B en w. Gaasterland over nota openluchtrecreatie: ORIGINELE ACT ZIEKENHUISTEAM TIJDENS SPUITVOETBALGEBEUREN 270 OUD-BALKSTERS OP 6 SEPTEMBER BIJEEN IJLST snekerWkoerier wï li van Verkeersdeskundige Rijkspolitie vindt oplossing van C.D.A. voor weg door Wijckel niet de juiste Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en W 3WEEKER nleuwsblad Boekje met adressen als een blijvende herinnering ONS-kantine door inbrekers bezocht Vrijdag en zaterdag oranjefeesten Oosthem Aanrijding leidt tot inbeslagneming auto ■K I® j-.&a X 08 COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD de ’rjiliSllfSlfflllffllllllllffii iiiiiii«iiiiiHii^ o Ook van de zijde van het gemeentebestuur van Gaasterland is kritiek geleverd op de nota „Openluchtrecreatie in Friesland”. Al in een eerder stadium was door de bestuurders van Sloten het nodige over dit stuk van de provinciale werkgroep gezegd. Volgende week dinsdag kunnen de raadsleden van Gaasterland hun zegje er over doen. Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, nn mm f SNEEKER NIEUWSBLAD Waarom niet eerder een streekplan ZW-Friesland er DONDERDAG 1 AUGUSTUS 1974 129ste JAARGANG No. 61 Verschijnt: maandags en donderdags er de Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN UI WW* den, wordt aan de reünisten zelf over gelaten. De heer Dolle vermoedt dat er worden, aan de moet Misschien samen- DOELLOOS GERIJ B. en w- zijin het met de opmerking dat in de directe omgeving van de gro tere woonconcentraties openlucht re creatieve voorzieningen moet worden aangebracht volkomen eens. Dit idee past uitstekend in de Gaasterlandse op zet voor een „gerichte recreatie” in de gemeente. „Alleen die mensen komen naar Gaasterland die door a. de sfeer, b. het landschap en ook c. de voorzie ningen de duidelijke wens in zich voe len opkomen ons gebied te bezoeken. Dit kan ons verlossen van doelloos ge rij door ons mooie natuurgebied. De genen die naar Gaasterland komen moeten weten waarom ze dit doen en walt ze willen doen,” aldus het college in de nota aan de raad, „dan pas kan er een beleid worden gevoerd dat kan aansluiten op de subtiliteit van sfeer en landschap.” vaak in gesprekken met leden van het provinciaal bestuur daarop aangedron gen. Nog spjj tiger vinden wij het dat mede door gebrek aan medewerking van het provinciaal bestuur Zuid West Friesland niet heeft kunnen bereiken dat een structuurplan voor dit gebied werd opgezet.” Een noviteit in de komende Sneekweek: kermisattracties op het Kolmeersland. Men wil proberen daarmee de sfeer van weleer terug te halen. Immers in vroeger jaren trok men met plezier boten naar de Roekoepölle en daar stond dan het een en ander. Het betreft eerst nog een proefneming. Feit zal in ieder geval zijn dat de aankleding van het Kolmarsldn, zoals het starteiland sinds enige tijd heet, er met sprongen op vooruit gaat. Wat verder allemaal te doen is in Sneek, vindt u elders in dit num mer. Ondanks dat de planoloog van de meente Gaasterland, ir. Oom, de alter natieve oplossing voor het verkeerspro bleem in Wijckel een zeer acceptabele noemt, heeft de verkeersdeskundige van het Korps Rijkspolitie, de heer M. A. Beuving, gemeend deze te moeten afwijzen. Bijna 300 oud Balksters zullen 6 sep tember in de Treemter te Balk te vin den zijn, in verband met een reünie die de vereniging „Balk Vooruit” op touw zet. Een speciale commissie, bestaande uit de heren H. Dolle, S. Nijboer en H. Detmar heeft zich ge durende geruime tijd bezig gehouden met opsporen van adressen van oud- Balksters, en met het aanschrijven van deze mensen. Het idee voor de reünie ontstond in het brein van een kennis van de heer Dolle, die het plan op zjjn beurt op tafel legde bjj „Balk Vooruit.” Het voorstel, dat tijdens de behande ling van het bestemmingsplan Wijckel in maart door de CDA-fraktie bij mon de van de heer I. Zijlstra werd ge daan, behelst in grote lijnen het vol gende. Het verkeer van Sloten naar Bargebek zal niet meer hoeven af te slaan. In het dorp namelijk wordt vol gens de plannen van de CDA de weg voorzien van een vloeiende bocht- Het doorgaande verkeer richting Sondel zal echter moeten afslaan waarbij de weg haaks op de bocht komt te liggen. Het verkeer moet hierdoor afremmen, waardoor een lage snelheid wordt be werkstelligd. Het college van b- en w. heeft grote waardering voor het streven enige or de te brengen in de wanorde die he den ten dage op recreatief terrein heerst. Uit eigen ervaring weet zjj dat dit een bijzonder moeilijke taak is. Daarom is zjj het ermee eens dat de problematiek niet gemeentelijk maar regionaal of provinciaal wordt aange pakt. „Het moet ons echter van het hart,” aldus burgemeester en wethou ders, „dat het ons bijzonder spijt dat niet eerder een streekplan voor Zuid- west-Friesland is opgesteld. Reeds on geveer negen jaar heeft ons college Het ziekenhuisteam gooide maandagavond tijdens het voor de tweede maal in Sneek gehouden „Spuitvoet- balgebeuren” bijzonder hoge ogen, door een volkomen verdiende originaliteitsprijs in de wacht te slepen en in de algemene eindrangschikking achter winnaar Flexa als tweede te eindigen. Vooral die originali teitsprijs, die de organisatoren ditmaal voor de eerste keer hadden ingesteld, kwam de Ziekenhuis-ploeg eerlijk toe. Ongeveer tweeduizend toekijkers zagen hoe met loeiende sirenes de Sint Antonius voetballers in een afgekeurde ziekenwagen het Martiniplein kwamen oprijden. Een vermakelijke act ontstond toen tij dens het spel een der „speelsters” van tegenstander Gemeente A plotseling ter aarde stortte en ijlings op een brancard werd gedeponeerd. Volgens speaker Barend Barendse ging het hier om een bevalling. Inder daad toverde even later de dienstdoende arts (die eerst onder de lat stond) onder luide toejuichingen een stuk schuimplastic tevoorschijn. Tot voor kont kon men de uitnodiging vor de reünie psitief beantwoorden en de heer Döllle weet te melden dat ongeveer 270 aangeschrevenen op de vastgestelde datum naar Balk zullen komen. De ontmoeting zal plaatsvin den in dte Treemter, waarbij ook hui dige inwoners van Balk welkom zullen zijn. De gasten wordt om tien uur kof fie aangeboden en o.a. om een uur of drie een koffietafel. Het ligt in de be doeling dat er met Fram bussen een rondrit door Gaasterland wordt ge maakt; hoe de avond gevuld gaat wor- Over een door de dienst van gemeen tewerken ontworpen tracé zijn inmid dels adviezen ingewonnen. Het buro Oom en provinciale waterstaat kunnen zich met deze opzet verenigen. Mo menteel wordt gewerkt aan de finan ciële opzet van het plan, wat ook noodizakelijk is voor de verdere proce dure van het bestemmingsplan. Aange zien hiei’ vele belangen bij aanwezig zijn, zijn wethouder Y. K. Dijkstra en de directeur van gemeentewerken mo menteel met de taxaties bezig. Het college is dan ook van mening dat voorlopig in Wijckel geen maatregelen getroffen dienen te worden, doch dat getracht moet worden om spoedig tot de realisering van de rondweg te ko men- Naar aanleiding van dit advies is het college van burgemeester en wet houders van mening dat er geen gro te investeringen gedaan moeten wor den om het betreffende kruispunt te wijzigen. Het is daarom beter om zich te concentreren op de aanleg van de rondweg om Wc kei. De reactie die het verst weg kwam, is afkomstig uit Noord-Braibant, van waar een stuk of vijf oud-Baiksters de reis naar Friesland zullen onderne men. Verder kreeg men nog positieve antwoorden uit o.a. Veenendaal en Box tel. Oud-burgemeester Schwarzenberg is eveneens van de partij en het zit er dik in dat er zelfs ex-inwoners van Gaasteriands hoofdplaats, 1de nu hun domicilie in Amerika hebben, op de reünie verschijnen. „We hopen dat het een gezellige, feestelijke dag wordt,” zegt de heer Dólle. Als blijvende her innering zal de reünisten een boekje worden aangeboden waarin de adres sen staan van degenen die 6 septem ber in de Treemter waren. „Dat is een blijvend iets, en als men nog wil cor responderen of zo, dan is dat boekje een handige hulp.” Een groot vraagteken zet het dage lijks bestuur van Gaasterland bij de opmerking in de nota dat ook de ver- blijfsrecreatie onder de „vrijetijdsbe steding in de open lucht in niet geor ganiseerd verband” valt. Zeker zullen blijfsrecreanten die hebben. „En wat creatie bedrijven maar zo goed als de bewoners van een dorp, stad of streek andere dan „openlucht” recreatieve bezigheden hebben, zullen ook de ver- blijfsrecreanen tdei hebben. „En wat ons betreft, liefst zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.” Zondagavond omstreeks kwart over zes vond op de kruising Leeuwarder- weg-Jachthavenstraat een aanrijding plaats tussen de personenauto van de heer P. Bosma uit Bant (46) en een soortgelijk voertuig van de heer C. S. (44) uit Amsterdam. Laatstgenoemde die uit de Jachthavenstraat kwam, verleende geen voorrang aan de over de Leeuwarderweg rijdende Bosnia. De wagen van de heer Bosma werd aan de voorzijde beschadigd; het voertuig van S., een Opel, die niet verzekerd was, werd door de politie in beslag genomen. Tegen S. wordt proces-ver- baal opgemaakt. De hoofddoelstelling van de provincia le nota is volgens het college niets nieuws voor de gemeenten. Volgens de ze doelstelling („het tot standbrengen (zowel via voorzieningen als door middel van belefidsmaatregelen) van naar omvang en samenstelling even wichtige openluchitrecreatiemogelijkhe- den, in harmonie met de belangen van de bevolking van het gebied, de land schappelijke waarden en de draag kracht van het milieu”) is altijd al ge werkt- Uilt de regen kledingfabriek van de fir ma Boillt aan de Valkstraat is in het weekend een radiotoestel gestolen. Ook werd talgebroken in werkketen van de Aannemingsmaatschappij Oordt B,V. te Vriezenveen. Deze vennootschap is bezig met werkzaamheden voor heit in aanibouw zijnde rioolgemaal aan de Woudvaart. Er verdwenen gereed schappen ter waarde van 250 gulden. Aanstaande vrijdag en zaterdag wor den in Oosthem Oranjefeesten gehou den. Vrijdagmiddag om één uur begin nen de spelen voor schoolkinderen, ’s avonds om zeven uur is er het tradi tionele levende ganzenbord met daar na dansen in het „Hïmsterhüs” met medewerking van de .Party Players’. Zaterdag begint men ’s morgens met de optocht om acht uur, waarna spel letjes worden gehouden, onder andere teilvaren. Het feest wordt besloten met een cabaretavond in het „Himstër- hüs” (aanvang acht uur) verzorgd door het A-Z cabaret o.l.v. Jan de Kleyn. wel muziek gemaakt gaat „maar dat wordt helemaal mensen zelf overgelaten. Het geen „moeten” worden, wordt er nog aan zo iets als zang gedaan.” Maandagavond ontdekte men dat talgebroken was in de kantine van voetbalvereniging ONS op het sport veldencomplex „het Zuidersportpark” in Sneek. Er werd voor enige honder den guldens schade aangericht. Enige kasten werden opengebroken en er wer den enige flesjes frisdrank ontvreemd. De inbraak heeft vermoedeljjk in het weekend plaats gehad. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 1,235, 221,7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 "Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Wanneer de grenzen tussen de taken en de bevoegdheden van rijk, pro vincie en gemeenten vervagen, dan komt dfit, aldus burgemeester en wethouders van Gaasterland, door dat de verschillende instanties hun bevoegdheden overschrijden. Daarbij worden in de nota aan de raad geen concrete voorbeelden voor aangege ven. w gm

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1