaakten. De Sne- kers zullen zondag naar Friesland terugkeren. Dit omdat dan de laat ste concurrent ten tonele is versche nen en de balans over de afgelopen vier weken opgemaakt kan worden. Advendo komt overmorgen in twee categorieën uit, namelijk in 'n mars en een showafdeling. Het eveneens uit Sneek afkomstige Rhythm Stars zou het afgelopen weekend een op treden hebben verzorgd, ware het niet dat het corps op enkele belangrijke plaatsen mensen moest missen en onverhoopt verstek moest laten gaan. Gisteravond trad Advendo, dat de laatste twee weken vrijwel iedere dag repeteert, bij wijze van genera le repetitie op in Buitenpost, samen met één van de twee beste muziek corpsen uit het Amerikaanse Ed monton- PEILEN ONZIN Een „bitüft” schipper ziet hij zich niet wordlen. Dat kan ook niet meer naar zijn mening. Dat is alleen weg gelegd voor mannen als Ulbe Zwaga, Tjitte Brouwer en Jan van Akker die nog zeilend hun werk met de skütsjes hebben gedaan. Voor de jongere gar de zoals hij en de iets jongere Rienk Zwaga zijn de fijnere kneepjes van schipper, het zeilen niet meer aan te leren. Onze oud-stadgenoot, de heer S. O. Engelsma, thans te Groningen, slaag de dezer dagen voor het examen tand arts. Dat gebeurde aan de Rijksuniver siteit in de Groninger hoofdstad. Morgen, vrijdag, zal in het teken van de sportieve kracht meting staan. De aanvang van één en ander op deze tweede en laatste dag is gesteld op half tien ’s mor gens. Het eerste treffen, waarin men de krachten kan meten, is een zoge heten „waterkruiwagenrace”. De strijdenden moeten proberen elkaar af te troefen door zoveel mogelijk water van het ene naar het andere punt over te brengen. Grote water bakken zullen daarbij niet ontbre ken. Het overgehevelde vocht zal middels weegschalen gewogen wor den. serie van dit jaar beleven de man nen overigens ook het meeste ple zier. Voor de wedstrijd al begint het met een toto waarin de te beha len plaats geraden moet worden. Zo lang het financieel haalbaar blijft, zal men proberen het skütsje in dt» vaart te houden en de goede sfeas te behouden. GEEN ERVEN Ir, tegenstelling tot velen menen, is het Woudsender skütsje geen eigendom van de Erven Van der Meulen. Wedu we Van der Meiden heeft het in bezit. Ook de sponsor, de verzekeringsmaat schappij „Woudsend” heeft er geen zeggenschap over; zij fungeert alleen als sponsor. Als tegenprestatie wordt na iedere wedstrijd het vaantje met de naam van het schip geplaatst. -„Woudsend” heeft overigens als her innering aan de legendarische schip per een ereprijs voor de winnaar van de wedstrijd bij Woudsend beschik baar gesteld, waaraan de naam van Klaas van dér Meulen verbonden is. Wanneer een schipper de prijs defini tief in zijn bezit heeft, dienit zij te wor den afgestaan aan het Fries Scheep vaart Museum in Sneek. „Dit seizoen is om te leren. Elke dag leren we weer wat. En och, voor de rest hebben we altijd het meeste plezier aan boord. Het team is vergeleken met vorig jaar toen mijn vader overleed, niet gewijzigd. Voor mij persoonlijk bijkans geheel ’s Middags staat er een „hanentredra- ce” op het programma, bedoeld voor twee heren en één dame- Hoe dit al les precies in zijn werk zal gaan, blijft evenwel duister al schijnt het wel iets met skiën en ballen te maken te hebben. In ieder geval start het vol gende wedsitrijdJonderdeel, een dobbel- wedstrijd, om half drie. Anderhalf uur later zijn de oudere inwoners van Folsgare aan de beurt- Van in zaagsel verstopte letters zullen dezen plaatsna men moeten vormen. Bij wijze van af stuiting organiseert het comité morgen avond ’n stoelendans voor mensen van boven de zestien jaar. De aanvang is hier om half acht. Na afloop van dit gebeuren wordt een ieder in de gele genheid gesteld de beentjes van de vloer te gooien. Dit onder de wellui dende klanken van het orkest „Atlan tis” uit Heerenveen. De feestcommis sie, die dit alles realiseert, bestaat uit de heren W. Boonstra (senior en juni or), J. v. d- Wal, H. Minks, G. Speer- stra en de dames J. Lanting en J. Swering. Het waS maandag voor hem en zijn broers een moeilijke dag. Een jaar ge leden overleed zijn vader aan het roer van zijn skütsje op het woelige water van het Ijsselmeer. Een hartaanval was de oorzaak. Maandag waren de omstandigheden vrijwel gelijk aan die dramatische dag. Iedereen verwacht te dat het Woudsender schip naast het moederschip zou blijven, maar het was één van de eerste die de schut sluis bij het gemaal invoer. Hei was mede op aanraden van moeder Van der Meulen. De resultaten van het Woudsender skütsje zijn over het algemeen rede- lijk voor een beginnend t.i Meermalen is Keimpe van der Meu len met zijn mannen in de midden- moot te vinden. Maar ja, de fijne kneepjes moet hij, zoals hij zelf er- kent, nog onder de knie krijgen. Hij is al zeer blij dat op het keurig en effectief erbij zetten van de zeilen vrij wel niets meer is aan te merken. „Dat bepaalt al zeventig procent van het re sultaat.” is het wel een zwaar seizoen. Ik heb er vreselijk tegenop gezien en ik ben ’s avonds verschrikkelijk moe.” Keimpe van der Meulen, de 42-jarige schipper van l De sfeer onder de bemanning van het schip is prima. Zoals gezegd het is vrijwel dezelfde ploeg als vo rig jaar. Naast schipper Van der Meulen varen nog twee broers en de zoon van dé schipper mee, verder wordt het skütsje bemand door dok ter Verbeek uit Scharnegoutum, Joh. Silvius, Jan Felix (de waterdrager op het schip, die vrijwel de gehele wedstrijd in de roef vertoeft, maar een zeer belangrijke positie aan boord inneemt), Eelke Lok, Fokke Wijkstra, De Jong en Jotje Zwaan. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrïnk Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De dorpsfeesten van Folsgare zijn Vanmiddag begon het allemaal en deze festiviteiten opgezette tent op het plaatseljjke sportterrein. De eerste activiteit, die de feestcommissie van de vereniging Dorpsbelang na aan vang om half twee ontplooide, waren kinderspelen voor alle lagere schoolkin deren. Na afloop hiervan volgt een matinee in en buiten de tent, waarna van avond het muziekcorps „Hald Moed” uit Oosthem en de zanggroep „Nij Vlos” uit IJlst de inwoners van Folsgare zullen vermaken. Keimpe van der Meulen: „We leren elke dag weer wat” Van der Meulen is zijn carrière in de skütsjesilerij begonnen als de 15-jari- ge knaap bij de hals van heit zeil en de zwaarden. Toen voelden de ,zwaard- mannen’ nog met de hand of de zwaarden de grond raakten. Tegen woordig zit er altijd iémand te peilen en dat vindt Van der Meulen maar on zin. Een paar wedstrijden heeft hij als schoteman gevaren, maar in al de an dere was hij op het voordek te vin den. De ovengang naar het roer viel hem niet dirékt mee. Nu is zijn zoon Klaas aan dé hals van het zeil de zeilloopbaan begonnen. Sneek is een Watersportstad. Dat blijkt vooral als de brug bij de Waterpoort op bepaalde „spitsuren” gesloten is, om het wegverkeer voorrang te verlenen. Dan draaien in de „Kolk” van de Geeuw de sche pen heen en weer om te wachten op het sein van de brugwachter om door te kunnen varen. Links de bekende Waterpoort. Het is het bekende beeld. In de Geeuw en de Kolk is het in deze tijd een zeer gezellige zaak. Boten komen en gaan en er wordt gedrongen om een tijdelijke ligplaats te krijgen. Het is druk in Sneek zowel te weg als te water! Foto Studio Ger Dijs. is 1 ai -1 Ém -■■■ I? s nWTTH -1 SEh'o J I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1