snekerWkoerier NIEUWE WIJZE VAN OPENEN EEN SUCCES Duizenden genoten van vlootschouw en het vuurwerk voor de Waterpoort E K. Hoekstra tot C. d. K.als we moeten optrekken naar Den Haag is u Greate Pier2 Kwartet Snekers trok tot in Noord-Holland op dievenpad de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL IJLST en Officieel Orgaan van g||g IR Ook verantwoordelijk voor brand in kruiser Deze maand eerste paal voor nieuwe Alg. Techn. School in de grond Po leegzuigen opdracht bij levend ganzebord COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD de ^0331 Oranjefeest Oosthem Sneek is niet alleen een stad die veel voor de watersport bete kent, maar die ook mensen levert die in grotere verbanden dan de plaatselijke zeilverenigingen hun steentje ^bijdragen aan de organisatie van de zeilwereld. Eén van die mensen is mr. E. R. Zweep, bestuurslid van de Sneeker Zeilclub, die als voorzitter van de Noord Nederlandse Watersport Bond, iets voor de an dere watersporters wil betekenen. De heer Zweep werd op voordracht van de beide Sneker Zeilverenigingen, vrijdag avond tijdens de opening van de 39e Sneekweek, door het ge meentebestuur van Sneek benoemd tot Schipper in de Orde van de Sneker Pan. Net Seeelwr Nieuwsblad is een ym NIEUWE SNEEKER COURANT. ijl f SNEEKER NIEUWSBLAD wnRrwrw i^vook wmk bn qmotmw Mr. E. R. ZWEEP NIEUWE SCHIPPER IN DE ORDE VAN DE SNEKER PAN 3. optreden van de Snitser skotsploeeh voor de nodige verstrooiing zorgden. Ook langs de route naar de Houkesloot stond veel publiek. MAANDAG 5 AUGUSTUS 1974 129ste JAARGANG No. 62 Verschijnt: maandags en donderdags Mr. H. RIJPSTRA Greate Pier de tweede De heer Zweep vertelde in zijn dank woord dart hij van deze onderscheiding geschrokken was. Hij dankte mede na mens de NNWB voor het toekennen van de eretitel en hoopte hem waardig te dragen. De knapen opereerden niet alleen in Sneek en Bolsward, hun werkterrein strekte zich verder uit. Zo brachten zij ongenode bezoeken aan bedrijven en woningen onder meer in Heeren- veen, IJlst en Leeuwarden terwijl zij ook wel eens op buit uit gingen in de Noordoostpolder en zelfs de kop van Noordholland. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN m Nog deze maand zal de eerste paal in de grond geslagen worden voor de nieuwe Algemene Technische School aan Rijksweg 43 in Sneek- De nieuwe school komt, zoals bekend, naast de Manege. Het bestuur van de Algemene Tech nische School kreeg zaterdag de offi ciële toestemming uit Den Haag, dat met de bouw kan worden begonnen. Aan directeur G. W. Dreteler, die met vakantie in Zwitserland vertoeft, werd een telegram verzonden. De nieuwe manier van openen van de Sneekweek, onder meer door het hou den van een vlbotsehouw en vuurwerk, is een groot succes geworden. Aange lokt door mooi weer stonden duizenden rond het water van de Kolk voor de Waterpoort terwijl in afwachting van vlootvoogd mr. H- Rjjpstra en de ande re officiële gasten, een combinatie van Stedelijk Muziekkorps en Harmonie, versterkt met Rhythm Stars plus een Een van de hoogtepunten van de Oranjefeesten in Oosthem is altijd het levende Ganzebord. Dit jaar had de organiserende commissie er weer een groots spektakel van ge maakt. En uiteraard zo humoris tisch mogelijk. De opdrachten be vonden zich over het algemeen onder lantaarnpalen zodat een ieder mee kon genieten. Eén van de opdrachten, die de deelnemers kon krijgen, was het piet een rietje leegzuigen van de welbeken de po. Het rietje was door de dek sel gestoken. Als extra moeilijk heid was voorgeschreven dat men moest raden wat de inhoud van de po was. Ook moest levende aal overgebracht worden van een em mer naar een teil. Maar het klap stuk was wel het griezelhok in een verduisterde garage. Er was een oude w.c.-ton geplaatst en daarin zat water, met daarin een augurk, of een boon of een stuk koek, ge kneed tot een uitwerpsel. Meer nieuws over de dorpsfeesten elders in dit nummer. In de Geeuw lagen de schepen al in volgorde. Voorop de Toerist met aan boord Advendo en daarachter de lange rij van schepen, die elk een klasse vertegenwoordigden die meevaart in de Sneekweek. De rij werd gesloten door de Jansje Baart, de reddingsboot van de KNZHRM (gestationeerd in Lem mer), en de Sneker Pan met de groot ste bemanning die het schip ooit ge kend heeft, het interkerkelijk mannen koor EDOZA, dat uit volle borst het Sneeklied over het water liet schallen. Negen uur precies werden er vanuit de reiinig'ingsboot van de gemeente Wymbriltseradeel, die op dat moment achter de Waterpoort bij het Hoogend lag, tien saluutschoten afgevuurd. Prompt daarna zette het gecombineer de korps het Fries Volkslied in, waar na de vlootschouw een aanvang kon nemen. Duizenden bezoekers volgden aandachtig de vlootschouw in de Kolk. De Waterpoort was door de feestelijke verlichting een lust voor het oog. Naast de Waterpoort het Statenjacht met aan boord de vlootvoogd, mr. H. Rijpstra, commissaris van de Konin gin in de provincie Friesland. Nog vaag zijn rechts van de brug de eerste schepen in de vlootschouw zichtbaar met op de achter grond de Toerist. Onder de Waterpoort ligt de reinigingsboot van de gemeente Wymbritseradeel van waaraf het vuurwerk werd ontstoken. (Foto Studio Ger Dijs). Burgemeester B. van Haersma Buma overhandigt de kersverse Schipper in de Orde van de Sneker Pan de oorkonde behorende bij de onderscheiding. De heer E. R. Zweep heeft de ’Pan’ al ontvangen en is getooid met de bijbehorende versier selen. Mr. H. Rijpstra, commissaris van de Koningin kijkt lachend toe. Achter de gestrekte arm van de burgemeester is mevrouw Van Haersma Buma (rechts) in gesprek met de echtgenote van de heer Rijpstra. Zij ontving een bos bloe men. (Foto Studio Ger Dijs). Met de arrestatie van de 22 jarige de L., de 19 jarige J. S., de 17 jarige T. R. en de 16 jarige F. M., allen af komstig uit Sneek, heeft de gemeente politie van Sneek voorlopig een eind gemaakt aan een reeks inbraken en diefstallen. De arrestatie vond plaats vorige week en geschiedde in samen werking met de rijkspolitie te Bols ward. Heit omhamgen van de ambtsketen gebeurde door de heer E. K. Hoek stra, dit jaar viee-voorzitter van het Sneekweek-comité. De voorzitter, BRANDSTICHTING Als klap op de vuurpijl bekende J. S. dat hij in het bijzijn van De L. en R. iin de nacht van tien op elf juli de stalen kruiser van de heer J. Schuit maker, die afgemeerd lag in de Hou- keslooit, in brand heeft gestoken. De schade bedroeg toen ruim twintigdui zend gulden. Uit mededelingen van de Sneker re cherche was op te maken dat het on derzoek inzake de gedragingen van het illustere kwartet nog niet is afgesloten. Vandaag zijn ze voor de Officier van Justitie in Leeuwarden geleid. dr. J. W. van der Zijpp, was door ziekte afwezig. De heer Hoekstra bedankte in zijn toespraak via de heer Rijpstra de provincie voor de 3500 gulden subsidie. „Het is karig weliswaar, toch dank. Wij zullen blijven vragen en we hopen dat gede puteerde staten blijven geven. Ik ben blij dat in Leeuwarden het waan denkbeeld uit de wereld is dat de Sneekweek een lokale aangelegenheid is.” ik als ik wou elke dag uit varen kon en een Elfstedentocht die toch niet meer doorgaat”. Aldus de heer Rijp stra in zijn dankwoord. Het was an ders uitgekomen. Hij hoopte dat hij zijn nieuwe titel met waardigheid en naar tevredenheid zou vervullen. U dient daarom iedere dag de sche pen van uw vloot te tellen. Mocht er één ontbreken dan moeten we onder uw commando op naar het Haagse. Mocht dit het geval zijn dan krijgt u de naam Greate Pier de tweede. Friesland vertrouwt op u”. De heer Hoekstra toonde zich overtuigd van de kwaliteiten van de heer Rijpstra en dat men bij zijn benoeming niet over één nacht ijs was gegaan, bewees hij door te vertellen dat de heer Hoekstra en de heer Van der Zijpp de nieuw be noemde admiraal en vlootvoogd tij dens de vlootschouw vorig jaar in de gaten hadden gehouden en konden constateren dat hij de hoogste eer waardig was. „Verdomd, hij redt het,’ zo hadden ze tegen elkaar gezegd. VLOTTE CEREMONIE Geen lange toespraken tijdens deze openingsplechtigheid. Dat kon ook niet want alles was aan een strak tijdsche ma gebonden door de vlootschouw en het vuurwerk, evenementen die bij de Waterpoort na de bijeenkomst in het stadhuis zouden plaatsvinden. Onont beerlijk figuur bij dé „parade der klassen” was mr. H. Rijpstra, com missaris der Koningin in Friesland, die tot vlootvoogd werd benoemd. De heer Rijpsitra mocht van de heer Hoekstra horen welke inhoud zijn nieu we ambt als vlootvoogd heeft. „Tij dens de gehele Sneekweek zult u een vloot onder uw commando hebben, die qua eenheden groter is dian de Nr o vloot. Menig bevelhebber van de Nato zal daarom jaloers op u zijn. Deze vloot valt niet onder de bezuinigings plannen van minister Vredeling. Wel wil zijn college minister Duisenberg uw vloot decimeren door confiscatie. Hij meent immers dat iedere eenheid door belastingfraude is verkregen. Zowel geld als goederen werden weg genomen. In Sneek pleegden zij inbra ken bij Van Gend en Loos waar ge reedschap en een grill verdwenen, bij Geertsema’s Ijzerhandel waar voor ongeveer 2500 gulden aan gereedschap en windbuksen werden buitgemaakt en ook pleegden zij voor de inbraak bij de confectiefabriek Bolt aan de Valk straat vorige week. Een deel van de vervolg op pagina 3) kuit kon worden achterhaald. „Toen ik naar Friesland kwam, had ik er op gerekend een makkelijk baan tje na mijn burgemeestersambt te vin den. Er was een statenjacht waarmee UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling) ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De vlootvoogd, de commissaris van de koningin in de Provincie Friesland, mr. II Rijpstra, bevond zich op het sta tenjacht dat naast de Waterpoort een ligplaats had gekozen. Hij werd geflan keerd door de plaatsvervangend voor zitter van de Koninklijke Zeilvereniging heer E. K. Hoekstra, en de vice-voor- zitter van de Koninklijke zeilvereniging Sneek, de heer W. J. M. van Oerle. Namens het gemeentebestuur van Sneek nam burgemeester B. van Haer sma Buma de parade af. Achter het statenjacht werd door leden van de zeeverkennersgroep Tibrag een ere haag gevormd. --J •rij - t

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1