Prijs voor originaliteit naar Twee Gebroeders' Langweer CRM-prijs omhoog naar 2000 - 1 go Advendo eist in Kerkrade 2 eerste prijzen voor zich op A en Officieel Orgaan van de gemeenten SMEEK, WYMBRITSERADEEL en ULST fa Handtekeningenactie in Folsgare succes Voorbereiding door brand niet optimaal •s DIEVEN DIT WEEKEND IN SNEEK ACTIEF NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD fa SNEKERS^KQERIER Lj J WllilllllM Sjoerd Tromp overleden Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave f» 5 i is (Foto Studio Ger Dijs). de Friezen gesymboliseerd. J Advendo, dat internationaal op C MAANDAG 29 JULI 1974 129ste JAARGANG No. 60 Verschijnt: maandags en donderdags Dit blad verschijnt bovendien donderdngi hui*-aan-huls hl GAASTERLAND, SLOTEN M De prijs voor het skütsje dat zich het meest in de originele staat bevindt, I In het rapport van 1973 sprak d --„de Twee Gebroeders” van de stichting Donia te I viescommissie z«n teleurstelling --- Dit schip dat ook in 1969 de jaarprijs mocht ontvangen, werd in 1914 op de werf Wildschut in Gaastmeer gebouwd en meet 50 ton. Vorig jaar werd de prijs toegekend aan „De Halve Maen” eigendom van de personeels vereniging van N.V. Philips te Drachten. BEZORGDHEID Bezorgdheid heerst er bij de commis sie met betrekking tot de skütsjes van de heer A. L. van der Veen uit Drachten en de Stichting Eemewoude. Het eerste schip bevindt zich niet in een goede staat van onderhoud. Voor al bij dit schip dat altijd gold als een voorbeeld voor de gehele vloot, heeft dit de commissie bijzonder pijnlijk ge troffen. Met name het interieur van de roef van het Eemewoudster schip, dart uniek genoemd mag worden, is zeer verwaarloosd, Vooral de traditie van dit schip, eens eigendom van de be roemde Sytse-poep, maakt dat de com missie Eemewoude een morele plicht heeft. TEKENING Minister Duisenberg rijkte de provin- cieprijs aan schipper Tjitte Brouwer De eerste drie in de krans. Van links naar rechts: nummer twee Jan van Ak ker, kampioen Tjitte Brouwer en num mer drie Siete Meeter. Pri j suitreiking sküts j esilen bij gewoond door ministers --7 deze als een bijdrage in het onder houd en de verbetering, zodat dierge lijke „gebaren” dienen te worden ver meden. Want wanneer dit geld voor een liefdadig doel wordt besteed, zou dit de indruk kunnen wekken, dat de geldprijs niet meer noodzakelijk is en wij moeten ten enenmale voorkomen, dat deze zo langzamerhand tot tra ditie geworden prijs niet meer zal worden toegekend”. Aldus de kritiek van de commissie. 4 SNEEKER NIEUWSBLAD Het was voor de adviescommissie dan ook niet moeilijk te bepalen wie in aanmerking voor de geldprijs en de medaille moet komen. Éénstemmig werd de minister geadviseerd deze aan de stichting Donia toe te kennen, met daarbij een bijzonder woord van hulde aian voorzitter Huisman die daarmede het duidelijke bewijs gele verd heeft van wait enthousiasme en doorzettingsvermogen vermag. de vierde plaats belandde, vond een en ander reden genoeg het Duitse korps uit te nodigen voor een uitwisseling. de geldontwaarding was besloten dat naast de bronzen plak dit jaar voor het eerst de prijs in plaats van dui zend, tweeduizend gulden zal bedragen. De jury had geadviseerd de prijs toe te kennen aan het schip „de Twee Ge broeders” van de stichting Donia te Langweer. De oorkonde, de medaille en de geldprijs werden in ontvangst genomen door de schipper van het skütsje, Durk de Jong. Het stond voor de slotrace op het Sneekermeer al vast: er is maar één kampioen en dat is Tjitte Brouwer. De schipper van het Heerenveenster skütsje en zijn bemanning hebben zesmaal het zoet der overwinning mogen smaken. Toch deed Brouwer zijn sportieve plicht. Ook op het Sneekermeer maakte hij vriend en vijand duidelijk dat hij niemand voor zich duldde. De kus van zijn vrouw was dan ook volkomen verdiend. Ger Dijs legde dat moment vast, terwijl hij ook de fraaie opname van de Gerben van Manen maakte. In het rapport van 1973 sprak de ad- uit van Dat de beoordeling dit maal bijzonder streng was, bleek wel uit het feit dat I ïn het rapport waarin het advies aan de minister wordt kenbaar gemaakt, oefent de commissie bestaande uit de heren H. G. van Slooten uit Leeuwar den, A. de Groot uit Drachten en P. Eyzinga te Grouw, kritiek uit met be trekking tot de handelswijze van de personeelsvereniging. De duizend gul den, die men vorig jaar ontving, wer den doorgegeven aan schipper Teake Brouwer, die het bedrag op zijn beurt schonk aan het tehuis voor gehandi capte kinderen „Maartenswoude”. Dieven waren in de nacht van vrij dag op zaterdag in Sneek behoorlijk aktief. Allereerst werd een perso nenauto uit de Dr. Bosstraat gesto len. De auto, een Ford-Cortina met kenteken 54-15 HZ, is eigendom van de heer T. de Haan. De wagen heeft een beige kleur. In dezelfde nacht werd ingebroken in de dameskle- dingmagazijin van de firma Eringa aan de Oosterdijk. Men drong bin nen door een ruitje in te tikken. Een bedrag van enige honderden gulden werd ontvreemd- Ook de prijzen van de wedstrijd op het Sneekermeer konden door de schip pers in ontvangst worden genomen, waarbij Keimpe van der Meuten en Ulbe Zwaga zich lieten vertegenwoor digen door bemanningsleden, de eerste wegens rugklachten, terwijl de Grouw- ster schipper de bijeenkomst vroegtij dig verliet. Voor de Winnaars van het vletsjesilen, Jildert Hoekstra en Albert Visser, waren er bekers aanwezig. Jaap Zwerver van het Eemewoudster skütsje kreeg de gebruikelijke krente- mik van een meter lengte als troost prijs voor de rode lantaarndrager in het algemeen klassement. Als eerste spreker gaf de voorzitter van de bijeenkomst, wethouder H. A- Schol ten, ’t woord aan minister Van Doom. Er werd van de gebruikelijke gang van zaken af geweken, omdat de heer Van Doorn nog terug moest naar zijn vakantieadres op Schiermonnikoog. De heer Van Doom dankte mede namens zijn collega Duisenberg voor de gast vrijheid genoten aan boord van het statenjacht van waaraf zij de wedstrijd „Moge het gebaar op zich zelf sym- phatiek zijn, de Minister looft een prijs uit voor het in originele staat houden van de skütsjes en beschouwt Op 87-jarige leeftijd is zaterdag in het Bonifatiushuis overleden, de heer Sjoerd Tromp, die 36 jaar lang deel heeft uitgemaakt van Tromp Groot handel, en waarvan hij 26 jaar direc tielid was. Hij heeft talrijke reizen op de fiets gemaakt voor dit bedrijf en stond bekend als de „kleine koop man”. Als zodanig had hij vele rela ties in Friesland. Hij is ook enige tijd regent geweest van het Old Burger Weeshuis in Sneek. op het Sneekermeer gevolgd hadden. Hij vertelde dat hij het feest na het behalen van het kampioenschap aan boord van het moederschip van het Heerenveenster skütsje als indrukwek kend had ervaren. is dit jaar gegaan naar Langweer. 1 1914 op -- - uit. Hij bedankte de schippers voor de ontspanning die zij hem en zijn gezin in de vier wedstrijden die zij gezien hadden, in Langweer, Elahuizen, Woudsend en Sneek, hadden geboden. Zijn kinderen hadden over niets anders gesproken dan over het skütsjesilen. In de tuin achter het Sneker stadhuis is vrijdag de traditionele slotavond skütsjesilen 1974 gehouden. Ditmaal vond de plechtigheid plaats in aanwe zigheid van twee ministers, de heren H. van Doorn van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en W. Duisen berg van financiën. De laatste stal de show door in het Fries de door de provincie Friesland beschikbaar gestel de wisselprijs te overhandigen. Hjj was daartoe in het Nederlands uitgenodigd door gedeputeerde mr. E. van Kreve len, die de commissaris van de ko ningin, mr- H. Rijpstra, vertegenwoor digde. Voor verschillende aanwezigen was het een teleurstelling dat de plechtigheid niet werd afgesloten mét het zingen van het Fries volkslied. Daarentegen kreeg Atje Keulen-Deelstra gelegenheid om namens een bepaald biermerk een door haar verrassend hoog bedrag ge noemd, ruim drieduizend gulden, te overhandigen. Dit was de opbrengst van een etikettenactie. Advendo heeft dit weekend een uit zonderlijk goede prestatie zowel op nationaal als op internationaal niveau geleverd door in Nijmegen op het daar gehouden muziekconcours twee eerste prijzen in de wacht te slepen. Had het Sneker korps niet de pech gehad de afgelopen maanden met een brand te worden geconfronteerd, die de unifor men in de as legde en daardoor de voorbereidingen voor het concours ern stig in de war schopte, dan had men ongetwijfeld de hoogste nationale prijs, een vaandel, die nu naar Beatrix Hil versum ging, voor zich opgeëist. De ploeg uit Hilversum - verzamelde slechts vier punten meer dan het Frie se korps, dat op het show- en mars gedeelte respectievelijk 253,5 en 97,5 punten bijeen vergaarde. men verdiend naar het Duitse korps Fanfarezug des Freiw. Feuerwehr Grossen Linden, dat op de show- 277 punten en op de marswedstrijd liefst 109,5 punten verzamelde. Daarmee ble ven de Duitsers, die een werkelijk per fecte indruk achterlieten, zelfs de Amerikanen, die vier jaar geleden vrijwel alle beschikbare prijzen mee naar huis namen, achter zich. IJZEREN KERELS „Een oude zeeman heeft mij eens ver teld”, aldus de CRM-bewindsman, dat vroeger houten schepen met ijze ren kerels voeren, maar dat tegen woordig houten kerels op ijzeren sche pen in actie zijn. De mannen op het schip van Tjitte Brouwer zijn echte ijzeren kerels”. Hij citeerde enkele punten uit het juryrapport met betrek king tot de geldprijs die door zijn de partement voor de negende keer be schikbaar is gesteld. In verband met de jury over een totaal van 115 korp sen slechts 32 eerste prijzen toekende. Onder deze eerste prijswinnaars be vond zich naast Advendo, dat „ge- coachd” wordt door de bekende ont werper van showpatronen majoor Chr- Bos, ook het Leeuwarder korps Pas veer. De Friese hoofdstedelingen be haalden eveneens twee eerste prijzen. De internationale vaandel ging volko- over het feit dat de restauratie het Langweerder skütsje geen voort gang vond. Men vindt het verheugend dat de werkzaamheden nu weer ter hand zjjn genomen. Het roer is ver sierd met een bijzonder fraaie met koper beslagen klik, terwijl ook het koperen tonnetje niet ontbreekt. Bo vendien zijn op de helmstok twee ko peren plaatjes aangebracht met de let ters VIOS, hetgeen schijnt te beteke nen Vooruitgang Is Ons Streven. Het originele watervaatje uit 1914 is nog steeds eigendom van de vroegere schipper Rienk Zwaga en zou naar de mening van de commissie terug moe ten keren aan boord. Op verschillende plaatsen is het interieur van het schip opgeknapt. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 1,235, 221,7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f H,— per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De vloot skütsjes vertoont in zijn to taliteit uiterlijk weer een verzorgde in druk. Bij een aantal schepen is er de tailkritiek, ondermeer bij de skütsjes van Huizum, Bolsward en Heerenveen waar de rabanden verkeerd zijn aan geslagen. De kommissie betreurt het dat de restauratie van het Leeuwar der skütsje „Op Hoop van Zegen” geen verdere voorgang heeft gehad. Dit in tegenstelling tot het skütsje van Philips dat wel de nodige verbe teringen laat zien. De bevolking van Folsgare heeft zich in grote meerderheid opgesteld achter het streven een aantal dorps bewoners om middels een petitie aan te dringen op aansluiting op het aardgasnet. Eén dezer dagen zal het resultaat van de handtekeningenactie bij het intercommunaal gasbedrijf Westergoo en de gemeente Wymbrit seradeel gedeponeerd worden. Er zijn ruim vijftig handtekeningen verza meld en dat betekent dat meer dan de helft van de inwoners zich ach ter de initiatiefnemers opstelt. De Sintrale Kommisje Skütsjesilen werd door Richard Wade, de produ cer van de ATV die samen met zijn filmploeg een documentaire over het skütsjesilen maakt, in het zonnetje ge zet. Hij bedankte via zijn tolk Roel Hartsuiker de schippers en de andere mensen die bij het skütsjesilen betrok ken zijn voor de medewerking en bood namens zijn ploeg een groot schilderij aan, dat door één van zijn mensen ge maakt was- Naast de skütsjes en de tekst „skütsjesilen 1974” werd door de ineengestrengelde Friese en Britse vlag de vriendschap van de Engelsen en de Friezen gesymboliseerd. Tijdens een winderige dag, toen er niet gezeild kon worden, hadden zijn drie kinderen een tekening gemaakt voor schipper Brouwer en die werd door é-i-.ï van hen gegeven. De heer Duisen berg was blij dat hij de prijs mocht overhandigen aan de schipper die zijn geboorteplaats Heerenveen vertegen woordigt. De groep uit Grossen Linden ging daar prompt mee akkoord. Of de Duitsers naar de Waterpoortstad zul ten komen of dat de Snekers een reis zullen maken naar het buurland is nog niet bekend. Ook de data zijn uiteraard nog niet vastgesteld. Daar over zulten in de nabije toekomst be sprekingen volgen- Op haar beurt kreeg ook Advendo een verzoekje. En wel van de AVRO, de omroep die zoveel muziek in haar program ma’s doet. De Snekers waren al eens eerder voor deze omroep op de buis geweest en dat tot wederzijds ge noegen. Met vermoedelijk nog een ander korps zal Advendo in de maand oktober teevee-opnamen ma ken. - ■-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1